Brugerreglement for Det Kgl. Bibliotek

Læs Det Kgl. Biblioteks brugerreglement for personlige brugere.

Paragraftegn på papir

Foto: Colourbox

§1. Lovgivning

Dette reglement er fastsat i medfør af § 35 i Bekendtgørelse af Lov om Biblioteksvirksomhed nr. 914 af 20/08/2008.

Det Kgl. Bibliotek er et offentligt bibliotek, hvis samlinger og øvrige faciliteter kan benyttes af enhver, som overholder gældende reglement og i øvrigt følger de anvisninger, der gives af bibliotekets personale.

§2. Omfang

Reglementet er gældende for personlige brugere af Det Kgl. Bibliotek som Danmarks nationale bibliotek og som universitetsbibliotek for Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Roskilde Universitet (RUC) samt IT-Universitetet (ITU).

For brug af bibliotekets fysiske faciliteter (læsesale m.v.) og andre brugertyper henvises til særskilte reglementer og servicedeklarationer for de pågældende faciliteter: Det Kgl. Biblioteks reglementer

For Københavns Universitetsbiblioteks institutbiblioteker gælder særlige regler, som fremgår af bibliotekernes hjemmesider.

§3. Oprettelse

Oprettelse som bruger sker ved selvbetjening via bibliotekets hjemmeside. Det er en forudsætning for indmeldelse, at brugeren har en gyldig e-mailadresse.

Er man fritaget fra Digital Post henvises til særskilt reglement.

Indmeldelsesbetingelser

For at bliver indmeldt som bruger på Det Kgl. Bibliotek skal man:

 • Være fyldt 18 år og myndig
 • Have fast bopæl i Danmark eller Grønland, eller 
 • Være dansk statsborger med fast bopæl i udlandet, eller
 • Være indskrevet som studerende eller være ansat på KU, AU, RUC eller ITU

Lånerkort

For brugere med dansk CPR-nummer, anvendes sundhedskortet som lånerkort. Myndige brugere uden dansk CPR-nummer, kan få udstedt et læsesalslånerkort.

§4. Udmeldelse

Det Kgl. Bibliotek har en automatisk procedure for sletning af inaktive brugere. 

Manglende benyttelse af bibliotekets services i 1 år medfører automatisk varsel pr. e-mail til brugeren om forestående sletning. Forbliver brugeren inaktiv slettes brugerens konto 1 måned efter varslet.

Sletning på brugerens egen foranledning kan ske ved henvendelse til Det Kgl. Biblioteks indgang for brugerhenvendelser, Spørg Biblioteket.

Sletning som bruger forudsætter, at alle lån og udeståender er afviklet.

§5. Benyttelse af Det Kgl. Biblioteks fysiske samlinger

Bestilling/afhentning 

 • Materiale til hjemlån skal enten bestilles/reserveres i bibliotekssystemet eller findes frem på hylderne på betjeningsstederne.  
 • Brugeren modtager en e-mail, når det bestilte/reserverede materiale er klar til afhentning på brugerens ønskede afhentningssted.
 • Brugeren kan give en anden person fuldmagt til at afhente sit bestilte materiale.
 • En videresendt hjemkomstmeddelelse anses som en fuldmagt og tilkendegivelse af, at modtageren af meddelelsen må afhente materialet.
 • Fuldmagtshaveren skal medbringe sin egen legitimation 
 • Bemærk at materialer bestilt til Forskningslæsesalen ikke kan benyttes via fuldmagt. 

Lån/fornyelse/aflevering 

 • Lånetiden er normalt 1 måned, med mindre andet oplyses. 
 • Lån kan fornys hvis materialet ikke er reserveret af anden bruger. 
 • Den maksimale lånetid er normalt 6 måneder. Lån kan fornyes et ubegrænset antal gange inden for den maksimale lånetid.
 • Aflevering af materiale kan ske på alle betjeningssteder ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Lånt materiale er brugerens ansvar indtil det er registeret afleveret. Dette gælder også for lånte materialer, som bruger har givet en anden fuldmagt til at afhente. 
 • Ved aflevering udstedes en afleveringskvittering. Kvitteringen er brugerens dokumentation for, at materialet er afleveret

Fjernlån

 • Materiale, der skaffes fra danske eller udenlandske biblioteker, er omfattet af dette reglement og kan være underkastet låneregler angivet af det långivende bibliotek
 • Lån fra andre biblioteker kan være mod betaling. Priser for fjernlån varierer og fremgår af gældende prisliste.
 • Der kan være enkelte tilfælde, hvor det konkret ikke er muligt at foretage fjernlån via Det Kgl. Bibliotek

Gebyrer og erstatning

Det Kgl. Bibliotek pålægger brugeren hjemkaldelsesgebyrer for overskredet lånetid. 

Gældende takster fremgår af Lånetid og gebyrer

Såfremt lånt materiale ikke afleveres eller er bortkommet, overgår det til erstatning.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer.

Brugeren blokeres, hvis der er skyldige beløb på 200 kr. og derover.

Andre forhold end ovenstående kan gøre sig gældende.

§6. Benyttelse af Det Kgl. Biblioteks elektroniske ressourcer 

Bibliotekets aftaler vedrørende digitale materialer har varierende licensbetingelser. Som bruger har man pligt til at orientere sig om adgangs- og brugsbetingelser for de digitale materialer, inden man benytter materialet. Informationer om adgangs- og brugsbetingelser kan findes der, hvor der gives adgang til det digitale materiale.

Generelt gælder at

 • Print og download af rimelige mængder indhold (artikler, e-bogskapitler m.m.) til egen brug er tilladt
 • Der må linkes direkte til artikler og e-bogskapitler
 • Der må citeres fra artikler og e-bøger
 • Benyttelse af indhold til kommerciel brug ikke er tilladt
 • Systematisk print og download af store mængder indhold er forbudt – se også §11
 • Deling af indhold med andre er ikke tilladt (bemærk dog at der kan gælde andre regler for deling, hvis du er underviser eller forsker)
 • Materialer uden for ophavsret kan frit benyttes. Det er brugerens ansvar at afklare rettigheder for materialet inden brug.

Loginoplysninger er strengt fortrolige og må ikke deles med andre.

Al trafik vedrørende hjemmeadgang logges hos både dataudbyderen og biblioteket. Registrerer biblioteket eller dataleverandøren misbrug af ressourcerne, bliver adgangen lukket for den pågældende bruger – se også §11 afsnit 2.

§7. Kommunikation

Kommunikation vedrørende anvendelse af Det Kgl. Biblioteks services, herunder servicemeddelelser såsom reservationer og hjemkaldelser sendes pr. mail. 

Det er brugerens ansvar at sikre, at den registrerede e-mailadresse til hver en tid er gældende. 

§8. Behandling af personoplysninger

Det Kgl. Bibliotek behandler personoplysninger efter gældende persondatalovgivning. Se: Det Kgl. Biblioteks Privatlivs- og persondatapolitik

§9. Hævdelse af bibliotekets ejendomsret

Det Kgl. Bibliotek bevarer ejendomsretten til udlånte værker, herunder værker der er bortkommet, beskadiget eller ikke afleveret, uanset om der er betalt erstatning. I tilfælde af at et bortkommet værk genfindes, skal det afleveres til biblioteket.

§10. Visitation

I medfør af Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra Det Kgl. Bibliotek (Lov nr. 246 af 8. juni 1978 med senere ændringer) er der på biblioteket etableret en visitationsordning, som brugere af biblioteket er forpligtet til at acceptere.

§11. Begrænsning og udelukkelse

Det Kgl. Bibliotek forbeholder sig retten til at begrænse eller spærre brugerens adgang, ved mistanke om misbrug eller overdrevet brug af bibliotekets services. 

Såfremt brugerens misbrug medfører økonomisk tab, bod eller erstatningskrav mod Det Kgl. Bibliotek, forbeholder biblioteket sig retten til at gøre tilsvarende krav gældende over for brugeren. 

Overtrædelse af reglementet eller mislighold af låneregler kan medføre spærring af brugerens konto og udelukkelse af brugeren.

§12. Klager

Klager vedrørende benyttelse af Det Kgl. Bibliotek stiles til bibliotekets ledelse og sendes til kb@kb.dk eller sendes til Det Kgl. Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af klagen. Det Kgl. Bibliotek behandler herefter klagen så hurtigt som muligt under hensyn til klagens indhold.

Klager over Det Kgl. Biblioteks afgørelser, herunder afgørelse af klagesager, kan indbringes for Kulturministeriet på e-mail: kum@kum.dk eller sendes til Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K. I nogle tilfælde vil det fremgå konkret af klagevejledningen i afgørelsen, at Det Kgl. Bibliotek oversender klagesagen til Kulturministeriet.