Reglement for publikumsområder ved Det Kgl. Bibliotek

Dette reglement gælder for Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

§1. Indledning

Dette reglement gælder for Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder. Det Kgl. Bibliotek er et offentligt bibliotek, som kan benyttes efter sit formål af enhver, som overholder gældende reglement og i øvrigt følger personalets anvisninger.

§2. Almen benyttelse

Det Kgl. Bibliotek er et arbejdende forsknings- og universitetsbibliotek. De besøgende skal vise hensyn til studiemiljøet og undlade upassende og forstyrrende adfærd samt fotografering af biblioteksbrugere.

Stk. 2
Studiepladserne og studiefaciliteterne er forbeholdt personer, som besøger biblioteket i studieøjemed. De besøgende skal undlade at føre samtaler på læsesalene og andre stilleområder.

Stk. 3
Brug af skabe. Biblioteket forbeholder sig ret til løbende at foretage kontrol af skabe.

Stk. 4
Mobiltelefoner er tilladte, men skal være uden ringetone. På læsesalene må der ikke føres samtaler.

Stk. 5 
Aarhus, Victor Albecks Vej 1: Det er ikke tilladt at medbringe mad på læsesalen.

København: Tørre snacks og drikkevarer under låg må medbringes på læsesalene.

Den Sorte Diamant: Der gælder særlige regler for Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant.

Kunstbiblioteket: Der gælder særlige regler for Studiesalen i Søborg.

For så vidt angår øvrige publikumsområder henvises til lokal skiltning. Alle former for rygning indendørs er forbudt.

Stk. 6
Private omvisninger er ikke tilladt, med mindre der udtrykkeligt er givet tilladelse fra biblioteket.

På alle Det Kgl. Biblioteks adresser har børnehaver og skoleklasser ingen adgang.

Den Sorte Diamant: Børn skal altid være i følgeskab med en voksen. Besøg af børnehaver og skoleklasser skal bookes på forhånd.

Dyr må ikke medbringes, godkendte servicehunde undtaget.

Stk. 7 
Materialer og udstyr, der stilles til rådighed for benyttelse på stedet, skal behandles med varsomhed. Beskadigelse vil medføre erstatningsansvar. Også indstregninger i bøger og tidsskrifter, tilføjelser, ombukning af sider m.m. betragtes som beskadigelse.

§ 3. Anvendelse af pc’er

Pc’erne i publikumsområdet er fortrinsvis til besøgende, der benytter bibliotekets informationsressourcer og tjenester.

Det Kgl. Bibliotek har ret til at begrænse den enkelte besøgendes benyttelse af bibliotekets udstyr, herunder download, print fra pc’er og lignende. Benyttelse kan for eksempel begrænses tidsmæssigt, funktionelt eller til bestemte brugergrupper.

Stk. 2 
Det er ikke tilladt at ændre styresystemer og opsætninger på publikums-pc’erne, frakoble bibliotekets hardware og i stedet tilslutte medbragt it-udstyr. Det er ikke tilladt at tilkoble medbragt udstyr til pc’er eller lignende udstyr.

§4. Bortvisning / udelukkelse

Enhver besøgende har pligt til at rette sig efter bibliotekets reglementer og personalets anvisninger i øvrigt. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder, i skærpende tilfælde bortfald af retten til at benytte biblioteket.

§5. Klager

Klager vedrørende benyttelse af Det Kgl. Bibliotek stiles til bibliotekets ledelse og sendes til kb@kb.dk eller sendes til Det Kgl. Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af klagen. Det Kgl. Bibliotek behandler herefter klagen så hurtigt som muligt under hensyn til klagens indhold.

Klager over Det Kgl. Biblioteks afgørelser, herunder afgørelse af klagesager, kan indbringes for Kulturministeriet på e-mail: kum@kum.dk eller sendes til Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K. I nogle tilfælde vil det fremgå konkret af klagevejledningen i afgørelsen, at Det Kgl. Bibliotek oversender klagesagen til Kulturministeriet.