ECHO-ZONE I-III (1991-93)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 2 slagtøjsspillere.

I. Resonances

II. Re-Percussion

III. Reminder

Tilegnet Safri Duo.

Varighed: 15’

Værknummer: 257


VÆRKNOTE: ECHO-ZONE I-III (1991-93) for 2 slagtøjsspillere.

I: Resonances

II: Re-Percussion

III: Reminder

Jeg tror, at tilblivelsen af ”Echo Zone I-III” aldrig ville have fundet sted, hvis det ikke havde været for Safri Duo. Jeg havde i flere år overvejet idéen om det rumlige begreb forbundet med en ´high-speed´ stereofonisk vekselvirkning af trommeslag (såkaldt interlocking), men havde endnu ikke haft succes med at introducere idéen for internationale slagtøjsensembler. Da Safri Duo opfordrede mig til at komponere et stykke for dem, skrev jeg en detaljeret version af værkets begyndelse. Da vi mødtes efter en uges prøvetid, havde jeg den dejlige oplevelse at høre min idé realiseret for første gang. Resultatet er, hvad der nu er blevet til satsen “Re-percussion”, den anden Echo Zone, hvor trommeslag springer mellem to spillere som i en surrealistisk tenniskamp, fuldendt af melodier på vibrafon og marimba. Skønt “Resonances” (den første Zone) mere drejer sig om tonehøjde og harmonisk bevægelse, fokuseres der også på fænomenet tilbagekastning. Som titlen antyder, så benyttes tilbagekastnings-fænomenet imidlertid her i forbindelse med flere repeterende, polyrytmiske lag, som samtidig danner en grotte-lignende ophobning af harmoniske lyde. I den afsluttende Echo Zone, “Reminder”, bliver disse ´resonanser´ gentaget i en kort, hvirvlende acceleration hen imod et voldsomt klimaks. ”Echo Zone I-III” er tilegnet Safri Duo, som uropførte værket i Tivolis Koncertsal, København i august 1993.

Per Nørgård (1993)

PROGRAMME NOTE: ECHO-ZONE I-III (1991-93) for 2 percussionists

I: Resonances

II: Re-Percussion

III: Reminder

I suspect that the composition of ECHO ZONE I-III would never have taken place had it not been for Safri Duo. I had been thinking about the spatial concept of a high-speed stereophonic exchange of drum beats (interlocking) for several years, but had been unsuccessful in presenting the idea to international percussion ensembles.When Safri Duo asked me to compose for them, I wrote a detailed version of the beginning of the piece. When we met after a week´s rehearsal, I had the wonderful experience of hearing my idea realised for the first time. The result is what has now become RE-PERCUSSION, the 2nd ECHO ZONE, where drum beats bounce between two players as in a surrealistic tennis match, complemented by melodies on vibraphone and marimba.Although RESONANCE (the first ZONE) is more concerned with pitch and harmonic movement, it also focuses on the phenomenon of repercussion. As the title indicates, however, repercussion is used in the sense of several echoing, polyrhythmic layers which simultaneously create a grotto-like accumulation of harmonic sounds.In the final ECHO ZONE, REMINDER, those ´resonances´ are restarted in a short, whirling acceleration towards a violent climax.

ECHO ZONE I-III is dedicated to Safri Duo, who premiered the piece in the Tivoli Gardens, Copenhagen, August 1993.Per Nørgård (1993)