Det Kgl. Biblioteks strategi

Vores vision, mission og strategi levendegør rammerne for bibliotekets arbejde og giver retning for vores mange aktiviteter.

Miniaturefigurer på notesblok med pile

Foto: iStock

Mission

 • Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek
 • Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden

Biblioteket varetager følgende funktioner:

Som universitetsbibliotek leverer vi service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør vi kulturarv i form af tekst, billeder og lyd i både fysisk og digital form.

Som overcentral for de danske folkebiblioteker leverer vi service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne.

Som forskningsinstitution øger vi viden om og kendskabet til kulturarven.

Vision

Vi har følgende vision for bibliotekets virksomhed:

 • Det Kgl. Bibliotek – for alle, for alvor, for undring
 • Det Kgl. Bibliotek er et særligt bibliotek, der fremmer nysgerrighed, viden og levende demokrati

Strategi

Bibliotekets overordnede strategi er udtrykt i tre korte udsagn om den effekt, det skal have i relation til samfundet:

 • Vi bidrager til et oplyst og demokratisk videnssamfund
 • Vi medvirker til dannelse, uddannelse, forskning og innovation
 • Vi indsamler, bevarer, formidler og forsker i Danmarks kulturarv

Nedenfor er de tre overskrifter udvidet med tilhørende forklaringer, der begrunder og understøtter de enkelte udsagn:

Vi bidrager til et oplyst og demokratisk videnssamfund

 • Vi giver adgang til fysiske og digitale bibliotekssamlinger, videnskabelig information og data for borgere, forskere, studerende og virksomheder.
 • Vi er Danmarks nationale bibliotek og fremmer åben og lige adgang til kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse.
 • Vi udvikler og stiller redskaber, kompetencer og fagligt forankret vejledning til rådighed, der kan benyttes af alle.
 • Vi skaber rammer for, at brugerne kan forholde sig kritisk til viden og data.

Vi medvirker til dannelse, uddannelse, forskning og innovation

 • Vi skaber rammer for dannelse og livslang læring.
 • Vi understøtter studier, forskning og innovation ved at stille materiale, data og information til rådighed og ved at facilitere et moderne og inspirerende studiemiljø for alle. 
 • Vi styrker brugeres kompetencer og kendskab til bibliotekets samlinger ved at tilbyde faglig og kvalificeret undervisning og vejledning.
 • Vi fremmer normer for god akademisk praksis og understøtter forskning og videns-skabelse på danske universiteter og uddannelsesinstitutioner.

Vi indsamler, bevarer, formidler og forsker i Danmarks kulturarv

 • Vi bevarer fortiden, indsamler nutiden, beriger fremtiden og skaber på den måde værdi for nuværende og fremtidige brugere.
 • Vi sikrer og giver adgang til unikke kulturarvs-samlinger og viden om disse.
 • Vi åbner døre til Danmarks hukommelse og placerer Danmark i international kontekst.
 • Vi forvalter og formidler kulturarv med dansk oprindelse og kulturarv med betydning for Danmark – vi understøtter herigennem brugeres identitetsdannelse og styrker kulturelle fællesskaber.

Den røde tråd: digital transformation og bæredygtighed

For at levere den ønskede effekt – et oplyst og demokratisk videnssamfund – skal biblioteket gennemføre en række aktiviteter. Målene i rammeaftalen og andre strategiske indsatser vil være nøgleaktiviteter. Allerede nu véd vi, at der vil komme flere til i takt med ændrede brugerbehov og nye vilkår og muligheder. Rettesnoren for dem vil være, at de bidrager til digital transformation og til øget bæredygtighed.

Ny og hurtigt skiftende digital teknologi skaber nye forventninger, og det vil præge den måde, vi anvender teknologi til at skabe den værdi for borgere og brugere, som de med rette kan forvente. Der bliver behov for nye kompetencer på alle niveauer i biblioteket, for samarbejde på tværs både internt og eksternt og for nye organiseringsformer. Og alt dette skal ske på bæredygtig vis – med brug af færrest mulig ressourcer og på en måde, som understøtter den grønne omstilling.

Strategien er udarbejdet i en proces på tværs af bibliotekets enheder med involvering af mange medarbejdere og ledere. Resultatet er sammenfattet i en udfoldet strategi i relation til borgere, studerende og forskere, folkebiblioteker og samarbejdspartnere.