Kunsthistoriske samlinger

I de kunsthistoriske samlinger finder du blandt andet kunstnerarkiver, auktions- og udstillingskataloger, Weilbachs Arkiv, kunstnerbøger, kunsthistoriske arkiver og fotografier og dias.

Reoler i kunsthistorisk samling

Foto: Thomas Søndergaard

Det Kgl. Bibliotek rummer forskellige kunsthistoriske samlinger. De er siden 1700-tallet blevet indsamlet af Kunstakademiets Bibliotek og derefter Danmarks Kunstbibliotek for at dokumentere og bevare især dansk kunsthistorie.

I de kunsthistoriske samlinger finder du blandt andet kunstnerarkiver, auktions- og udstillingskataloger, Weilbachs Arkiv, kunstnerbøger, kunsthistoriske arkiver og fotografier og dias.

De kunsthistoriske samlinger er vigtige kilder til forståelse af eksempelvis kunstneres værker, kunsthistoriens historie, udstillings- og samlingshistorie, ligesom de er centrale redskaber i proveniensforskning. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte samlinger.

Materialerne kan kun ses på Studiesalen i Søborg. Bestil tid inden du besøger os.

En lang række auktionshuses kataloger og en større mængde kataloger og fortegnelser over individuelle auktioner, såsom dødsauktioner eller auktioner i forbindelse med kunstudstillinger. Et særligt fokus er kataloger vedrørende danske kunstauktioner fra 1700-tallet til i dag. Herunder findes blandt andet de særlige samlinger over danske blandede (anonyme) auktioner samt danske dødsboauktioner.

Vi har digitaliseret de danske auktionskataloger fra perioden 1719-1920. Katalogerne kan søges frem i bibliotekssystemet. Du skal som udgangspunkt søge på auktionshusets navn. En del kataloger er dog også registreret efter navnet på ejeren til den bortauktionerede samling. Det er for eksempel tilfældet med dødsboauktioner, ligesom datoen også kan være registreret.

Du søger de særlige samlinger over danske blandede (anonyme) auktioner samt danske dødsboauktioner frem ved at søge på: ”anonyme danske auktionskataloger” og/eller: ”dødsboauktioner”. 

Auktionskataloger er vigtige redskaber til identifikation af kunstværker og deres ejere på et givent tidspunkt. De kan være forsynet med notater fra auktionen om salgspris og/eller køber. Det er blandt andet ved hjælp af auktionskataloger med notater, at du kan sammenstykke et kunstværks proveniens (ejerhistorie). Det kan hjælpe dig til at understøtte for eksempel tilskrivninger og andre kunsthistoriske basisdiscipliner.

Bibliotekets samlinger af fotografier og dias inden for kunsthistorie er et resultat af årtiers systematisk indsamling i Kunsthistorisk Billedarkiv (oprindeligt Statens Kunsthistoriske Fotografisamling).

Derudover findes en lang række diassamlinger, som enten tidligere er etableret af biblioteket eller er modtaget fra enkeltpersoner, institutioner eller foreninger. Ofte har de et særligt fokus.

 • Fotografier af dansk billedkunst
  Vi har digitaliseret samtlige fotografier af dansk billedkunst. Du finder dem i digitale samlinger. Fra 1920erne til 1970erne indsamlede man systematisk fotografier af dansk billedkunst fra oldtid til moderne tid. Læs mere om fotografierne og de tilhørende oplysninger.
 • Fotografier af udenlandsk billedkunst
  Kunsthistorisk Billedarkiv omfattede også en stor samling fotografier af udenlandsk billedkunst. Du får adgang til materialet ved at skrive til os.
 • Dias
  Diassamling vedrørende dansk billedkunst og arkitektur søges frem i bibliotekssystemet. Du kan søge på kunstner eller værk.
 • Diassærsamlinger
  Dokumenterer dansk kunst- og udstillingsliv.
  • BP (Bent Petersens Samling): Moderne dansk og udenlandsk kunst på museer og udstillinger. Cirka 80.000 farvedias, optaget af redaktør for tidsskriftet North, Bent Petersen i perioden cirka 1969-1984. Til samlingen findes en maskinskrevet registrant.
  • GAA (Gunnar Aagaard Andersens samling): Omkring 380 farvedias af kunstnerens malerier, fra 1940’erne til 1970’erne.
  • LR (Lisa Rosenmeiers Samling): Cirka 25 farvedias af kunstnerens projekt "House of Love" (Stavanger 2000).
  • KJ (Kirsten Justesens Samling): Cirka 100 farvedias af kunstnerens egne værker og projekter fra 1969 til 1993.
  • MG (Mads Gamdrups Samling): Cirka 200 farvedias taget i 1994 på danske gallerier og udstillinger som dokumentation af især den unge kunstscene.
  • OS (Ole Schwalbes Samling): Cirka 700 farvedias fra Schwalbes undervisning på Kunstakademiet i 1970'erne og 1980'erne.
  • OTTO (Samling vedrørende udstillingsstedet OTTO): Omkring 120 farvedias der dokumenterer udstillingsstedets aktiviteter i årene 1997-1999.
  • WLS (William Louis Sørensens Samling): Cirka 120 farvedias af kunstnerens egne værker og projekter 1961-1990.
  • AS (Asger Sessingøs Samling): Billeder af dansk billedkunst cirka 1970-1985 taget af fotograf Asger Sessingø (negativer).
  • JH (Jørgen Humles Samling): Billeder taget af billedkunstner Jørgen Humle.
  • KKS (Kvindelige Kunstneres Samfund’s Samling): Værker af medlemmer af Kvindelige Kunstneres Samfund (deponering).
  • kaare p.s negativsamling (happenings og eksperimenterende teater i 1960'erne).
  • Gamle postkort og stereoskopbilleder (primært udenlandsk arkitektur).

En mindre række arkiver af meget forskelligt omfang og forskellig karakter, som er modtaget fra kunsthistorikere, kunstsamlere, kunstanmeldere og deres efterkommere. Arkiverne kan indeholde både dokumentarisk materiale i form af scrapbøger og udklipssamlinger, men også breve, skitser, researchrelateret materiale med videre.

 • Merete Bodelsens arkiv: Kunsthistoriker Merete Bodelsen (1907-1986), mangeårig medarbejder på Dansk biografisk Leksikon og Weilbachs Kunstnerleksikon (3. udg. s.m. Povl Engelstoft). Hun beskæftigede sig blandt andet med den dansk-franske kunstforbindelse og publicerede om kunstnere som J.F. Willumsen og Paul Gauguin. I 1935 udgav hun sammen med Aage Marcus Dansk Kunsthistorisk Bibliografi.
 • Hj. Bruhns arkiv Skibsmægler og kunstsamler Hjalmar Bruhns (1881-1959) enorme og meget velordnede kunsthistoriske samling giver mulighed for hurtigt at få samlet overblik over den vigtigste ældre litteratur om dansk kunst i perioden cirka 1800-1940. Arkivet omfatter både monografier om enkelte kunstnere, kataloger over deres værker og udklip fra leksika, tidsskrifter og aviser. I alt består arkivet af 179 bind: 160 bind med materiale om enkelte kunstnere, 11 bind med blandet kunstkritik og 8 bind udklip om enkelte større kunstsamlinger. Tyngdepunktet i samlingen er 1800-tallets danske malerkunst. 
 • Jean Grandjeans arkiv: Kunstanmelder Jean Grandjeans arkiv omfatter: Scrapbøger med Grandjeans egne artikler i blandt andet Ekstra Bladet, materialer med relation til Arthur (Addi) Købke, diverse materialer om Wilhelm Freddie, diverse materialer (mest om Skagens malere), diverse materialer om forskellige, hovedsagelig danske kunstnere. 
 • Gunnar Jespersens arkiv: Kunstanmelder Gunnar Jespersens (1922-1994) arkiv består af kuverter og albums med udklip fra aviser og udstillingskataloger. I samlingen indgår også fotografier taget i forbindelse med Jespersens artikler i dagspressen (fortrinsvis Politiken). Arkivet dækker dansk og udenlandsk kunst med hovedvægt på dansk kunst fra det 20. århundrede og udenlandske kunstnere, som har udstillet i Danmark. 
 • Ejner Johanssons arkiv: Kunsthistoriker og kunstkritiker Ejner Johansson (1922-2001) var blandt de første, der udviklede kunstformidling på TV i Danmark. Hans forfatterskab omfatter bøger og artikler om dansk guldalder og desuden om blandt andet Richard Mortensen og Robert Jacobsen. Arkivet indeholder manuskripter og materialesamlinger til både publicerede og upublicerede artikler og bøger, foruden udklip med videre.
 • Pierre Lübeckers arkiv: Kunstanmelder Pierre Lübeckers (1921-1990) egne artikler om dansk og udenlandsk kunst i original, og derudover diverse udklip med mere fra perioden 1934-1989.
 • Ejgil Nikolajsens arkiv: Består af diverse udklip om dansk kunst og kunstområde i bredeste forstand, foretaget fra cirka 1940 til 1989 i forbindelse med Ejgil Nikolajsens (1924-1996) virke som kunstanmelder ved blandt andet Aktuelt og de Berlingske blade. 
 • Ellen Poulsens arkiv: Ellen Poulsen (1911-1995), mangeårig ansat på Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst. Et hovedfelt indenfor hendes forskning var Jens Juels kunst.
 • Else Kai Sass' arkiv: Else Kai Sass (1912-1987), kunsthistoriker, inspektør ved Thorvaldsens Museum 1945-1954, og professor i faget (Århus Universitet 1954-1967 og Københavns Universitet 1967-1978). Hun har blandt andet skrevet om Thorvaldsen, Abraham Wuchters og metode. Arkivet består hovedsageligt af scrapbøger.
 • Sigurd Schultz’ arkiv: Museumsinspektør Sigurd Schultz’ (1894-1980) arkiv består hovedsagelig af materialer om danske kunstnere i det 20. århundrede. Arkivets mere end 2.500 læg indeholder avisudklip, tidsskriftsartikler, udstillings- og auktionskataloger, indbydelser, særtryk, fotos samt unikt materiale i form af originalbreve og Sigurd Schultz’ egne notater og manuskripter. 
 • Bente Skovgaards og Leo Swanes Abildgaard arkiv: Leo Swane (1887-1967) og Bente Skovgaard (1924-2004), henholdsvis direktør og overinspektør ved Statens Museum for Kunst. Begge publicerede en række væsentlige arbejder om maleren Nicolai Abildgaard. Swane overdrog sit arkiv om Abildgaard til Skovgaard, der testamentarisk overdrog det samlede materiale, inklusive hendes eget, til Danmarks Kunstbibliotek.
 • Meïr Steins arkiv: Kunsthistoriker Meïr Steins (1920-1995) arkiv vedrørende fransk og dansk kunst og kunsthistorie, specielt dansk-franske kunstforbindelser, har relation til hans virke som leder af Selskab for Fransk Kunst. Arkivet består af 40 ringbind med udklip fra danske og franske aviser, tidsskrifter, udstillingskataloger, auktionskataloger og enkelte originale breve. Emner:
  • Danske kunstnere med tilknytning til Frankrig, ordnet alfabetisk
  • Franske kunstnere, ordnet alfabetisk
  • Danske artikler om fransk kunst, inddelt efter forfattere
  • Franske kunstners værker, inddelt efter perioder 17.-20. århundrede
  • Fransk kunst, inddelt efter perioder 16.-20. århundrede
  • Kunstskribenter, specielt danske og franske
 • Viggo Thorlacius-Ussings arkiv: Viggo Thorlacius-Ussing (1891-1978), direktør for Ny Carlsbergfondet (1946-61), leder af Statens kunsthistoriske Fotografisamling 1922-1972 og af Skagens Museum 1938-1950, forfatter til en række værker om blandt andet billedhuggerkunsten i dansk middelalder og renæssance. Indhold:
  • I. Katalogsedler, korrespondancer, notater. Læg 1-4
  • II. Korrespondance, notater, fotografier. Læg 5-7
  • III. Katalogsedler, korrespondance, notater, fotografier, manuskripter, arkivudskrifter, publikationer, avisudklip. Læg 8-14
  • IV. Arkivudskrifter, fotografier, publikationer. Læg 15-17
  • V. Notater, fotografier angående kunstsamling og senmiddelalderlig skulptur. 3 læg
  • VI. Plancher til Viggo Thorlacius-Ussings planlagte bog om Akademiets kunstsamling
  • VII. Uopklæbede fotografier af værker fra Akademiets kunstsamling. Optaget som forlæg for plancherne til Viggo Thorlacius-Ussings planlagte bog om samlingen
  • VIII. Fotografier, notater og foredrag om senmiddelalderlig træskulptur. 2 læg
  • IX. Fotografier af senmiddelalderlige altertavler med træskulptur
  • X. Avisudklip
  • XI. To protokoller med maskinskrevne afskrifter fra Kunstakademiets inventarer i Kunstakademiets Arkiv, Rigsarkiv og diverse løse blade med afskrifter af arkivalier angående Akademiets kunstsamling
  • XII. Springbind indeholdende 55 plancher med malerier fra Akademiets kunstsamling
  • XIII. Springbind indeholdende 34 plancher med skulptur fra Akademiets kunstsamling
 • Grete Zahles arkiv: Grete Zahle (1907-2006), dansk tegner, maler og kunsthistoriker. Hun skrev blandt andet om malerne Jens Søndergaard og Peter Hansen.

En række arkiver af meget forskelligt omfang og forskellig karakter modtaget fra kunstnere og deres efterkommere. Arkiverne kan indeholde både dokumentarisk materiale i form af scrapbøger og udklipssamlinger, men også breve, skitser, researchrelateret materiale med videre.

Arkivet rummer også materiale fra danske kunstnersammenslutninger og -grupper.

Materialet kan bestilles ved at søge på arkivskabers navn i bibliotekssystemet eller ved at skrive til os.

Kunstnerarkiver

 • Mogens Andersen
 • Flemming Bergsøe
 • Jørgen Brynjolf
 • J. F. Willumsen
 • C. A. Jensen
 • Jørgen S. Basse
 • H.A. Brendekilde
 • Carl Frydensberg
 • Holger H. Hansen
 • Kasper Heiberg
 • Erik Hoppe
 • Harald Isenstein
 • P. Johansen
 • Fritz Jürgensen
 • Thorbjørn Lausten
 • Svend Lindhart
 • Edith Ludvigsen
 • Jørgen Nash & Lis Zwick
 • Niels Nedergård
 • Mogens Kai Nørregaard
 • J.W. de Rehling-Quistgaard
 • Ole Schwalbe
 • Dagmar Starcke
 • Henrik Starcke
 • Dea Trier Mørch
 • Einar Utzon-Frank

Små og mindre arkivalske samlinger vedr. enkelte kunstnere

Arkivalske samlinger består ofte af mange og varierede materialetyper. De nævnte materialetyper, under de enkelte kunstnere, er blot typiske eksempler på det, du kan finde.

 • Agnete Bjerre (f. 1924) udstillingsoversigt, kataloger og anmeldelser
 • Bodil Brems (f. 1943) cv, fotografier og udstillingskataloger
 • Knud Bøjer (f. 1924) udstillingsrelateret materiale
 • Ellen Stræde Christensen (f. ?) cv og fotografier
 • Inger Hanmann (1918-2007) udstillingsrelateret materiale, publikationer
 • Gitte Hauptmann (f. 1934) udstillingsrelateret materiale
 • Karl Heilesen (f. 1918) anmeldelser
 • Kirsten Kildegaard Høj (f. 1928) udstillingsoversigt, fotografier, kataloger og anmeldelser
 • Mogens Kølkjær (f. 1941) udstillingsrelateret materiale
 • Inga Lyngbye (f. 1923) udstillingsrelateret materiale, pressemeddelelser og korrespondance. Også materiale vedrørende kunstnergruppen Rejsning
 • Asta Nielsen (f. 1924) selvbiografiske noter, fotografier og udstillingskataloger
 • Bent Axel Olesen (f. 1941) udstillingsoversigt, kataloger, anmeldelser og fotografier.
 • Henning Persson (f. 1921) udstillingsrelateret materiale, manuskripter og anmeldelser
 • Inger Lise Rasmussen (f. 1941) cv og udstillingsmateriale
 • Torben Harder Rasmussen (f. 1929) kataloger, anmeldelser og fotografier
 • Anne Tholstrup (f. 1952) udstillingskataloger
 • Carla Thonsgaard (f. 1922) udstillingsrelateret materiale
 • Ninna Vassileffsky (f. 1920) cv, anmeldelser, værklister og fotografier
 • Lasse Winsløw (1911-2006) fotografier

Materiale fra kunstnersammenslutninger og -grupper

 • Foraarsudstillingen
 • Charlottenborgfonden: Prisfortegnelser, 42 bind dækkende perioden 1877-1914. 1 regnskabsbog pr. år. Enkelte år findes 2 bøger. 1911 mangler. Salgsbøger, 14 bind dækkende perioden 1897-1984. Udstillingsprotokoller, 5 bind dækkende perioden 1896-1927. Hvert bind dækker én faggruppe: malere; billedhuggere; arkitekter; dekorationskunstnere; grafiske kunstnere. Valgprotokoller til udstillingskomité, 2 bind vedr. malere, billedhuggere og arkitekter. Perioderne 1937-55 og 1957-1978. Referater fra møder i udstillingskomitéen, 2 bind dækkende 1929-1942. Valgprotokoller til Charlottenborgs bestyrelse, vedrørende malere, billedhuggere og arkitekter. 1 bind for perioden 1958-1975. Censurprotokoller, 4 bind. 3 vedrørende billedhuggere, 1 vedrørende arkitekter. Forhandlingsprotokoller vedrørende udstillinger, 2 bind dækkende perioden november 1942-1971. Charlottenborgudstillingens kunstforening, 5 bind dækkende perioden 1950-1970. 3 med protokoller og 2 med medlemslister.
 • Danske kunstnersammenslutninger: AD LIBITUM (1991) Ahorn (1977) Akademielevernes påskeudstilling (1957-1959) Akademielevers udstilling af sommerarbejder (1936 - 1939) Akta (1965) Albatros (1980 - 1990) Den Alternative (1985) Aorta (1975 - 1976) Apriludstillingen (1977 - 1982 - 2002) Arabesk (1991) Arachne (1986 - 1988) Arme & ben (1980 - 1983) ArtGenda (1996) Atomé (1966) Aug. 70 (1971 - 1972) AV-ART (januar-maj 1992).
 • Foreningen for National Kunst (glaspladenegativer)
 • Grønningen
 • Kunstnere i Storstrøms Amt
 • Kunstnergruppen ”Albatros”
 • Kvindelige Kunstneres Samfund
 • Sammenslutningen af danske Kunstforeninger

Kunstnerbøger er bøger udformet af kunstnere, som regel billigt trykt og distribueret i små oplag. Denne type bøger er blevet produceret fra 1950’erne og frem til i dag, hvor mediet stadig er meget populært. Bøgerne kan bestå af lutter billeder, være en kombination af billede og tekst eller kun indeholde tekst. Det æstetiske udtryk er enerådigt bestemt af den enkelte kunstner.

I bibliotekssystemet kan du søge på ordet kunstnerbog med en afgrænsning i venstremenuen under Biblioteker til KB Kunstbiblioteket Søborg. 

Samlingen af kunstnerbøger består af over 900 forskellige og fortrinsvis danske udgivelser.

Kunstnersignaturer er et online opslagsværk til identifikation af danske kunstner- og arkitektsignaturer. Her kan du finde cirka 15.000 signaturer, der er registreret under den kunstner eller arkitekt, der benyttede den, dateret og gengivet i billeder.

Basen dækker cirka 9.000 danske kunstnere og arkitekter. Indsamlingen til basen stoppede i 2009. Basen finder du via digitale samlinger.

Alle modeltegninger er digitaliseret og kan ses i Digitale samlinger.

Samlingen består af omkring 900 modeltegninger udført enten af elever eller professorer i forbindelse med undervisningen på Kunstakademiet. Tidsmæssigt dækker samlingen de første 100 år efter Akademiets stiftelse i 1754. Helt centrale skikkelser i dansk billedkunst er repræsenteret, blandt andet Nicolai Abildgaard, C.W. Eckersberg, Christen Købke, Constantin Hansen, E.H. Freund, Dankvart Dreyer og Wilhelm Marstrand.

Samlingen omfatter tegninger efter levende model, tegninger efter andre forlæg, og fremfor alt gipsafstøbninger af antikkens skulpturer fra Kunstakademiets samling. 

Samlingen er uløseligt forbundet med tegneundervisningen på Kunstakademiet. Undervisningen var delt op i tre niveauer: 1) frihåndstegningsskolerne hvor eleverne kopierede tegninger eller tegnede efter kobberstik, 2) gipsskolen hvor eleverne tegnede efter gipsafstøbninger, 3) og modelskolen hvor der blev tegnet efter levende model.

Hver måned skiftedes professorerne ved modelskolen til at stille modellen og bedømme elevernes arbejder. Mange af samlingens tegninger er derfor påtegnet af den ansvarshavende professor. En stor del af arbejderne er anonyme, andre bærer kun elevens navn og endnu andre både elevens og professorens navne.

Samlingen dokumenterer den akademiske undervisningsmetode, tegneøvelsernes betydning og ikke mindst ændringer i tegnestil, teknik og materialer i de første 100 år af Akademiets historie. Derudover gør samlingen det muligt at studere de allertidligste arbejder af en række betydningsfulde danske kunstnere.

Samlingen består af optagelser fra udstillinger af fortrinsvis dansk kunst i Danmark og udlandet 1878-1987, interiørbilleder fra privatsamlinger og museumssamlinger i såvel Danmark som udlandet samt gruppeportrætter af danske kunstnere og diverse ferniseringssituationer med mere. De cirka 1.200 afbildninger er fordelt i 10 fotokasser. Indholdet af kasserne kan findes i bibliotekssystemet.

Det er et særdeles værdifuldt studiemateriale til samlings- og udstillingshistorien i Danmark helt tilbage til 1870’erne. Samlingen giver enestående indblik i skiftende måder at udstille og ophænge kunstværker på både på museerne, i gallerierne og de ikke længere eksisterende private hjem. 

Udstillingskataloger fra udstillinger i ind- og udland fra både enkelte kunstneres udstillinger, udstillinger om perioder, emner, steder og mæcener. Hertil kommer en stor samling invitationer, værklister og andet, der dokumenterer udstillinger af dansk kunst og kunstudstillinger i Danmark. Et særligt fokus er kataloger og andet materiale vedrørende danske kunstudstillinger og udstillinger af dansk kunst.

Alle danske udstillingskataloger fra perioden 1769-1920 er blevet digitaliseret og kan søges via bibliotekssystemet. Søg efter kunstnerens eller sammenslutningens navn.

Arkivet rummer data og arkivalier om danske billedkunstnere og arkitekter.

Find materialet ved at søge i bibliotekssystemet ved at kombinere et personnavn med Weilbach, for eksempel Zahrtmann Weilbach.

Arkivet er blevet opbygget over mere end 125 år. Grundstammen består af det materiale, som Philip Weilbach (1834-1900) indsamlede i forbindelse med udarbejdelsen af de to første udgaver af hans kunstnerleksikon, Dansk Kunstnerleksikon (1877-78) og Nyt Dansk Kunstnerleksikon (1896-97). Det består blandt andet af en enestående samling af breve fra kunstnere og kunstneres efterlevende, som Weilbach personligt havde skrevet til med henblik på at indhente oplysninger.

Arkivet rummer oplysninger om cirka 35.000 danske kunstnere fra middelalderen og frem til 1989, hvor indsamlingen til fjerde udgave af leksikonet ophørte. 4. udgave af værket kan søges online.

En meget stor del af arkivet er oplysninger indsamlet i forbindelse med tredje og fjerde udgave af leksikonet, som udkom henholdsvis 1947-1952 og 1994-2000. Materialet har form af et meget omfattende kortkartotek udskrevet på basis af arkivalier, kataloger, bøger og tidsskrifter, suppleret af spørgeskemaer udfyldt af kunstnere på foranledning af de to redaktioner.

Spørgeskemaerne sammen med andet "stort materiale" indsendt af kunstnerne eller indsamlet af redaktionen (for eksempel udstillingslister) er registreret i bibliotekssystemet. Det øvrige materiale er ikke registreret, men findes frem, hvis du henvender dig til personalet på Studiesalen i Søborg.

Weilbachs Arkiv er deponeret på biblioteket af Den selvejende institution Weilbachs Kunstnerleksikon.

Der foretages ikke længere aktiv indsamling af materiale til Weilbachs Arkiv.