MORGENMYTE (2000)

Tilbage til værkfortegnelsen

Syv strofer for blandet kor (SATB).

Tekst af Pia Tafdrup.

Tematisk beslægtet med (dvs. en enkel, strofisk og forkortet version af) MYTISK MORGEN for 12-stemmigt kor (Nr. 328a).

Komponeret til vokalgruppen Ars Nova.

Varighed: 12’

Værknummer: 329


VÆRKNOTE: MORGENMYTE (2000) – 7 strofer for blandet kor (SATB).

Som en forårsmorgen ved en lille sø fuld af fuglesang kan ´ligne ren idyl´, forekommer også Pia Tafrup´s digt Mytisk Morgen ved første øjekast at skildre denne idyl. Men bagom den – i mange tempi – vibrerende livfuldhed lurer hvert øjeblik døden: ´selv midt i dagens hilsen lå et afskedsstik´. Også den udspekulerede ondskab som mennesket kan tilføje naturens ubønhørlige lov er udtrykt – når fuglesang fra træer pludselig fremstår ´som hjerter spiddet varme på en krog´. Digtet er en myte om døden midt i livet. Myten udsiger i fortællende form det der er sandt til enhver tid. Og det er et næsten svimlende spektrum af ´tider´ i Mytisk Morgen: fra ubegribeligt hurtige (skingre lyn), over celle-tid (´hvor sæden møder ægget´), til dyrenes nutid (når ´fugle steg mod himlen – eller sang´), menneskets psykologiske tid, og til årstiders og planters lige så ubegribeligt langsomme bevægelser (da ´anemoner sneg sig ned ad skrænten..´).

Det er foreningen af dette digtunivers´ mange tidsdimensioner med en kerne af ro (´fuld af evig tid´) og dets slægtskab med mangestemmig musik som har inspireret mig til ´Mytisk Morgen´ for 12-stemmigt kor, og basklarinet. I foreningen af det højt-nuancerede, koriske spektrum med basklarinettens forfinede over-toniske mysterier har jeg søgt dén ´tredje klang´, der kunne rumme såvel en ´vild og gådefuldt troskyldig leg´ som den ´død der fandtes overalt´.

Det forudgående værk fra samme år ”Mytisk Morgen” (for 12 stemmer og basklarinet, komponeret til Ars Nova og Jens Schou) bygger på en række temaer og motiver, som jeg siden ´destillerede´ i dette strofiske, overvejende homofone (og kortere) acappella-søsterværk ”Morgenmyte” (over samme digt), bestående af 3 varierede dobbeltvers (1-2, 3-4, 5-6), afsluttende med et særskilt (7.) vers. De to værker – henhv. strofisk fortællende og gennemkomponeret panoramisk – kan opføres separat; opførelse af begge tonesætninger (”Morgenmyte”, ”Mytisk Morgen”) på samme koncert giver mulighed for en – forskellig belyst – fordybelse i det fortættede poetiske univers.

Per Nørgård (november 2000).

PROGRAMME NOTE: MORGENMYTE (2000) – 7 strophes for mixed choir.

Just as a spring morning by a small lake, full of birdsong, can seem like “sheer idyll”, Pia Tafdrup’s poem “Mytisk Morgen” (Mythic Morning) seems at first glance to depict this idyll. But behind its vibrant vitality – in many tempi – death is always lurking: “even in the day’s greeting lay a parting pang”. The calculated maliciousness that the human consciousness can add to the relentless law of nature is expressed too – when birdsong from trees suddenly sounds “like hearts skewered hot upon a hook”. The poem by Tafdrup is a myth of death amidst life. The myth speaks in narrative form of what is true at all times. And there is an almost dizzying spectrum of ‘times’ in Mythic Morning: from inconceivably fast ‘shrill lightnings’ through cellular time (“where seed encounters egg”), to the now-time of the animals (when “birds ascended to the sky – or sang”), the psychological time of human beings, as well as the equally inconceivable slow movements of the seasons and plants (“anemones stealing down the slope”).

It is a combination of the many time-dimensions of this poetic universe with a core of calm (“full of ages long”) that has inspired me to write “Mytisk Morgen” for 12-part choir and bass clarinet. In the combination of the subtly shaded choral spectrum with the refined overtone mysteries of the bass clarinet I looked for that ‘third sound’ that could include both a “wild and bafflingly innocent game” as well as the “death that was in every place”.

“Morning Myth” – dedicated to Ars Nova – is based on themes and motifs from huge “Mythic Morning” (for 12 voices and bass clarinet), which I have later ‘distilled’ in this strophic, mainly homophonic (and shorter!) a cappella choral work with the same Tafdrup poem set in three varied double verses (1-2, 3-4, 5-6) ending with a separate longer verse (7).

The two works – respectively through-composed ‘panoramically’ and strophically ‘narrative’ – can be performed separately; a performance of both settings in the same concert does however provide an opportunity for a – differently illuminated – immersion in the dense poetic universe of the poem.

Per Nørgård (November 2000)