I dialog med forfatteren - causerier på Læsesal Vest

Lise Busk-Jensen fortæller om romantikkens forfatterinder
Lørdag den 13. december fortalte Lise Busk-Jensen om sin endnu upublicerede disputats
i 3 bind: Romantikkens forfatterinder. Mere end 70 forfatterinder har hun fundet frem til i perioden 1800 - 1870, langt de fleste ganske ukendte. Bagefter var der en livlig diskussion, hvor man kom vidt omkring i den kvindelige verdenshistorie - fra Hatshepsut til Karen Blixen. 

Hør causeriet her1. Kanon2. Danske forfatterinder 1800-70
3. Holm
4. Skovgaard
5. V. Johansen
6. Hammershøj7. Model 1
8. Model 2


 


9. Ilia Fibiger digteren
 
 10. Ilia Fibiger plejemoderen


 

Ilia Fibiger

Den 13de August 1851
(upubliceret digt)
   
     
1.
Ei nogen værre Nød jeg ved
end naar en Attraa stærk og hed
i Sjælens Grund frembryder,
som først med næsten barnlig Røst,
opvækker der den skjulte Lyst,
og saa en Stund os fryder.
     5.
Og gribe vi dem fat ved Rod
og rive med fortvivlet Mod
dem løs - o hvilken Smerte!
Den Tomhed knuger stærkt vor Sjæl:
snart planter dem med Omhu selv
igjen vort syge Hjerte.
     
2.
Som tusinde Dugdraaber smaa
der hænge trindt i Græs og Straa
vort Hjertes Liv og Længsel
sig spreder overfladisk hen,
dog blev paa Bunden end igjen
den halvbevidste Trængsel.
  6.
Og mat det sukker: Synd det er
dog ei at have Blomster kjær;
en Udvei nok jeg finder.
Og dog kun under Gruset hvor
de mange favre Planter groer
den klare Kilde rinder.
     
3.
Før vælded klar en Kilde frem
med Vand fra Livets sande Hjem,
nu den af Grus tildækkes.
Men over det - o Sorrig stor!
udbreder sig et Blomsterflor -
skal hver en Blomst da knækkes?
  7.
Bort da du broged Blomsterkor
som med dit yppigrige Flor
mig fristende omvinder!
Jeg klynger mig til stenet Grund:
Livskilden suger der min Mund
og Hvile Hjertet finder.
     
4.
Ja, skal det klare Kildevand
os lædske, maa vi Grus og Sand
bortrydde først med Møie,
og Blomsterne, vort Hjertes Lyst,
hvis Rod stod i vort eget Bryst
skal visne for vort Øie.
   
Efter foredraget blev der serveret forfriskninger, mens man ventede på spørgsmål fra tilhørerne.