Whistleblowerordning for Det Kgl. Bibliotek

Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Det Kgl. Bibliotek.

Fløjteikon

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Det Kgl. Bibliotek, herunder som ulønnet praktikant, eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som biblioteket har et samarbejde med. 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen? 

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende: 

  • overtrædelser af EU-retten 
  • strafbare forhold 
  • overtrædelser af lovgivningen 
  • overtrædelser af forvaltningsretlige principper 
  • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer 
  • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen 
  • seksuel chikane 
  • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere 

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.  

Er du ansat, skal du være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette om øvrige forhold eller om mindre alvorlige forhold. Disse oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via for eksempel din nærmeste leder, HR eller din tillidsrepræsentant.

Oplysninger om øvrige forhold kan for eksempel være:  

  • oplysninger om overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler med videre og 
  • oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen. 

Falder din indberetning uden for ordningen, vil den blive behandlet som en almindelig henvendelse i Det Kgl. Bibliotek.  

Om anonymitet og fortrolighed 

Det Kgl. Biblioteks whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym. 

Whistleblowerenheden er forankret i bibliotekets HR-afdeling, og kun de betroede sagsbehandlere fra enheden kan tilgå din indberetning. 

Sender du oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Det Kgl. Biblioteks netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på kb.dk, vil det kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på bibliotekets netværk. Du kan undgå en mulig registrering ved at skrive url'en til indberetningssiden https://kum-kb.sit-wb.dk direkte i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet bibliotekets netværk. 

Herudover kan du anvende TOR browseren, som giver yderligere beskyttelse af anonymitet. 

Er du ikke komfortabel med at indberette direkte til Det Kgl. Bibliotek, eller er du i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der tilbyder en ekstern og uafhængig whistleblower kanal. 

Sagsbehandling og kommunikation 

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowersystem. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os. 

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt, at du gemmer koden. 

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig. 

Juridisk beskyttelse mod repressalier 

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.