Om Dansk Kulturarv Digitaliseret

KulturPerler

 

Kort introduktion - 10 spørgsmål og svar
Tutorial - præsentationsfilm og brugervejledning i PDF

Baggrund
Formål
Afgrænsning - hvad finder man
Portalens opbygning
Principper for e-ressourcernes registrering
Samlingsbeskrivelsernes opbygning
Opdatering af samlingsbeskrivelserne
Institutioner
Materialer
Fagområder og emner
Emnesidernes inddeling
Søgning

 

Baggrund

Dansk Kulturarv Digitaliseret er Danmarks portal til den digitaliserede kulturarv. Den åbnede d. 16. april 2009 under navnet KulturPerler (navneskift januar 2016), udsprunget af det forberedende arbejde med Kulturministeriets rapport Digitalisering af kulturarven – endelig rapport fra Digitaliseringsudvalget.

Igennem de senere år har biblioteker, museer og en række andre institutioner i Danmark digitaliseret udvalgte dele af deres samlinger. Hidtil har det været vanskeligt at danne sig et overblik over omfanget, fordi digitaliseringerne ikke i alle tilfælde findes registreret i nogen offentlig tilgængelig database, og fordi ikke alle institutioner eksponerer deres e-samlinger lige tydeligt.

Det vil denne portal søge at råde bod på.

Formål

Dansk Kulturarv Digitaliseret har et dobbelt sigte. Først og fremmest har den til formål at give en samlet, struktureret indgang til den efterhånden voksende mængde af digitaliserede ressourcer, som de senere år er dukket op på nettet, i takt med at kulturinstitutionerne digitaliserer deres materialer med henblik på bevaring og tilgængeliggørelse. Den henvender sig således til alle interesserede brugere af digital viden, som her kan finde systematiske og faktuelle oplysninger om de enkelte digitaliserede ressourcer.

Dernæst har den til formål at give et løbende overblik over digitaliseringssituationen i Danmark. Her tænkes på det politisk-administrative niveau, borgere samt fagfolk, der vil have et overblik over, hvad der er digitaliseret i Danmark i enten institutionelt regi, ud fra en faglig eller en materialetypologisk synsvinkel. Den sigter således på at blive det sted på nettet, hvor man kan følge med i udviklingen af digitaliseringssituationen i landet.

Afgrænsning – hvad finder man

Dansk Kulturarv Digitaliseret medtager digitaliserede ressourcer, samlinger og arkiver af alle arter, der hidtil kun har eksisteret i fysisk form. Typisk er der tale om trykte bøger og tidsskrifter, noder, kort, billeder, film, forskellige lydmedier, manuskripter, breve og arkivalier af forskellig art – ofte ældre og skrøbelige materialer, som gennem digitalisering nu er blevet sikret for eftertiden og tilgængeliggjort for offentligheden.

Således er digitalt fødte ressourcer ikke omfattet, med mindre de indgår som en integreret del af en e-samling indeholdende retrodigitaliserede ressourcer.

Primært er der tale om e-ressourcer fra offentlige institutioner – museer, biblioteker, arkiver, styrelser m.m. - men også e-samlinger digitaliseret af andre organisationer, private foreninger eller persongrupper kan indgå.

Ikke kun e-ressourcer af national proveniens, men også digitaliserede samlinger af udenlandsk proveniens, som findes i danske institutioner eller samlinger, vil blive inkluderet i portalen.

Betegnelserne e-ressource og e-samling anvendes i øvrigt lidt vilkårligt på disse sider - uden at man behøver filosofere nærmere over forskellen. En e-ressource kan være et digitaliseret værk (f. eks. bog, håndskrift, tidsskrift), eller det kan være en samling af e-ressourcer.

Portalens opbygning

Målet har været at opbygge en let tilgængelig, brugervenlig portal. Den er organiseret i tre dele, idet e-ressourcerne kan findes under udgivende institutioner, under materialetyper og under fagområder. Man har således mulighed for at få et overblik over:

 • hvad den enkelte institution har stået for af digitaliseringer
 • hvad der er digitaliseret inden for hver materialetype
 • hvad der er digitaliseret inden for et fagområde eller emne

Samtlige sider i portalen indeholder en venstremenu, hvorfra disse oversigter kan udfoldes.

De tre typer af oversigtsider indeholder således lister med e-samlinger, idet hver samling præsenteres med en overskrift og en ”teaser”, dvs. et par linjer om indholdet.

Klikker man på en ”teaser” fra listen, kommer man ind på en specifik samlingsbeskrivelse med underliggende katalogdata, og herfra er der direkte link ud til den digitaliserede samling, ofte via en introduktionsside.

Principper for e-ressourcernes registrering

E-ressourcerne er principielt beskrevet og registreret på samlingsniveau og ikke værkniveau. Det betyder at e-ressourcer med én fælles indgangsside er registreret samlet.

Et par eksempler: Manuskripterne til H.C. Andersens eventyr er ikke registreret enkeltvis men samlet, idet de præsenteres samlet på en webside og dermed har en fælles indgangsside. Danmarks Radios tv- og radioudsendelser er ligeledes registreret samlet, idet de har en fælles indgangsside, Bonanza.

De registrerede samlinger kan være vidt forskellige i omfang, lige fra en webudstilling med et beskedent antal billeder til omfattende samlinger bestående af flere tusinde sider.

I nogle tilfælde har det været praktisk at lave samlingsbeskrivelser på flere niveauer. Dette kan illustreres med følgende eksempel: Det Kongelige Bibliotek har valgt at samle alle bibliotekets digitaliserede håndskrifter i periodedefinerede grupper. Således har vi f. eks. en indgangsside, som hedder: E-manuskripter: 19.-20. årh. Denne indeholder blandt andet Karen Blixens Vintereventyr, Georg Brandes’ Dagbøger og H.C Andersen online.

Sidstnævnte er en fælles indgangsside til alle Det Kongelige Biblioteks H.C. Andersen-relaterede e-ressourcer, f.eks. eventyrmanuskripter, selvbiografier, trykte tekster, portrætter, kunstneriske papirklip og webudstillinger. Hver af disse delsamlinger har fået en selvstændig beskrivelse og link-adgang i portalen. Derved opnås, at hver samling kan indordnes under de relevante materialekategorier (håndskrifter, bøger, billeder) og fagområder (bl.a. litteratur, personalhistorie og bildende kunst).

Sammenfattende kan man sige, at Dansk Kulturarv Digitaliseret så vidt muligt præsenterer e-ressourcerne på samlingsniveau, men at praktiske forhold kan udløse beskrivelser på flere niveauer.

Samlingsbeskrivelsernes opbygning

E-ressourcerne er, som beskrevet i foregående afsnit, som oftest registreret på samlingsniveau i Dansk Kulturarv Digitaliseret, ikke på værkniveau. Vi vil derfor i det følgende kalde disse registreringer for samlingsbeskrivelser under ét.

Umiddelbart under samlingens overskrift finder man en link-adgang til selve e-samlingens indgangsside. Det kan være til den udgivende institutions præsentationsside af samlingen, det kan være til selve den digitaliserede samling, eller det kan være en direkte adgang til en database.

Opbygningen af hver samlingsbeskrivelse er todelt:

 • En tekstbeskrivelse indeholdende oplysninger om eksempelvis samlingens indhold, afgrænsning, omfang, selektionskriterier, målgruppe (hvis det specifikt fremgår), og endelig præsentation og søgemuligheder sammenfattet under punktet 'Søgning'.
 • Under tekstbeskrivelsen følger en registrering i faste felter, som sammenfatter en række faktuelle oplysninger om samlingen. Disse felter omfatter følgende data:
        Institution/udgiver
        Materialetyper
        Fagområder
        Samlingens omfang
        Visnings- og bevaringsformat
        Digitaliseringstidspunkt
        Rettigheder
        Adgangsforhold
        Kontaktperson

Opdatering  af samlingsbeskrivelser

Uafsluttede e-samlinger, d. v. s. samlinger som er under fortsat digitalisering, vil blive opdateret med aktuelle oplysninger med mellemrum. Opdateringstidspunktet (måned og år) vil fremgå af feltet 'Samlingens omfang'.

Det er således her, man kan følge med i digitaliseringsforløbet inden for den enkelte e-samling.

Institutioner

Ved lanceringen den 16. april 2009 inkluderede portalen en række centrale kulturinstitutioners digitaliseringer samt et mindre antal e-samlinger fra andre udgivere, ialt mere end 170 samlingsbeskrivelser. Dette var kun tænkt som en begyndelse!

Hensigten er, at Dansk Kulturarv Digitaliseret skal være interaktiv derved, at institutioner, personer eller organisationer, der digitaliserer eller er ansvarlig for digitalisering, kan indberette (selvangive) til portalen i et fast format med beskrivelsesforslag og faktuelle oplysninger. Det endelige redaktionelle ansvar ligger dog hos Det Kongelige Bibliotek, som også vurderer om en given e-ressource falder inden for rammerne af portalens intention.

Link til indberetningsskemaet findes på enhver af portalens sider.

Listen over institutionerne kan nås via portalens venstremenu.

Materialer

Materialetyperne inkluderer aviser, billeder, bøger og småtryk, tidsskrifter, film, museums- og kunstgenstande, håndskrifter, arkivalier, kort, lyd og noder.

Hver e-ressource kan findes under én eller flere materialetyper, hvis det er relevant.

Hver af materialesiderne kan være omfattende, idet de indtil videre ikke er yderligere underdelt. Listerne på disse sider tjener således primært til orientering.

Læs mere om materialetyperne.

Fagområder og emner

Målet har været at skabe en enkel fagstruktur, hvor man har mulighed for at få et overblik over, hvad der findes af e-ressourcer inden for et givet fagområde eller emne. Man må dog være forberedt på, at nogle oversigtssider kan være lange!

På den faglige oversigtsside finder man den systematiske indgang, som består af et hierarki på to synlige niveauer: Et overskueligt antal overordnede fagområder i alfabetisk orden, og herunder igen et antal emner. Nye fag og emnegrupper tilføjes, efterhånden som behovet opstår.

Dertil kommer en tværfaglig gruppe, hvor man finder de e-samlinger, som fagligt favner meget bredt.

Hver e-samling kan ligge under ét eller flere (undertiden adskillige) emner.

I tilknytning til den systematiske indgang findes en alfabetisk emneordsliste, som leder hen til de enkelte fag- og emnesider.

Emnesidernes inddeling

Under hvert fagområde finder man en liste over hele fagområdets digitaliserede samlinger, herunder også tværfaglige e-samlinger, som indeholder ressourcer inden for det pågældende fagområde.

De fleste fagområder er desuden underdelt i emner.

Emnesiderne indeholder ofte både primære e-ressourcer (som udelukkende eller fortrinsvis omhandler det aktuelle emne), og tværfaglige samlinger (indeholdende en eller flere e-ressourcer inden for emnet).

Der er stor forskel på, hvor mange digitaliserede ressourcer der findes inden for de enkelte fag og emner. Nogle indeholder få, andre endog lange lister af ressourcer.

For at lette overskueligheden inden for et emne - navnlig hvis de digitaliserede ressourcers antal er stort - kan samlingerne være fordelt på to eller flere sider.

Således er Dansk litteratur opdelt i tre:
1. Primære samlinger der dækker flere forfatterskaber
2. Primære samlinger der omhandler enkelte forfattere
3. Tværfaglige samlinger som (bl. a.) indeholder e-ressourcer inden dansk litteratur.

Emnet Lokalhistorie er fordelt på to sider, alt efter om e-ressourcerne omhandler én eller flere lokaliteter.

Det er således individuelle hensyn (og navnlig antallet af e-ressourcer), der bestemmer om de enkelte emnesider er opdelt og hvordan.

Søgning

Browsing efter e-ressourcer kan ske via listerne i venstremenuen: Fagområder, Emneord, Materialetyper, eller Institutioner.

Søgefeltet i højrespalten [Søg i Dansk Kulturarv Digi] giver mulighed for fritekstsøgning. Læs mere om søgning.
 

Mikala Brøndsted
mib@kb.dk