HVIRVELVERDEN (WHIRLS´ WORLD) (1970)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blæserkvintet.

Komponeret til Den Danske Blæserkvintet.

Varighed: 12´

Værknummer: 127


VÆRKNOTE: HVIRVELVERDEN (WHIRLS´ WORL) for blæserkvintet – 1970.

Hvirvel-verden (Whirls´ World) - spil for fem blæsere - blev komponeret 1970 som et værk i en kæde af værker, der udforskede det såkaldte musikalske "differens-fænomen". Denne betegnelse (som jeg skabte i forbindelse med en foredragsserie i Californien samme år) angiver en motivisk dobbelthed, hvor to – ofte meget enkle – melodiske ideer kommer "ud af takt" indbyrdes og dermed resulterer i et forløb af stadig skiftende tilstande. I ”Hvirvelverden” høres differensfænomenet lige fra starten, hvor et 3-tonigt sættes overfor et 4-tonigt skalamotiv. Det hele foregår som en lynhurtig serie af skaktræk: først trækkes 1. tone fra 3-tone-motivet, så 1. tone fra 4-tone-motivet, derpå 2. tone fra 3-tone-motivet o.s.v. Denne hurtige indledning munder ud i en langsom del, hvor differenserne nu forekommer som "svævninger" mellem 2 meget tætliggende toner, hvoraf den ene synges af musikeren.Der er kun én sats, opbygget som en organisk vækst, fra det langsomme op til det rivende hurtige, hvirvlende og tilbage til det langsomme – der kan høres som ”slow-motion-hvirvler”, som en vandverden af krusninger og bobler. Det hele er omgivet af den omtalte hurtige indledning og en tilsvarende afslutning, hvor bevægelsen nu er nedadgående, fuldført i det beslutsomme bas-punktum.Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: WHIRLS´ WORLD (1970) for wind quintet.

“Whirls´ World” was composed in 1970 as one of a series of works which explored the so-called musical ´difference-phenomenon´. This term (which I coined in connection with a series of lectures in California that year) indicates a motivic duplicity in which two – often very simple – melodic ideas come ´out of phrase´ with each other, giving rise to a course of constantly changing conditions. In Whirl´s World the difference phenomenon is heard from the beginning where a three-note motif and a four-note motif are set against each other. It all proceeds lake a lightning-fast series of chess moves; first note 1 of the three-note motif is moved, then note 1 of the four-note motif, thereafter note 2 of the three-note motif and so on. This fast opening flows into a slow section in which the differences now appear as ´fluctuations´ between very closely related tones (of which one is sung by the musician).There is only one movement, built up as an organic growth from slow to furiously fast, whirling, and back again to slow, which can be heard as ´slow-motion whirls´, as a water-world of ripples and bubbles. All this is framed by the introduction described above and a corresponding conclusion in which the movement is now descending, ending in the resolute bass full-stop.Per Nørgård