BABEL (1965)

Tilbage til værkfortegnelsen

Musikalsk scenespil for mennesker. Happening-komposition for solister, kor- og instrumentalister, danser og mimere ad lib.

Oprindelig version (mhp. 1966-opførelser).

Varighed: 60´

Værknummer: 88a


VÆRKNOTE: BABEL (1965) Musikalsk scenespil for mennesker. Happening-komposition for solister, kor- og instrumentalister, danser og mimere.

Det klassiske teaterstykke, oratorium eller den klassiske opera har en entydig handling og, oftest, entydige klare personkarakteristikker. Op imod vor tid er dette monumentalt helstøbte i opbygning og personer aftaget til fordel for en tiltagende flertydighed og facetterethed. Som forfatteren Knut Hamsun fastslog i et angreb på den tids romanpsykologi: Mennesket ér ikke så enkelt, vi har brug for en psykologi, der arbejder med ”brøkfølelser”. Dette gør personerne mere uklare, ganske vist, men også mere vedkommende for vor tids mennesker, som erkender sig selv som fuld af gåder og sammensatte af 117 sider.

I mit oratorium ”Dommen” (1962) var den fortløbende handling endnu klar nok: personerne fremstod facetterede, men næppe flertydige. Derimod var forholdet mellem personerne flertydigt og dermed handlingsdybere lag også flertydigt. I ”Babel” (1965) er personerne opløst, lige såvel som en klar handling. Alle optrædende er anonyme og stykkets forløb er som et stykke musiks, man kan nok beskrive, hvad der foregår, men nogen logisk sammenhæng synes ikke til stede. Sammenligningen med musik kan række videre: Som i et musikstykke kan motiver udfolde sig og forsvinde, og der er i Babel et netværk af motiver der udvikler sig forskelligt. Begyndelsens vandren imod hinanden af 2 udvikler sig til hele skarer, der går mod hinanden.

Denne ”mødes-idé” fortsætter forvandlet i 2. del til rene korps som går mod hinanden o.s.v. Fra begyndelsens nynnen i tusmørke over højlys fuldt syngende udfoldelse til afdæmpet nocturne går en rent musikalsk tanke igennem, blæser-korpsenes martialske indmarch forudgriber og kontrasterer orkestrets anti-heroiske indmarcheren før det store korafsnit i 2. del.

I. del er homogen, 2.del er heterogen og konkret, men opbygget af så vidt forskellige konkreter, at helhedsindtrykket fra nogen afstand også bliver abstrakt, flertydigt, og 3. del er ren abstrakt med non-associerende syngen og bevægelse.

Hvad tekstordene og bogstaver angår har de utvivlsomt en direkte forbindelse med titlen ”Babel”. Men som ord og sætninger træder frem på forskellig måde danner bogstaverne stadig nye kombinationer under aktørernes bevægelsesmønstre. Også her er flertydigheden et princip.

Meningen? Hvad er meningen med et stykke musik? Et stykke musik med en titel, f.eks. ”En saga”, ”De fire Temperamenter” eller ”La mer” …

BABEL: Oversigt

Ouverture (på bånd), lyskasterne stryger med store mellemrum over scenen, efterhånden hyppigere og til sidst med tæt på hinanden følgende lyskegler.

I. del.

(1) Fra hver sin side af salen kommer 2 aktører langsomt listende mod hinanden, indenfor hver sin lyskegle. Ved mødet (en halv meter fra hinanden) blackout, og de lægger sig hurtigt fladt på maven. Dette gentager sig 2 gange med nye aktører.

(4) Fra alle sider kommer aktører listende mod hinanden, nynnende i dybt leje, pianissimo, men stigende og stærkere, mens de nærmer sig midten (og hinanden),

(5) pludselig indsætter båndet en kraftig skrigelyd af aktørerne, samtidig med at en voldsom kæmpende aktivitet påbegyndes

(6) Efter et minut nedsættes tempoet til langsomt, mens sangen ændres til opadstigende glidetoner

(7) straks efter inddanser 4 ”makkere” (firt-gruppen) og ”kampen” forvandler sig gradvist til venskabelige, undersøgende, kærlige bevægelser; når firt-gruppen nærmer sig, stiger bevægelsestempoet til dansetrin, og sangen bliver intensiv (og indsætter ord på de høje toner).

(8) Mens korlederen for sopranerne dirigerer hele koret (i dets normale opstilling) danser firt-gruppen langsomt videre, indtil orkesteret kommer ind fra alle sider

(9), hvorunder firt-gruppen sætter sig ned og ser til.

Orkester- og kormusik.

(10) Ved 4 solomusikeres spil imiterer firt-gruppen disses bevægelser, indtil lyset dæmpes og alle efterhånden sætter sig ned og nynner eller spiller sagte på små instrumenter. Undtagen disse:

(11) 3 piger, 1 klarinettist, 2 guitarer og 1 tenorsanger, der, stående i halvmørket, synger og spiller en ”nocturne”.

II. del

(12) Fra forskellige sider marcherer blæserkorps ind, spillende forskellige kendte marcher.

Derefter følger indmarcher af forskellige andre grupper:

(13) cirkusgruppe,

(14) stepgruppe,

(15) refrainsanger med guitarspiller,

(16) en strygekvartet sidder skjult bag et stort lærred og spiller,

(17) stepgruppen (vender kortvarigt tilbage),

(18) Strygekvartetten spiller igen, mens

(19) en ”stigegruppe” kravler ind på arenaen og begynder at rejse en stige, hjulpet af

(20) indmarcherende ”arbejdere”, der fløjter marchen fra filmen ”Floden over River Kwai”.

(21) Alle mulige grupper marcherer ind med materialer til et stort kor og orkesterværks opførelse, de antager mærkværdige og absurde stillinger. Herunder rejses stigen helt op.

(22) Under instrumenternes stemmen indfanges firt-gruppen og tvinges op på stigen således, at alle i rækkefølge danner ordene aRbEiT MaChT fReI. Ud af arbejdslydene vokser langsomt en enkelt tone og derpå flere: Det store korværk er begyndt. Det vokser til stadig større udfoldelse, men efterhånden, som båndmusik fra salen kommer til, skiller det ad og opløses i en række grupper, som spreder sig over hele salen. Seks dirigenter trækker, efter at have opgivet at holde samling på hver deres gruppe, ind mod midten, hvor de danner en plastisk, kæmpende gruppe. Alt samspil ophører.

III. del.

En båndoptagerklang af ”kosmisk karakter” giver impuls til en aktør (Aa) til at synge en tone. Den optages af højremanden og dennes højremand og således videre cirklen rundt. Derpå synger aktør Bb en tone, som optages af både højre- og venstremand og således videre, til tonerne mødes på halv-vejen. Derpå Ce, der ”videresender” til sin venstremand, cirklen rundt. Derpå Dd til sin højremand, men således, at alle instrumentalister prøver at spille tonen.

Ee derpå til sin venstremand, kun sungne toner;

Ff til sin højremand, både sungne og spillede toner. Gg til venstremand, kun sungne toner, og således videre.

Fra Cc er alle begyndt at bevæge sig langsomt i retning af højremanden rundt i cirkel. Når aktør Aa når sin i forhold til startstedet fjerneste dør, går han ud af denne fulgt af resten. ”Musikken” vedbliver så længe, der er aktører i salen. (Det er således vigtigt at rækkefølgen af indsatser og disses retning videre er lært udenad!).

BABEL – en komposition i 3 dele:

Elementer:

Lyd

Lys

Sang

Dans

Bevægelse

Projektion

Procession

Uro

Spil

Ro

Stilhed

Kendt

Ukendt

Mime

Sangere:

Sopraner, Alter, Tenorer, Basser

Instrumenter:

Fløjter, Klarinetter, Saxofoner, Fagot, Horn, Trompeter, Basuner, Tuba, Trommer, Violiner, Celli, Harmonika, Elektriske guitarer, Guitarer, Luth, Elektronik, Blokfløjter, Olietønder, Sirener, Fuglelyde (Nattergal), Kam, Højtalere.

”Babel – musikalsk scenespil for mennesker” (1965-versionen) uropførtes d. 15/9 i Stockholm (Eriksdalsskolan) og d. 3/11 i København (Falconer Centret).

Medvirkende: Studerende ved Emdrupborg Seminarium, elever fra Lindevangskolen, København m.fl., Musikalsk og scenisk instruktion: Harald Bjerg-Emborg, Hans Jørgen Hein, Gunvør Nolsøe, Per Nørgård.

Værknoten her er skrevet til salsprogram ved uropførelsen i 1966.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: BABEL (1965) Music stage play for people. Happening-composition for soloists, choir- and instrumentalist, dancers, mimers, acrobats et cetera.

”Babel” (1965/1968) is an experimental music drama between theatre, musical, happening and opera, based on the idea of a new multi-personal sensitivity that emerged in the 1960's. The collage is a dominant formal structure, including all the new meanings it creates when the individual parts are meeting each other and is being merged. Interference and the ambiguous might be keywords in “Babel”. Part 1 is homogeneous, Part 2 is heterogeneous and the central elements are: Sound, Light, Singing, Dance, Movement, Procession, Disturbance, Meditation, Silence, Mime, Known, Unknown…

Per Nørgård