DEN FORUROLIGENDE ÆLLING (1985)

Tilbage til værkfortegnelsen

Tre korværker for blandet kor (heraf ét inkl. bånd/cd) med inspiration fra Adolf Wölfli (1864-1930)

1. Jeg er Kongen (dansk tekst af Poul Borum)

2. D´monstrantz Vöögeli (med tape/cd),

(tysk tekst af Adolf Wölfli).

3. Drömhämtare (svensk tekst af Thomas Kjellgren)

Tekster af Poul Borum, Adolf Wölfli og af Thomas Kjellgren.

Satserne kan opføres samlet og hver for sig.

Komponeret til Vokalgruppen Ars Nova, på bestilling fra Louisiana-kunstmuseet og dets stifter Knud W. Jensen.

Varighed: 25’

Værknummer: 223a


VÆRKNOTE: DEN FORUROLIGENDE ÆLLING – En Wölfli-suite for menneske- og (i 2. sats) fuglekor.

I: KONGEN AF MØRKET (tekst: Poul Borum) – dansk tekst

II: D´MONSTRANTZ VÖÖGELI (tekst: Adolf Wölfli) – tysk tekst

III: DRÖMHÄMTARE (tekst: Thomas Kjellgren) – svensk tekst

I ”Den Foruroligende Ælling” (en Wölfli-suite for menneske- og fuglekor) folder natteverdenens drømmesyner sig ud – til tekster af, eller om, den skizofrene schweiziske kunstner Adolf Wölfli (1864-1931), hvis grænseoverskridende tekster, billeder og ideer jeg i første halvdel af 1980erne inddrog i mange kompositioner, herunder min 4. Symfoni (“Indischer Roosen-Gaarten und Chineesischer Hexensee” – Hommage a Wölfli”), operaen Det Guddommelige Tivoli, og en række korværker. Værket er skrevet til de 12 vokalsolister, der både synger, råber, taler, hvisker og fløjter.

Med titlen ”Den Foruroligende Ælling” har jeg ønsket at henvise til et maleri af den danske maler Asger Jorn fra 1959, der – som denne korsuite – er delvis baseret på fundne sager (objets trouvées): Jorn malede ovenpå et idylliserende trommesalsmaleri med hus og træer – og han malede en foruroligende ælling. Den er måske også grim, ællingen, den er i hvert fald yderst aparte i sit miljø, med farvestrålende spontanistisk, bredpenslet fjerpragt, således som den står og skuer drømmende ud over et birketræ i det gyldne eftermiddagslys (ja, udover for den er også stor, den ælling!). Der er enkelte fundne sager (bl.a. Wölfli´s kendte “pap-trompet”) i ydersatserne, hvor den danske digter Poul Borum´s “Kongen af Mørket” viser os mørkefyrsten i hver af os.

I “D´Monstrantz Vöögeli” for menneske- og fuglekor anvendes til gengæld ikke andet end “fundne sager”: Lydbåndet bidrager udelukkende med uforarbejdede fuglesange – ganske vist såvel i hel, halv som kvart hastighed, for så kan man (hvis “man” er et menneske) bedre opfatte fuglemelodiernes utrolige og vidunderlige former. Og sangerne prøver dels at lære af fuglevirtuoserne (især den fantastiske amerikanske gærdesmutte “Musician Wren”, der dominerer værkets første del) – og dels at indføre digtfragmenter og nonsens-rim og remser af Adolf Wölfli, der passer til rytmerne i gærdesmuttens “kvækkeafsnit”. Den utrolige fugl har “absolut gehør” m.h.t. de velkendte 12 kromatiske toner! Min centrale opgave (i kompositions-processen) var en omhyggelig notation af fuglens ubegribeligt virtuose 12-tonemelodier, som uddelegeres i “bidder” til de fløjtende (m.m.) solister. Efter passager af flerstemmig henholdsvis fløjtende menneskekor og alverdens fugle afsluttes satsen med en melodi (Spotted Nightingale Thrush) med ordene af Wölfli:

“Det er saligere at dø end at leve,

sagde Helligånden.

Siden ser jeg alt i grønt.”

Grøn er også stemningen i Thomas Kjellgren´s “Drömhämtare”, der er en apoteose til den uendelige fantasi, hvis vidunderlighed jo, ret beset, er det absolutte fundament for enhver Wölfli-betagelse.

Den foruroligende Ælling er komponeret til Vokalgruppen Ars Nova, dirigeret af Ivan Hansen, der uropførte det i november 1985 – på bestilling fra Louisiana-kunstmuseet og dets stifter Knud W. Jensen.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: DEN FORUROLIGENDE ÆLLING (“THE ALARMING DUCKLING”) – A Wölfli Suite for 12 vocal soloists and birds (on tape/CD – used in 2nd movement).The tree movements may be performed separately. I: KONGEN AF MØRKET (text: Poul Borum) – in Danish(The King of Darkness)II: D´MONSTRANTZ VÖÖGELI (text: Adolf Wölfli) – in German(Demonstration Birds)III: DRÖMHÄMTARE (text: Thomas Kjellgren) – in Swedish (Dream catcher)In The Alarming Duckling (a “Wölfli Suite” for a choir of humans and birds) the dark nightly visions are unfolding – in music with texts by, or about, the Swiss schizophrenic artist Adolf Wölfli (1864-1930). His transcending poems, prose, paintings and ideas inspired me for many compositions in the 1980s, i.e. Symphony nr. 4 (“Indischer Roosen-Gaarten und Chineesischer Hexensee” – Hommage a Wölfli”), the opera The Divine Circus and a series of choral works.The piece is written for 12 vocal soloists – singing, whistling, screaming and whispering.With the title, The Alarming Duckling, I have wanted to refer to a painting from 1959, which – as this choral piece – is partly based on “found objects”: Asger Jorn painted on top of an idyllic old fashioned landscape painting with a house and trees – and he painted a very disturbing, alarming duckling. It may be ugly, the duckling, but in any case it is most peculiar in its surroundings, with spontaneous, colorful, wide painted feathers, standing and looking dreamy beyond a birch in the golden light of the afternoon (it is a very big duckling, indeed). A few “found objects” are used in the 1st and 3rd movement (i.e. a “paper-trumpet” that Wölfli often used at the asylum), where in “Kongen af Mørket” (The King of Darkness) the Danish poet Poul Borum tells about the dark knight in all of us. In “D´Monstrantz Vöögeli” – for a choir of humans and birds – many “found objects” are used: The tape/cd only contributes with unmanufactured birdsong – even though using full, half and fourth speed, so it is easier to understand and learn from the brilliant birds (especially the fantastic American Musician Wren, dominating the first part of the piece). The singers try to learn from the birds and also to introduce fragments of poems and nonsense rhymes by Adolf Wölfli, matching the rhythm in the Musician Wren´s singing and ´croaking´.The virtuoso Musician Wren uses all 12 chromatic tones, and my task in the process of composition was a precise notation of the incredible and long 12-tone-melody, which I distributed to the 12 singers and arranged in different ways.After passages of part-singing, whistling male choir, and all sorts of birds combined the movement ends with a tune (Spotted Nightingale Thrush) with the words by Wölfli:“It is more blessing to die than to live,the Holy Ghost said, since then I see everything in green”.

Green is also the atmosphere in Thomas Kjellgren´s “Drömhämtare” (Dream catcher), an apotheosis and a praise of the unlimited fantasy, so essential for both the creation and the experience of Wölfli´s oeuvre. ”The Alarming Duckling” was composed for and premiered 1985 by vocal group Ars Nova, conducted by Ivan Hansen – and was commissioned by the Louisiana Museum of Modern Art and its founder Knud W. Jensen.Per Nørgård (1985)