VINTERSALME (1976/1984)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor.

Arrangeret af Gunnar Eriksson (på basis af Vinterkantate (Nr. 145, se noten til denne), Frostsalme (Nr. 148), Kredsløb (Nr.153).

Tekst af Ole Sarvig.

Jf. #1984.2

Varighed: 10´

Værknummer: 145e


VÆRKNOTE: VINTERSALME for blandet kor (1976/1984)

Arr. af Gunnar Eriksson.Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene ”Året” og ”Korsalme”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, ”Cantica”, ”Nu dækker sne den hele jord”, ”Kredsløb” m.fl. Hvert værk får således sit særpræg – som et prisme eller et krystal, hvori lyset jo kan skabe et uendeligt variabelt form- og farvespil. En af Sarvig-melodierne, en enkel salmemelodi, indgår nu i Den Danske Salmebog (nr.720, ”Året” – Som året går).Ligesom vi alle lever i dagligdagens mangfoldighed af samtidige hurtige og langsomme aktiviteter, således udfolder melodierne i ”Vintersalme” sig i flere tempoforhold på tværs af hinanden – og dog sammen – ikke ulig tankerne bag proportionskanons o. lign. hos visse af renæssancens komponister. Abstrakt og teoretisk som en sådan beskrivelse kan forekomme vil den klingende musik dog være en umiddelbar opfattelig samstemmighed af tidsstrømme i indbyrdes spænding og harmoni. Derved tilnærmer musikken sig den naturens og sindets mange tidsforløb, hvorom Ole Sarvigs både enkle og dybe salmeord handler. ”Vintersalme” er sammensat af dele af forskellige ”Sarvig-korstykker” fra 1970'erne (bl.a. Vinterkantate, Frostsalme, Kredsløb) – af en mangeårig samarbejder, den svenske korleder Gunnar Eriksson, i 1984.

Per Nørgård (2007)

PROGRAMME NOTE: WINTER HYMN for mixed choir (1976/1984)

(arr. by Gunnar Eriksson)

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1972), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig: “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cantica”, “Cycle” and others. One of these ‘Sarvig melodies’ is now in the Danish Hymnbook, under the title "Året" (The Year).

Just as we all live amidst a multitude of fast and slow activities at the same time, the melodies of Winter Hymn unfold in several time relationships across one another – and yet together – not unlike the ideas behind the proportional canons (etc.) of certain Renaissance composers. Abstract and theoretical as such a description may seem, the sounding music will still be an immediately perceptible simultaneity of time flows held in mutual tension and harmony. Thus the music approaches the many time-progressions of nature and of mind, which the Danish poet Ole Sarvig´s simple yet profound hymn text is about.

”Winter Hymn” is based on parts of my other ´Sarvig-works´ of the 1970s, arranged by the Swedish choir leader and longtime collaborator Gunnar Eriksson, in 1984. The work is available in both a Danish version (“Vintersalme”) and in the English version (“Winter Hymn”), based on a translation by Helen and Ole Sarvig.

Per Nørgård (1998)