I CHING (1982-83)

Tilbage til værkfortegnelsen

Fire satser for slagtøj solo.

I. Thunder Repeated: The Image of Shock.

II. The Taming Power of the Small – 9 sounds.

III. The Gentle, the Penetrating.

IV. Towards Completion: Fire over Water.

Sats IV og I indgår i Det Guddommelige Tivoli (se Nr. 199) som hhv. forspil og musikscene i operaen.

I CHING danner basis for FOR A CHANGE koncert for slagtøj solo og orkester (Nr. 204).

Komponeret til og tilegnet Gert Mortensen.

Varighed: 23’-25’

Værknummer: 202


VÆRKNOTE: I CHING (1982-83) – fire satser for slagtøj solo.

I. Thunder Repeated: The Image of Shock (hexagram no. 51)

II. The Taming Power of the Small – 9 sounds (hexagram no. 9)

III. The Gentle, the Penetrating (hexagram no. 57)

IV. Towards Completion: Fire over Water (hexagram no. 64)

“I CHING – fire satser for slagtøj solo” er komponeret i 1982 og er tilegnet Gert Mortensen.

I Ching er den tusind år gamle kinesiske orakelbog, hvis 64 kombinationer af seks “yang” eller “ying”-streger (lyse eller mørke) repræsenterer 64 forskellige tilstandsformer for alt levende, og herunder: for mennesket. De 64 tilstandsformer er at opfatte som en evig, skjult cyklus bagom alt hvad vi foretager os: f.eks. det suveræne, entusiastiske, igangsættende (kombination – eller “hexagram”-nummer 1, den “skabende”) eller det momentant opgivende, de venlige og varme o.s.v. Disse tilstande findes på alle niveauer – de officielle, private m.m. samtidigt, i mange hastigheder. Heraf har jeg udvalgt 4, hvis følge rummer en udvikling fra det tilsyneladende udvejsløse til en (foreløbig) befrielse:

1. sats. ´Thunder Repeated: The Image of Shock´ (Gentaget Torden: Billedet af Chok): En ond cirkel af klaustrofobisk lukkede kredsløb tegnes med toms-afsnit, fulgt af henholdsvis tams- og trælyds-dominerede afsnit, cirklende tilbage til toms.

2. sats ´The Taming Power of the Small´ (Den Tæmmende Kraft af det Små) udgår fra voldsomheden i 1. sats, men lader den opløse i Number Nine´s opadgående glidetone, overført til diverse instrumenter med udgangspunkt i stemmelyden, ´lånt´ fra The Beatles (Revolution No 9).

3. sats er ´The Gentle, the Penetrating´ (Det Milde, det Gennemtrængende), hvor den lyriske poesi dominerer med blide klokkelignende klange og sarte melodier.

Endelig triumferer den suveræne mangelagede rytmeverden i 4. sats ´Towards Completion: Fire Over Water´ (Henimod Fuldendelse: Ild over Vand), værkets hovedsats.

Siden 1975 har jeg i ca. 10 værker arbejdet med en slagtøjsvariabel af de uendelighedsrække-strukturer, der siden 1960 har udgjort min basale kompositionsmetode. Da netop lyse og mørke klange (“yang” og “ying”), gennemsyrer disse slagtøjsværker i en mangfoldighed af lag, i tempo og klangfarve, var forestillingen om I Ching som karaktergivende inspiration nærliggende for mig, da Gert Mortensen opfordrede mig til komposition af dette mit andet soloslagtøjsværk (efter ”Waves”, 1969).

Musikeren kan, udover opførelse af hele værket, vælge at opføre en eller flere af de fire satser.

Per Nørgård (1982)

PROGRAMME NOTE: I CHING (1982-83) for percussion solo.I. Thunder Repeated: The Image of Shock (hexagram no. 51)II. The Taming Power of the Small – 9 sounds (hexagram no. 9) III. The Gentle, the Penetrating (hexagram no. 57)IV. Towards Completion: Fire over Water (hexagram no. 64)I Ching (The Book of Changes), four movements for solo percussion, was written in 1982 and dedicated to the Danish percussionist Gert Mortensen. I Ching is the thousand-year-old Chinese oracle book, whose 64 combinations of six “Yang” or “Yin” lines (bright or dark) represent 64 different states of being for all living things including human beings. The 64 states of being should be thought of as an eternal, hidden cycle which lies behind everything that we do: For example the supreme, the enthusiastic, initiative (combination or “hexagram” no. 1, the creative) or the despair of the moment, the warm and friendly, and so on. The states of being exist on all levels – the official, the private etc. – at the same time in many speeds. From these I selected four, the sequence of which progresses from a situation from which there is apparently no solution, to a (temporary) relief.In the first movement ´Thunder Repeated, the Image of Shock´, a vicious circle of claustrophobic, closed circuits is represented by the tom-tom part. This is followed by tam-tams and wood sounds, but returns full-circle to the tom-toms.The second movement ´The Taming Power of the Small´ has its origins in the violence of the first movement, but this time lets it resolve in a long glide upwards which stars with voice sounds ´borrowed from the Beatles´ ´Revolution no 9´ (White Album) which ?? are then transmitted to the other instruments.The third movement is ´The Gentle, The Penetrating´ in which lyrical poetry dominates with gentle bell-like sounds and delicate tunes.

Finally the sovereign, many-layered world of rhythm triumphs in the fourth movement: ´Towards Completion. Fire over Water´, the main movement of the work.

Over a period of six years, since 1975, I have in about 10 works worked with a percussion version of my “infinity series”, which has since 1960 been the basis of my compositional method. Since it was precisely bright and dark sounds (yang and yin) that permeated these percussion pieces in a multitude of layers in tempo and texture, the concept of I Ching was a natural source of inspiration for me, when Gert Mortensen prompted me to write my second piece for solo percussion (“Waves” from 1969 being the first).Even if the composer recommends a total performance in the shown order, choice is left up to the musician in connection with performance of the four movements.

Per Nørgård (1982)