Den bæredygtige indkøbspolitik

Vi indkøber varer og tjenesteydelser efter principper, som skal hjælpe os med at nedbringe vores Klimapåvirkning. Læs mere om dem og vores øvrige rettesnore i den forbindelse.

I samarbejde med Kulturministeriet blev det i seneste rammeaftalen besluttet, at bæredygtighed skal løbe som en rød tråd i bibliotekets overordnede strategi. Arbejdet med bæredygtighed er besluttet skal koncentrere sig om klimaindsats, hvorfor vi har lanceret bibliotekets første strategi på området, "Klimastrategi: Et Grønnere Bibliotek".  Strategien løber frem til 2025 og sætter en vision om, at bibliotekets drift i 2050 er klimaneutral. Klimastrategien udstikker ligeledes fire overordnede indsatsområder o

Foto: Thomas Søndergaard

Den største kilde til CO2-udledning fra os kommer fra vores indkøb af varer og tjenesteydelser. Derfor er det vedtaget, at biblioteket fremover skal indkøbe efter seks principper, som har til hensigt at sikre, at der købes ind med mere fokus på bæredygtighed.

De seks principper er:

  1. Indhentning af grønne priser kontra sorte priser
  2. Samle indkøbene og spare på transporten
  3. Brug af grønne mærker, standarder og certificeringer
  4. Brug af totalomkostninger og livscyklusomkostninger
  5. Brug af arbejdsklausuler og/eller en aktiv CSR-politik
  6. Videreuddannelse, kompetenceforløb og netværk

Vi satser på genbrug

Ud over de seks principper indkøber vi først nyt, når vi har undersøgt, om der allerede er en vare til rådighed på biblioteket, som kan genbruges direkte, eller som kan repareres og benyttes på ny.

Vi forventer at implementere indkøbspolitikken løbende i organisationen.