Klimaregnskab - baseline

Få mere at vide om vores klimaregnskab og baseline samt hvordan vi bruger begge i vores indsatser for at forbedre bibliotekets bæredygtighed.

Det kgl. BIbliotek i Aarhus. BIbliotekshaven

Foto: Laura Stamer

Klimaregnskabet er en opgørelse over de drivhusgasser, som biblioteket har udledt det pågældende år omregnet til CO2-ækvivalenter. Klimaregnskabet er et styringsværktøj, som skal hjælpe med at fokusere indsatserne, ligesom det skaber vished, om vi er på rette vej.

Regnskabet tager udgangspunkt i Green House Gas Protocol (GHG), som er en anerkendt metode til at udarbejde opgørelsen fordelt på scope 1, 2 og 3.

Biblioteket har på nuværende tidspunkt udarbejdet ét klimaregnskab, der udgør vores baseline for arbejdet – nemlig for 2019. Her var bibliotekets samlede udledning på cirka 16.000 tons CO2-e. hvilket svarer til cirka 1.000 danskeres årlige CO2-udledning.

Illustration af Det Kgl. Biblioteks klimaregnskab som beskrevet i teksten

Scope 1 indeholder bibliotekets egne biler til kørsel og driften samt kørsel med bøger og materialer mellem vores lokationer.

Scope 2 indeholder udledninger i forbindelse med strøm- og varmeforbrug i vores bygninger.

Scope 3 er alt det andet. Det vil sige udledninger fra indkøb af varer og tjenesteydelser. De største udledninger her er licenser til e-ressourcer, rådgivningsydelser, byggeri og bygningsvedligehold, IT-services og –software samt (naturligvis) papirvarer.