Per Nørgårds kompositioner

 

Kronologisk værkfortegnelse 1949-2012

inkl. værknoter ved Per Nørgård

Redigeret af Ivan Hansen 2012

Til værklisten

1. Introduktion

Med nærværende værkfortegnelse offentliggøres for første gang en samlet fortegnelse over Per Nørgårds værker i en kronologisk opstilling, dækkende perioden 1949-2013. Værkfortegnelsen er baseret på – og sammenfører – tre hovedkilder mht. Per Nørgårds kompositioner:

1. Birgit Bjørnums 1982-registrant, udgivet i bogform: Per Nørgårds Kompositioner. En kronologisk-tematisk fortegnelse over værkerne 1949-1982. Det Kongelige Bibliotek/Edition Wilhelm Hansen, 1983. Værknumrene i denne (Nr.1-197), såkaldte Bjørnum-numre, indgår i nærværende komplette værkfortegnelse (inkl. mindre rettelser, justeringer, tilføjelser). Bjørnums angivelse af forskellige versioner af et værk (fx 24a, 24b, 24c) er fastholdt i nærværende fortegnelse.

2. Edition Wilhelm Hansens såkaldte ”supplement til Bjørnum-numre” (fortsat registrering af værker 1983-2003). Kortformen i WH´s ”supplementliste” er videreført i nærværende liste. Rettelser, justeringer og tilføjelser er foretaget.

3. Per Nørgårds ”Værk-notesbøger” (i hvilke komponisten - siden 1982 - indskriver nye værker mht. titel, besætning, datering, varighed, evt. tilegnelse og lignende). Værk-notesbøgerne korrigeres og justeres løbende af komponisten mht. revisioner, titelændringer, satsrækkefølger, varigheder o. lign., i tilknytning til nye opførelser og indspilninger.

Nærværende værkfortegnelse sammenfatter således disse 3 kilder, og fører listen a jour, revideret frem til/med december 2012 (værkerne Nr. 0-387).

2. Funktion og brug

Værkfortegnelsen giver oplysninger om alle Nørgårds kompositioner, og angiver i kronologisk rækkefølge hhv. værknummer, titel, besætning, evt. satsbetegnelser og tekstforfatter, årstal, varighed, samt evt. værktilegnelse. Desuden angives værkets undertiden (eventuelle) musikalske slægtskab med andre Nørgård-kompositioner, via henvisning. Yderligere detaljerede værkoplysninger, fx præcis symfonisk besætning o. lign., er principielt udeladt i denne bevidst kortfattede værkfortegnelse. For yderligere værkoplysninger henvises til Edition Wilhelm Hansens Nørgård-katalog på www.ewh.dk eller direkte til forlaget.

3. Nærværende danske version af værklisten

Denne version af værklisten er en ”dansk version”, der bringer de værktitler man bruger ved opførelser af værkerne i Danmark. Der refereres således til den gængse danske brug af Nørgårds værktitler, hvilket dog – udover dansk – kan omfatte mange forskellige sprog (eksempelvis Wie ein Kind, Waves, Nuit des Hommes, Gendhing, D´Monstrantz Vöögeli, Nova Genitura, Papalagi o.m.a. – altså værker, der ikke angives med dansk titeloversættelse, men med den originale titel, undertiden med relation til det sprog der evt. synges på). For enkelte værkers vedkommende ligestilles brugen af titler, fx And Time Shall Be No More eller Og der skal ikke mere gives tid. Sådanne værker er angivet med begge titler, med den side- eller underordnede titel i parentes. Vokalværker med senere sproglige versioneringer er angivet som selvstændige værker, eksempelvis operaen DER GÖTTLICHE TIVOLI (Nr. 199a = tysk originalversion), DET GUDOMMELIGE TIVOLI (Nr. 199b = dansk version) og THE DIVINE CIRCUS (Nr. 199c = engelsk version). Der angives imidlertid ikke en indholdsmæssige (fx engelsk) oversættelser af titlen i titelfeltet. En engelsk version af værklisten vil være næste skridt mhp. en komplet kronologiske værkfortegnelse. Denne vil også, på samme måde, rumme originaltitler på andre sprog, fx Wie ein Kind, Waves, Nuit des Hommes, Gendhing, D´Monstrantz Vöögeli, Nova Genitura, Papalagi, Mytisk Morgen o.lign. - og rumme en evt. side- eller underordnede titel i parentes. Indholdsmæssige oversættelser af værktitler fx Mytisk Morgen (Mythic Morning), Viltir Svanir (Wild Swans), Vänskab (Friendship) vil være angivet i den engelske værknote.   Uniforme titler (Symfoni Nr. 1, Strygekvartet Nr. 2 …, Koncert Nr. 3. for…osv.) angives således, efterfulgt af evt. titel.

Der angives således af katalogiske årsager et nummer, også selvom der pr. 2013 kun er ét værk indenfor genren (fx Koncert nr. 1 for klaver og orkester – ”In Due Tempi”). I det alfabetiske index er der imidlertid flere indgange til sådanne værker (fx ”Koncert nr. 1 for klaver og orkester – ”In Due Tempi”, og ”Klaverkoncert nr. 1 – In Due Tempi” og ”In Due Tempi”).   Det anbefales at bruge ord-søgefunktionen til at finde frem til et ønsket værk, en besætning, tekstforfatter osv.

4. Såkaldte #-værker (”kryds-værker”):

Udfra komponistens ønske om p.t. ikke at bryde den hidtidige nummereringspraksis – men alligevel medregne kompositioner ”uden nummer” og ”udenfor nummer” – er der indført såkaldte #-værker (kaldet ”kryds-værker”). Denne sideløbende registrering er gjort dels for at vise værkrelationerne, dels for at fastholde kronologien i værkfortegnelsen.

#-værker (kryds-værker) kan for eksempel være:

1. Oversete værker, der af den ene eller den anden grund ikke har fået et selvstændigt værknummer. De værker er hermed integrerede i værkfortegnelsen, uden at den først introducerede nummerering (ved Birgit Bjørnum, værkerne 1949-1982) brydes. Eksempler på sådanne oversete værker: JULENS GLÆDE – HIMMELFALDEN, 1985 (#1985.1), GENNEM SPEJLET– I, 1992 (#1992.3), GAUDET MATER, 1971 (#1971.1), MYTE, 1987 (# 1987.1)

2. Senere ”til-kompositioner” til et værk. Eksempelvis er den i 1984 tilkomponerede del i slutningen af operaen SIDDHARTA (1974-79) - FORMØRKELSE (ECLIPSE) - her registreret både ved moderværket SIDDHARTA (som Nr.166b) og i den kronologiske sammenhæng (#1984.1 ). Ved sådanne #-værker, der rummer en værknote, er noten placeret ved moderværket, med en henvisning hertil i den kronologiske placering.

3. Senere forkortede versioner af et værk eller uddrag af et værk. FROSTSALME-FRAGMENT for kor (1976/2003) er en senere, forkortet version af Nr. 148 a/FROSTSALME (1976), og er således dels anført ved moderværket fra 1976 (som Nr. 148c/FROSTSALME-FRAGMENT (1976/2003), dels som et krydsværk ved 2003 (# 2003.1).

4. Senere nyarrangement, bearbejdning eller genkomposition af tidligere værk. Udgivelsen KORBOGEN (Edition WH, udgivet 1993) samler 45 Nørgård-korsange fra perioden 1952-1992 Adskillige af satserne er enten nyarrangeret, bearbejdet eller genkomponeret i 1992 mhp. udgivelsen (der er reelle nuancer mellem de tre betegnelser), og sådanne satser opføres dels som krydsværk under KORBOGEN (# 1992.1), dels i tilknytning til den enkelte korsangs oprindelige kompositionsnummer. Et par eksempler: HALLELUJA – VOR GUD ER FORRYKT! (1979/1992) for blandet kor og slagtøj ad lib., er en 1992-version arrangeret mhp. KORBOGEN (#1992.1), udsprunget af den danske version af operaen DET GUDDOMMELIGE TIVOLI fra 1982 (Nr. 199b). Korsangen HALLELUJA – VOR GUD ER FORRYKT! (1979/1992) er således omtalt dels ved operaen (Nr. 199b), dels ved KORBOGEN (#1992.1) RÉVES EN PLEINE LUMIERE for blandet kor (1989/2002) er noteret under #2002.2. Korværket er baseret på et mere omfattende korværk LA PEUR. AS IT WERE (1989) for dobbelt blandet kor (Nr. 250a), men er et selvstændigt, nyt værk baseret på Nr. 250a-materialet, og er derfor anført både som Nr. 250b og under #2002.2 Igen en dobbelthenvisning, hvor det er oplysende og muligt.

5. Uregelmæssigheder og overleverede inkonsekvenser

Mindre revisioner, bl.a. efter uropførelser Nr. 38 – SYMFONI NR.1, 1953-55/rev. 1956 er kun placeret (Nr. 38) dvs. under 1955, året for værkets færdiggørelse. Et værk der blot er let revideret/justeret 1-2 år efter uropførelsen (fx i forbindelse med en andenopførelse) er principielt ikke markeret som (i dette tilfælde) hverken Nr. 38b eller som #1956. Til sådanne ”b-værker”- og ”#-værker” regnes principielt kun værker, der på markant vis er revideret, nyarrangeret, bearbejdet eller videre-komponeret af Nørgård selv mhp. en ny version af værket, samtidig med at det tidligere værk forbliver gyldigt. 

Arrangementer af et Nørgård-værk (gjort af andre end Per Nørgård) Andre personers arrangement af et Nørgård-værk er kun noteret ved selve moderværket, også selvom arrangementet er gjort senere. Et sådant arrangement (ved andre end Nørgård) noteres således ikke som et #værk.  

Overleverede inkonsekvenser Der er et par kronologiske inkonsekvenser undervejs i listen. Disse er imidlertid ikke justerede, da det ville få for uoverskuelige konsekvenser for nummereringen. Eksempelvis figurerer
Nr. 53a: QUARTETTO BRIOSO (oprindelig version, 1953/rev. 1954) under år 1958 , hvilket ikke er helt korrekt!, sammen med den senere og udbredte version af værket:
Nr. 53b: STRYGEKVARTET NR. 2 – QUARTETTO BRIOSO. Opus 21 (1953, rev. 1958). Ligeledes er fx Nr. 198 og Nr. 260, trods kompositionsåret, fra starten fejlagtigt katalogiseret under et nærliggende år.

6. På længere sigt

Planen er en udbygning og komplettering af fortegnelsen, blandt andet via en særskilt international (engelsk) version af værklisten, muligvis udformet i en samlet dobbeltsproget (dansk/engelsk) version. I den forbindelse planlægges tilføjelse af samtlige satstitler i flersatsede værker, samt en opdateret diskografi. På længere sigt er det muligt ud fra nærværende fortegnelse at udarbejde en komplet, ny-nummereret Nørgård-værkliste (med helt korrekt kronologi og uden de såkaldte #-værker). Spørgsmålet er dog om en ny nummerering ikke vil forvirre mere end den vil klargøre.

Pr. 2013 er nærværende Nørgård-værkfortegnelse den officielt gældende, værknumrene hermed betegnet ”Bjørnum/Hansen-numre”. Per Nørgård har korrigeret og justeret nærværende værkliste i følgende omgange:
1) Marts 2008 (afsluttet d. 6/3), dvs. første komplette, kronologiske værkliste siden 1982 (værkerne 1949-2008)
2) December 2009 (afsluttet d. 29/12, nu mhp. værkerne 1949-2009)
3) Januar 2011 (d. 10/1 2011) mhp. værkerne 1949-2010
4) Marts 2012 mhp. nærværende, opdaterede værkfortegnelse 1949-2013
5) December 2012, bl.a. med fokus på tilegnelserne.

Det samlede ansvar for mulige detaljefejl er dog, på ovennævnte baggrund, undertegnedes.
Per Nørgårds værker udgives på Edition Wilhelm Hansen – jf. www.ewh.dk

7. Per Nørgårds værknoter

Alle eksisterende, pr. 31. december 2012 kendte, værknoter ved komponisten – primært danske og engelske værknoter – er tilføjet værkfortegnelsen. Værknoten er placeret ved det enkelte værk. Oplysninger om, eller kopier af, oversete værknoter fra komponistens hånd, eller andre versioner end de her bragte, modtages med tak mhp. kommende opdateringer (adressse nedenfor).

8. Alfabetisk og Kronologisk indholdsfortegnelse

Samtlige værktitler i denne danske version af værkfortegnelse er anført i den afsluttende alfabetiske og kronologiske indholdsfortegnelse. Det alfabetiske index er gjort efter princippet: så mange indgange som muligt. Titler der indeholder tal, fx Nr. 81: 3 KÆRLIGHEDSSANGE (1963-65), er anført både under 3 KÆRLIGHEDSSANGE, under TRE KÆRLIGHEDSSANGE og under KÆRLIGHEDSSANGE, TRE. Og fx er Nr. 306: STRYGEKVARTET NR. 8 – NATTEN SÆNKER SIG SOM RØG anført både under STRYGEKVARTET NR. 8 og under NATTEN SÆNKER SIG SOM RØG. Det kronologiske index lister blot titlerne efter årstal mhp. et tidsmæssigt hurtigt overblik.

9. Digital download og opdatering

Publiceringen af Per Nørgårds Kompositioner – Værkfortegnelse 1949-2012 foreligger både i nærværende digitale format og som bog (Edition WH 31626) i en kostpris-billig, enkel spiralindbundet form. Sidstnævnte skal ses som en service til de musikere, koncertarrangører, musikinteresserede m.fl., der gerne (også) gerne ville have værkfortegnelse i tryk form. Bogversionen kan bestilles via www.ewh.dk

Redaktionen af nærværende værkfortegnelse er afsluttet d. 31/12 2012. Mht. Per Nørgårds skrifetr online er der således tale om en revideret og opdateret version, og værknoterne er nu både på dansk og engelsk. Næste opdatering er planlagt til i (løbet af) 2014. Eventuelle oversete eller ukendte materialer (værknoter af Per Nørgård) eller informationer og rettelser modtages med tak, enten på mail til Ivan Hansen på Det Kgl. Bibliotek/DCM (foa-dcm@kb.dk) eller til bibliotekets postadresse.  

Dansk Center for Musikudgivelse
att. Ivan Hansen
Det Kongelige Bibliotek
Postbox 2149
DK-1016 København K  

Ivan Hansen (d. 26. maj 2013)

Til værkfortegnelsen