EN LYS TIME (A LIGHT HOUR) (1986/2008)

Tilbage til værkfortegnelsen

For slagtøjsensemble af variabel størrelse.

Baseret på den improvisatoriske 1986-version af værket (se Nr. 231), her i en ny- og gennemkomponeret, noteret version for minimum 10 percussionister. Redigeret af Ivan Hansen, efter komponistens anvisninger.

Til opførelse af værket anbefales den fuldt noterede 2008-version.

Tilegnet Percurama Percussion Ensemble og Gert Mortensen.

Varighed: 60´

Værknummer: 374


VÆRKNOTE: EN LYS TIME (1986/2008) for slagtøjsensemble af variabel størrelse.

En Lys Time er komponeret for et frit antal slagtøjsmusikere (minimum 10 musikere). Varigheden er ca. 60 minutter. Instrumentationen er principielt åben, så længe der anvendes slagtøj indenfor partiturets tre, præciserede typer: skind, metal og træ. Hver musiker anvender to klanggivere med to forskellige klange (”lys” og ”mørk”). I visse passager indgår desuden stemte slagtøjsinstrumenter – vibrafon, xylofon, marimba, xylofon, gamelan, glockenspiel, steeldrums, crotales o.lign.

En Lys Time anvender og kombinerer en række af de rytmer anvendt i slagtøjsværker siden 1970erne, bl.a. i Tidligt Forårs Danse (for kor og slagtøjsensemble), og slagtøjsværker som I Ching, Små Slag, Hvirvler, Zigzag, Nemo Dynamo og Echo Zone I-II-III.

Særlige “tone-fester” – samt efterfølgende pause – er i øvrigt et genkendeligt melodisk element i værket: første minut afsluttes af en kort tonefest (og pause), de første fire minutter afsluttes af en tonefest på et minut (og pause), det første kvarter afsluttes af en tonefest på fire minutter (og pause) – og værket afsluttes af en tonefest på et kvarter (og pause, når værket er slut …).

Første kvarter har gennemgående en lys og let karakter og veksler mellem rytmer og tonespil.

Andet kvarter er mere pågående og decideret slagtøjsbaseret, afro-cubansk.

Tredje kvarter bevæger sig derimod i retning af en asiatisk-kinesisk klangverden med metal og træ i forgrunden.

Fjerde og sidste kvarters store tonefest bevæger sig fra klange af balinesisk gamelan hen imod en europæisk – harmonisk modulerende – toneverden, der samler sig i en stram, jagtende finale. Musikken undviger dog finalens faste greb, og ”En Lys Time” slutter frit fabulerende med en kollektiv improvisation over en række motiver fra værket.

Fra partiturets forord: “En Lys Time er et nyt, gennemkomponeret timelangt værk for stort slagtøjsensemble. Man kan kalde det en blomstring af de frø der fandtes i værkets ur-version fra 1986, uropført midvinter nat, d. 21/12, 1986 i Vækstcentret (Nørre Snede, Jylland) for og af fastboende og besøgende på dette meditationscenter. Blandt de 10-12 medvirkende i den enkle 1986-version var der kun et par uddannede musikere, med slagtøjsmusikeren Einar Nielsen som leder, mens der blandt de øvrige var dansere, håndværkere, en studerende og to skolepiger. At det lykkedes, via en måneds forarbejde, for denne uhomogene skare at opføre et timelangt værk uden at anvende noteret nodemateriale skyldes – udover en intens arbejdsindsats – “Uendeligheds-rytmernes” (undertiden kaldet “Sol & Måne-slagtøjsmusikkens”) basalt enkle principper. Herom kan der på dansk og engelsk læses (samt lyttes, og spilles) i Ivan Hansens udgivelse “Per Nørgård – Trommebogen/ Drum Book” (Edition Wilhelm Hansen).

Det 22 år senere En Lys Time (2008) præsenterer – overfor forlæggets ideelt set node-løse improvisationsgrundlag – et fuldt noteret, timelangt 10-stemmigt partitur for en veldefineret slagtøjsgruppe, udarbejdet (dvs. “viderekomponeret”) af Ivan Hansen og undertegnede i 2008. Det nye partitur muliggør, på den ene side, en i alle detaljer gennemarbejdet koncertopførelse, men skal på den anden side ikke forhindre, men tværtimod stimulere til en improvisatorisk tilgang til værket: Selv om en i detaljer realiseret udførelse af partituret nu er mulig med dette 2008-partitur, er noderne i høj grad også tænkt som en vej der – på længere sigt – kan føre udover en nodetro gengivelse. Hermed menes ikke at “der er frit slag”, derimod at der via noderne åbnes for opførelser der transcenderer disse: Når de udøvende en gang har magtet at fremføre værket, kan næste stadium være – improvisatorisk – at “demontere” det: den mere eller mindre tætte nodetekst gennemhulles af ikke-spillede (udelukkede) toner og slag. Som en ost med stadig flere huller ... Eller med et andet billede: som et fint ciseleret edderkoppespind mod stilhedens baggrund. Mulighederne, også de instrumentatoriske, er legio, og bestemmes af hvert gruppemedlem – i samspil med gruppen og med inspiration fra ensemble-lederen.

Kun eet er sikkert: En Lys Time varer tæt på en hel time – og starter med en lys tone.

Jeg har givet værket undertitlen “Med livet i hænderne”, da livet hos slagtøjsspillere jo udstrækker sig gennem hænderne (– og måske også fordi den stramme synkronisering af de 10 stemmer, af og til, kan føles som sad man med livet i hænderne). En Lys Time (2008) er komponeret til og tilegnet Percurama Percussion Ensemble og Gert Mortensen, der uropførte værket i januar 2009. Denne “Percurama-version” foreligger cd-indspillet på Dacapo Records, udsendt 2010.

Per Nørgård (2009)

PROGRAMME NOTE: A LIGHT HOUR (2008) for percussion ensemble (10 musicians or more). A Light Hour is for ´any number of percussion musicians´ (but a minimum of ten). The duration is about 60 minutes. The instrumentation is in principle open, as long as percussion is used within the three types specified in the score: skin, metal and wood. Each musician uses two sound sources with two different sounds, one of which is bright (or light) and the other dark. Certain passages also include tuned percussion instruments – vibraphone, xylophone, marimba, gamelan, glockenspiel, steel drums, crotales and the like.The work integrates and combines a number of rhythms that Nørgård has used in percussion works since the 1970s, for example in Early Spring Dance (for choir and percussion), and percussion works like I Ching, Easy Beats, Whirls, Zigzag, Nemo Dynamo and Echo Zone I-II-III.Special “tone-feasts” (the composer´s term) – followed by a rest – are a recognizablemelodic feature of the work: the first minute ends with a short tone-feast (and a rest), the first four minutes end with a tone-feast lasting a minute (and a rest), the first quarter of an hour ends with a tone-feast of four minutes (and a rest) – and the work ends with a tone-feast lasting a quarter of an hour (and a rest, when the work is over ...).The first 15 minutes have a bright, light character throughout, and alternate betweenrhythms and melodic play. The following 15 minutes are more insistent and decidedlypercussion-based, Afro-Cuban, whereas the third quarter of A Light Hour moves in the direction of an Asian-Chinese sound world with metal and wood in the foreground. The great tone-feast of the concluding 15 minutes moves from the sounds of the Balinese gamelan towards a modulating, European tonal world that comes together in a tight rush towards the finale. However, the music escapes from this tight grip and A Light Hour ends freely fantasizing with a collective improvisation over different motifs from the work. Per Nørgård writes:“A Light Hour” is a new, through-composed, hour-long work for large percussion ensemble. You might call it a

flowering of the seeds that existed in the work´s original version from 1986, first performed at the Winter Solstice on 21/12/1986 at ´Vækstcentret (Nørre Snede, Jutland) for and by residents of and visitors to this meditation centre.Among the 10-12 participants in the simple 1986-version there were only a coupleof trained musicians, with the percussionist Einar Nielsen as director, while the others included dancers, craftsmen, one student and two schoolgirls. That this heterogeneous crowd succeeded, with a month´s preliminary work, in performing an hour-long work without using notated musical material, was due – besides their intense efforts – to the basically simple principles of the ´infinity rhythms´ (sometimes called ´Sun & Moon percussion music´). One can read about this in Danish and in English (as well as listen and play) in Ivan Hansen´s publication “Per Nørgård – Drum Book” (Edition Wilhelm Hansen). A Light Hour (2008) from 22 years later presents – in contrast to the original´s ideally improvised basis – a fully notated, hour-long ten-part score for a well-defined percussion group, drawn up (that is, ´further composed´) by Ivan Hansen and myself in 2008. “The new score on the one hand renders possible a concert performance with all the details thoroughly elaborated, and on the other hand does not prevent – on the contrary stimulates – an improvisational approach to the work. Although a thoroughly detailed realization of the score is now possible with this 2008 score, the notated music can to a great extent also be conceived as a path which – in the longer term – can lead beyond a note-perfect rendering. This is not to say that ´anything goes´; on the contrary, the written music opens up avenues for performances that transcend it. Once the performers have been able to realize the work, the next stage may be – improvisational – to ´dismantle´ it: the more or less dense musical text can be ´perforated´ with non-played (excluded) notes and beats. Like a cheese with increasing numbers of holes ... or with a different image, like a finely wrought spider´s web against the background of silence. The possibilities, including those of instrumentation, are legion, and are decided by every single member of the group – in interaction with the group and with inspiration from the ensemble leader. Only one thing is certain: A Light Hour lasts close to one hour – and starts with a bright (light) note.I have given the work the subtitle “Med livet i Hænderne” (“Life in Your Hands”), since after all life for percussion players is propagated through the hands (and perhaps also because the tight synchronization of the ten parts may sometimes feel as if you are taking your life in your hands).“A Light Hour” (2008) was composed for and dedicated to the Percurama Percussion Ensemble and Gert Mortensen. A CD-recording by the ensemble (of the “Percurama version” of the work) is available on Dacapo Records.

Per Nørgård (2009)