Forskning på Det Kgl. Bibliotek

Vi forsker med udgangspunkt i bibliotekets samlinger og problemstillinger relateret til deres indhold og betydning, tilgængeliggørelse og bevaring.

Åben arkivkapsel med dokumenter

Foto: Laura Stamer

Det Kgl. Bibliotek er en forskningsinstitution under Kulturministeriet. Forskning er dermed en af vores opgaver, og den er med til at kvalificere bibliotekets daglige arbejde. Det er især vigtigt i forhold til indsamling, registrering, bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af bibliotekets nationale samlinger.

Vi forsker både samlingsorienteret og fagorienteret, det vil sige med fokus på almene, videnskabelige problemstillinger. Når vi forsker med udgangspunkt i samlingerne, er det blandt andet for at gøre dem mere tilgængelige og anvendelige for landets universiteter og andre forsknings- og vidensinstitutioner. 

De formidlings- og udviklingsaktiviteter, som vi gennemfører i forbindelse med vores forskning, er desuden med til at understøtte bibliotekets mål om at nå bredt ud til borgerne.

Strategi for forskning

I vores strategi for forskning beskriver vi de overordnede rammer for forskningen på biblioteket og særlige målsætninger for en given årrække.

I strategiperioden 2020-2024 er vores målsætninger: 

  1. For at styrke den videnskabelige kvalitet i bibliotekets opgavevaretagelse vil vi konsolidere og udvikle det organisatoriske grundlag for forskningen.
  2. For at styrke bibliotekets rolle som attraktiv forskningspartner vil vi udbygge det strategiske eksterne samarbejde med universiteter og andre relevante institutioner.
  3. For at udforske kulturarven og sikre metodisk udvikling i de fysiske og digitale samlinger vil vi udvikle et fælles forskningsprogram.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til forskningsstrategien.

Forskningsprogram: Kulturarv og erindringsteknologier

I 2023-26 arbejder vi især med forskningsprogrammet "Kulturarv og erindringsteknologier". 

"Kulturarv og erindringsteknologier" tager udgangspunkt i det faktum, at den digitale udvikling har skabt både nye muligheder og nye udfordringer for de kulturarvsinstitutioner, der indsamler dansk kulturarv. 

Når fx brevet – et centralt element i klassiske privatarkiver – i dag erstattes af forskellige former for beskedtjenester, påvirker det ikke kun den måde, mennesker skriver på. Det har også betydning for, hvordan kommunikationen kan bruges som historisk kilde og hvilken teknologi, der kræves, for at den kan gemmes og tilgås i fremtiden. 

Forskningsprogrammet vil specifikt belyse samspillet mellem de teknologiske rammer for at studere erindring og bibliotekets aktive udvælgelse af, hvad der gemmes for eftertiden. Forskergruppen vil blandt andet se på, hvilken transparens indsamlingsarbejdet og samlingsopbygningen besidder, og hvilke muligheder og konsekvenser den igangværende digitale transformation har for brugen af såvel digitalt fødte materialer, materialer med fysisk fremtrædelsesform som hybride samlinger. 

På biblioteket findes en lang erfaring fra tidligere tiders indsamling og samlingsforvaltning, som kan bringes i spil til at belyse de problemstillinger, vi møder i dag. 

Overordnet vil programmet belyse, hvad der sker, når en kulturarvsinstitution gemmer på vegne af samfundet. Hvad betyder de materialer, vi gemmer og de metoder, vi benytter, for fremtidens muligheder for at forstå fortiden?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til forskningsprogrammet.
 

Forskningsudvalget

Vores interne forskningsudvalg koordinerer og udvikler bibliotekets forskning. Har du spørgsmål om udvalgets arbejde eller forskningen, er du velkommen til at kontakte forskningsudvalget.

Du er også velkommen til at henvende dig for at høre nærmere om mulighederne for at indgå i et forskningssamarbejde med biblioteket.

Der er også knyttet et rådgivende forskningsudvalg til Det Kgl. Bibliotek. De eksterne medlemmer er: 

  • Lektor Charlotte Appel, Aarhus Universitet (forperson)
  • Professor Hans Dam Christensen, Københavns Universitet
  • Professor Mads Rosendahl Thomsen, Aarhus Universitet
     

Forskningsberetning

Det Kgl. Bibliotek udarbejder hvert år en forskningsberetning, som beskriver det forgangne års projekter, udgivelser og andre forskningsrelaterede aktiviteter. Beretningen indeholder også information om forskningsorganiseringen på Det Kgl. Bibliotek. 

Kontakt forskningsudvalget@kb.dk, hvis du ønsker tidligere beretninger tilsendt.