KREDSLØB (1977)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 12-stemmigt blandet kor (eller 12 solostemmer) – inkl. klokkespil, crotales el. lign.

I. “Ringe og spiraler”

II. “Vinterpause” (omstilling)

III “Kim og krystal”

IV.“Forårs-duet”

V. “Forårs-stafet”

VI.“Ringe og refleksioner”

Tekst af Ole Sarvig (fra ”Året” og ”I haven”).

Tilegnet Kammarkören og Eric Ericson.

Varighed: 18´

Værknummer: 153a


VÆRKNOTE: KREDSLØB (1977) for 12-stemmigt blandet kor (eller 12 stemmer) – inkl. klokkespil, crotales el. lign. Tekst af Ole Sarvig (fra “Året” og “I haven”).

I. “Ringe og spiraler”

II. “Vinterpause” (omstilling)

III “Kim og krystal”

IV.“Forårs-duet”

V. “Forårs-stafet”

VI.“Ringe og refleksioner”

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene “Året” og “Korsalme”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. “Frostsalme”, “Vinterkantate”, “Cantica”, “Nu dækker sne den hele jord” m.fl. Hvert værk får således sit særpræg – som et prisme eller et krystal, hvori lyset jo kan skabe et uendeligt variabelt form- og farvespil. En af disse melodier, en enkel salmemelodi, indgår nu i Den Danske Salmebog (nr.720, “Året” – Som året går).“Kredsløb” er – som det 16 stemmige “Frossalme” – et værk der udvikles og ændres undervejs, også rent stemmemæssigt, mellem det enstemmige og det tolvstemmige.I værket kombineres digte og digtfragmenter fra Ole Sarvigs “Året” og “I Haven”. Musikalsk udfoldes og kombineres især tre melodier: En koralagtig hymne (Der er så stille på vor jord), en nedadgående, mere dansant sangstrofe (En himmelkim på fuglefod) og et længere, bugtende tema (Vi går i ringe, i store skove). I førstesatsen, “Ringe og spiraler”, drejer musikken med bestandige tempoforøgelser og glissandi de opdelte tre kor imellem – spiraliserende. I andensatsen klinger ingen musik – denne “Vinterpause” er en omstilling, hvor koret som en procession bevæger sig til nye positioner, fra tre kor til et. I “Kim og krystal” (III) breder musikken sig fra centrum og ud, også dynamisk – fra pianissimo til fortissimo. “Forårs-duet” (IV) og “Forårs-stafet” (V) er to beslægtede, kortere mellemsatser. I duetten snor to stemmer sig fraktalt ind i hinanden, og i stafetten veksler det melodiske, som en chanson, fra den ene stemme til den anden. I sidste sats, “Ringe og refleksioner” (VI) genkommer både tekstligt og musikalsk materiale fra stykkets begyndelse, ændret og spejlet på forskellig vis.

”Kredsløb” er tilegnet Kammarkören og Eric Ericson.

Per Nørgård (2008)

PROGRAMME NOTE: KREDSLØB (CYCLES) – for 1-2-4-8 and 12 part choir (SSS AAA TTT BBB) or 12 solo voices, 1977. Texts by Ole Sarvig.

I. “Circles and spirals”,

II. “Winter pause” (no music)

III “Germ and Crystal”

IV. ”Spring Duet”

V. “Spring Chanson”

VI.“ Circles and Reflections”

Per Nørgård writes about “Cycles” and the related choral works with text by the Danish poet Ole Sarvig (1921-81): When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig: “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “ Winter Hymn”, “Cantica” and others.One of these ´Sarvig melodies´is now in the Danish Hymnbook, under the title “Året” (The Year).“Cycles” is – like “Frost Psalm” for 16 part choir – a vocal piece that expands, also in vocal parts, from one voice to twelve part polyphony. Text and fragments of Sarvig´s poems “Året” (The Year) and “I Haven” (In The Garden) are combined, and tree melodies are unfolding: A hymn-like melody (The Passing Year), a descending, more dance-like songline (A heaven germ on winged foot) and a longer, winding theme (We walk in circles).

In the first movement, “Circles and Spirals”, the music is spiraling in continuous accelerandi between the divided three choirs. The second movement “Winter Pause” has no music, the singers change position moving like in a slow procession, from tree choirs to one choir. In “Germ and Crystal” the music expands from a center, also in dynamics, from pianissimo to fortissimo. “Spring-duet” and “Spring Chanson” are two, related shorter interludes. In the duet the two voices are interweaved in an almost fractal design, and in the chanson the motives are changing from voice to voice, like a team of relay runners. The last movement, “Circles and Reflections” both text and musical themes from the start are returning, changed and reflected in different ways.

“Kredsløb” (Cycles) is dedicated to Kammarkören og Eric Ericson (Sweden).

Per Nørgård