Overview of material in the manuscript collection in Aarhus

The overview contains information about material that you can find in the part of the manuscript collection that is located in Aarhus. Overview only in Danish.

To order materials from the part of the manuscript collection that is located in Aarhus, you must use the registrant below.

You order the materials by writing to us. Remember to state all information: Number, name, and title of the material.

Please note that materials from this part of the manuscript collection can only be used in our reading room in Aarhus.

Nummer Personnavn Beskrivelse

0001

Werlauff, E. C. Kilder til Danmarks Historie. Forelæsninger af Justiceraad W. 1821 - 1822.
0002 Engelstoft, L.  (1774 - 1851) Forelæsninger over Danmarks Historie fra 1157 til 1241 holdne af Prof. E. i Vintersemestret 1823 - 1824. /Jürgensen.
0002 Worsaae, J. J. A. (1821 - 1885) Forelæsninger over Danmarks Oldtidsminder Nov. 1855 til April 1856. Skrevet af: C. Baagøe, Vesterbro 27 B.2. Stuen.
0003 Langebek, Jacob (1710 - 1775) Intimatio de collectione latina scriptorum rerum Danicarum medii ævi... [Afskrift af C. F. Wegener].
0004 Sophie, Dronning Kopibog for hofbestallinger udstedt ved Dronning Sophies livgeding, Nykøbing F., i Aarene 1565 - 1624.
0005 Frederik III og Christian V Frederik IIIs og Christian Vs Historie. [Intet titelblad, fra 18. årh.s sidste halvdel].
0006 Extracht En kort Extracht... offuer Forschreffuene Beleigerrungs Andteignelse... aff Svendscens Indfald... Iligemaade H.K.M.s arffue ret och Hyldningsschaffenhedt... 1660. [Om Kbh.s belejring og enevældens indførelse, med indklæbede stik fra tiden].
0006 Frederik III Aktstykker vedr. Frederik IIIs valg 1648. Pergamentbind. Bomærke med initialerne PLS, herunder årstallet 1655.
0007 Estrup, H. F. J. (1794 - 1846) Danmarks ydre Politik 1660 - 1808. Foredrag.
0008 Extract - aus denen 4ten April/25ten Martij geschlossenen... Neben-puncten vom Cartel, welche bey denen in Denemark und Norwegen vorgehenden Auswechsslungen der Kriegsgefangenen... [Afskrift].
0008 Frederik IV F4 Dag Register 1671 11 Oct. 1730 12 Oct.
0009 Frederik IV Udførlig Beretning om Den Høysalige Konges Kong Friderici IV... Uforlignelige Liig Begiængelse, ... 16de Decembr. 1730 Til Roeskilde. [Lidt yngre afskrift].
Kort Underretning om Dend Stormægtigste... Monarch Kong Friderich den Fierde... Hans Kongelig Liigbegegnelsse...
0010 Moltke, Adam Gottlob Optegnelser til Kong Frederik den Vtes Historie. Ordret Afskrift efter Forfatterens Autograph.
0010 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Optegnelser om A. G. Moltke. 3 breve fra 1870.
0011 Bang, Oluf Lundt Kammer Advokat O. L. B.´s Indlæg til Commisionen udi den Sag imellem Hans Majestæt Kongen paa den eene, og Hendes Majestæt Dronning Caroline Mathilde paa den anden Side, dateret den 24 Marty 1772. [Afskrift].
0011 Struensee, J. F. (1737 -1772) Brev til grev Rantzau Ascheberg, 1772. [Afskrift]. Copie d´une Lettre authentique de Copenhague. 3 aviser fra 1772.
0012 Bang, Oluf Lundt Kammer Advocat Bangs Indlæg paa Kongens Vegne imod Dronning Caroline Mathilde.
Procurator Uldahls Forsvar for Dronning Caroline Mathilde.
0012 Gersdorff Journal over Ordrer og Circoulairer til og fra Major Gersdorff. 1807 - 1809.
0012 Opfordring - til en politisk Søndags-Spadseregang. [Før 1865].
0013 Venstre Forhandlingsprotokol for Venstres Organisation, ført af E. Bojsen, Horsens, 1888 - 1890. Med talrige breve, pjecer og udklip indklæbet.
0014 Tvi[l]stedgaard, Jørgen Johan Udnævnelse af seminarielærer J. J. T. til befalingsmand for folkevæbningen i Vejlby, Lyngby og Albøge. 6.6.1848. Skrivelse dat. Horsens 23.5.1849. Den tyske kommandant frigiver J. J. T. med pålæg om at opholde sig på sin bopæl, da han er mistænkt for spionage.
0020 Autografer - og breve fra flg.: Th. Aabye, Bjørnstjerne Bjørnson, Bloch, Knut Hamsun, Inge Krokann, Karl Mantzius, Johs. Marer, Olaf Poulsen, Valdemar Schmidt og Johan Skjoldborg.
0020 Fidellité Hendes Majt. Dronningens Orden la Fidellité. [Omfatter udnævnelser for tiden 7.8.1732 - 14.5.1739].
0020 Manthey, Joh. Dan. Timoth. (1771 - 1831) Biographiske Efterretninger efter de til Ordens-Capitulet indkomne Levnetsløb fra Mænd, der ere blevne decorerede med Ridderordener og døde i Tidsrummet 1809 - 1817. 1818.
0020 Wegener, C. F. / A. Regenburg - af forskelligt indhold, fundne i Wegeners og Regenburgs samlinger. Bl.a. en del breve. Særskilt kat. under HS 20.
0021 Heilskov, Chr. Dødsfald på Færøerne 1877 - 1912.
0022 Ingerslev, V. Danmarks Læger og Lægevæsen fra de ældste Tider indtil Aar 1800. 1873. Suppl. håndskr. noter.
0022 Nielsen, C. F. Den høiere Gejstlighed i den nordiske Kirke. 1886 - 1888.
0022 Reitzel, Poul  Nøgle til Bestemmelse af Vaabenerne i A. Thiset & P. S. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon. Opstillet på Læsesalen.
0022 Viberg, S. Samlinger til Præstehistorien for Ribe Stift. 1864 - 1865.
0023 [Friis, F. R.] Disciplene i Sorø Skole 1586 - 1623. 1879. Håndskr. tilføjelser.
0024 Meyer, P. Krog (1780 - 1819) Biograph. Notitiser om Hert. Frederik Christian af Augustenborg + 1814.
0025 Baudissin, Adelbert, greve [f. 1820] Papirer.
0025 Thiset, A. (1850 - 1917) Stamtavle over Familien Bille-Brahe. 1891.
0026 Bjørnbak, Lars (1824 - 1878) Brev til P. Rasmussen, Venge. Viby 1876.
0026 Brammer, biskop Brev fra biskop Brammer, Århus, til sognepræst Barfoed. 1849.
0027 Brandt, Grev Grev Brandtes egenhendige Erklæring til den over Ham og Struense satte Commision. D. 14de April 1772. Afskrift.
0027 Bøggildske Stamtavle Den Aarhus-Bøggildske Stamtavle. Den Bøggildske Stamtavle.
0027 Degen, Søffren (1816 - 1885) Papirer vedr. guitaristen S. D.
0027 Elmquist, Karen [f. Weinschenck] Adresser til K. E. i anl. af Aarhus Stiftstidendes 100 års jubilæum, 1894.
0028 Estrup, Lars Christian Fortælning af de vigtigste, vanskeligste og vidtløftigste Embedsarbeider, der... ere faldne i min Lod at besørge og udføre...  1818.
0028 Frølund, L. Ch. Th. Bidrag til en Stamtavle over Peter Grøns Afkom.
0029 Hennings, Jacob [1570 - 1647] Album Jacobi Henningii 1597 - 1645. [Stambog for J. H., født i Tønder, præst på Føhr].
0029 Stein, Henrich Jacob Am Geburts-Feste Hr. Hochwolgebornen... Baron von Güldenkron und Wilhelmburg... Ritter, Conferenz-Rath... Amtmann der Landschaft Hadersleben... 1753.
0030 Hee, Georgius Oratio gratulatoria, qva...Høegh-Guldberg Celeberr:... quæ die 13. Octobr. anni 1784... Afskrift.
0030 Holstein Rathlou [Redegørelse for økonomiske dispositioner i en familiestrid, afskrift, synes at være fra 1841].
0030 Hostrup, C. (1818 - 1892) Charakteerbog for -. 1831 - 1837. [Fra Metropolitanskolen, Kbh.].
0031 Japsen 7 Skøder og Pantebreve vedr. Japsens gård, dat. 1759 - 1814, Normstedt m.fl. steder.
0031 Kleisdorff, M. L. No 46 Skatte-Qvitterings-Bog for hr. Kiøbmand M. L. K., 1825 - 1862. [Fra Ribe].
0032 Boye, A. E. (1784 - 1851) Efterretninger om Abraham Lehn og hans Familie. 1839.
0032 Leegaard Familien Leegaards Optegnelser. Om Skanderborg og Skanderborg-egnen. Afskrift, orig. sandsynligvis forsvundet.
0033 Lützen, Johan Georg Bestalling som Küster i Husum 23.3.1750. Vedheftet et reglement for embedet, 1653.
0034 Moltke, Adam Gottlob Fasc. no. 1-76. Kong Frederik Vs egenhændige Breve og Billetter til Moltke 1741-62, afskrift efter orig. Stamtavle over slægten Moltke i Danmark.
0035 Moltke, Adam Gottlob Fasc. II. no. 1-56. Administrationssager. Et par breve fra Chr. VI. Brevveksling med grev Tessin 1763 - 1769. Registratur efter orig.
0036 Moltke, Adam Gottlob Fasc. III no. 1-42. Moltkes brevveksling med forsk. diplomater 1750-70. Registratur eller korte uddrag af originalerne.
0037 Monberg, Knud Familien Monbergs med flere Horsens-Slægters Historie. 1845. Afskrift.
0037 Vahl, Jens (1831 - 1901, provst) Slægtsbog over Afkommet af Christjern Nielsen. Tillæg ved Alfred Larsen, 1936.
0038 Dagsbefalinger - fra garnisonen i København 1812 - 1813. Vedl. forsk. breve fra Regensburgs arkiv, bl.a. indbydelser fra Aarhus Landboforening, alle særskilt katalogiseret.
0038 Rasmussen, R. C. (1820 - 1904) Minder, nedskrevet af fhv. organist R. C. R.
0039 Rasmussen, R. C. (1820 - 1904) [Erindringer].  Udat.
0039 Regenburg, Anna T. B. Regnskabsbog. Omfatter årene 1835 - 1848.
0039 Regenburg, T. A. J. Noter og glosehefter til læste forfattere, Charakterbog, historiske optegnelser, stilehæfter m.m., Sorø Akademi, 1830'erne.
0040 Regenburg, A. (1815 - 1895) Arkiv. Foruden personlige papirer findes rester af embedsarkiverne. Alt særskilt katalogiseret.
0041 Regenburg, A.  (1815 - 1895) Arkiv. Foruden personlige papirer findes rester af embedsarkiverne. Alt særskilt katalogiseret.
0042 Skau, Laurids (1817 - 1864) Privatskrivelse til kongen 1.6.1844. Afskrift.
0043 Struensee, J. F. (1737 -1772) Des unglücklichen Grafes Struensees Apologie.
0043 Sørensen, Albertine To adresser til frk. A. S. ved hendes afgang fra Elise Smiths Skole som bestyrerinde, Århus 11.7.1897. Tegninger af Jens Ølsgaard og to fotos af Ludvig Kjær.
0044 Leonora Christiana (1621 - 1698) La Vie de Leonora Christiana, Fille du Roy C 4 et de Mad´m Kirstine Munch, Femme de Corfits Ulfeldt, escrite d´Elle même et addresses au Professeur Dt: Ot: Sperling.
0045 Windterfeldt Zufällige Gedancken von Dem in den itzigen feudis oder Lehn-Gütern des Königreichs Dännemarck... 1741. [Om en arvestrid i familien Windterfeldt].
0045 Winther, Gert H. 3 adresser til "Hr. Dr. phil. G. Winther" i anl. af 80 og 90-års fødselsdag 1893 og 1903 fra "De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikringsforening samt fra en række vælgere.
0046 Reimer, Christine Historisk Samfund for Odense og Assens Amter og Mindesmærket for Vedel Simonsen, rejst ved Elvedgaard 14 Juli 1918.  1919. Vedl. div. udklip.
0047 Schaldemose, Frederik (1783 - 1853) Rasmusine eller den belønnede Dyd. Et Heltedigt i sex Sange med et Anhang.
0048 Woog, Carolus Christianus Stambog for C. C. W., Dresden. [1737 - 1771].
0049 Bjørnson, Bjørnstjerne Kantate ved sörge-fæsten over Grundtvig den 24de Oktober 1872. Afskrift.
0049 Eskesen, Morten (1826 - 1913) 80 Melodier. Hjemlige Sangere tilegnede.  Kolding 1890.
0049 Griffenfeld Processus contra Petrum Schumacher quondam Griffenfeld. Påskrift: Suppleret 1927 efter Aktstykker i Rigsarkivet.
0049 Graae, Thomas Ligprædiken over hr. T. G., sognepræst til Engberg og Harboøre og provst over Vandfuld herred. [1736]
0049 Ipsen, J. J. (1857 - 1936) Citater I-V.
0049 Ipsen, J. J. (1857 - 1936) En Utopists Historie. Manus til den trykte udg. 1926.
0049 Lebensläufe - nordischer Missionäre aus dem Archive der Brüdergemeinde in Herrnhut. Afskrift.
0049 Lengnick Stamtavle over familien Bröchner.
0049 Møller, Herman(n) (1850 - 1923, Professor) Doctordiplom fra Universitetet i Leipzig, 1875. Vedl.: Möller, C.: Die Schlacht bei Idsted.
0049 Møller, Jens Div. papirer fra Pastoratet i Keitum. Erklæring om national indstilling, 1860. Über die Grundcharacter der Sylten. 1858.
0049 Möller, Martin Thomas Herrmann Militair-Pass for -.
0049 Olsen, Fr.  Den danske Postetat 1624 - 1927.  Kbh. 1929.
1982 overført til hovedkartoteket.
0049 Pochstehn, Oluff Rassmussen (1626 - 1682) Autobiografi.
0049 Schmidten, M. P. K. H. Stambog: Venskabs Minde. [Indførsler 1804 - 1806].
0049 Sozialistische Aktion Flyveblad 1.7.1934, samt to numre 8.7 og 29.7.1934. Hamburg.
0049 Stambog Mappe, mrkt.: H. P. Bröchner 1832.
0049 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Fortegnelse over Breve til Herman Møller, især fra Sprogmænd. 1933. Med Supplement.
0049 Wandall, Tekla Griebel Theodor Johann Heinrich Griebel. 1929.
0049 Wegener, C. F. (1802 - 1893) 3 breve til -. Fra E. C. Werlauff 1853, K. Sick 1839 og Schurmann [?] 1891.
0049 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Om Anders Sørensen Vedel. 1846. Med indskudte  blade med notater. Bagerst liste over modtagere af bogen, m.m.
0049 Wendelbo, N. Heinrich Julius Clausens biografi. Århus 1918.
0050 Sandvig, B. C. Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse over Øen Møen... Kbh. 1776. Foran indsat: Nogle faae Anmærkninger til Beskrivelsen over den Øe Møen.
0051 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Fortegnelse over Brevskaber vedk. Helsingør i det Kgl. Geheimearchivs Samlinger. Kronologisk ordnet 1393 - 1767.
0052 Rasmussen, Niels Peter (1800 - 1842) Samlinger til Pedersborgs ældre Historie. Vedl.: Mosberg, T.: Oplysninger om Pedersborg. 1839. (Udgået 1993, jvf.korr.)
0053 [Københavns brand] Nachricht und Beschreibung, Von der in Copenhagen Ao 1728 d. 20. 21. og 22. Octobre entstandene grosse und Fatallen feuers Brunst.
0053 Behrmann, Henr. Grundrids til Roeskilde Domkirkes og dens Monumenters Historie og Beskrivelse. 1815.   Medindb.: Wegener, C. F.: Om Christian IIIs og Frederik IIs Monumenter i Roeskilde Domkirke.
0053 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Historiske Efterretninger om Abrahamstrup Gaard i den ældre og nyere Tid. Anden Deel. Eks. med rettelser og tilføjelser.
0053 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Til Repholtz: Baroniet Stampenborg.
0054 [Becker, E.] Nyborg Kiøbstad. Bilag: Breve til kabinetssekretær Trap m.m. [1870´erne].
0054 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Nogle Erindringer om Stadshauptmand i Odense Peter Engelbert Kellinghusen og det samtidige Odense-Liv. 1879. Med håndskr. tilføjelser.
0055 Heilskov, Chr. Fortegnelse over Ejere af større Gaarde etc. i Aarhus Amt. 1916. Bortkommet.
0055 Schultz, S. T. Odense Vejviser 1880.
0056 [Aarhus Magistrat] Aktstykker fra Aarhus 1735 - 1808. [Aarhus magistrat). Hovedparten fra år 1760 og 1808.
0056 Horsens Samlingsbind med forsk. skøder, pas, pantebreve, lovbuds-vidner m.m. fra området nord for Horsens.
[Første halvdel af 18. årh.]
0057 Hoffmeyer, J.  Personalhistoriske Notitser vedr. Aarhus I-III.
0058 Hoffmeyer, J. Hoffmeyers samlinger 2. Læg med gadenavne samt stor samling uordnede sedler.
0059 Hoffmeyer, J. Hoffmeyers samlinger 3 - 6. Kildeexcerpter m.m.
0060 Hoffmeyer, J. Hoffmeyers samlinger 7 - 14. Nr. 11 stamtavler over fam. Abildgaard, Arendahl, Beringskjold, Bording, Broberg, Fogh, Grønbeck, Gylling, Haarbye, Hee, Herskind, Houmann, Ibsen, Jacobæus, Junghans, Kield, Kryssing, Langballe, Lodberg, Lønborg, Müller, Pontoppidan, Raae, Randulf, Saxe, Schou, de Thura, Trane, Vinther, Wærn.
0062 Dalgas, E. M. Skøder, kort m.v. over Dalgas´ ejendom Montana. Vedl. andre skøder og kort fra Marselisborg Mark m.m., 19. årh.
0062 Hoffmeyer, J. Hoffmeyers samlinger 15 - 26. Excerpter og registre over Århus rådstuearkiv, magistrat m.m.; register over borgere.
0063 "Aarhus gennem Tiderne" Arkiv om værkets tilblivelse. Bilag: Hoeck: Beretning om Aarhus Politi. 1939 og 1940. Stadsingeniørens Kontor. 1869 - 1941.
0063 Axelsen, Niels Sange.
0063 Dalgas, Mette Marie Papirer. Erindringer m.m.
0063 Geburtsdagsdigte Af Blache, m.fl. En recept af Peter Weis dateret 3.6.1825.
0063 Jensen, Mads Blache, H. H.: Digte af Mads Jensen, boende paa Veilby Mark.
0063 Aarhusiana Afskrift af lejlighedsviser o.l. [fra bl.a. 1755, 1828, 1831]. Med tillæg.
0064 Walther Beretning om de i Aarene 1867 - 1871 og 1877 - 1882 udførte Restaurationsarbejder i Aarhus Domkirke.  1885. Afskrift.
0065 Fey, C. H. Hougaard Bogen om Skt. Georg og Dragen Aarhus 1498.
0065 Schive, Peder Pedersen Aarhuus Dom-Kirkes Antiqvitæter og Inscriptioner.. afskreven og forøget af Christian Cramer... 1752.
0066 Afritz Afritz Paa de Emblemata, som vare anførte paa den her i Aarhuus oprettede Ære-Port, da det Høy Kongl: Herrskab paa Deris Hiemreisse fra Norge benaadede os med Deris allernaadigste Nærværelse d. 18 Sept: Ao. 1733.
0066 Fouragekomiteen 1864 Arkiv for Fouragekomiteen i Århus 1864
0066 Friis-Petersen, H. Embeds- og Bestillingsmænd i Aarhus. 1941. Supplement: HS 608.
0066 Friis-Petersen, H. Personalhist. Bidrag til Aarhus Kathedralskoles Historie. Med to supplementsbind. 1939 - 1948.
0066 Jessens Boghandel 54 Subskriptionsindbydelser fra 1830´erne. Afregninger mellem Jessens Boghandel og Jacob Lundt, Ålborg, 1838 - 1839. 5 forretningsbreve fra Jessens boghandel. 1830´erne.
0066 Kirkehistoriske foredrag Kirkehistoriske Foredrag i Aarhus. Protokol, referater og regnskaber 1898 - 1910.
0066 Markdirektionen i Aarhus Vedtægter for Markdirectionen 1846. Jorder som ved Udskiftningen bleve tildelte Byen. Brugere og lejere af Århus bys markjorder, 1860´erne.
0066 Michaelsen, J. (1826 - 1908) Statistisk Beretning om Cholera-Epidemien i Aarhuus fra d. 14 August til 17 September 1859.
0066 Aarhus Byraadskontor Arkiv.
0066 Aarhus Museum Summarisk Fortegnelse over hvad der i Aarhus Museum opbevares af Billeder og Genstande, der oplyser Aarhus Bys Historie. 1922.
0066 Aarhuus Stiftsbogtrykkeri Register for Aarhuus Stiftsbogtrykkeri. [1870´erne og 1880´erne].
0067 Kronprindsens Klub Correspondence Protocol for Kronprindsens Klub 1796 - 1837.
0068 Kronprindsens Klub Kronprindsens Klub. Deliberations-, Directions- og Udlaansprotokoller.
0069 Polyhymnia Arkiv
0070 Polyhymnia Arkiv.
0070 Schade, Caspar (1754 - 1828, Provst) Arkiv. Optegnelser og samlinger om øen Mors.
0071 Terpager Petrus (1654 - 1738) Ripæ Cimbricæ sev vrbis Ripensis in Cimbria sitæ descriptio ex antiqvis monvmentis, bvllis, diplomatibvs ervta et variis iconibvs... illvstrata per P.T. Ripensem. 1736. Med Jacob Helms tilføjelser, de fleste efter David Grønlund.
0072 Terpager Petrus (1654 - 1738) Ripæ Cimbricæ sev vrbis Ripensis in Cimbria sitæ descriptio ex antiqvis monvmentis, bvllis, diplomatibvs ervta et variis iconibvs... illvstrata per P.T. Ripensem. 1736. Med Jacob Langebeks notater.
0073 Viborg Landsting Tale  paa Det Nye Jyllands Landstings Ny Domhuus i Viborg Da der første gang blev begyndt at holdes Landsting Aar 1743 dend 26 Junj.
0074 Goisce, Petrus Rosenstand Oratio Jubilæa 1736.
0075 Thestrup, Christen Sørensen (1685 - 1761) Rinds Herreds Krønike. Afskrift (m. fl. hænder).
0076 Drewsen, A. Fra og om Silkeborg. Dagbog under ophold der 1850.
0077 de Costa, Pedro Brev til de kgl. missionærer i Trankebar. Fragment, 1730. Brev fra en nederlandsk herre til missionær Nicolaus Da... i Trankebar. Fragment, 1727.
0078 Dynæsdokumentet Afskrift af en erklæring 9/12 1938, nedlagt i en flaske ved den denne dato plantede "Reformationseg" på Dynæs. Underskrevet af Philip v. Beck Boeck, Magnus Ingemann Hedehøj og Christian Fiirgaard.
0080 Danske Stat Den Danske Stat. [ca. 1756 - 1770].
0081 Bircherod, Thomas Broderus (1661 - 1731) De Insignibus Regum Daniæ. Afskrift dat. 1731. Vedl. brev fra L. Engelstoft til C. F. Wegener 1826 om værket.
0082 Danske Stat Om den danske Stat. Udat.
0082 Jürgensen Danmarks Statistik foredragen af Etatsr: Engelstoft.
0082 Retshistorie Dansk Retshistorie. Udat.
0082 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Estrups statistiske Forelæsninger 1-3, excerpter. Encycl. Udsigt over Statsvidenskaberne. Excerpter 1837 - 1839.
0083 Erindringsliste 1868 - 1870 og 1872 - 1874. Fra Århus stiftsamtskontor.
0083 Haxthausen, F. v. Alphabetisk Register over Stift Amtmænd og Amtmænds Forretninger... 1776.
0084 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Omtrent saaledes var mit brev til Liebenberg af 6. Febr. 1855. [Om tronfølgespørgsmålet].
0085 Hoyer, Andra Jus Publicum Daniæ. 1738.
0085 Jus Jus Publicum Daniæ. Dannemarks og Norges Staats Forfatning. [Sidste halvdel af 18. årh., Sneedorff?]
0085 Kongelov Lex Regia. Det er Den Souveraine Konge-Lov satt og given af den Stormægtigste Høybaarne Fyrste og Herre Hrr. Friderich Den Tredie etc. 1709. Afskrift.
0085 Schneedorf Jus Publicum Daniæ. [Sidste halvdel af 18. årh.].
0086 Synodalia Synodalia Siellandica ab a[nn]o 1540 ad 1700. Synodalia Siellandica ab a[nn]o 1701 ad 1761. Begge i afskrift.
0087 Steenwinkel, Peter Christian (1742 - 1799) Besvarelse af de fra det Kongelige Danske Cancellie udgangne Ni Spørsmaale angaaende vore Kirke-Skikkes Forbedring. Vedl. fragment af lærebog om kirkehistorie og astronomi.
0088 Skyttetjenesten Skyttetjenesten til Hest. Næstved 5.12.1844.
0088 Stemann Skrivelse til Amtmanden i Haderslev. [1840, formentlig det samme som 38 a].
0089 Holmsted, Friderich Plan til Negotiens, Commerciens, og Fabriqvernes bedre Drifft Fremgang  og mueligste Fuldkommenhed. 1736. Afskrift.
0090 Bankhæftelsen Rentekammerets resolutioner om Bankhæftelsen. Sidste datum 8.7.1817.
0091 Thaarup, Frederik (1766 - 1845) Plan til et Handels-Academie for Danmark. 1820. Kort Vejledning til Kundskab om Danmarks Handelsret og Oversigt over Handels-Statistikken. 1823. Med håndskr. tilføjelser.
0092 Dinesen, J. Dansche Matricul Regning. 1687. Afskrift fra 18. årh.
0093 Neergaard, J. V. Hesteavlen i Danmark.... Resultater af en Indenlandsreise i Sommeren 1826.  1827.
0095 Biblioteksstatistik Dansk Biblioteksstatistik og Bibliotekshaandbog. 152 skrivelser og skemaer.  Fra arkivet for Landsudstillingen i Aarhus 1909.
0096 Trojel Beretning om Lyøboernes Plage af Rotter og Muus. Odense 1807, med bilag.
0097 Lange, H. O. (1863 - 1943, Overbibliotekar) Foredrag i Fredericia 9.4.1910. Referat af efterfølgende diskussion [om folkebibliotekssagen].
0098 Adresse - til Indenrigsminister, Biskop Monrad. April 1861. 211 trykte, enslydende skrivelser med underskrift fra købstæder og sogneforstanderskaber med en tak for jernbaneloven af 10.3.1861.
0100 Sammlung Sammlung einiger juristischen Abhandlungen bestehend in Erläuterung einiger Artikel des Jütischen Lowbuchs. Schleswig 1772. Indskudte blade med notater.
0101 Blüting, Joachim Novem observationes juris Cimbrici. I bind med fire andre juridiske afhandlinger.
0102 Krabbe, Erich Jyske Lov, oversat til højtysk. Afskrift 18. årh.
0103 Ekenberger, Blasius (udg.) Secundæ editionis Des Jüdtschen Lowbokes.... Anno 1603. Med håndskr. noter og tilføjelser.
0104 Krabbe, Ericus Hochteutsche Translation des Low-Buchs 1240 durch E. K., weyland Königl. Dänischen Reichs-Raht. [Fortale dateret 12.7.1557, afskrift fra 18. årh.]
0105 Christian 3. Koning Christians Recess. 1558. Afskrift.
0105 Degne, Tortt Erklerüng vnd Nachweisung etlicher Artickell im Lohebuche. 1603. Afskrift.
0105 Frederik II König Friederich des andern Handtvestungh. Gegeben im Jahre... 1559. Afskrift.
0105 Hoffrechtt Wie es soll gehalten Werdenn auf der Reiche Schlösse vnd höuen, über gantz Dännemarcken vnd Norwegen...  Afskrift.
0106 Christian den Andens Lov Konning Christian den Andens Geistlige og Verslige Lov med Hosføiede aller-Høybemeldte Konnings udgivne Hoff-Reglement. Afskrift med hånd fra 18. årh.
0107 Forordninger Afskrift af 4 forordninger fra 1623 - om handel og udskibning af vin og staldøksne.
0108 Christian V's Danske Lov 1683 Afskrift af M. Qortrup.
0109 Appel Om Appel eller Paaankning i civile Sager.  Udat.
0110 Hoyerus, Andreas Collegium privatum viri Perillustris... in ius publicvm Daniae Norvegiae et ducatvvm.
0111 Høyer, A. Politiske Betænkninger Om Dannemarks og Norges Samt Annecterede Førstendømmers og Grævskabers Jure Publico. I et Privat Collegio Anno 1736 dicterede og explicerede af - ...
0112 Sneedorph Sneedorphs Jus Publicum Daniæ & Ducatuum.
0113 Mobilieskatten Resolutioner om Mobilieskatten. [1813 - 1814].
0114 Ildstedskatten Resolutioner om Ildstedskatten. [Forordninger etc. 1812 - 1815].
0115 Viborg Landsting Landstings-Domme. Fra Viborg Landsting 1770 - 1777.
0116 Provindsial-Stænderne Forordning, angaaende Provindsial-Stændernes Indretning.  1834. 
0117 Grundlov Udkast til en Grundlov for Kongeriget Danmark og Slesvig. Indskudte blade med noter af C. F. Wegener.
0118 Hesselberg Hesselbergs Juridiske Collegium. Afskrift 1761 af Ove Møller.
0119 Christian V's Danske Lov 1683 Afskrift 1753 af Ove Møller.
0120 Sjællandske Lov Gotfred af Ghemens udgave 1505, med blade med tilskrevne noter. Indbundet hermed: Nogre Thiders thall Och datum [Årbog 1481 - 1588]; Helsingborgs birkeret; Om Mynterne; Rettertingsdom over Claus Rosengaard 1555.
0130 Snorre Sturlason Noregs Konga Bok. Afskrift 1766.
0131 Extract. - Løgthinges Bøkarenar A° 1772.  Udat.
0132 Helgason, Jon (1899 -  ) Fra Islands Kirke. Vedl. breve og billeder.
0150 Wegener, C. F. / Estrup Slesvigs og Holsteens Historie (Excerpt af Estrups Collegium).
0151 Hagerup, E. og Velschow Slesvigs Historie. [Forelæsninger 1843 - 1844].
0151 Schimpferus, Bartholomæus Horoskop for hertug August af den sønderborgske linie [1635 - 1699].
0152 Vertrag Altonaischer Vertrag zwischen Ihr: Konigl.. Maytt: zu Dennemarck Norwegen... und... Holstein Gottorf... 1689. Afskrift.
0153 Glücksburg Glücksburg oder Augustenburg.  Udat.
0154 Tscherning, A. F. (1795 - 1874) Armeebefaling. Kbh. 4.9.1848. 
0155 Stapelholm Namen derjenigen Prediger, Cantoren und Schullehrer in Stapelholm, welche sich in dem Aufruhr betheiligt haben... Udat.
0156 Altonaer Stadtcollegium Skrivelse ang. en adresse fra Altonaer Stadtcollegium til den slesvig-holstenske landsforsamling. 1849.
0157 Slesvigske Stænderforsamling 1860 Adresser, avisudklip m.m.
0158 Adresser 2 adresser fra Nord-og Mellemslesvig til Christian den Niende. Aug. 1864.
0159 Feilberg, N. L. Breve fra Præsten Feilberg i Ullerup til Grosserer W. Petersen i Odense om den 2. slesvigske Krig. 18.2 - 14.8 1864. Afskrift.
0160 Edsspørgsmaalet 1863 - 1864. Forsk. aktstykker.
0161 Preussen Om Preussens Erobringsplaner. Avisudklip og -afskrifter 1836 - 1869.
0162 Geistligheden Geistligheden og Homagialeden. Samlingsbind. Mat. bl.a. om den slesvigholstenske Geistligheds adfærd 1848.
0163 Embeds- og Bestillingsmænd Entledigede Embeds- og Bestillingsmænds Forsørgelse ang. 1864.
0164 Deputationen - fra Nordslesvig til Berlin 1866. Adressens ordlyd, 16 breve, 1 telegram, 1 navneliste, 11 avisudklip.
0165 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Om Landshøiheden over det Gamle Rendsborg paa Eiderøen. Med en forhen utrykt Krønike om Anlæggelsen af det nye Rendsborg. 1849. Bagerst noter.
0166 Chur Brandenburgischen Ministri Des Chur Brandenburgischen Ministri Zu Copenhagen gethane Proposition d. 28 Novemb. 1699. Afskrift.
0167 Vorstellung - der Ritterschaft und Prälaten. Kiel 19.1.1847. Afskrevet sammen med: Pro Memoria fra ridderskabet til det slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli. 19.1.1847.
0168 Adresse En Adresse indsendt fra 3351 Indvaanere paa Als 1848 med en Protest til Nationalforsamlingen i Frankfurt a.M. (Afskrift).
0169 Büschel-sagen Sagen "Büschel" i Eckernförde. Referater af politiforhør m.m. Avisudklip fra Dannevirke, Flensburger Zeitung, Eckernförder Zeitung und Cappeler Nachrichten, feb. 1863.
0169 Keck, H. og Chr. Johansen Vaterländisches Lesebuch für die mehrklassige evangelische Volksschule Norddeutschlands. 1890.
0169 Slesvig En jydsk Hilsen til vore dansktalende Landsmænd i det Slesvigske. Udat. Sang med 5 10-liniede vers.
0170 Detleffs, Hans Ditmarsche historische Relation durch H. D. tho Windbergen angefangen 1634. [Sidste blad 1655].
0171 Lorentzen, Otto Summarischer Bericht in Sachen der Gemeine zu Odenbüle im Nordstrande...  Udat.
0172 Eckernförde Beschreibung der Stadt Eckernförde. Indlagt: aktstykker fra Eckernförde 1809.
0173 Eiderstadt Annales Eiderstadiensium. Ephemerides Eyderstaniæ. Sieverts, Johann: Stam Baume Etzlicher Frischischen Eiderstedtischen Geschlechter. [1600-tallet].
0174 Haderslev Amt Meddelelser ang. Haderslev Amt. Med detailleret Fortegnelse over ordinairt og extraordinairt Plovtal samt Skatteareal og Taxationsværdi.
0174 Hohenlied Beurteilung über den Ertrag des adl. Gutes Hohenlied nach der Beschreibung desselben von 1826. 1828.
0175 Lass, J. Materialier til Husums Historie. Udat.
0176 Felde Beschreibung des zu dem adlichen Gute Klein-Nordsee geh. Dorfs Felde... solches am  21. Decbr. 1827... meistbietend verkauft werden soll.
0176 Holmer, Martinus Feur Predigt / Oder chr. Bericht von... erschrecklichen Donnerwetter und... Fewrsbrunst in der Pfarr Kirchen... Husum.  1669.
0177 Hufner-Verein Entwurf eines Statut des Ottensener und Neumühlener Hufner-Vereins. 1855.
0178 Rendsborg Sagen Rendsborg, Kapskydning 1860. Kolb. [Rapporter om en tysk skyttefest].
0179 Duus, C. Sammlungen zu einer Beschreibung des adl. Gutes Seekamp.
0180 Copia - relationis der Hochfürstl: Commision des Amts Tondern betreffend. [stilet til hertugen af Gottorp, ca. 1680]. Vedl. andre aktstykker fra Slesvig-Holsten o. 1600.
0181 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Nogle historiske Oplysninger om Kirkehøiheden over Tørninglehn, Als og Ærø. 1848.
0182 Mohr, Carl Ludvig Kirke-Krønike for Ülsebye og Fahrensted begyndt i Aaret 1852. [Sidste notits 1864].
0183 Hohenstein Beitrag zu einem Idiotikon der Grafschaft Hohenstein. [Harzen].
0184 Høy, F. C. Uebersicht über die Geschichte der Brüdergemeinde Christiansfeld. 1929.
0185 Meldal, M. R. Forsøg til en med topografiske Bemærkninger forsynet Krønike for Lysabbel Sogn begyndt 1832.
0190 Zollverordnung Entwurf einer neuen Zollverordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein.  1835. Indskudte blade med noter.
0191 Entwurf - einer Verordnung, betreffend das See-Enrollirungswesen in... Schleswig und Holstein.
Indskudte blade med noter.
0192 Hebungs- und Rechnungswesen Das Hebungs- und Rechnungswesen im Herzogthum Schleswig nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen... Kbh.1852.
0193 Hjorteberg, C.  Hertugdømmet Slesvigs Skatte og Oppebørselsvæsen vedkommende. Det slesvigske Skatte- og Oppebørselsvæsen vedk.
0194 Albers, Franz Heinrich Ueber die unterm 23 Septbr. 1762 Allerhöchst angeordnete ... Steuer, Kopfsteuer genannt. Kopenhagen 1840.
0194 Herrepengene Foreløbige Optegnelser om Herrepengene m.m.
0195 Holtz-Ordnung Forskellige forordninger om skovvæsen i Slesvig-Holsten, 1679 - 1733.
0196 Schatz Buch - für Theod. Bernh. Hansen über dass Hauss No. 55 auf Gallberg belegen. Schleswig d. 1. Aprill 1817.
0197 Contra Bog Banqvens Contra Bog med Oeconomie & Commerce Collegio for Slesvigske & Holsteenske deponerede Brand Casse Penge paa folio 148.  1783.
0198 Geschäftsordnung - für Prälaten und Ritterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein.
0199 Ostangelschen Prediger-Convent Kurze Nachricht von dem Ostangelschen Prediger-Convent in dem Herzogthum Schleswig... 1826.
0200 Lass, Johann ...wie Studiosi Theologiae... in... Schleswig-Holstein, die Landesherrschaftliche Kirchen-Verordnungen sich bekannt ... machen können. Flensburg 1759. Indskudte blade med noter.
0201 Eckermann, J. C. R. Beförderung der Tugend ist der Hauptzweck aller Schularbeiten. Eine Rede beym Antritt des Rectorats der Schule zu Eutin, den 9ten October, 1775.
0202 Schleswigsche Beleuchtung - einer Preussischen angeblich Officiellen Denkschrift... Kopenhagen 1862. Til bogen hører en korrespondance m.m.
0203 Waitz, Georg Anmeldelse af G. W.´s: Schleswig-Holsteins Geschichte in drei Büchern, 1851 - 1852.
0204 Slesvig Afskrift af forskellige forordninger vedr. Slesvig by. [Skrift fra 18. årh.].
0210 Falck, Nic. (1784 - 1850) Vaterländische Rechts-Geschichte. Kiel 1829/30.
0210 Tönsen, D. M. Schleswig-Holstein: Landesrecht. Kiel 1827/28.
0211 Statsret Hertugdømmernes Statsret.
0212 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Ueber die unzertrennliche Verbindung Schleswigs mit Dänemark in staatsrechtlicher Beziehung. 1848. Vedl. løse blade med notater.
0213 Lackmann, Adam Henrich Abriss eines Collegii über die Historiam Jvris patrii oder Rechts-Geschichte beyder Hertzogthümer Schleswig, Holstein... Kiel 1742. Indskudte blade med noter.
0214 Statsret Forelæsninger over den almindelige Statsret. Hertugdømmernes Statsret. Den positive Folkeret.
0215 Eyderstede/Euerschop Landt Recht. M.D.XCI.
0215 Falck, Nic. (1784 - 1850) Kirchenrecht vorgetragen von Prof. F.  Kiel 1829/30.
0216 Waldemari - Regis Leges Civiles Civitatis Flensburgensis. Afskrift.
0217 Flensborg Der Stadt Flensborch politie Ordnung. ...Borgermeister Radtmanne... Stadtrecht..
0218 Flensborg Saml.bind med afskrifter af aktstykker fra Flensborg, 16. årh.
0219 Flensborg Saml.bind med forsk. love, forordninger og andre aktstykker for Flensborg, 16-17. årh. Bl.a.: Flenssburgische Stadt-Recht
0220 Husum Amt Forordninger m.m. vedr. Husum Amt. Afskrifter, spænder over tiden 1511 - 1741.
0221 Frederik II Landtgerichts Ordnung in vnsern Fürstenthumben Schlessweig Holstein. Hamburg MDLXXIII. [Fr. II]. Tilskrevet.
0222 Slesvig Saml.bind med div. forordninger. Bl.a.: Ein Neu Tractat Von Schiffsbrüchigen Gühtern... Ditmarscher Strand-Recht de Ao. 1670. Wexel-Recht von Dennemarck und Norwegen. 1681.
0223 Straten, J. Thor Specimen Juris Slesvicensis de Processu Creditorum Concursus. Vedl.: aktstykker fra Flensburg. [1740´erne].
0224 Declaration  - der untern 10ten Octobr: 1735 emanirten Verordnung, wegen des Nachlasses der, in den Armen-Häusern verstorbenden, oder aus der Armen-Casse unterhaltenen Armen. Für das Hertzogthum Schleswig. 1739.
0225 Ordonnance des douanes - pour les duchés de Slesvig et de Holstein. 1803. Også: Instruction pour les douaniers... 1803. Règlement des Revenans bons des Douaniers... Extrait de L´ordonnance des douanes... 1778.
0226 Tyske Kancelli Sammlung der im Jahre 1787 aus der deutschen Kanzeley ... ergangenen Rescripte, Resolutionen und andern Verfügungen.
0227 Criminalgesetzbuch Entwurf eines Criminalgesetzbuchs für die Herzogthümer Schleswig und Holstein.  Udat.
0300 Honterus, Joannes Rvdimentorvm cosmographicorum Ioan. Anno MDXLVIII. [Forf. var fra Cronstadt i Siebenbürgen, død 1549].
0301 Riise, J. Lærebog i Geographien for den studerende Ungdom. 1824. Indskudte blade med noter.
0302 Poulson, Matthias Baron Christian Gyldencronis Uden-Lands Reise... [1694 - 1699].  Udat.
0303 Gyldenløve, Ulrik Christian Journal du Voyage de Norvegue fait à la Suite du Roi en l´an 1704. Afskrift ved C. Rantzau 1733.
0304 Meyer, L. B. (1780 - 1854) Rejseoptegnelser. 1819. [Om en rejse til Nordtyskland].
0305 Poulson, Poul (1674 - 1736) Mathiis Poulsons... Testamente, eller lif og lefnets bescrivelse... 1734. Catalogus paa min Sl. Broders bøger. Poulson, Mathiis: En Reyse-Boeg... (Europa-rejse 1694-1698] - i 2 eks.
0306 Mylord, G. H. Die Reise nach Neudorf. 1807.
0307 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Les Danois à Paris.
0310 Estrup, H. F. J. (1794 - 1846) Lærebog i den almindelige Verdens-Historie.  Sorøe 1826. I 3 bind. Indskudte blade med udførlige tilføjelser.
0311 Estrup, H. F. J. (1794 - 1846) Lærebog i den almindelige Verdens-Historie.  Sorøe 1826.
0312 Engelstoft, L. (1774 - 1851) Forelæsninger over nordiske Oldsager. Skrevet af C. F. Wegener.
0313 Nederlandene Aktstykker vedr. Nederlandenes forening med Frankrig 1810. Samlet i et bind med indskudte blade med noter.
0314 Relación Relación de la causa que se hizo al secretario Antonio Perez, sñre la muerte violenta executada en la Persona de Escovedo, secretario también al Rey Felipe Segundo...
0315 Relatione Relatione amplissima dell´ ambasciata del Pripe d´ Echempergh, ... alla Santita di N.Sr. Papa Vrbano VIII ... Udat. Indb. hermed: Conclaue fatto per la sede vacante di Papa Gregorio XV...
0316 Watenwyck, Marc. van Die waract. Gheschienisse der saken von Keiser van Roomen Carolus V &c. 1564. Kalkering.
0317 Wegener, C. F. (1802 - 1893) De aula Attalica lierarum artiumque....1836. Wegeners disputats, hans eget eksemplar med indskudte blade med tilskr. noter.
0318 Delbanco, Waldemar Einige Erlebnisse in der russische Kriegsgefangenschaft 1915 - 1918.  1919. Vedl. 49 stk. papirer fra 1. verdenskrig vedr. tyske krigsfanger i Rusland.
0319 Schütte, Gudmund (1872 - 1958) Gottjod og Udgård. Oldsagn om Gottjod. Vore Forfædres Land, Folk, Race.  Udat.
0320 Jydsk Forlags-Forretning Bestyrelsesprotokol, 1895 - 1903.
0321 Petersen, N. M. Indledning til den oldnordiske Litteraturs Historie. Efteraar 1856. C. Baagøe.
0321 Wegener, C. F. (1802 - 1893) De aula Attalica lierarum artiumque....1836. Wegeners disputats med tilskr. noter. Vedl. diverse papirer i forbindelse hermed.
0322 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Noter til C. Paludan-Müller: Observationes de foedere etc. Udrangeret.
0323 Michelsen, Carl Syv Rig-Veda Hymner. Vedl. brev til T. A. J. Regenburg.
0324 Bartholin, Albert De scriptis Danorum, Liber Posthumus...  1666.
0324 Dalgas, Ernesto (1871 - 1899) Geografiske Digte.
0324 Hauch, J. C. Sløret, et græsk Sagn. Autographum 1.5.1838. Eine Polnische Familie. Leipzig 1840.
0324 Hostrup, C. (1818 - 1892) En Buk, Vaudeville i 1 Act. (Opført i Academisk Læseforening 1841).
0324 Lyche, Sigvard Samlingshåndskrift med 5 viser af og om S. L.  1787.
0324 With, J. P. Stændervisen. 1838.
0325 Musikforeningen, Aarhus Der Tod Jesu, ein Oratorium zur Fastenzeit in der Musicalischen Gesellschaft aufgeführet in Aarhus 1780.
0326 Malling, O. 7 smådigte, afskrevet efter forskellige tryk med kilden angivet.
0327 Nordrup, Hans (1681 - 1750)  Satyrische og Poetische Skrifter. Udat. Sognepræst i Thoreby, Lolland.
0328 Rasmussen, Niels Peter (1800 - 1842) Arnen. Drama i 3 Akter.  Udat.
0329 Nielsen, Rasmus Samling: af Eventyrer, Historier, Comedier, Fortællinger og virkelige Tildragelser. Den XXXVI Deel, 1833; Den XLV Deel, 1837.
0329 Røse, Vilhelm 19 fortællinger og skuespil, et antal digte samt udkast og ufuldendte arbejder. 1880'erne og 1890'erne. Gave fra Albert Bayers Forlag 1917.
0330 Nielsen, J. Hedeboliv.
0330 Seidelin, A. En Sang af A. S. og en Parodi derpaa.
0330 Skytte, Knud (1830 - 1901) 12 Fortællinger.
0331 Worm, Jacob Pedersen (1642 - 1693) Mag: Jacob Worms Satyrische Skrivter. [Fra o. 18. årh.´s midte].
0332 Peter III Helden Gedichte. 27 seksliniede vers om Peter III, 1762.
0333 Visebog Afskrifter af 85 sange fra Treårskrigen.
0334 Langebek, Jacob (1710 - 1775) Nye Prøver af Skrive-Frihed. Trykt i Pressens gyldne Alder 1771.
0335 Catalogus - librorum qui in Bibliotheca Cancellariæ Regiæ Germanicæ reperiuntur.  [18. årh.]
0336 Moth - over en Bogsamling... som fhv. Overlærer Moth lader bortsælge... den 16. December 1884.
0337 Bågø, C. (1836 - 1915) Fortegnelse over C. Bågøs Bogsamling I-II. 1904 - 1905.
0337 Fortegnelse - over endeel gode Bøger, tilhørende deels Sorøe Academies Bibliothek, deels afgangne Director Waages, Prof. Kielsens og Pastor Oldenburgs Dødsboer. 1843. Indskudte blade med købere og priser.
0338 Akvarelmalerier 44 stk. akvarelmalerier med forsk. dyr, blomster og stilleben som motiver.
0339 Bondesen, J. D. (1855 - 1939) Opgaver til Harmonilæren.
0340 Bondesen, J. D. (1855 - 1939) Læren om Contrapunkt. [1901].
0341 Bondesen, J. D. (1855 - 1939) Fortegnelse over Niels W. Gades Kompositioner. 1887.
0341 Bondesen, J. D. (1855 - 1939) Fortegnelse over Niels W. Gades Compositioner tilligemed en kortfattet Biografi.
0341 Hammerich, Angul (1848 - 1931) Kjøbenhavns Musikkonservatorium grundet af P. W. Moldenhauer. 1867 - 1892. Med en statistisk Fortegnelse over samtlige Elever af J. D. Bondesen.
0341 Wandall, Tekla Griebel Fortegnelse over T. G. W.´s Kompositioner.
0342 Frier En Frier og hans Agent. Lystspil.
0343 Soldatervise En Soldatervise. Udat.
0344 Madsen-Stensgaard, N. K. (1850 - 1927) Veiledning i Instrumentering.
0345 Castelli, J. F. De Sammensvorne. Operette. De sammensvorne eller Den huslige Krig. Operette. Musik af Frantz Schubert.
0346 Vermehren, F. Skildvagten paa Danevirke. Januar 1864.
0347 Madsen-Stensgaard, N. K. (1850 - 1927) Den chevéske sangmetode. [1910/20].
0348 Madsen-Stensgaard, N. K. (1850 - 1927) Skjulte kvinter. 1909.
0349 Frandsen, Ernst (1894 - 1952, professor) Hvorledes har Jylland gjort sig gældende i den danske Litteratur indtil Blicher. 1929.
0349 Friis, Oluf Hvorledes har Jylland gjort sig gældende i den danske Litteratur indtil Blicher. 1929.
0349 Hugo, Victor Hernani. Drama i fem Akter og på Vers. På dansk ved Erling Stensgård. 1899.
0349 Kattrup, Joachim Tre Sange; Vigen; En "Trekant"; Da Dybbøl faldt; Samson; Havgaarden; Runer.
0349 Komponister 90 Breve fra komponister vedr. deres Produktion.  1928. 
0349 Møller, Boy P. Afskrifter af egne litterære Bidrag. 1896.
0349 Simonsen, Carl E. [?] Mummespil. Et nyromantisk Drama i 4 Akter. Handl. foregår 1917.
0349 Stendrup, A. M. Fortegnelse over de Bøger, som min Sal: Mand Biskop Janson har... kjøbt for det Teilmannske Legat, og afgivet til Aarhuus latinske Skoles Bibliothek, tilligemed Prisen ... 1805. [Tilsvarende for latinskolerne i Horsens og Randers].
0349 Aarhus Madrigalkor Arkiv. 1917 - 1925.
0349  Hjersing, H. Registratur over danske Digtsamlinger 1925 - 1929. 1932.
0350 Bohn, Henry G. A Hand-Book of Proverbs. London 1857. Påskrift: N. F. S. Grundtvigs Exemplar med en Mængde Tilføjelser.
0350 Siesbye, O. (1833 - 1913) Til Madvigs græske Ordføiningslære § 132 og 133. Gengivelse af et foredrag i Filol.-hist. Samfund 1906.
0351 Deville, Gustave Étude du dialecte Tzaconien. Paris 1866. Indskudte blade med noter.
0352 Thomsen, Martinus Sprogprøve fra Haderslev-Egnen.
0354 Eichstedt Philologische Encyclopædie ... nach den Vorlesungen des Hr. Professors E. von Ostern bis Michaelis 1799.
0355 Jørgensen, Th. Smaating. Sønderjylland 11.2.1930. Om Beowulf m.m.
0355 Stegmann, N. F. Sententiae Latinae... Aabyhøj 1921. 355 a: Tillæg.
0356 Smidth, Jens Hansen Ordsamling No. 3. Eenstydige Ord.
0357 Bohn, B. N. Friesische Sprachproben. Friesisch-englisches Vocabularium I-III. 1868.
0357 Bohn, B. N. Optegnelser vedr. ord fælles for Engelsk og Frisisk. Englische Notate 1-2.
0357 Heyne, Moritz / H. Möller Beówulf. Paderborn 1879. Indb. hermed: Möller, H.: Widsidesleod.
0357 Minssen Pronomen, Adjectivum..... Das Substantivum. Om frisisk.
0357 Møller, B. P. Köning Kaarl en Köning Radbod. Di trötainst Raatman. Fosites Lön´. Fant Biikebrenen. 4 fortællinger i frisisk.
0357 Møller, Boy P. Frisisk glossarium.
0357 Møller, Herman(n) (1850 - 1923, Professor) Die Palatalreihe der indogermanischen Grundsprache im Germanischen. 1875. Indoeuropæisk-semitisk sammenlignende Glossarium. 1909. Übersetzung der Texte in: Das altenglische Volksepos... 1896.
0357 Møller, Herman(n) (1850 - 1923, Professor) 69 breve til og fra prof. Herman Møller. Vedl. forsk. optegnelser om frisisk.
0358 Ipsen, J. J. (1857 - 1936) For alle Elskere af fransk Sprog. 1908. Spredte Optegnelser. Vedl.: La Rue, Jean: Dictionnaire d´argot...
0359 Recke, Ernst von der (1848 - 1933) Dansk Verslære i kortfattet Fremstilling. 1885. Med tilskrevne noter.
0359 Vorbeck, Jacobo E. H. Colección de palabras jibaras. Ordsamling optegnet på rejser i Ecuador, oversat til dansk og spansk. Samt indianske vers. Quito 1929.
0360 Balle, Nicolaj Edinger (1744 - 1816) Forelæsninger over Den nye Lære-Bog i den Evangelisk-christelige Religion. Holdte af Dr. N. E. B., Biskop over Siellands Stift. 1791.
0360 Hagen Brevet til Galaterne.
0360 Hermansen, C. Brevet til Hebræerne. Fortolkning af Zephanias, Haggai, Obadias. 1858. Forelæsning over det gl. Testamentes Theologi. 1858. Propheten Zacharias´ Varsler. 1857. - nedskrevet af C. Baagøe.
0360 Kirkehistoriske oversigter Kirkehistoriske Oversigter. Sproglige bemærkninger til NT.
0360 Nielsen, Fredrik (1846 - 1907) Tertullians Ethik. 1879. Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgiens Historie. 1878. Forskellige optegnelser. Det sidste Pavevalg.
0360 Nielsen, Fredrik (1846 - 1907) Haandbog i Kirkens Historie I-III. 1892. Med tilskrevne noter.
0360 Ordinatio Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norvegiæ, A D MDXXXVII. Indbundet med: Een Haandbog for Sognepresterne... 1535. Og: Bugenhagen, Johs.: En gudelig formaning... 1530.
0360 Retsvidenskaben og Theologien Betragtninger over Retsvidenskabens og Theologiens indbyrdes Forhold. Forelæst i Studenterforeningen... 1823.
0360 Rugaard, D. E. Summarische Inhaltsverzeigniss von etlichen Schriften des alten und neuen Testam.s.  Udat.
0361 Martensen Christelig Troslære I-II.
0362 Martensen Symbolik. Grundrids til Moralphilosophiens System. 1841.
0363 Clausen, H. N.  (1793 - 1877) Dogmatik. Udat.
0364 Kirkelige skrifter Div. religiøse skrifter og prædikener. 1770'erne.
0365 Evangelisk-christelig Psalmebog Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog. 1857. Med noter og tilføjelser.
0365 Gabell, C. C. v. Bog med opbyggelige betragtninger, 1717 - 1748.
0365 Hansen, John Danske Salmer og aandelige Sange fra ældre og nyere Tid I-II.
0365 Nielsen, Fredrik (1846 - 1907) Fra Jesuitisme til Protestantisme.
0365 Nielsen, Fredrik (1846 - 1907) Div. kirkelige tryksager tilhørende -. Ritualer og liturgi og bekendtgørelse og cirkulærer.
0365 Nutzhorn, H. (1833 - 1925) To breve til -, fra P. Severinsen 1909 og J. D. Bondesen 1913.
0365 Nutzhorn, H. (1833 - 1925) Biografiske Oplysninger om Salmeforfatterne. Et Salmeregister med Kildehenvisninger. A-F.
0365 Psalmebog Tillæg til Psalmebog til Kirke- og Hus-Andagt. 1883. Indskudte blade med noter.
0365 Psalmebog Psalmebog til Kirke- og Hus-Andagt. 1880. Vedl.: Udtog af forordnet Alter-Bog for Danmark. 1864. Indskudte blade med noter.
0365  Nutzhorn, H. (1833 - 1925) Salmeforfattere og Salmer. Udat.
0366 Laurentii Otto Laurentii Föerdensis Holsatus: Stambog. 1642.
0367 Beiträge Beiträge zu den Erscheinungen des Nachtlebens I-II. Nyburg 1830.
0369  Brauns Der Verstandschärfer oder eine Sammlung der schönsten und intresantesten Räthseln und Charaden. 1808.
0370 Evangelisk-christelige Religion Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler. 1797. Indskudte blade med noter.
0371 Hermann, C. G. Lærebog i den christelige Religion til Brug for de forandrede lærde Skoler ... oversat ved Prof. K. L. Rahbek. 1803. Indskudte blade med noter.
0372 Meyer, P. Krog (1780 - 1819) Lærebog i den christelige Religions- og Sædelære. 1818. Indskudte blade med noter.
0373 Luthardt, Chr. Ernst Kompendium der Dogmatik. Leipzig 1866. Indskudte blade med noter.
0374 Weiss Corinthierbriefe.  Udat. Skrevet med stenograftegn.
0375  Sibbern, Frederik  (1785 - 1872) Logikkens Elementer.1822. Indholdsliste til Prof. Sibberns Logik. 1825. Veie til Begreber. Menneskets aandelige Natur og Væsen. 1819.
0380 Levy Samlingsbind med skrifter, m. rygtitel: Fødselslære Børnesygdomme Levy.
0381 Saxtorph Samlingsbind: Chirurgien Saxtorph.
0381  Giesemann Anmærkninger til Bangs Therapie.  Udat.
0381  Husraad og Recepter 56 recepter og 6 småtryk om medicin. [1779].
0381  Saxtorph, M. H. Forelæsninger over chirurgisk pathologi. 1886 - 1890. Skrevet af stud. med. Sophus Prior.
0381  Stadfeldt Forelæsninger over Gynækologi. 1888. Skrevet af stud. Sophus Prior.
0381  Syndesmologie Syndesmologie. [afskrevet af J. Lützen].
0382  Almanak Almanak for det Aar efter Christi Fødsel, 1825; 1831 og 1832. Heri skrifter af Joh. Chr. Drewsen med indskudte blade med noter.
0382  Viborg, E. / Neergaard, J. Danske Benævnelser til Hestens Anatomie ... til brug ved Underviisningen i den Kongel. Danske Dyrlægeskole. 1800. Indskudte blade med noter.
0383 Encyclopedie methodique Index alphabetique des Planches de Botanique de l´Encyclopedie methodique.  Udat.
0383  Schouw, J. F. Erindringsord til en Forelæsning over de vigtigste i Menneskelivet anvendte Planter. 1844. Indskudte blade med noter.
0384 Ørsted, H. C. Erindringsord til Forelæsninger over Lyset. 1835.
Indskudte blade med noter.
0384  Schmitz-Dumont, O. Die Einheit der Naturkräfte und die Deutung ihrer gemeinsamen Formel. Berlin 1881. Vedl. brev til prof. Clausius, 1885.
0385 Foss, Christian Cifferbog. ..., u-Regnet efter Christian Crammers i Borum Skoele. Anno 1781.
0386 Krieger, I. W. C. (1788 - 1857) Sphærica. Udat.
0387 Krieger, I. W. C. (1788 - 1857) Den første Grund af Aritmetica eller Regne Kunsten. 1803.
0388 Horup, Søren C. Ziffer-Bog efter Christian Cramers Regne-Bog. Kbh. 1787.
0388  Zebic, Jacob Christian Chramers Regne-Bog Er her udregnet og Indzifret af J. Z. 1840.
0389 Davidsen, N. P. S. Siffre Bog over Thorkildsens Regnebog. Them 1865.
0390 Hummel, Christian Gotfred Tegninger af Geometriske Figurer... Skibbygger-Skolen 1828.
0391 Krieger, I. W .C. (1788 - 1857) Tabell paa Indholden af det ganske Systema...
I. Part. Om Søe-Artilleriet. II. Part. Om Land Artilleriet. 1803.
0392 Debo, L. Baukunst I, nach den Vorträgen von -. Hannover 1865 - 1866.
0393 Costumi Costumi di Napoli. 59 gouachebilleder af forskellige småhandlende. Gave 1904.
0394 Autografer En samling Autografer.
0394  Andersen Nexø, Martin (1869 - 1954) 46 breve til -. Beg. af 20. årh.
0394  Andersen Nexø, Martin (1869 - 1954) Banlyst!
0394  Andersen. H. C. Pandebeeen, Øiesteen, o.s.v.
Naboensgaard. 1 brev til komponisten Gebauer, 1844.
0394  Bang, Herman (1857 - 1912) Betty Nansen.
0394  Berg, Fridtjuv Skogshymn. Källan. 1 brev til J. Malling, 1878.
0394  Berggreen, A. P. (1801 -1880) Attest for skolelærer A. Chr. Sørensen for aflagt prøve i kirkesang.  Kbh. 1876.
0394  Darwin, Charles Fragment af ms til Insectivorous Plants med tilhørende transskription. Vedl. brev fra sønnen G. H. Darwin til dr. med. Victor Albeck, 1927.
0394  Ewald, Carl (1856 - 1908) Breve fra Foraaret.
0394  Ingemann, B. S. (1789 - 1862) Sang om Thorvaldsen. 1839.
0394  Madsen-Stensgaard, N. K.  (1850 - 1927) Brevsamling. Incl. anbefalinger, kaldsbreve, biografi m.m.
0394  Nielsen, Anton Tre digte: Malenes Sang; Ved det aabne Hav; Min hvide Due.
0394  Nielsen, Poul Autobiografi.
0394  Nielsen, Zakarias (1844 - 1922) Aftensang.
0394  Nutzhorn, H. (1833 - 1925) Præstekonen Cora Petronella Petersen, født Nyegaard. 1895.
0394  Thoresen, Magdalene Det gode ord.
0394  Østergaard, Vilhelm (1852 - 1928) Autobiografi. Det lykkelige Land.
0395 Müller, H. C. D. (1835 - 1902) Arkiv. Materiale om politiske og sociale forhold. 2 bd. håndskrifter, 113 pakker avisudklip. Avismaterialet udrangeret 1991.
0395 Müller, H. C. D. (1835 - 1902) Pjecer, småtryk og breve fra H. C. D. Müllers arkiv.
0396 Rostgaard Bibliotheca Rostgardiana - ... Vendenda Hafniæ, Anno 1726 a.d. 7. Januarii & seqq.  Med indskudte blade med priser.
0397 Liberale Studenterforening  I "Den liberale Studenterforening" 8. Dec. 1883. 5 Selskabssange.
0398 Wegener, C. F. (1802 - 1893) 4 recepter. Indlagt i HS 585.
0399 Saabye, P. E. Haandbog i Søartilleriets Materiel. 1903.
0400 Gyldenkrone, E. M. Haandbog i Søartilleriets Materiel. 1911.
0401 Kathbye, Søren Sørensen Jule Mærker for Aaret Attenhundrede Tre og Tyve.
0402 Aarhuus Stifts offentlige Bibliothek Papirer. Bl.a. om oprettelsen 1821, regnskab 1881 - 1885.
0403 Aarhuus Stifts offentlige Bibliothek Udlaanings-Protocol. 1827 - 1834.
0404 Aarhuus Stifts offentlige Bibliothek Udlånsprotokol 1834 - 1849.
0405 Aarhus Kathedralskole Bibliotek. Tilgangsprotokoller, 1886 - 1891 og 1891 - 1901.
0406 Nørager Bibliothek To Cataloger over Nørager Bibliothek. Udat.
0407 Slesvig Domskole Verzeichniss der Bücher der Bibliothek der Königlichen Domschule zu Schleswig am ende des Rechnungsjahres 1854/55.
0408 Aarhus Ungdomsskole for Legemsøvelser Forhandlings-Protokol 1882 -1915.
0408  Jysk pædagogisk Selskab Arkiv.
0409 Heraldik Heraldik. 1927. Afskrift af Ernst v. d. Reckes artikel i Salmonsens Konversationsleksikon, 1927. Kasseret juli 1993.
0410 Asenjo, Antonio Beretning om Hemeroteca municipal, Madrid. 1927.
0411 Pedersen, L. Foredrag om Haandskydevaaben. Holdte ved Skydeskolen i 1870 - 1871.
0412 Rothe, Kasper Peter (1724 - 1784) Betænkning over det saa kaldede Avertissement fra L´academie françoise. 1756. Indbundet i: Forslag om Det Danske Sprogs Indførsel udi Frankerige. 1755. [no Spr].
0413 Lund Lunds seglsamling. Overført 1991 til Kort- og Billedsamlingen.
0420 Vahl, Jens  (1831 - 1901, provst) 86 breve til provst J. Vahl. Om mission.
0421 Vahl, Jens (1831 - 1901, provst) Provst J. Vahls papirer. Beretninger fra Missionen forsk. steder. Regnskab for de Fattiges Kasse i N.Vedby Sogn 1876.
0422 Danske Missionsblad, Det Register over Det Danske Missionsblad fra 1834 til 1885.
0422  Hertel, Ludvig (1844 - 1909) Den nordiske Santhalmission, historisk fremstillet. 1884. Med indskudte blade. Gennemset og rettet af missionær P. O. Bording 1916.
0423 Vahl, Jens (1831 - 1901, provst) Er det Guds Villie, at Christendommen i vore Dage skal udbredes blandt Hedningerne... 1859. Forfatterens eget eks. med indskudte blade og noter.
0424 Danske Missionsselskab Skrivelse fra Det Danske Missionsselskab til missionær Riis i Akropong (Guinea), 1836. Om missionen i Guinea.
0425 Vahl, Jens (1831 - 1901, provst) Missionsatlas med tilhørende Forklaring, 1-4. 1883 - 1886. Forfatterens eget eks. med indskudte blade med noter.
0426 Vahl, Jens (1831 - 1901, provst) Forklaring til Missionsatlas. 1883 - 1885.
0427 Vahl, Jens (1831 - 1901, provst) Bogfortegnelse. 3 notesbøger.
0428 Blicher, St. St. (1782 - 1848) Manuskripter. Henlagt i den Philipsenske Blicher-samling.
0429 Hertel, Ludv. (1844 - 1909) Den Hertelske Brevsamling.
0431 Steenwinckel Instrux for Skoleholdere i Assens - indtil videre. 1788. [Sognepræst i Assens].
0432 Stensgård, Erling / Grundtvig, Vilhelm E. S.: Tilføjelser fra Danmark til Etsujiro Sunamotos Værk om Elefanten. 1934. V. G.: Kopi af brev til Etsujiro Sunamoto, Osaka, Japan. 1934.
0433 Haugsted, E. (1875 - 1959) Biblioteket paa Rosenholm. Summarisk Registratur. 1936.
0434 Bredal, N. K. (1732 - 1778) Fortegnelse over Borgemester N. K. Bredals Skrifter. [Trondh. 1762].
0500 Nielsen, Zakarias (1844 - 1922) Velkommen til Sønderjyderne. Den 21. Juni 1896.
0501 Gjessing, Christopher Fogh-Stammen, Roeskilde, i Martii 1790.
0502 Friis-Petersen, H. Studenterne ved Københavns Universitet 1611 - 1667. I-III. 1942.
0503 Heilskov, Chr. Optegnelser om priviligerede kroer i Nørrejylland.
0504 Friis-Petersen, H. Familier og Personer af Navnet Giese.. 1942.
0505 Bondesen, J. D. (1855 - 1939) Musikhistorie. (Musiken i China og Japan). 1903.
0506 Bondesen, J. D. (1855 - 1939) Noter til Musikhistorien, kort skitzeret.
0507 Friis-Petersen, H. Studenterne ved Københavns Universitet 1479 - 1611. 1942.
0508 Friis-Petersen, H. Familier og Personer af Navnet Ravn, Raun, Rafn, Raben. 1942.
0509 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Fortegnelse over Geheimearchivar C. F. Wegeners Samling af Sangene fra Kong Frederik den Syvendes og Grevinde Danners Rejse i Jylland 1852.
0510 Fey, C. H. Hougaard Bogtrykkeriernes Historie i Aarhus I-II. Udat. Indlagt blade og udklip.
0511 Fey, C. H. Hougaard Aarhus Bogtrykkerforening 1890 - 1940.  1940. Korrektureks. med løse sedler, fotos, skriftprøver.
0511 Woldum, A. Erindringer fra en gammel Typografs Læretid i Aarhus Stiftstidendes Trykkeri for 60 Aar siden. [1920 - 1921].
0512 Harbou, Helga Charlotte / Norrie, Gordon Helga Charlotte Harbou´s og Gordon Norrie´s Forfædre. Med bilag.
0513 Landsudstillingen i Aarhus 1909. Korrespondance til og fra Sekt.-Udvalg XI.
0514 Aarhuus Stifts-Bibliothek Mødeprotokol 1821 - 1837.
Ilagt adskillige skrivelser (bl.a. fra Stiftsøvrigheden og Cultusministeriet).
0515 Aarhuus Stifts-Bibliothek Fundats. 1827.
0516 Møller, Hermann  (1850 - 1923, Professor) Papirer. Om frisisk og frisisk grammatik.
0517 Møller, Herman(n) (1850 - 1923, Professor) Fermittlungstheorie oder spaltungstheorie? 1874 - 1875.
0518 Møller, Herman(n) (1850 - 1923, Professor) Die Stellung des Friesischen innerhalb des Germanischen. Die Dialekte des Friesischen.
0519 Edelmann, Joh. Christian Verzeichnis aller Schriften von dem groben Schwärmer und höchst unvernünftigen Frei-Geist J. C. E. 1761. Zuverlässige Nachricht von des Herrn Edelmanns Aufenhalt in Berlin, Franckfurth und Leipzig. 1747.
0520 Klausen (Clausen), Lars I Stabeser. 1891. En Vise om de daarlige Tider. Las Pejsen vaa Burni i Snerperub Byj ...
0521 Remarque, Erich Maria Intet nyt fra Vestfronten. Oversat af Tom Kristensen. 1929. Korrektureks. betegnet: Tom Kristensens. Revision til 4. Oplag.
0522 Meyer, L. B. (1780 - 1854) Prof. L. B. Meyers stambogsblade 1789 - 1794.
0523 Jessen, Franz v. (1870 - 1949) Th. Funch-Thomsen in memoriam. [Manuskript til artikel i Aarhuus Stiftstidende 1923].
0524 Ipsen, J. J. (1857 - 1936) Lær Fransk I-VI. Udat.
0525 Ipsen, J. J.  (1857 - 1936) Dansk-fransk Glossar. Udat.
0526 Polyhymnia Fortegnelse over Medlemmerne i Selskabet Polyhymnia. 1822 - 1850.
0527 Kronprindsens Klub Inventarii Protocol for Kronprindsens Klub begyndt den 28 Januarii 1796. [ - 1838].
0528 Ligningsliste Regler for Ligning af det indbyrdes Forhold hvori Aarhuus Byes Beboere bør deltage i Indqvartering in Natura. 26.10.1859.
0529 Kannikegade Sag om en gyde til Kannikegade, Århus. 16 skrivelser og et kort, dateret fra 1791 til 1838.
0530 Skolevæsen i Aarhus 23 kvitteringer og 4 skrivelser vedr. skolevæsen i Århus, 18. årh. Vedr. Friderich Demant, Jens Secher, Jacob Bech/Beck.
0531 Foreningen  af danske Kirkeejere Arkiv. [- 1922].
0532 Aarhuus Stifts offentlige Bibliothek Udlaanings Protocol, 1823 - 1827.
0533 Aarhuus borgerlige Skydeselskab Kassebøger og medlemslister.
0534 Aarhuus borgerlige Skydeselskab 79 Skydeprotokoller 1834 - 1915.
0535 Aarhuus borgerlige Skydeselskab Love for det borgerlige Skydeselskab i Aarhuus. 1847.
0536 Aarhuus borgerlige Skydeselskab Deliberations-Protocol. 1847 - 1877.
0537 Aarhuus borgerlige Skydeselskab Forhandlingsprotokol 1877 - 1917.
0538 Aarhuus borgerlige Skydeselskab Medlemsprotokoller 1902 - 1914.
0539 Aarhuus borgerlige Skydeselskab Regler for fugleskydning og programmer fra 1854 til 1916 (ukpl).
0540 Aarhuus borgerlige Skydeselskab Regnskab over Byggeforetagende... i Riis Skov 1880.
0541 Aarhuus borgerlige Skydeselskab Aktstykker
0542  Aarhus Mølle Arkiv. (Registranter, HS 544).
0558 Friis-Petersen, H. En Familie Hjortshøj-Spentrup. 1943.
0559 Friis-Petersen, H. Nogle Familier Bagge fra Aarhusegnen. 1943.
0560 Friis-Petersen, H. Familien Panderup fra Aarhus. 1943.
0561 Friis-Petersen, H. De ældre Led af Familien Mørche fra Aarhus. 1943.
0562 Friis-Petersen, H. En Familie von Netten i Aarhus. 1943.
0563 Friis-Petersen, H. En Familie Høysgaard i Aarhus. 1943.
0564 Friis-Petersen, H. Stamtavle over Familien Lylow (Lylloff). 1943.
0565 Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Suur fra Aalborg. 1943.
0566 Friis-Petersen, H. En Familie Mastorph i København. 1943.
0567 Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager. 1943.
0568 Erhvervsarkivet Registratur over hidtil ordnede Arkivalier i Erhvervsarkivet, Aarhus. 1944. Kasseret juli 1993.
0569 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Digte og Sange til Georg Brandes. Samlet af E. S.
0570 Friis-Petersen, H. Stamtavle over Familien Brandt fra Skjoldelev. 1944.
0571 Regenburg, A. (1815 - 1895) Adresse til stiftamtmanden ved hans 80 års dag 1895 fra 32 sønderjyder.
0572 Regenburg, A. (1815 - 1895) Tre adresser fra hhv. Århus Amtsrådskreds 1890, Horsens Byråd 1894 og amts- og skolerådet samt sognerådene i Skanderborg 1894 til stiftsamtmand Regenburg.
0573 Baumgarten, Torkil Aarhus Kjøbstad Nr. 1. Matrikuler etc. [Optegnelser om beboerne i 19. årh.].
0574 Baumgarten, Torkil Bidrag til Slægten Graas Historie. 1924.
0575 Baumgarten, Torkil Personalhistoriske Samlinger. Bl.a. uddrag af Aarhuus Stiftstidende og Kirkebøgerne, Grundtaksten 1682 m.m.
0576 Baumgarten, Torkil Personalhistoriske Optegnelser.
0577 Aarhuus Stiftsbogtrykkeri Arkiv. Breve m.m. fra 1890´erne til red. Funch Thomsen samt manuskripter fra forfattere.
0578 Matthison-Hansen, Aage (1864 - 1938) Russiske Digte oversatte paa danske Vers.
0579 Møller, Thorkel Projekter vedr. Polyhymnia, 1901.
0579 Aarhus Havn Grundplan. Litografi fra Brdr. Backhausen, ca. 1900. Henlagt ved HS 579.
0580 Friis-Petersen, H. Familierne Langballe. 1944.
0581 Friis-Petersen, H. De ældste Led af familien Sommerfeldt. 1944.
0582 Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Wærn. 1944.
0583 Polyhymnia 31 skrivelser fra Polyhymnias arkiv, Århus. Fra første fjerdedel af 19. årh.. Aktstykker om et Assemblee og Conversations Selskab, 1814.
0584 Assens dommerarkiv Registratur over afleveringen fra Assens dommerarkiv til Erhvervsarkivet 1942. Udgået juli 1993, til Erhvervsarkivet.
0585 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Forskelligt fundet i Wegeners bøger og samlinger. Bl.a.: Optegnelse om bisp Regner af Odense; papirer fra rejse i Jylland med Fr. VII 1852; Brev fra godsejer Rønnenkamp til Konsistorium.
0586 Instruction L´instruction d`un prince. La fleur de toutes vertus. Fra prof. Kr. Sandfelds bo 1943.
0587 Friis-Petersen, H. Bidrag til et Slægtsregister over Familien Wandal. 1945.
0588 Friis-Petersen, H. To Familier Svane. 1945.
0589 Melchiorsen, Michael Borre [?] Otto Friis, Godsforvalter paa Frisenvold, hans Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden.
0590 Friis-Petersen, H. Degne i Lolland-Falsters Stift. 1945. Uddrag af Kantor Viggo Holms Samlinger i Landsarkivet i Kbh. suppl. med andre Oplysninger.
0591 Schultz, V. Hostrup Degne i Aarhus Stift. 1945.
0592 Andersen, A. C. 54 Aar ved Købmandshandel. (Udgået 1961).
0593 Friis-Petersen, H. Studenterne ved Københavns Universitet 1668 - 1739, I-III. 1945.
0594 Jensen, Anton M. (1871 - 1941) Arkiv.
0595 Ehrencron-Müller, H. (1868 - 1953) Forarbejde [?] til: Gravskrifter i danske Aviser 1759 - 1800. [Adskilligt flere navne, men færre oplysninger - end i bogen fra 1944.]
0596 Ehrencron-Müller, H. (1868 - 1953) Register til Forfatterlexikon. I-II. 1946.
0597 Madsen, Iver K. Das synoptische Problem im Lichte der Typenpsychologie. 1946.
0598 Friis-Petersen, H. Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus. 1946.
0599 Lassen, L. og Niels Asbæk Optegnelse ang. Sorring By og dens Beboere for 100 Aar siden samt Udskiftningens Historie. 1882.
0600 Ehrencron-Müller, H. (1868 - 1953) Register over pigenavne i Richter, V.: Dødsfald i Danmark 1761 - 1790.
0601 Cramer, H. C. Grund-Ritz over Aarhuus Dom Kirke. Opmaalt .. Aar 1745.
0602 Friis-Petersen, H. og Knud Baggesen Stamtavle over Digteren Jens Immanuel Baggesens Slægt. 1948.
0603 Wesenberg, Ludewig Kort over Ormslev, Ning Herred. Maalt Aar 1784.
0604 Giellerup Bye Opmålt 1781.
0605 Aarslev, Hasle Herred Udat. Udskiftningskort.
0606 Constantinsborg Kort over Constantinsborgs Jorder. 1816.
0607 Århus Højere Borgerskole Arkiv. Forhandlingsprotokoller, korrespondance, regninger, undervisningsplaner.
0608 Friis-Petersen, H. Supplement til Embeds- og Bestillingsmænd i Aarhus (HS 66 l). 1948.
0609 Friis-Petersen, H. Supplement til Studenterne ved Københavns Universitet 1479 - 1739.  1948.
0610 Friis-Petersen, H. Studenterne ved Københavns Universitet 1740 - 1828. Bd. 1-3. 1949.
0611 Kuke, Ingeborg Harald Kidde. Sein Leben und sein Werk. 1940.
0612 Friis-Petersen, H. Ahnetavle for Købmand C. P. Norskov Christensen af Aarhus. 1945.
0613 Friis-Petersen, H. Ahnetavle for Dyrlæge A. Scheel Thomsen af Aarhus. 1946.
0614 Friis-Petersen, H. Ahnetavle for Maskinfabrikant J. K. Glavind-Kristensen af Aarhus.
0615 Barber Examen Lærebog ved Barber Examen i Kjøbenhavn 1850.
0616 Grundtvig, Vilhelm (1866 - 1950, Overbibliotekar) Efterladte papirer.
0616 Schovelin, Jul.  Register til: Fra det gamle Handels-Hus. 1929. Nyt nr.: 1045
0617 Winkel, Erling En Redegørelse for Dyrkelsen af Kammermusik i Danmark i anden Halvdel af 18de Aarhundrede. Korrespondance, manuskripter vedr. artikler til Sohlmans musikleksikon.
0618 Frit Danmark 24 breve samt avisudklip etc. vedr. Frit Danmarks lokalafdeling i Århus. Fra tiden efter 5.5.1945.
0619 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Segeberg Seminarium 1839 - 1864.  1954.
0620 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Kiel Seminarium. 1954.
0621 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Gedved Seminarium indtil 1880. 1954.
0622 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Brøndbyvester Seminarium. 1954.
0623 Friis-Petersen, H. Studenterne ved Københavns Universitet 1829 - 1880 I-II. 1950 - 1951.
0624 Rasmussen, Maria Die Geschichte des Handels Flensburgs bis gegen 1700. Kiel 1920.
0625 Friis-Petersen, H. Familien Friis fra Arrild. 1952.
0626 Røjskjær, Christian E. Monaural taleaudiometri I-II. 1949.
0627 Friis-Petersen, H., J. C. Sixhøi, Alfred Larsen Materiale til H. Friis-Petersens lister over dimittender fra Lyngby, Borris, Ranum første og Brahetrolleborg seminarier. Til lister over dimittender fra Brøndbyvester seminarium og fra eksamenskommisionen. 1950.
0628 Heilskov, Chr. Nogle optegnelser om vandmøller i Nørrejylland. Vedl. brev til E. Sejr, 1950.
0629 Secundus, Joannes / Wright, F. A. / Slej, E. The Love Poems of Joannes Secundus. An English Verse Translation by F.A. Wright. London 1930.
Også: Bibliographies collected by E. Slej.
0630 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra de nedlagte smaa Seminarier og Præstegaards-Seminarier. 1955.
0631 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Blaagaards Seminarium. Supplement til Fortegnelsen i Jubilæumsskriftet "Blaagaards Seminarium 1859 - 1934". 1954.
0632 Friis-Petersen, H. og J. C. Sixhøi Dimittenderne fra Borris Seminarium. 1954.
0633 Friis-Petersen, H. Familien Friis fra Stenstrup. 1955.
0634 Friis-Petersen, H. Skipper i Nakskov Jacob Frederiksen Friis og hans Efterkommere af Navnet Friis. 1955.
0635 Friis-Petersen, H. Gaardmand i Ryslinge Ditlev Falquorsen Friis og hans Efterkommere. 1955.
0636 Friis-Petersen, H. En vestlollandsk Familie Friis. 1955.
0637 Heilskov, Chr. Optegnelser om sognedegne i Nørrejylland 1-3. 1952 - 1953. Vedl. to breve til E. Sejr.
0638 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Lyngby Seminarium. 1954.
0639 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Tønder Seminarium 1788 - 1880.  1955.
0640 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Redegørelse for mit forhold til forberedelsen af Aarhus universitets start. 1945.
0641 Wad, Leo Peder Christian Holm Wad. Bidrag til en jysk lærerslægts historie. Aalborg 1953.
0642 Bendtsen, F. M. Katalogiseringsarbejde. 3 eks. 1956.
0643 Friis-Petersen, H. Kaldelser for samtlige Skolelærere i Aarhus Stift 1819 - 1875.  1957.
0644 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Brahetrolleborg Seminarium. 1957.
0645 Tegler, Hans Edvard W. Kæmp for alt, hvad du har kært -. Forarbejder og korrektureks.
0646 Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra Vesterborg Seminarium. 1957.
0647 Jordebøger Afskrift af Skanderborg lens jordebog 1573 og Øm Klosters jordebog 1554.
0648 Friis-Petersen, H. Supplement til Studenterne ved Københavns Universitet 1479 - 1880.  1958.
0649 Friis-Petersen, H. Edsbog for Degne i Aalborg Stift 1772 - 1860. 1958.
0650 Friis-Petersen, H. Kollatser for samtlige Skolelærere i Sjællands Stift 1804 - 1834 og 1841 - 1854.  1956.
0651 Friis-Petersen, H. Kollatsbreve for Degne i Aarhus Stift 1796 - 1819.  1958.
0652 Olsen, Hedvig Rumænsk lydlære i kort oversigt.
0653 Friis-Petersen, H. Lærere og Kirkesangere i Ribe Amt 1834 samt i Kalslund og Nr. Rangstrup Herreder i Haderslev Amt 1835.  1958.
0654 Friis-Petersen, H. Degne og Skolelærere i Sønderjylland. 1956.
0655 Friis-Petersen, H. Kollatser for samtlige Degne, Kirkesangere, Skolelærere og Organister i Fyns Stift 1786 - 1875. 1956.
0656 Friis-Petersen, H. Familien Friis fra Skanderborg.  1959.
0657 Friis-Petersen, H. Familien Friis fra Gjesing. 1959.
0658 Tudvad, Folke Suppl. materiale. Forsøgsprotokoller til Undersøgelser over Blodsukker og sukkerudskillelse hos præmature.
0659 Olesen, Knud Henning Tabelmateriale til Stenosis mitralis. A follow-up of 351 patients.
0660 Mogensen, Erik F. Sygehistorierne til: Smertetilstande i Skulderledsregionen. 1955.
0661 Jacobsen, A. K. F. Om småcystiske ovarier. Sygehistorier. II. 1955.
0662 Kristensen, T. Bæk Ankelbrud. Radiologiske repositionskriterier. Sygehistorier I-II. 1953.
0663 Halkier, Erik Supplerende materiale til: Kliniske studier over den konservative behandling af nyretuberkulose, før og efter indførelsen af kemoterapi. 1956.
0664 Gilg, Ingrid Sygehistorier til Kliniske Undersøgelser over Boecks sarcoid. 1955.
0665 Dupont, Annalise Bacteriological, Clinical and Epidemiological Studies on Epidemic Infantile Diarrhoea. 1955.
0666 Deden, Carl Cancer-cytologiske undersøgelser af urinsedimentet (Sygehistorier). 1954.
0667 Andersen, Preben Thestrup  Sygehistorier til afhandlingen En klinisk undersøgelse over luxatio patellae. I-II. 1955.
0668 Andreasen, Aksel Pinholt Myelofibrosis. Patientmaterialet. 1958.
0669  Friis-Petersen, H. Dimittenderne fra danske Skolelærer-Seminarier samt Privatister 1781 - 1880. Bd. 1-4, 1958.
0670 Sax, Petrus (1597 - 1662) Stamm Baüme Etlicher Friesischen Eiderstettischen Geschlechte... von Petro Sax... Johanne Sieverts... Gerdt von Rinteln.
0670  Kjer, Poul Infantil opticusatrofi med dominant arvegang. Suppl. mat.
0671 Nielsen, Aksel J. Bibliographie d´Alexandre Dumas Père en Danemark.
0672 (Maxim, Hiram Stevens) "China´s only Hope"
0673 Scharling, H. (1836 - 1920) Forelæsning over  Moralens Historie.
0674 Kolderup Rosenvinge Den danske Kirkeret.
0675 Martensen, (H. L.) Det lutherske Lærebegrebs Historie.
0676 Pedersen, Marie Stougaard sløk
0677 Zahn, Th. Forelæsninger over Matthæi Evangelium.
0678 Jannsen, Herrlich 33 digte og et prosastykke, frisisk.
0679 Jannsen, Herrlich Häl en junk. foon H. J. Selvbiografi. Frisisk.
0679  Helms Ligtaler og papirer fra familien Helms, Gjedved.
0680 Kolb, Johan Georg Levnetsløb.
0681 Hegermann-Lindencrone, Louise Brev til A. de Saint-Aubain og Carl Bernhard. 11.3.1842.
0682 - 0733 Thomsen, C. J. T. Samlinger til Århus by og hospitals historie. Udskrift af kilder.
0734 sløk Danske og norske Studenter ved udenlandske Universiteter og Kiel Universitet. 1961. 
0735 sløk Arkiv. Slettet. Se nr. 842.
0736 Intet forfatternavn oplyst Orientering om de politiske forhold i Nigeria. Oversættelse fra Hausa-sproget fra avisen Gaskiya ta fi kwabo.
0737 Jørgensen, Harald F. Evangeliet blandt Santalerne. 1920. Med annotation af missionær Bodding.
0738 Balslev, C. F. (1805 - 1895) Byron-Mysteriet. 1961.
0739 Bramsen, Anna Papirer om forhold til Dansk Pathan Mission.
0740 Eliæson, Åke Arbejdskartotek til brug for udarbejdelsen af det danske kapitel af Goethe und die nordische Musik.
0741 Jannsen, Herrlich Di Poonkaag. Kunstferstand! Häl en junk, -dat lääder Paart.
0742 Lundwall, Finn Kortfattede Sygehistorier. Supplement til disputats: Cancer Vulvae. 1961.
0743 Røssing, G. V. L. Breve fra major Røssing til hustruen i Århus. 1864.
0744 Nielsen, Fredrik (1846 - 1907) Ledetraad i Kirkens Historie I - II. 1893 - 1894. Indskudt noter af Villads Hansen, senere missionær i Indien.
0745  Hansen, Villads 10 bind teologiske forelæsninger. Missionsskolen i Herning 1899.
0746 Bergstedt, Harald (1877 - 1965) Lille Jingo. Et Æventyr. 1964.
0747 Provinsaviser. Fortegnelse over danske provinsaviser, distriktsblade m.m. på Universitetsbiblioteket i København.
0748 Jensen, Kaj Bülow Albert Henrik Riise, hans forfædre og efterkommere. 1960.
0749 Jensen, Kaj Bülow Anetavle for læge Jørgen Eschen, Magnoliavej 55, København - Valby. 1959.
0750 Jensen, Kaj Bülow Anetavle for Kbm. J. O. M. Hansen, Marstal. 1963.
0751 Jensen, Kaj Bülow Anetavle for Viola Mimor. 1963.
0752 Jensen, Kaj Bülow Anetavle for Søskende Jørgensen, Marstal. 1963.
0753 Jensen, Kaj Bülow ...ahnetavle for: Hans Peiter Clausen, f. Ærøskøbing 8.12.1773.
0754 Jensen, Kaj Bülow Anetavle for Theodor Sejer Arendal, f. Marstal 9.11.1906.
0755 Jensen, Kaj Bülow ... ahnetavle for: familie Lauritzen, f. Bregninge 1837/45.
0756 Bondesen, J. D. (1855 - 1939) Kortfattet Haandbog i Harmonilære. 1915.
0757 Simonsen, O. Report on establishment and adjustment of european levelling networks. 1959.
0758 Dreyer, Carl Th., Poul Knudsen og M. Skot-Hansen Vredens Dag. Efter Wiers-Jenssens Skuespil "Anne Pedersdotter". Bearbejdet for Film.
0759 Göbel, Heinrich Gutachten über die Unterhaltung der Gobelin-Sammlung in den Schlössern Glücksburg, Grünholz und Louisenlund.
0760 Fønss, Mime  (?) Ode til Wantze paa 50-aarsdagen. Hyldest til overregissør Wantzin.
0761 Mynster, Constance Brev til fætteren Johannes Mynster 7.3.1923.
0762 Haydn, J. Skabelsen.  Oversættelse af biskop Chr. Ludwigs, Ålborg.
0763 Grundtvig, N. F. S. (1783 - 1872) Oplysning. 1839.
0764 Bjørnson, Bjørnstjerne Opsang for kvindens røstret. Dansk Kvindesamfund tilegnet. 1906.
0765 Skjoldborg, Johan (1861 - 1936) Nytiden.
0766 Hagen, J. (1845 - 1891) Die Nothlüge als unstatthaft. Haderslev 1828.
0767 Plesner, Johan (1896 - 1938) Privatarkiv. I det væsentlige om Firenzes historie. Registratur i første pakke.
0768 Nielsen, Aksel J. Bibliographie d`Alexandre Dumas Père en Danemark, Norvège et Suède.  1960.
0769 Index Medicus Danicus Index Medicus Danicus 1913 - 1927. Udskilt til katalogsalen 1965.
0770 Andersen, C. J. Finsk-Dansk Ordbog. Dansk-Finsk Ordbog. Med brev fra Helmer Winther, Åbo 15.1.1962.
0771 Best, Werner Die deutschen Aufsichtverwaltungen in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und im Protektorat Böhmen und Mähren.  (1941)
0772 Preisler, Oscar (1879 - 1920) Bibliotheca medica Danica. Fortegnelse over den danske medicinske Litteratur fra de ældste Tider til 1913. Udarb. af O. P. Læge. Afgivet til katalogsalen.
0773 Isted-løven Samlinger til Isted-løvens historie.
0774  Lefolii, H. H. (1819 - 1908) Cicero: Talen for Sextus Roscius fra Ameria; Talerne mod Katilina; Talen for Titus Annius Milo. Udgiverens noter på indskudte blade.
0775 Lærum, Erik Grave - der kalder, 1939 - 1945.  Til erindring om faldne kammerater. 1946. 
0776 Michaëlis, Sophus (1865 - 1932) (Skildring af Grand Canyon i USA) 1910.
0777 Digte 2det Hefte. Digte af forskjellige Forfattere, begyndt d: 23d Septbr. 1830. Vedlagt Digt af J. S. C. Welhaven.
0778 Petersen, L. V. Brev til C. F. Wegener 12.3.1846 om Tycho Brahe.
0779 Stub-Jørgensen, Christian Drømmen. 1920.
0780 Faber, P. (1810 - 1877) Viser og Vers af P. F. Supplement af den udgivne Samling. Indholdsfortegnelse ved Erik M. Christensen (780 a).
0781 Martensen, H. Grundrids til Moralphilosophiens System. 1841.
0782 Lange, Per Klinisk-histologiske studier over prækliniske og klinisk tidlige stadier af cancer colli uteri. Sygehistorier. 1960.
0783 Friis-Petersen, H. Kaldsbrev-Protokol for Degne i Viborg Stift 1780 - 1833, uddraget af de i Landsarkivet i Viborg beroende Protokoller.
0784 Kipling Kiplings Noveller fra Tiden efter Boerkrigen. Uden forfatterang.
0785  Rischel, Axel Thorakoplastik som Led i Behandlingen af Lungetuberkulose. Tekst og sygehistorier. Fra Vejlefjord Sanatoriums bibliotek.
0786 Ringsted, Henrik V. (1907 - 1983) 2 breve til Erling Stensgård 12.12.1953 og 11.1.1954 om Punch.
0787 Nielsen, Aksel J. Bibliography of Alexandre Dumas père in Denmark, Norway and Sweden. 1952.
0788 Pineau, Léon Selvbiografi. 1951.
0789 Jespersen, Otto (1860 - 1943) Brev til unævnt docent 29.9.1886.
0790 Severinsen, P. Det 17. Aarhundredes "fuldkomne" Salmebøger. Særtryk af Kirkehist.Saml. 1898, p. 619-628. Vedl. brev til Frederik Nielsen 30.11.1898.
0791  Jensen, Christian Mine Slægtsstudier. 1947. Tilføjelser. 1951.
0792 Torm, Fr. (1870 - 1953) Prof. Torms arkiv. Især om missionen under 2. verdenskrig. Indlagt registratur.
0793 Østerberg, V. (1865 - 1945) Brevsamling vedr. lektor V. Østerberg. Breve fra G. og V. Østerberg og Torsten Dahl til Sven Gundel og Erik Henning-Jensen. 1924 - 1953.
0794 Bondesen, J. D. (1855 - 1939) Harmonilære med Opgaver.
0795  Aarhus Kathedralskole Catalogus Bibliotecæ scholast: Arhusiensis. 1804.
0796 Aarhus Kathedralskole Biblioteket. Tilvæxt Katalog fra 1.2.1863
0797 Aarhus Kathedralskole Udlånsprotokol fra Århus Katedralskoles bibliotek 13.8.1790 - 23.1.1838.
0798 Aarhus Kathedralskole Udlånsprotokol fra Århus Katedralskoles bibliotek 1873 - 1892.
0799 Videnskabelige Realskole, Den Catalog over Realskolens Bibliothek I, Aarhuus. Fra den videnskabelige Realskole.
0800 Wesenberg-Lund C.; Skatt Hoffmeyer; Vald. Ammundsen Breve om kirkelige emner, 1933.
0801 Capituls Taxterne Bog over Capituls Taxterne for Aarhus Stift 1650 - 1859.
0802 Andersen Nexø, Martin (1869 - 1954) Memento mori: Espergærde 14.11.1907. Følgeskrivelse til redaktør J. J. Ipsen.
0803 Frandsen, Ernst (1894 - 1952, professor) Arkiv. Registratur i 1. pakke.
0804  Rik (pseud. for F. Ricard) (1830 - 1908) Trykmanuskript til: Spredte Viser af Rik. 1931. Bilag af: Orla Ramsøe, Jørgen Eggers,Vilhelm Petersen, Fr. Ricard m.fl.
0805 Krarup, Niels Bygom (1834 -  ) Papirer fra apoteker N. B. K.. Bl.a. bevilling til oprettelse og drift af et apotek på Frederiksbjerg, Århus.
0806 Schmidt, Ane Jacobine Petrine Samfrænde-Skifteforretning efter afdøde Madame A. J. P. S. på Skjerringmunkgaard. 1838.
0807 Wytzes, A. L. J. De Boukerskoalle. Radioforedrag. Leeuwarden 1948.
0808 Fibiger, P. G. (1784 - 1833) Ode til Hs. Excellence Geheime Statsminister Malling i Anledning af Sorøe Academies Indvielse den 21de Mai 1827.
0809 Brødremenigheden Papirer fra Brødremenigheden, Christiansfeld. Afskrifter af seks breve 1859 - 1868.
0810 Nielsen, Hans Arkiv fra boghandler Hans Nielsen, Ølgod. Bl.a. breve fra Vilh. Andersen. Registratur i pakken.
0811 Isbehn, Jacob Soldaterbog. Contra-Buch für den Ganzbefahrenden Jacob Isbehn (fra Burg på Femern, tjenestestart 1.4.1849).
0812 Matthison-Hansen, G.; Bredsdorff, M. T. 2 breve til N. K. Madsen-Stensgaard. 1892. 
0813 Regenburg, A. (1815 - 1895) Brev til Regenburg fra en H., dat. Flensborg 17.8.1866.
0814 Hanne Brev fra en Hanne til moderen, dat. Århus 21.8.1849.
0815 La Cour, Janus (1837 - 1909) Dansk Kunst i Forhold til Udlandets, af en dansk Kunstner. Kbh. 1876. Noter og efterskrift af Janus la Cour.
0816 Melsgaard, J. Nogle Erindringer fra min tjeneste ved Statsbiblioteket 1910 - 1948.  1952.
0817 Hansen, C. N. Kirkefaderen Cyprians Virksomhed? Fundet i: Weiland/Ackermann: Bibel-Atlas. Weimar 1832.
0818 Rottenborg, Morten Afskrift af Liig Prædiken over Kong Frederik V.
0819 Herløv, Rasmus Papirer fra Rasmus Herløv, Chicago. Breve fra overlærer Engell, A. V. Gram, L. Kleisdorff.
0820 Møller, P. Flemming Malum deformans coxæ infantile. Disp. 1924.
0821 Bøgh, Erik (1822 - 1899) Brev 17.9.1892 uden adressat. Svar til Laust Moltesen.
0822 Besættelsestiden Papirer fra 2. verdenskrig vedrørende besættelsen af Danmark. Registrant i pakken.
0823 Nielsen, Niels Slægtsregister for Niels Nielsen og Hustru Jensine, født Mikaelsen, Østerby. Stamtavle over familien Stigaard. Bidrag til slægten Kolds historie. Slægtsregister. Efterkommere af Rasmus Jensen Friis, død i Gjesing 1694.
0824 Sørensen, Tscherning Hosekræmmerens Datter. Skuespil.
0825 Sørensen, Tscherning Telse Hansdotter. Skuespil.
0826 Claussen, Sophus (1865 - 1931) Avisudklip om Sophus Claussen.
0827 Ribergaard, Niels Havet i dansk Litteratur. 12 hefter og udklip og notater.
0828 Grönhoff, Joh. Literaturverzeichnis zur schleswig-holsteinischen Schulgeschichte. Går til 1928-29.
0829 Olsen, Steen Centralnervesystemet ved uræmi. II, supplerende materiale (sygehistorier), disp. 1961.
0830 Hansen, Erik Bilag til Cerebral Palsy in Denmark, disp. 1960.
0831 Krenchel, Niels Jørgen Sygehistorier til: Intracranial Racemose Angiomas, disp. 1961.
0832 Norn, M. S. Conjunctivalvædskens cytologi. Disp.
0833 Birket-Smith, Erik Det asteniske syndrom. Suppl. materiale: Sygehistorier, disp. 1960., pag. 331-380.
0834 Bentzen, Niels Urethrografi med henblik på prostatatuberkulose. Suppl. materiale: sygehistorier, disp. 1960.
0835  Voigt, Jørgen Eosinofile granulocyter i milten, disp. Supplementsbind I-II 1961.
0836 Hammer-Jacobsen, Erling Genetically Significant Radiation Doses in Diagnostic Radiology. Hulkortsorteringer, bilag til disp.
0837 Holm, Hans Henrik Mictionens hydrodynamiske forhold. 102 sygehistorier (1964).
0838 Madsen, C. M. Hirschsprung´s sygdom, 2. Del, Sygehistorier (1964) disp.
0839 Olivarius, Bent de Fine Sygehistorier og autopsiprotokoller til apoplexia cerebri, 1963, bilag til disp.
0840 Brünner, S. Lunge cyster. En klinisk, radiologisk undersøgelse, (1964), sygehistorier og mikroskopiundersøgelser, disp.
0841 Korner, Bent Antibiotisk behandling af bakterielle infektioner hos røntgenbestrålede mus, bind 2. Tavler (1962). Disp.
0842 Smith, C. W. (1811 - 1881) Arkiv. Fortegnelse i 1. pakke.
0843  Aagaard, Peter Undersøgelser over ulcus ventriculi. Suppl. materiale I-II. Sygehistorier (1963), disp.
0844 Saugmann-Jensen, Jørgen Materialer og Bilag til Knæets Menisklæsioner. Disp.
0845 Iversen, Adolf Frederik Bennick Stamtavle over Bennickslægten fra år 1397 til år 1889. Uddrag af bogen Bennicksgård i Rinkenæs, Sønderjylland, 800 - 1800. Udskilt til Hovedkartoteket.
0846 Porse, P. Noter vedrørende urmageren Christen Heede, 1964.
0847 Regenburgske Samling, Den Catalog over "Den Regenburgske Samling" i Aarhus Kathedralskoles Bibliothek. Næppe fuldført.
0848 Regenburg, A. (1815 - 1895) Regenburgs Bøger. Anfører 9743 bøger i tilsyneladende tilfældig orden.
0849 Bering, Vitus / Niels Ebbesen Optegnelser om Vitus Bering. Optegnelser om Niels Ebbesen. (med Regenburgs hånd)
0850 Brødremenigheden Bibliografiske samlinger til Brødremenighedens historie.
0851 Nordslesvig Undervisningsmateriale fra en tysk skole i Nordslesvig, ca. 1941 - 1942.
0852 Nielsen, Rasmus Brevsamling. Omfatter tiden sept. 1901 - maj 1921. Breve til bogtrykker Th. Thrue. Registrant i pakken.
0853 Hjort, Johannes Jørgensen Skudsmålsbog 1845 - 1851.
0854 Hjort, Peter Johansen Skudsmålsbog med påheftet tysk skudsmålsbog, 1883 - 1889.
0855 Arnfred, Axel H. The Framework of Materio-Psychology. Wisconsin 1965.
0856 Fischer-Jørgensen, Eli (1911 -  ) Bibliografi over E. F.-J.´s trykte og utrykte videnskabelige produktion. 1962.
0857 Möller, Karl Det brune Net i Danmark. Tyske Nazipropagandisters Virksomhed i Danmark. (1936)
0858 Kjeldbjerg, Johs. Slægten fra Kjeldbjerggård på Mors og den tilknyttede Hornstruplinie fra Thy. (1962)
0859 Peters, Andreas Skriftprøver, sign. : gemacht von Andreas Peters i Vollerwieck den 17ten April 1796.
0860 Hjelmslev, Louis (1899 - 1965) Albanian Skeleton Grammar. 1964.
0861 Rosen, C. H. 4 Selskabs- og Begravelsessange. 1892 - 1896.
0862 Grundtvig, Vilhelm  (1866 - 1950, Overbibliotekar) Forsk. småtryk vedr. Grundtvigs forhold til landsudstillingen i Århus 1909.
0863 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Arkiv. Karakterbøger; selvbiografisk skitse fra 1939.
0864 Schwanenflügel Stammtafel des Geschlechts von Schwanenflügel.
0865 Aarhus Westindiske-Handels Selskab  Aktiebrev i Aarhuus Westindiske-Handels Selskab, tilh. Friderich Schmidt. 1.3.1783.
0866 Diplom Kejserligt diplom, dat. Bruniswich 1134. Facsimile.
0867 Sveistrup, Hans Die Weltanschauung Max Stirners in Grundgebärde und Lehrgefüge. Disp. 1920.
0868 Kierkegaard, P. Chr., Carl Weltzer, Mogens Lorentzen 3 breve og et kort.
0869 Evaldsen, A. C. (1841 - 1912) Obligationsret I-II. [1878]. Kasseret juli 1993.
0870 Munk, Kaj (1898 - 1944) 4 breve til Otto Larsen; Statsbibl. 1932 - 1937. Omslag og titelblad til Harald Cajus [Kaj Munk]: Pilatus, med dedikation.
0870 Pedersen, Niels Peter (Dybdal) Personlige papirer fra organist N. P. P.
0871 Første Verdenskrig, Den Fortegnelse over Tidsskriftartikler 1914 - 1920 vedrørende Krigstidens økonomiske Forhold.
0872  Jensen, O. A. Supplerende materiale. Melanoma malignum uveae i Danmark 1943-52. Journalmateriale. 872 a. Appendix.
0873 Koranen Koran med kommentarer. Skrevet: Part of Quran in Arabic with running commentary. J. R. Gawett. Finished 1690 A.D.
0874  Leroy, C. G. m.fl. Samlebind med papirer om Voltaire. Fra det 18.årh.
0875  Hedenius, Ingomar Fragment til manuskript til Tro och vetande. 1949. Livsåsskådningar.
0876 Gintz, I. M. Brev  til prof. Grete Hjort, 24.8.1961.
0877 Poulsen, P. Søskendeflokken fra Svenstrup. Register over aner og efterslægt.
0878 Bergstedt, Harald (1877 - 1965) Efter den 9. April. Indtryk og oplevelser. 1945
0879 Bang, Johannes Digte. 1924. Dedikation til prof. Vilh. Andersen.
0880 Sartre, Jean -Paul Projet de déclaration sur le génocide, 1967. Xerox-tryk.
0881 Dahl, Aage (1893 - 1975) Helgolands Præstehistorie til 1814.  1966.
0882  Aakjær, Jeppe (1866 - 1930) Beskrivelse af Salling og Fjends Herred. 1919. Vedl. brev til Svend Røgild.
0883 Wegge, H. C. Brev til en Robert, 12.6.1912.
0884 Hammerich, Emil (1855 - 1914) Papirer fra Emil Hammerich og familie.
0885 Jones, W. Glyn The element of social criticism in danish fiction 1880 - 1910. Utrykt eng. disp.
0886 Meldal Stamtavle over familien Meldal.
0887 Meldal (Meldahl) Stamtavler og papirer fra familien Meldal (Meldahl). Endv. fam. Lange, Koefoed, J. F. L. Stützer og slægt; F. B. Pade; Jørgen Hansen Høgh m.fl.
0888 Islandske håndskriftsag, Den  Udklip 1964 - 1968 om den islandske håndskriftsag, samlet af Helge Søgaard.
0889  Erichsen, B., Edith Martin Pedersen, Andreas  Blinkenberg 3 breve til Erling Stensgård, 1925; 1957; 1937.
0890 Munck, Johannes (1904 - 1965) Arkiv. Registrant vedlagt. 
0891 Aarhus Amtstidende Forhandlingsprotokol for Aarhus Amtstidendes Interessentskabsudvalg 1884-1910.
0892 Stryhn, Gunnar Autobiografi. [Skuespiller ved Aarhus Teater fra 1930]
0893 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Papirer.
0894 Schleswig-Holstein Samlingsbind med 3 håndskrifter og 10 bogtryk vedr. de hertugelige liniers rettigheder, ca. 1660 - 1696.
0895 Stub-Jørgensen, Christian De fjerne Skove. Vers. Udkom som bog 1919.
0896 Armeniervenner, De danske Protokol for De danske Armeniervenner, Aarhus Kreds, 1920 - 1938.
0897 Jeppe, Karen (1876 - 1935) 7 breve vedr. Karen Jeppes arbejde blandt armenierne. 1922 - 1947.
0898 Jeppe, Karen (1876 - 1935) Udklip, småsange o.l. vedr. Karen Jeppe og hendes arbejde blandt armenierne
0899 Ipsen, J. J. (1857 - 1936) Valgdags-Svindelen. Pjece 1920.
0900 Bendtsen, F. M.; Aksel Larsen; Martin Pedersen 6 breve til Erling Stensgård 1936-1963.
0901 Oringe Hospital Oringe Hospital. Sangbog.
0902 Blicherolsen, R. G. Supplement til den franske Grammatik 1835.
0903 Petersen, Johan Daniel (1850 - 1872) Stud.med. Flidsattest 1870/71.
0904 Autografer Fra bl.a. H. C. Amberg, Otto Bache, V. Bissen, Chr. Blache, biskop Brammer, Hans Broge, Christian IX.
0905 Algreen-Petersen, Carl Frederik Slægtshistorie.
0906 Glæsel, Andrea Nikoline 11 breve til sønnen Johan M. Risom. 1864.
0907 Helms, Ludvig  8 breve til Johan M. Risom fra 1864 om krigen.
0908 Packness, P. 10 breve og telegrammer til Johan M. Risom. Om rosport. 1868.
0909 Appelt, M. N. 20 breve til Johan M. Risom. 1860´erne.
0910 Erslev, Edvard (1824 - 1892) 11 breve til Johan M. Risom. 1862 - 1868.
0911 Treffenberg, Louise 9 breve til Johan M. Risom. 1861 - 1864.
0912 Horton, William og Thomas Morison Breve til Johan M. Risom. 1861 - 1864.
0913 Risom, Alfonso 22 breve til Johan M. Risom. 1861 - 1869.
0914 Risom, Oscar; Risom, A. 28 breve til Johan M. Risom. 1861 - 1868.
0915 Glæsel 178 breve til Johan M. Risom fra familien Glæsel. 1860´erne.
0916 Polyhymnia Program for aftenunderholdningen i Polyhymnia, Århus. [1860´erne]. Vedl. brev fra Kauffmann til John M. Risom.
0917 Bang, Th. S. m.fl. 84 breve til Johan M. Risom. 1850'erne og 1860'erne.
0918 Risom, Johan M. 2 gækkebreve til Johan M. Risom.
0919 Appelt, Marius Brevfragment, til Marius Appelt fra hans onkel. 1862.
0920 Søgaard, Helge (1907 - 1990) Papirer og breve fra fremstillingen af festskrift til E. Sejr (Det ældste Århus, 1961).
0921 Ranulf, Svend (1894 - 1953, Professor) Arkiv. Registrant forrest.  
0923 Lengnick, [J. C. L.] (1796 - 1865) Rasmus Pedersen Thestrup[s efterkommere].
0924 Seedorff, Hans Hartvig (1892 -  ) Brev til Birthe Berger, Berl. Tidende. 1957.
0925 Billedsamlingen, forskellige papirer fra Breve om Kirkeleksikon for Norden; præstetiendekvittering 1818; konfirmationsatt. 1818; gældsbrev fra Herrnhuth 1765 m.m.
0926 Málaga Indskrift fra Málaga fra den romerske kejsertid, litografi 1858.
0927 Riise, Johan Chr. Real-Register over Riises Archiv for Historie og Geographie 1820 - 1838 og Historisk-geographisk Archiv 1839 - 1864.
0928 Bircherod, Jens Jensen; Hans Wandal Teologiske forelæsninger. 1683.
0929 Grammatik, latinsk Latinsk grammatik, 18. årh.
0930 Holm, Jacob Henrik Oversættelse til M. T. Ciceronis Breve. Oct. 1836.
0931 Satire, 17.årh. Satiriske indlæg på latin og viser på dansk. [Slutn. af 17. årh.].
0932 Worm, O. Compendium Antiqvitatum Romanarum. Worms Romerske Antiquiteter.
0933 Madvig, J. N. Forelæsninger over Euripides´ Medea I-V. 1853.
0934 - 0939 Billberry, Jack [pseud: Villiam Landmark-Bang] Oversatte danske Strofer; Fugleliv ved Mølledammen; Sonetkransen til Danmark: En Opdagelse og andre Digte; Fru Elsa; Kirsten Wivel. Udat. Chicago.
0940 Grammatik, fransk [18. årh.] Fransk grammatik.
0941 Sporon Sporons Passions Sang til Johan Baptist Pergolesis Passions Musik Stabat Mater. Opført 1780 i Århus. Vedl. Telemann: Betrachtungen...
0942 Norvin, William (1878 - 1940) Noter til Platon: Protagoras.
0943 Moldkjær, Arne Samlinger om 2. verdenskrig. Krigsdagbog. Udklip. Fotografier m.m.
0944 - 0952 Schmidt, Aug. F. (1899 - 1965) Fra den gamle Landsby; Bredsdorffs Beskrivelse af Århus Amt 1827; Lambert Hansens Breve til H. F. Feilberg; Harry  Søiberg som Almuedigter; Luftridt og Korsbyrd; Særegen Folkeoverlevering fra Hardsyssel; Johannes V. Jensen; Memoirer og Breve; Bondearbejder og Husdyr.
0953 Gudjónsson, Skúli V. (1895 - 1955) Arkiv.
0954 Caillavet, de Flers og Etienne Rey La belle aventure. "Eventyret", lystspil. Oversat af Paul Sarauw. [954-989 betegnet Bjarne Forchhammers arkiv] .
0955 Coward, Noel Madame! Komedie i 3 akter. Oversat af Svend Methling.
0956 Demuth, Chr. Jord. Skuespil.
0957 - 0958 Drinkwater, John Tre finder en kro.  Lystspil. Oversat af Holger Bech.
0959 van Druten, John Mors Bankkonto. Skuespil. Oversat af Holger Rørdam.
0960 Fischer, Leck (1904 - 1956) Galgebjerget. Skuespil.
0961 Hardt-Warden, Bruno og Hermann Feiner Tre smaa Piger. Sangspil. Musik af Walter Kollo. Oversat af Axel Breidahl.
0962 Herbert, F. Hugh Af Kærlighed eller for Penge. Lystspil. Oversat af Lilian og Mogens Lind.
0963 Hofmannsthal, Hugo v. Det gamle spil om Enhver. Oversat af Johannes Jørgensen.
0964 Hubalek, Claus Fæstningen. Oversat af Jørgen Knudsen.
0965 - 0966 Kesselring, Joseph Arsenik og gamle kniplinger. Skuespil. Oversat af Poul Sørensen.
0967 Leon, Victor og Leo Stein Den glade Enke. Operette. Oversat af Holger Bech.
0968 Lindsay, Howard og Russell Crouse Life with Father. Lystspil. Oversat af Holger Bech.
0969 Locher, Jens (1889 - 1952) De gamles oprør. Lystspil.
0970 McConnor, Vincent og Cecil Madden Chelsea Reach! Lystspil. Oversat af Holger Bech.
0971 - 0972 du Maurier, Daphne Rebecca. Skuespil.
0973 - 0974 Mills, Hugh Når engle elsker. Komedie. Oversat af Jens Kruuse.
0975 Moberg, Vilhelm Mands Kvinde. Skuespil. Oversat af Soya.
0976 Müller, Børge Flemming og Kvik. Filmmanus. Iscenesat af Gabriel Axel.
0977 Nielsen, Eggert Grundlovs-festspillet I dag må ingen vige. 1949.
0978 Patrick, John Seks kammerater. Lystspil. Oversat af Martin Glanner.
0979 Plesner, Einer Den lille Ida´s blomster. Radiospil
0980 Priestley, J. B. Inspektøren eller En Inspektør ringer paa. Drama. Oversat af Poul Sørensen.
0981 Priestley, J. B. Lige siden Adam og Eva. Musik af Dennis Arundell.
0982 Rattigan, Terence Tilbage ved Daggry. Skuespil. Oversat af Sven Rye.
0983 Shaffer, Peter Five finger exercise. Etude i mol. Skuespil. Oversat af H. C. Branner.
0984 Sheriff, R. C. Rejsen endt - ! Skuespil. Oversat af Otto Rung.
0985 Soya, Carl Erik (1896 - 1983) Brudstykker af et Mønster (Soldaten og Jenny). Skuespil.
0986 Strindberg, August Spøgelses-sonaten. Oversat af Sven Lange.
0987 Sønderby, Knud (1909 - 1966) En kvinde er overflødig.
0988 Ustinov, Peter Enden på komedien. Oversat af Mette Budtz-Jørgensen
0989 Vane, Sutton Den sidste rejse. Skuespil. Oversat af Egill Rostrup.
0990 Brecht, Bertolt Rundhoveder og Spidshoveder. Oversat af Børge Houmann. Sange af Otto Gelsted. Musik af Hanns Eisler.
0991 Thomsen, Karl V. (1923 - 1988) Jeg er klassiker -. Kronik 1943. Kasseret af den tyske censur.
0992 Meilhac og Millaud Frøken Nitouche. Sangspil. Musik af Herve. Oversat af Erik Bøgh.
0993 Sporon, William Jean Rotrou. 1892.
0994 Knudsen, Jakob (1858 - 1917) Samlinger til belysning af -. 14 breve til Søren Vasegaard. J. K. Møller og Bager Peder Mortensen. 1887.
0995 Sørensen, Børge Sygehistorier til arbejdet: Peroral cholecystografi. [1958].
0996 Abbildung. Abbildung des bisherigen Gangs der Posten in Holstein. [ca. 1800].
0997 Seesten, N. [afskrift ved H. Friis-Petersen] Uddrag af fynske Eds- og Kollatsprotokoller vedr. Degne og Rektorer. 1946.
0998 Friis-Petersen, H. Suppl. til "Dimittenderne fra Vesterborg Seminarium" HS 646. - Suppl. til "Dimittenderne fra Brahetrolleborg Seminarium" HS 644 - Suppl. til "Dimittender fra de nedlagte smaa Seminarier og Præstegaards-Seminarier" HS 630.
0999 Dal, Nicolaus Ritual conforme o uso da Igreja de Dinamarcha.  Trankebar 1730.
1000 Fortegnelse Fortegnelse over en god og tildeels velcondioneret Samling Bøger. [Auktion 1826]
1001 Andelsbryggeri Vedtægter for Foreningen til Opførelse og Drift af et Andelsbryggeri i Syd-Stevns. Køge 1890.
1001 Norrie, Gordon (1855 - 1941, læge) Arkiv.
1002 Løvenholm Papirer fra Løvenholm. Overdraget til Landsarkivet for Nørrejylland 1985.
1003 Danske Lov Forklaring over den danske Lov. [Udat., skrift fra 18.årh.]
1004 Skole- og kirkesager Protokol for skole- og kirkesager for Nordsjælland og Horns Herred. [1900 - 1935]
1005 Fattigvæsensanordning Fattigvæsensanordning for Hertugdømmene Slesvig og Holsten. 1841.
1006 Krause, V. Skakopgaver I-II.
1007 Hamburg Samlingsbind. Skrifter fra Hamburg, 17. årh., tilhørt det Holst.-Lauenb. Ministerium
1008 Ansgarides, Petrus Elegisk digt på 8 vers til Paul Poulson.
1008 Bartholin, Joh. Bedømmelse og censur af Paul Poulsons afhandling De lectoribus  veteris etc. 1698.
1008 Bering, Vitus (1681 - 1741) Notitser om Vitus Bering. Skrift fra 18. årh.
1008 Braem, Johan Ordinationsbrev for Paul Poulson til Saxild og Nølev menigheder. 1701.
1008 Hertel, Chr. V. (1748 - 1817) 8 offersedler til pastor Chr. V. Hertel med navne på medlemmer af menigheden i Århus. o. 1800.
1008 Kiende-tegn Kiende-tegn paa den sande Christendoms Elsker / Hader af det Pietistiske Hykleri.
1008 Kipling, William Direction. For at opsette, et Slagwerk eller Huus Clocke.
1008 Leth, Rasmus Christensen Skøde til R. C. L. på Søfren Clemenssøns gårdsavl i Horsens Mark. 1709.
1008 Linde, Christen og Maren Jørgensen Loss Bryllupsvers til bryllup i Kbh. 1752.
1008 Masius, Hector Gothofridus Bevis for teologisk embedseksamen og homiletisk prøve for Paul Poulson, 1701.
1008 Masius, Hector Gottfried (1653 - 1709) Brev til Paul Poulson 1695.
1008 Neocorus, Ludolph (Kuster) Brev til Paul Poulson.
1008 Ocksen, Johannes (1667 - 1738) Brev til Paul Poulson. 1719. Om dennes udnævnelse til provst i Hads Herred.
1008 Ocksenius, Thomas De peregrinatione docta. 1731.
1008 Poulson, Paul Historiæ bibliothecæ Mag. Pars I-VI. 1726 - 1734. De lectoribus veteris ecclesiæ. 1698. Oratio, habita in collegio Mediceo die 23. Junii 1697 de stipendiis veterum.
1008 Rosenkrantz, Gunde (1604 - 1675) Copie aff ens Betenchende offuer Gunde Rossenkrantzis Missive. 1664.
1008 Saxtorph Brev til unævnt, 1794.
1008 Seerup, Georgius Nic. Testimonium til universitetet for Paul Poulson. 1692.
1008 Severini F., Nicolaus Carmen Paulo Poulson et Clementi Poulson. Elegisk digt 1700.
1008 Universitetsprogram Universitetsprogram 1693 med proklamation af 38 baccalaurei.
1008 Universitetsprogram Universitetsprogram 1700 med proklamation af 44 magistri philosophiæ.
1008 Vandal, Hans Brev til kongen. Udat. Klage over en jesuitisk bog.
1008 Vinding, Poul (1658 - 1712) Brev til unævnt, 1695, om Paul Poulson.
1008 Vinding, Poul (1658 - 1712) Testimonium for Paul Poulson. 1701.
1008 Wigant Circul-Massiger Qvadrirung auf dennem Respective Aller-durchleuchtigsten und Durchleuchtigsten Nahmen des Königreichs Dänemark.  Fra ca. 1698.
1009 Kammecker, Martin (1698 - 1757) Collegium om Sweriges Rikes Stat. Udat. 974 s.
1010 Kopibog Kopibog med rygtitel: Allerhand. Briefe. Dat. 1710 - 1716. Om alle slags sager fra hertugdømmerne.
1011 [I. O. G. T.] To Forhandlingsprotokoller for Reform Loge (Tempel) Nr. 8 i Haderslev [I. O. G. T.] 1890 - 1894.
1012 Brochmann, B. Dybwad Vore offentlige institutioners forhold til bankkrakkene. Tilfældet Karl Meyer i Storgaten. 1927.
1012 Ipsen, J. J. (1857 - 1936) Arkiv . Indeh. mange breve til J. J. Ipsen.
1013 Koppel, Henrik (1871 - 1934) Udklipsbog fra Henrik Koppels Forlag, 1923 - 1925.
1014 Johansen, Frederik Welkomst Sang! [Til Frederik 7. og grevinde Danners ophold i Silkeborg 29.6.1852]. Sang ved Hans Majestæts og Høje Gemalindes Afreise fra Jylland.
1015 Grundtvig, Vilhelm  (1866 - 1950, Overbibliotekar) Om Uddannelse af Bibliotekarer. 1909.
1016 Lundstedt Bemærkninger til Lundstedts "Bibliografi". 1904. Forfatter ikke anført.
1017 Wieth-Knudsen, K. A. (1878 - 1962) Brev til Statsbiblioteket 1946. Vedl. liste over afsenderens kompositioner.
1018 Wehr-Zeitung Forestilling fra det slesvigske Ministerium til kongen om forbud for Schleswig-Holsteinische Wehr-Zeitung. 1851.
1019 Fog, Mogens (1904 -  ) Læger og Politik. Foredrag 1946 - 1949.
1019 Frit Danmarks Lægegruppe. Arkiv fra Frit Danmarks Lægegruppe, Århus. 1945 - 1949
1020 Borrichius, Olaus Conspectus præstantiorum Scriptorum latinæ lingvæ. Anno [MDC]XCI.
1021 Holberg, Ludvig (1684 - 1754) Holgeri Dani ad P: Burmannum Epistola. 1727. Afskrift. Indbundet med HS 1020.
1022 Boeclerus, Johannes Henr. - de studio prudentiæ Civilis. Indbundet med HS 1020.
1023 Gyldencrone, Wilhelm og Mathias Kürtze Beschreibung der vier Haupt Monarchien Denen ... Baronen Wilhelm und Mathias Gyldencrone... entworffen und zusammengetragen. [1713].
1024 Konow, Ingeborg v. d. Lippe Biskop Johan Nordahl Brun. 21 Marts 1745 - 26. Juli 1816. [1929]
1025 [Falbe-Hansen, Ida] Et Besøg hos Selma Lagerlöf paa Mårbacka. [1910]
1026 Key, Ellen Prospektkort til Ida Falbe-Hansen. [1912]
1027 Elkan, Sophie Prospektkort til Ida Falbe-Hansen. 1909.
1028 Collett, Camilla 3 breve til Ida Falbe-Hansen. 1893 - 1894.
1029 Bauditz, Sophus (1850 - 1915) Litteraturhistoriske Foredrag.
1030 Fischer, Finn ACTH og Cortison i behandlingen af Polyartritis cronica, bind 2. 50 sygehistorier. Bilag til disputats 1955.
1031 Trykkefriheden Petitionen af 20de Februar 1835. Aktstykker om ansøgningen til Fr. VI om trykkefriheden. Afskrift.
1032 Justesen, P. Th. 13 afhandlinger om Homerica. Banjoewangi 1925 - 1926.
1033 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Et kort Indhold af Homers Odyssee. 1820 - 1822.
1034 Ødum Degneemb[ede] Kirkelige Indtægter ved Ødum Degneemb[ede]. 1859 - 1867.
1035 Gerson, Jul. Chr. (1811 - 1894) Aftenstilhed. Digt.
1036 Munck, Fr. Vilh. Den 10de September 1862. Sang skrevet ved en fest for F. V. Munck i Flensborg.
1037 Fibiger, Mathilde (1830 - 1872) Brev til Fr. Bayer, Århus 1871.
1038 Jacobsen, J. P.  (1847 - 1885) Autobiografi. Fotokopi.
1039 Sneedorff-Birch, Fr.  (1805 - 1869) Til Thea Lassen fra -. 1841.
1040 Reuter, Fritz  (1810 - 1874) Brev til unævnt. 1856.
1041 - 1042 Dalgas, Mette Marie To breve til fru M. Møller. 1940 og 1944. Vedl. to sange.
1043 Jolowicz, Leo Brev til Arthur Kronthal. Leipzig 1929. Vedl. 4 bl. om boghandlerfamilien Jolowicz.
1044 Kanonchallupperne 1807 - 1814 Vedtægter [for kanonchallupperne under krigen 1807 - 1814]. Indlagt i HS 387 mellem s. 90 og 91 [!]
1045 Schovelin, Jul. Register til Schovelin: Fra det gamle Handels-Hus. 1929.
1046 Witt, Klaus Plattdeutsche Dichtung in fünf Jahrhunderten des schleswigschen Raumes. Vedl. brev til Erling Stensgård 1951.
1047 Regenburg, A (1815 - 1895) Papirer vedr. Die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft für vaterländische Geschichte. Fra 1850´erne. De fleste med Regenburgs hånd.
1048 Rasch, Gustav Papirer vedr. sagen Gustav Rasch. 1862 - 1863.
1049 Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kunstverein Papirer vedrørende Schleswig - Holstein - Lauenburgische Kunstverein i Kiel. Fra 1858 - 1859.
1050 Psykiske En lægmands betragtninger over det  psykiske. Foredrag i Lægeforeningen for Århus og Omegn 1952.
1051 Andersen, A. P. Studievejledning i Biavl.
1051 Appel,  (1880 - 1964) Sønderjylland efter 1864.
1051 Arnfred, J. Th. (1882 - 1977) Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste.
1051 Arnfred, J. Th. (1882 - 1977) Psykisk Forskning. Bogliste og Studievejledning.
1051 Benedictsen, Åge Meyer Island i Nutiden.
1051 Bennick, H. I. Alkoholspørgsmaalet som socialt Spørgsmaal.
1051 Birkedal, Uffe (1852 - 1931) Ledetraad til Studiet af Thomas Carlyle.
1051 Børnesagen Børnesagen. [Studievejledning].
1051 Christensen, Georg Introduktion til Læsning af Henrik Pontoppidan.
1051 D. s. U. D. s. U.´s Studieudvalg. Skematisk udarb. Emnefortegnelse.
1051 Dahlgaard, Bertel;  C. L. Skjoldbo Studievejledning i Jordspørgsmaalet.
1051 Døssing, Th. (1882 - 1947) Studievejledning i den jydske Hede og Det danske Hedeselskab.
1051 Ellekilde, Hans (1891 - 1966) Axel Olrik.
1051 Frantzen, Minna Vejledning til Gennemgang af G. E. Philips Bog: Indiens Kasteløse.
1051 George, Henry Vejledning til Studiet af Henry George.
1051 Hansen, Valdemar Finland.
1051 Jensen, Hans Studievejledning i Bondestandens Historie.
1051 Jensen, Har. Veje og Maal for Arbejderklassen.
1051 Jensen, Har. Fagbevægelsen, dens Historie, Udvikling og Fremtid.
1051 Jensen, Jens P. Den danske Husmandsbevægelse.
1051 Jensen, Johannes Studievejledninger i Bælgplantedyrkning.
1051 Koch, Carl Bogliste om Emnet "Verdensfred".
1051 Luplau-Janssen, C. (1889 - 1971) Studievejledning i Astronomi for Begyndere.
1051 Manniche, Peter (1889 - 1981) John Ruskin. Studievejledning.
1051 Munck, E. Bonden i dansk Litteratur.
1051 Nicolaisen, K. K. (1883 - 1951) Studievejledning om Martin Andersen Nexø.
1051 Nørgaard, Fred. Vejledning ved Studiet af D. G. Monrad.
1051 Palbo, Hans Studievejledning i Socialismens Historie og Teori.
1051 Pedersen, Peder C. Studieplan for Emnet: "Retsstaten". U. forf.: "Retsstaten", med Litteraturliste.
1051 Racehygiejne Kortfattet Studieplan og Bogliste i Racehygiejne (Eugenik).
1051 Rosenberg, Holger (1869 - 1960) Indien.
1051 Sejr, Emanuel (1891 - 1980, Overbibliotekar) Det moderne Rusland. [1919]
1051 Skjoldbo, C. L. Den materialistiske Historieopfattelse.
1051 Skjoldbo, C. L. Studievejledning i Kommunismen.
1051 Skjoldbo, C. L. Studievejledning i Socialiseringsspørgsmaalet.
1051 Sommer, Helge Vor Grundlovs Historie.
1051 Sønderjylland Studievejledning i Sønderjyllands Historie indtil Aaret 1864.
1051 Sørensen, H. P. Læsning af Skønlitteratur.
1051 Thomsen, Carl Anarkisme.
1051 Thomsen, Carl Samfundsøkonomi for Begyndere.
1051 Tietgen, C. F. (1829 - 1901) Bøger og Tidsskriftartikler om C. F. Tietgen.
1051 Tuberkulose Fortegnelse over Litteratur angaaende Tuberkulose og dens Bekæmpelse.
1051 Vedel, Anders Vejledning til Studiet af Georgismen.
1051 Venstre Vejledning til Læsning om Danmarks nyere politiske Historie, med særligt Henblik paa Partiet Venstre.
1051 Vestergaard, H. A. Udviklingslæren. Studievejledning for Begyndere.
1051 Aagaard, Frode Studievejledning i Venstres Historie.
1052 Lütken, Cecilie Optegnelser fra en Rejse i Ungarn som Landets Gæst i 1921. Dagbog over rejse til Østrig og Ungarn 1921. (1052.74). Dagbog over en rejse til Ungarn 1923. (1052.75). Papirer vedr. Indsamlingen til Wien og Buda-Pest 1919-21. (1052.78),
1052 Reventlow, Chr. (1867 - 1954) Arkiv.
1053 - 1055 Blichfeldt-Petersen, A. Aarhus Domkirkes Regnskabsbog.  Uddrag. Døde og begravede 1645 - 1669 og 1670 - 1690.
Aarhus Frue Kirkes Regnskabsbog. Uddrag. Døde og begravede 1656 - 1693.
1056 Friis-Petersen, H. Studenterne ved Københavns Universitet 1611 - 1667. 5 bind.
1057 Knub, H. T. A. (1840 -  ) Papirer.
1058 Parolbefaling Parolbefaling den ... October 1836, om afskaffelse af spidsrodsstraffen og indførelse af straf på vand og brød.
1059 Simonsdatter, Ane Stamtavle visende familien til og efterslægten af Ane Simonsdatter, 1714 - 1783, g.m. Jens Pedersen Selling. Også familien Alstrup fra Alstrupgården, Rud Sogn.
1060 Grundtvig, Vilhelm (1866 - 1950, Overbibliotekar) Arkiv. Registrant vedlagt.
1061 Gundel, Svend (1873 - 1957) Arkiv. Registrant vedlagt.
1062 Gundel, Marie (Misse) (1882 - 1953) Arkiv.
1063 Hansen, Hans Lund Marius (1885 - 1965) Arkiv. Registrant vedlagt.
1064 Jacobsen, J. P. (1847 - 1885) Den unge Fauns Levnet.  Xerox-tryk.
1065 Weel, Arne To breve til Ebba Kragh. 1971.
1066 Konradsen, Viggo Glud Danmarks Ministerier. Danmarks ministre m.m. 1848 - 1971.
1067 Konradsen, Viggo Glud Københavns overpræsidenter og Danmarks amtmænd efter 1936.
1068 Konradsen, Viggo Glud Danmarks og Islands Biskopper.
1069 Konradsen, Viggo Glud Præsidenterne f. Højesteret, Landsretterne m.m.
1069  Konradsen, Viggo Glud Islands Amtmænd og Landshøvdinge.
1069  Konradsen, Viggo Glud Islandske rektorer. Rektorerne udnævnte 1968 - 1971.
1070 Birkefeldt, Knud Skytte 3 digte om Chopin, W. A. Mozart og Beethoven. 1949/56.
1071 Verborgen, Luzian Dritte Flugschriftbrief. Hamburg 1971. Brev til SB om religionshistorie.
1072 Eliassen, P. Brevkort til Erling Stensgaard 1920 om gamle årgange af Dannevirke.
1073 Møller, Christen Prospektkort til Erling Stensgaard, Paris 1932, om Bibliothéque Nationale.
1074 Waage, Olaf Brev  til K. Sandfeld 1926.
1075 Wegener, C. F. (1802 - 1893) Følgeskrivelse til en pakke trykte sager til C. F. Wegener.
1076 Studenterne Løbeseddel fra studenternes opposition mod universitetet 10.2.1971 om politibesættelsen af Århus Universitet 9.2.1971.
1077 Sejr, Emanuel (1891 - 1980, Overbibliotekar) Aarhus gennem Tiderne. Manuskripter til 4. bind. Regnar Knudsen, manus. til 3. bind (1077.14)
1078 Kjærbølling, Niels (1806 - 1871) Den danske Stat. Afskrift [ca. 1830].
1079 Kjærbølling, Niels (1806 - 1871) Fragment af en verdenshistorie. Afskrift 1821.
1080 Kjærbølling, Niels (1806 - 1871) Poetiske Forsøg over forskjellige Emner.
1081 Kjærbølling, Niels (1806 - 1871) Fragment af en ordbog eller et leksikon. D - Følelsesmennesker; G - Jøde (den evige). Afskrift.
1082 - 1085 Brostrøm, Rasmus Arkiv. Brevkort fra Matthiesen 1918. (1082)
1083 Matthiessen, Hugo (1881 - 1957) 52 breve til Rasmus Brostrøm 1924 - 1953.
1084 - 1085 Viborg 33 skøder m.m. vedr. Viborg by og bymark 1870 - 1944. Kort over Viborg Kiøbstads Markjorder. 1882. Rasmus Brostrøms arkiv.
1086 Heide, Chr. Rud. A. En samling breve. 1846 - 1858.
1087 Heide, Maria 5 breve til Ida Heide, f. Suhr. 1846 - 1848.
1088 Heide, Olga Dåbsattest for Olga Heide, f. 1851. 6 breve til hende.
1089 - 1091 Heide, Chr. Rud. A. Arkiv . Dåbsattest 1835, breve, forsk. papirer samt optegnelser om slægten Heide.
Litografi af Carácas, sign. Torvaldo Aagaard.
1092 Heide, Ida Arkiv. Selskabssang, Nysted 1844.
1093 Greve, frk. Brev fra frk. Greve 1919 med oplysninger om familien Kjærbølling og Sønderjylland.
1094 Grundtvig, Vilhelm  (1866 - 1950, Overbibliotekar) Afskrift af svar på Grundtvigs annonce om husholderske. Fra 1920`erne.
1095 Håndskrifter fra danske personligheder. En samling facsimiler af håndskrifter.
1096 Rosenkilde, Christian Niemeyer (1786 - 1861) Castor og Pollus.
1097 Wigelsen Selskabssang 1864 i anl. af Generalkrigscom. Wigelsens 55 Aars Bryllupsdag.
1098 Grundtvig, Svend (1824 - 1883) Til Katrine Kietz 20.4.1865. Selskabssang.
1099 Kærlighedsbrev Travesti af kærlighedsbrev fra en soldat til hans pige.
1100 Mynster Biskop Mynsters Begravelse. Vise. [1854]
1101 Lund, Jakob Vise i anl. af Boghandlermester Jakob Lunds 25 aars Jubilæum. 1879.
1102 Brøndum-Nielsen, Johs. (1881 - 1977) Brev til E. Sejr, 1945.
1103 Hald Tale over Elisabeth Meldal født Barfoed, holdt af provst Hald. 1857. Arkiv fra Elisabeth Nielsen, f. Meldal.
1104 Nielsen, Elisabeth (f. Meldal) Arkiv. Breve fra Thomas Barfoed til datteren Elisabeth B. Breve fra Elisabeth Meldal, Even C. Meldal, Thor Lange.
1105 Nissen, M.  Nordfrisisches Wörterbuch in 10-15 Dialekten. Fotokopi.
1106 Jensen, Anton M. (1871 - 1941) Arkiv. 
1107 With-Jensen, Marie Arkiv.
1108 Kjærgaard, Helge Schillers Opfattelse af Kunstens Maal og Midler i hans før-Kantiske Periode. 1929. Optegnelser om danske forfattere og digtere i 19. og 20. årh. 2 hefter.
1108 Raabech, H. K. Jensen Breve til P. Kjærgaard. 1887 - 1890.
1109 Bjerring, Viggo Ny-års revu 1886. (Ved studenter-samfundets Julegilde 22.12.1885.)
1109 Harboe, Rolf Kantate ved Aabningen af Statsbiblioteket i Aarhus d. 17. Juni 1902.
1109 Holstein-Rathlou, Viggo Julius v. Sang ved Vilh. Grundtvigs 60-årsdag. [1926]
1109 Marselisborg Cantate ved Overleveringen af Marselisborg Slot til Deres kongelige Højheder Prinds Christian og Prindsesse Alexandrine.
1109 Nielsen, L. C. Kantate ved Aabningshøjtideligheden den 18. Maj 1909. [Landsudstillingen i Århus]
1109 Seedorff, Hans Hartvig (1892 -  ) Universitetsundervisningen i Jylland. Kantate ved Aarsfesten. [udat.]
1110 Bendtsen, F. M. Brev til Erling Stensgård om et katalogiseringsspørgsmål. 1936.
1110 Grundtvig, Vilhelm  (1866 - 1950, Overbibliotekar) 3 sange fra Grundtvigs 60 års fest. 1926.
1110 Grundtvig, Vilhelm  (1866 - 1950, Overbibliotekar) Sange fra overbibl. Vilh. Grundtvigs 70 års fødselsdagsfest 1936 og 80 års dagen 1946.
1110 Holstein-Rathlou, Viggo Julius v. og Torsten Dahl 3 sange fra fest på Statsbiblioteket 30.11.1930.
1110 Schmidt-Phiseldeck, Kay (1894 - 1970) 6 Sange fra festen ved Schmidt-Phiseldecks afrejse 1937.
1110 Stub-Jørgensen, Christian 2 sange fra festen  ved Stub-Jørgensens magisterkonferens 1935.
1111 Munck, Johannes (1904 - 1965) Arkiv. Supplerer HS 890, hvor liste er vedlagt. 
1112 Einarson, Lárus (1902 - 1969) Arkiv.
1113 Malling, Jørgen (1836 - 1905) Vejledning til brug ved sangundervisningen, efter E. Chevé.
1114 Malling, Jørgen (1836 - 1905) Den Chevéske Skole. Chorsang af Damer og Herrer. 1865.
1115 Nissen, Jacob Papirer fra Jacob Nissen, f. Ålborg 1805. Svendebrev 1830. Vidnesbyrd 1827. Borgerskabsbrev 1836.
1116 Mikkelsen, Jeppe Svendebrev for -. 1854.
1117 Mogensen, Christen Afskedspas for matros C. M. af Øster Jyllands distrikt. 1772.
1118 Jepsen, Christen (Bjergegård) Slægtsoptegnelser, beg. med Christen Jepsen på Bjergegård 16.7.1711, sluttet... 1836.
1119 Passions-Klocka Passions-Klocka, eller Timme-Wisare och Wæck-Ur. Kisteblad , Jönköping 1845.
1120 Himmelbrev Himmelbrev. Neu-Ruppin, udat.
1121 Sjællandske Jernbane Aktie i Zealand Railway from Copenhagen to Korsør. 1856.
1122 Protokol 1797 Fragmenter af protokol 1797 for en unævnt kommision.
1123 - 1124 Jensen, Johannes V. (1873 - 1950) Frits Johansens Johannes V. Jensen-samling og avisudklip. Registrant.
1125 Wantzin, Adolf (1885 - 1962) Arkiv. Materiale fra Århus Teater, kontrakter, overenskomster m.m. Registrant vedlagt.
1126 Avissamlingen Fra Avissamlingens kvitteringer, udtaget 1973. Korrespondence fra adskilige. Registrant vedlagt.
1127 Statsbibliotekets oprettelse. Aktstykker  Breve fra Chr. Kjer, Chr. Bruun, J. J. E. Hoffmeyer. Vilh. Grundtvig, Hack Kampmann - i kopi.
1128 Blicher, St. St. (1782 - 1848) Augustfesten 1840. Tale. Sange. I. For Norge.
1129 Blicher, St. St. (1782 - 1848) Indbydelse til Himmelbjergfesten, 3die August. Den Constitutionelle.  6/6 1842, Oslo.
1130 Blicher, St. St. (1782 - 1848) Brev til P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe om Himmelbjergfesten. 1844.
1131 Holberg, Ludvig (1684 - 1754) Ludovici Holbergii ad virum per. epistola. (1717). Dissertatio qvinta De Historicis Danicis. 1719. Holgeri Dani ad Burmannum Epistola. - Samlingsbind.
1132 Madsen, N. K. Bragemål. Samling af digte og sange for danske folk.
1133 Ley, H. und Heinebuch Sammlung leicht ausführbarer Chöre. Flensburg 1882. Vedl. Gottesdients-Ordnung für die St. Marienkirche.
1134 - 1137 Thorsen, Svend (1895 - 1971) Om et storblads væsen. Parlament og Presse. 1968. Frejlif Olsen og "fløjelsmaverne". Rundskue på dagspressen selv.
1138 Uldall. Niels M. En vurdering ... af litteratur om den dansksindede sønderjydske presse. Hovedopgave 1966.
1139 Feveile, Rasmus Secher Min Faders Gaard i Vejle.
1140 - 1143 Feveile, Axel Fr. Haxthausen Erindringer. (1940 - 1941). Pilealleen. Frederiksberg Alle. Klokkerboligen og klokkeriet.
1144 Lauritzsøn Wolf, Jens (uden forf.): Om de to udgaver af Jens Lauritzsøn Wolfs Diarium.
1145 Jagd, Just Henrik Om Anerkjendelse af Jagds Valg og et muligt Omvalg i Middelfart Kredsen. 1872 - 1873.
1146 Jakobsen, Peder Brev til Madsen-Steensgaard, 1913, om melodisamlingen Syng dig glad.
1147 Petersen, Julius Skrivelse fra den polytekniske Læreanstalt 1926 til prof. Julius Petersen.
1148 Martindale, C. C. Brevkort til D. [Gundry], Århus. 1941.
1149 Thestrup, Rasmus Pedersen Stambog.
1150 - 1183 Teologisk Forening, Aarhus Arkiv fra Teologisk Forening i Aarhus.  Papirer, protokoller (1939 - 1949), julerevyer (op til 1971), semesterprologer m.m. 
1184 Munck, Johannes (1904 - 1965) Arkiv. Supplerer HS 890 og HS 1111.
1185 Hjort, Grethe [Hort, Greta] (1903 - 1967, professor) Arkiv.
1186 Clemens, Peter Michel Nyt Testamente og Psalmerne oversat til frisisk. 
1187 Vaterunser Der Vaterunser im Osterland-Föhrer Dialekt. 1864.
1188 Verborgen, Luzian Memorandum.  1973.
1189 Herold Cirkulære fra Der Vorstand des Vereins "Herold" zu Berlin om selskabets to tidsskrifter. 1922.
1190 Kirkeby, Anker (1884 - 1957) Brev til Erling Stensgård om sin pjece: Pressen. 1932.
1191 Philipot, E[mmanuel] Brev til unævnt. Rennes 1908.
1192 Norge-hjælpen Papirer vedr. hjælpen fra Statsbibliotekets personale til Norge 1943 - 1945 og Nederlandene 1945.
1193 Teologisk Forening, Aarhus Hans pavelige Helligheds Acteurs. 1972. Julerevy 1972.
1194 Bazalto, A. The twenty seas.  Haag 1960.
1195 Husum, Gerichts Ordenung  Gerichts Ordenung und Stadt Recht...  Husum 1608.
1196 Skule, Kamilla (1895 - 1971) Arkiv fra Kamilla Juliane Albertine Skule.
1197 Bregendahl, Marie (1867 - 1940) Brev til pastor em. H. L. Engberg, Ørting. 1925.
1198 Skakopgaver En samling skakopgaver. Udat.
1199 Aarhuus Stiftstidende Det gamle Aarhuus. Udklip af Aarhuus Stiftstidende 1794 - 1847 og 1875 - 1889, særligt vedr. familierne Blach, Giern, Gieding, Søegaard og Mørch.  Kbh. 1920 - 1921. 
1200 Teologisk Forening, Aarhus. Arkiv fra Teologisk Forening i Aarhus 1954 - 1963. 
1201 Jensen, Peter Uffe Gøthe  Papirer fra Peter Uffe Gøthe Jensen (1893 - 1915). Faldet i Frankrig 1915 som flyver i det franske luftvåben. (Arkiv fra Jørgen Voeler).
1202 Thomsen, Arnoff (1891 - 1966)   Papirer. Hovedsageligt breve til Jørgen Voeler. (Arkiv fra Jørgen Voeler)
1203 Seedorff, Hans Hartvig (1892 -  )    Seedorffiana. (Arkiv fra Jørgen Voeler).
1204 Voeler, Jørgen (1891 - 1973) Arkiv.
1205 Voeler, Valdemar (1901 - 1932)    Papirer. Indeh. en samling på 619 italienske prospektkort (1205.87) og 242 fotografier af italiensk kunst (1205.86). (Arkiv fra Jørgen Voeler).
1206 Stensgård, Erling (1876 - 1966) 3 forsk. lykønskninger til konfirmationen.
1207 Aakjær, Jeppe (1866 - 1930) Prospektkort til bankdirektør V. Møller, Skive. 1916.
1208 Casino-mødet 1848 Beslutningen på Casino-mødet 1848, facsimilie, trykt.
1209 Dam, Albert (1880 - 1972) 8 breve til Karen Nielsen. 1955 - 1968.
1210 D. N. A. P. Liste over medlemmer af D. N. A. P. i Århus.
1211 Schlegel, Friedrich Sämmtliche Werke II. Wien 1822. Med Søren Kierkegaards ejersignatur.
1212 Geiger, Theodor  (1891 - 1952, professor) Papirer. Se også HS 1424.
1213 Clarke, Elbert S. and Emma  Rundskrivelse til "Dear Friends" om missionsarbejdet. Natal 1891.
1214 Munck, Johannes (1904 - 1965) Papirer.
1215 Teologisk Forening, Århus Korrespondence og papirer fra foreningen 1939 - 1974. (Papirer fra Johs. Munck).
1216 Grostøl, Alf  (1912 - 1973) Papirer. Registrant indlagt.
1217 Grostøl, Alf  (1912 - 1973) Forretningspapirer fra Alf Grostøl. Om Norgeshjælpen og Surkaalens Historie.
1218 Polyhymnia Papirer fra selskabet Polyhymnia.
1219 Brandes, Georg (1842 - 1927) Dansk Samvirke. (Udat.) 
1220 Priskorn, Ib Mortensen H. C. Andersens far, skomagerfrimester Hans Andersen i Odense og den standhaftige tinsoldat. 1975. Brev fra H. Topsøe-Jensen til Priskorn, HS 1220 a.
1221 Schade, Caspar (1754 - 1828, Provst) Samling af Morsingbo-Ord.
1222 Balslev, C. F. (1805 - 1895) 120 prædikener fra 1833 - 1884.
1223 Jørgensen, Vagn Transformationen fra udenlandsk til dansk åndsliv. 1975.
1224 Koudahl, Kristen Brev til Arne Møller. Skannerup 1915.
1225 Seedorff, Karen-Else Brev til Karl V. Thomsen om Tibirke og broderen Knud Voelers bo. 1975.
1226 Demokraten Papirer. 1885, 1961.
1227 Harsberg, Erling Heliodorus: Fortællingen om Theagenes og Charikleia. Oversat af Erling Harsberg. 1975.
1228 Lorenzen, Andreas Aarets Fester og Livets Højtider i Angel. Se HS 1229.
1229 Ellekilde, Hans og dr. Lauesgaard Brevveksling 1939 - 1940 bl.a. om Andreas Lorenzen (se HS 1228).
1230 Damm, Chr. Hval, Hval -. Fra de sønderjyske Vesterhavsøers gyldne Tid. Roman.
1231 Lorenzen, Theodor Digtsamling uden titel. 1960.
1232 Lorenzen, Theodor Pær Smejd. Et episk Digt med allegoriske Billeder i sønderjydsk Folkemaal. 1936.
1233 Melodibog Melodibog uden titel. Sidste halvdel af 19. årh.
1234 Dillmann Die Psalmen. Udat.
1235 Walter Deutsche Staats- u. Rechtsgeschichte vorgetragen von Prof. W. Bonn 1827/28.
1236 Houseland, H. H. Normanna Aanden. Digte.
1237 Fog, Carl Prædiken 6.2.1870 i Ebeltoft og Draaby.
1238 Fog, Carl Ved Anna Elisabeth Petersens Jordefærd 25.6.1867 i Ebeltoft. Ligtale.
1239 Fog, Carl Ligtale over Skovfoged Hans Petersen ... begravet 11.3.1869 i Ebeltoft.
1240 Freylinghausen, Joh. Anastasii Theologiens Grundvold. 1742.
1241 Villa Foto af en villa fra 20. årh.`s beg. [i Sønderjylland].
1242 Unitarismen Papirer til unitarismens historie. Breve fra 1600-tallet i fotokopi fra forsk. europæiske biblioteker.
1243 Hjemstavnskursus Papirer fra 1. danske Hjemstavnskursus. 1923.
1244 - 1257 Hjemstavnskursus Papirer fra 2. - 16. danske Hjemstavnskursus/stævne. 1924 - 1938.
1258 Skar, Marius C. Brev til Regnar Knudsen 1926 om et hjemstavnsstævne.
1259 Terslin, H. C. To breve til Ejler Haugsted om et hjemstavnsstævne. 1932.
1260 Brøndsted, Johannes (1890 - 1965) Brev til E. Haugsted, 1932.
1261 Christensen, P. To breve til Ejler Haugsted. 1933 - 1934.
1262 Dumreicher, Carl (1879 - 1965) Brev til Ejler Haugsted om et hjemstavnsstævne. 1933.
1263 Smidt, C. M. (1872 - 1947) Brev til Ejler Haugsted. 1934.
1264 Vestergaard, J. P. To breve til Ejler Haugsted. 1936.
1265 Mikkelsen, K. Brev til Ejler Haugsted om et hjemstavnsstævne. Udat.
1266 Hjemstavnskultur, Udvalget for Udsendelse 1-4 fra Udvalget for Hjemstavnskultur. Århus 1928.
1267 Jørgensen, Axel (1918 - 1949) Papirer.
1268 Johannsen, Werner (1924 -  ) Papirer.
1269 Munck, Johannes (1904 - 1965) Papirer.
1270 Seedorff, Karen-Else Papirer fra Karen-Else Seedorff.
1271 Aarhus Musikforening Arkiv. Se også HS 1309.
1272 Jensen, Johannes Scrapbog, omfattende Århus Byorkesters historie 1934 - 1974. Kopi.
1273 Lykiske indskrifter Udvalg af lykiske indskrifter.
1274 Oldam, John William Autobiografi. 12 bind.
1275 Besættelsestiden Officielle Bekendtgørelser fra 9.4.1940 - 28.12.1946. 2 scrapbøger, avisudklip.
1276 Stender-Petersen, Adolf (1893-1963, professor) Arkiv.
1277 Christensen, Erik M. Quicquid tentabam scribere ... Besvarelse af prisopgave.
1278 Internationale personligheder Kartotek over internationale personligheder excerp. fra danske og udenlandske aviser og tidsskrifter. 1948 - 1974. Kasseret juli 1993.
1279 Moldkjær, Arne "Min dagbog". 39 scrapbøger med avisudklip især fra Jyllands-Posten og Aarhuus Stiftstidende 1943 - 1952.
1280 Lassen, Carl Frode En samling tegninger af farvelagte adelsvåben.
1281 - 1284 Nyrop, Kr. (1858 - 1931) Grammaire historique de la langue française II-IV. 1903 - 1913. Med forf.´s egne noter. Breve fra J. J. Salverda de Grave, Raymond Weeks og prof. Becker til Nyrop.
1285 Nyrop, Kr. (1858 - 1931) Syntaktiske bemærkninger om le participe passé i ældre fransk. Særtryk med forf's egne noter.
1286 Nyrop, Kr. (1858 - 1931) Et afsnit af Ordenes Liv. Særtryk med forf's egne noter.
1287 - 1289 Kierulff, Johan Conrad Vidnesbyrd om skolegang for -. Kerteminde 1806 - 1809. Bevilling til vielse med Sophie Dorthea Felthausen 1817. Panteobligation udstedt til Brdr. Døcker 1819.
1290 - 1291 Kjerulff, Claresius Lærebrev udstedt af priv. farver Anton Hinke 1842. Bevilling til at drive farveri i Langemark, 1850.
1292 Madopskrifter Madopskrifter fra midten af 19. årh.
1293 Seedorff, Karen-Else 3 breve til Karl V. Thomsen. 1976.
1294 Christendommen Den gamle Kirkes Lære om det fundamentale i Christendommen. [Unævnt forf., fra midten af 19. årh.]
1295 Henning, Joachim Brev til ukendt, dat. Leipzig 23.2.1937.
1296 Fur Barndomsminder. [Unævnt forf., rimet hyldest til øen Fur.]
1297 Schmidt, Anton Brev til N. P. Østergaard, Århus. 1924.
1298 Jensen, Allan Brevkort til Niels Stubbe Østergaard, Studenternes Bogindkøb, Århus. 1953.
1299 Svennevig, Palle Dansk økonomisk bibliografi I-III. 1975. Gennemslag. Udrangeret feb. 1992.
1300 Sejr, Emanuel (1891 - 1980, Overbibliotekar) Papirer.
1301 Søholm, Ejgil "Roman om en forbrydelse" - Sjöwall/Wahlöö´s værk og virkelighed. Trykt 1976.
1302 Madsen, Chr. Nyborg (1902 - 1974, Redaktør) Papirer.
1303 Nielsen, Niels Åge (1913 - 1986, professor) Om Bygningen af det nye Statsbibliotek og flytningen. Manus. 1976, trykt i "Fra Bispetoften til Bjerget".
1304 Preysz, Gottfried Fønss Hobro Minder.
1305 Severin, Jacob (1691 - 1753) Concept til brev fra Chr. VI [?] til købmand Jacob Severin 1737 om missionæren Chr. Stachs rejse til Grønland. Facsmilietryk.
1306 Roelits [?] Brev til unævnt, Midwolde 1822.
1307 Svennevig, Palle Danske kommisionsbetænkninger 1850 - 1970. Tillæg. Udrangeret feb. 1992.
1308 Thomsen, Arnoff (1891 - 1966) 3 breve til Karen-Else Seedorff. 1961 - 1966.
1309 Aarhus Musikforening Arkiv. Forhandl.protokol 1938-53. Se også HS 1271.
1310 Dinesen, Isak [Karen Blixen] (1885 - 1962) Syv fantastiske fortællinger. 1935. Korrektureks.
1311 Nielsen, R. Almindelig Videnskabslære i Grundtræk. 1880. Med kommentarer i margenen af Axel Olrik.
1312 Papyrushåndskrifter Papyrushåndskrifter. Brudstykker købt 1900 i Cairo af prof. Vald. Schmidt. Forklaring af Henry Madsen.
1313 Sejr, Emanuel (1891 - 1980, Overbibliotekar) Tale til Statsbibliotekets personale i anl. af 9.5.1945.
1314 Beck, Hans Chr. Erindringer og kommentarer til sin tid. Paul Holts arkiv.
1314 Beck, Vilhelm (1829 - 1901) Brevveksling. Paul Holts arkiv.
1314 Holt, Paul (1900 - 1980) Arkiv. Registrant i første læg. Bl.a. om Indre Mission.
1314 Madsen, Peder (1843 - 1911, Biskop) Arkiv. (Paul Holts arkiv).
1314 Skiødt, J. C. A. Carlsen Brevveksling og papirer. Paul Holts arkiv.
1314 Ussing, Henry Henry Ussings arkiv. Paul Holts arkiv.
1314 Wemmelund, Kirstine (Herregårdsmissionær) Dagbog for 1913 og 1914. Aarhus. Paul Holts arkiv.
1314 Zeuthen, Frederik Breve til og fra stiftsprovst Frederik Zeuthen (1837 - 1915). Paul Holts arkiv.
1315 Magasin du Nord Magasin du Nord. Agenda 1895. Med dagbogsoptegnelser af ukendt om dennes datter Hjørdis.
1316 Skeel, Margrethe (f.1626) Håndskreven tekst i: Medelfar, Matz Jenssøn: En kort beretning.... 1621. Kopi og tolkning.
1317 Bonnet, Charles Håndskr. kommentar i egen bog: Essai analytique sur les facultés de l'ame. (Cph. 1760).
1318 Rantzau, Henrik Håndskr. dedikation til Kardinal Minutius de Minutius, fra 1587. I bogen: "Albertus": Chronikon Alberti.. (1587). Kopier med oplysninger.
1319 Oldenburg, Johan v. (1545 - 1622) Brev til Johan Wilhelm, hertug af Kleve m.m. 1596 ang. toldfrihed. Kopi.
1320 Ordsamling, den Store Den Store ordsamling. Håndskr. lærereks. brugt ved "Det Kongelige Døvstummeinstitut i København". 1845.
1321 Resens Atlas Resens Atlas. Aarhus Stift. Kopi.
1322 Moesgaard-planen Materiale om P. V. Globs plan for en forhistorisk Nationalpark ved Moesgaard.
1323 Søgaard, Helge (1907 - 1990) Arkiv
1324 Friedrich Franz, Herzogs zu Mecklenburg Grundgesetzlicher neuer Erb-Vertrag des... Herrn Friedrich Franz, Herzogs zu Mecklenburg... 1788. Herfra 2 manus. af Senator Hülsenbeck.
1325 Schimmelmann, Heinrich Ernst, Greve Schimmelmanns arkiv (i Rigsarkivet) pk. 50: Filosofi og pk. 51: Oplysning og undervisning. Kopier. Kasseret juli 1993.
1326 Buuch, Niels Brev fra Aarhus Raadstueret 1565 vedr. arveskifte af ejendomme efter Niels Buuch.
1327 Hougaard, Martinus Arkiv. Jvf. HS 1712 - 1716.
1328 Hauch, [A. W.] Brev til Greve v. Rantzau-Breitenburg især om kong Frederik VI´s sundhedstilstand.  18.2.1837. kopi.
1329 Winther, Jens Michael Thøgersen og Theodor Sørensen 2 breve til Pastor Frederik Ferdinand Munck (1861 - 1945).
1330 Jensen, Anton M. (1871 - 1941) Anton M. Jensens beskrivelse af sin far og sin barndom på Seierø. 1919.
1330 Poulsen, Anders Brev til Lars Larsen-Ledet i anl. af dennes erindringer "Mit Livs karrusel". 2.2.1948.
1331 Verborgen, Luzian Brev til Simon Wiesenthal. 1975. Kopi. Bilag: brev til Statsbiblioteket.
1332 Holstein-Rathlou, Viggo Julius von "Dokument" fra Jydske Kro til gæsterne som tak for deres besøg.
1333 Kierulff, Anders Anonym anmeldelse til Anders Kierulff (1782 - 1846), politidirektør i København 1820 - 1834. Kopi.
1334 Nielsen, Sven 2 breve til Statsbiblioteket ang. bogleverancer.  1944. Med blå censurstreger.
1335 Hansen, Lars Jørgen Breve til lærer og præst Lars Jørgen Hansen (1871 - 1935) fra bl.a. operasangere.
1336 Fritz, M. B. Arkiv. Breve til og fra Viggo Julius von Holstein-Rathlou og andet materiale vedr. Sønderjyllands genforening 1919 - 1920.
1336 Holstein-Rathlou, Viggo Julius von Breve vedr. Sønderjyllands genforening m.m.. I  M. B. Fritz´ arkiv.
1337 Madsen-Stensgård, N. K. (1850 - 1927) Breve til Madsen-Stensgård.
1338 Hansen, August Arkiv. Oversættelser af Mosca, Shakespeare, Heine og Nietzsche.
1339 Bispeskov, Karen Marie Pedersen;  Hans Peder Hansen Skudsmålsbøger.
1340 Deecke (Dr.) Einige Nachrichten von den im fünfzehnten Jahrhundert zu Lübeck gedruckten niedersächs. Büchern.  Lübeck 1834.
1341 Oldam, John William Selvbiografi. Ukomplet kopi.
1342 Backhausen, Sophus Arkiv.  Erindringer m.m.
1342 Bruun, H. H. Tale af HRS Bruun på den ekstraordinære generalforsamling paa den kgl. porcelænsfabrik, holdt i anl. af direktør F. Dalgas' død 1934. Backhausens arkiv.
1342 Maribo, Susette (f. Dalgas) Brev fra "ligesindede Danske Kvinder" til "General Garibaldi, Italiens ædle Helt".  Kladde [1864].
(Backhausens arkiv).
1342 Schou, Sven Minder om vore forældre Philip og Clara Schou og barndomshjemmet paa Frederiksberg. 4 vols. 1948 - 1951. Backhausens arkiv.
1343 Thailand On some wedding customs among the Tho (Thai) of Tongking and the Mons of Thailand.  U. ang. af forf. 1941.
1344 Nielsen, Aksel J. A list of works by Alexandre Dumas Père, transl. into danish, norwegian, swedish. 1852.
1345 Bibliothek for Aarhus Stift Notat om oprettelse af et offentligt Bibliothek for Aarhus Stift.
1346 Wensinck, A. J. Brev til ukendt om private forhold og forf.´s bog "Mystic treatise by Isaac of Nineveh".  1923.
1347 Sturluson, Snorre Trykt første-side af Snorre´s Heimskringla.
1348 Thomsen, Vilhelm Carl Brev fra medexecutor i Dr. jur. Vilhelm Carl Thomsens dødsbo til Dr. polit. H. Westergaard. 1906.
1349 Kristensen, Thorkild (1899 -  ) Brev fra Socialøkonomisk Samfund v/Thorkild Kristensen til Statsbiblioteket.  193[7].
1350 Gieseler, Carl Ludw. Kommentarer af ukendt til Gieseler: Lehrbuch der Kirchengeschichte (1831 - 1857).
1351 Helgen-ikonografi Omtale af bøger over dette emne, udg. 1834-43.  Ukendt forf.
1352 Skolekasse Udkast til ministeriel skrivelse om "hvorledes aflæggelse af Regnskab for den specielle Skolekasse" etc. skal foregå. 1861.
1353 Ligprædicken En christelig Ligprædicken. [efter 1660]
1354 Frieslands historie Notat vedr. Frieslands historie, i forb. med hertug Georg af Saxen og hertug Henrik af Saxen.
1355 Fragment - af håndskrift, på fransk. [17. årh.]
1356 Fragmenter - af pergament-håndskrift på latin. [16. årh.]
1357 Dich, Jørgen S. (1901 - 1975, professor) Arkiv. 
1358 Hansen, August Noter og opgaver fra Statistikundervisningen på Aarhus Universitet, 1937. jvf. HS 1338.
1359 Larsen-Ledet, Lars (1881 - 1958) Kvinderne i Røde Mølle I-II.
1360 Blaa Baand, Det Afholdsselskabet "Det blaa Baand", Aarhus Gl. Afd.
Forhandlingsprotokoller, kassebog og medlemsbog.
1361 Oldam, John William Knut Wicksell, 50 år efter 3. maj 1926.  1976.
1362 Nielsen, Niels Møgelvang Papirer vedrørende Axel Jørgensen. Fra retsopgøret efter maj 1945. Jvf. HS 1267.
1363 Quervain, Alfred de Predigten I-V. Udkom duplikeret 1935 - 1938.
1364 Reiche, Rainer Ein rheinisches Schulbuch aus dem 11. Jahrhundert. Udat.
1365 Mensing To breve til Frau Oberstlieutenant Mensing fra soldat Mensing, på vej med den tyske hær op gennem Danmark. Dateret Vejle, 14. og 18. juli 1849,  - kopi.
1366 "Freies Deutschland" "Freies Deutschland" Wehrmachtsgruppe Nord. Flyveblad med opfordring til at vende sig mod Hitler. [beg. af 1945], kopi.
1367 Brev Tysk brev, Aarhus, 17. juli 1849, vedr. tyske og danske troppers stillinger.
1368 Dumas, Adrien A Georges Brandes. visité à Taormine le 19 Mars 1898.
1369 Roos, Carl (1884 - 1962) Notater fundet i bøger fra dr.phil. Carl Roos' bibliotek.
1370 Stender-Petersen, Ad. (1893 - 1963, professor) Arkiv. Tillæg til HS 1276.
1371 Voeler, Jørgen (1891 - 1973) Arkiv. Tidl. udskilte avisudklip fra Voelers arkiv. Tillæg til HS 1204.
1372 Barth, Karl Blicket auf zu Ihm. (Predigt). Vedl. 4 breve.
1373 Ørsted, H. C. Videnskaben om Naturens almindelige Love [1817] - tilføjelser, kopi.
1374 Hansen, Mads Viser nedskrevet af Mads Hansen, constabel ved 2d Art. Rgmt., dels i Rendsburg, dels paa Augustenborg. 1862.
1375 Brochmand, Casperus Erasmus Fyld fra: Universæ theologiæ systema... vol. 1. 1633.
1376 Floor, Kirsten Mindebog fra ophold på Testrup Højskole 1954 - 1955.
1377 Nilsson, B. Regnskabsbog for repræsentant/direktør B. Nilsson, Herningvej 15, Aarhus. 1935.
1378 Karlsen, Mariane Viser, afskrevet 1913 - 1938.
1379 Lissner, Viggo Papirer.  Bl.a. notater fra en frihedsfest i Rynkeby 4.5.1946.
1380 Kücken, F. W. Der kleine Rekrut. Nedskrevet af H. C. M. Bertelsen.
1381 Wied, Gustav (1858 - 1914) Autograf i Wied-Bilderbuch. 1910.
1382 Gregor IX Liber decretalium vagentium extra Decretum Gratiani. Fragment, ca. 1475 - 1500, fotografi.
1383 Fasting, C. F. Fyld fra: Hermione. 1772. Bl.a.: Tale ved skolelærer I. Hansens og Marie Lunds ægteforening 1854; Digt ved G. H. Waages bortreise 1837; Bøn af C. S. Boye.
1384 Draws-Tychsen, Hellmut Manus til: Plaidoyer für eine folkloristische anstelle einer historischer Ausrichtung der modernen abenländischen Jugend Erziehung.  Århus 1960.
1385 Hallgrimsson, Jonas (1807 - 1845) A song to Mr. Gaimard, at a feast to which he was invited by icelandic students in Copenhagen.
1386 Bendixen, Rasmus Erindringer. Løst og fast fra min barndom i Ølsted. 1969.
1387 Büchler, A. Brev til Prof. Francis Crawford Berrkitt om en artikel i Journal of Theological Studies.  11.2.1929.
1388 Bering-Liisberg, Peder Lauritz (major) Brev fra ukendt til Bering-Liisberg (død 1858), adjudant hos Generalguvernøren for Nederlandsk Ostindien,  1856, på lokalt sprog.
1389 Arabisk brev Arabisk brev, ikke tydet. 1829.
1390 Hamle, C. E. (1906 - 1976, lektor) Arkiv.
1390 Jensen, Carl Emil Forskellige manuskripter. i: C. E. Hamles arkiv.
1391 Crone, Maria Oversigt over de københavnske privatteatres repertoire 1919 - 1931.  KB 1976.
1392 Reventlow, Chr. (1867 - 1954). Arkiv.
1393 Fra Bispetoften til Bjerget Udkast og korrekturer til bog om Statsbiblioteket.
1394 Sejr, Emanuel (1891 - 1980, Overbibliotekar) Emanuel Sejrs kuverter. Personer. Århus.
1395 Christensen, I. W. I. W. Christensens arkiv. Breve og fotografier.
1396 Bardenfleth, F. F. v. Geometria.
1397 Eriksen, Henry Arkiv for problemskak. (Palkoska, Schneider, Max Weiss).
1398 Breinholt, N. B. (1832 - 1917) En gammel Vestjydes Erindringer og Oplevelser. 1911. Kopi.
1399 Aarhus Teater Arkiv.
1400 Dansk Røde Kors Undersøgelse fra Socialministeriet. 1950.
1401 Dahlkild, Arne Ploug Papirer.
1402 Pehrsson, Sven Breve til Larhs Persson, Falckenberg, Sverige. 1763. Udtagne fragmenter.
1403 Kryck, Otto Klinge-slægten fra Slotsgade 20 i Haderslev. 1978.
1404 Ploug Ved P. Heises og V. Hages Bryllup i Vartou Kirke den 17 August 1859. Lejlighedssang.
1405 Brahe, Tycho Kurzer Bericht von dem berühmten sternkündigen Tycho Brahe aus Dänemark... Trykt, udat.
1406 Fragment Liturgiske initier fra tidebønnerne, fragment. Ca. 1650, fra fransktalende land.
1407 Bendtsen, F. M. Brev til Erik Buus om oversættelse af epigrammer. 1957.
1408 Thorvaldsen, B. (1770 - 1844) Facsimile af brev til Academiet om færdiggørelsen af Jason.
1409 Mesmer-Saldern, Chr. Lorenz Karl v. Brev til grev Heinrich Anna Reventlow-Criminil. 1854. Kopi.
1410 Stougaard, J. Arkiv.
1411  Oldam, John Wiliam Karakterbøger.
1412 Jensen, Jens Jens Jensens papirer. (f. 1886). Soldaterbog 1906 - 1917; fagforeningsbog 1929 - 1935; resolution vedr. børnebidrag 1886.
1413 Stub-Jørgensen, Christian Christian Stub-Jørgensens papirer. Bl.a. festspil opført ved Århus Universitets indvielse 1933.
1413 Søholm, Ejgil Poeten og hans brud. Festsang 1985 ved Chr. Stub-Jørgensen og hustrus krondiamantbryllup. 
1414 Svendsen, Oluf og Laurine Papirer.
1415 Aggebo, Anker Papirer.
1416 Knudsen, Chr. Indholdsfortegnelse til samlinger på KB. Om Als m.m.
1417 Søndagsskole Klassebog for St. Jacobs Kirke, Odense
1418 Bachmann, Siegfried Leben und Werk des Soziologen Prof. Dr. Theodor Geiger. 1979.
1419 "Dagen" Navneliste til dagbladet "Dagen", 1803 - 1826, udarb. af S. A. E. Hagen.
1420 Lindhardt, P. G. (1910 -  ) 1-8. Scrapbog I-VI. 1933 - 1971. 8 vols, kopi.
9. Scrapbog VII. 1980-1983
10. Scrapbog VIII. 1984-1988
11. Ketil Boesen: Bibliografi over P.G. Lindhardts forfatterskab. 1933-1980
12. Knud Ottosen: Bibliografi over P.G. Lindhardts forfatterskab. 1980-1988. Supplement. 
1421 Bielefeldt, Agathe (f. Kabell) Erindringer.
1422 Nielsen, Niels Åge (1913 - 1986, professor) Mellem jyske modstandsfolk 1941 - 1945. Tale holdt i anl. af udgivelsen, 28.8.1980.
1423 Somma, Mimmo W. Fængselsnotat, kopieret fra: Leonardo Sciascia: A ciascuno il suo (1966). Oversat og kommenteret.
1424 Bachmann, Siegfried Leben und Werk des Soziologen Prof. Dr. Theodor Geiger. 1979. Bilagt brev med tak til SB for hjælp med udstillingen.
1425 Larsen, Viggo Regninger og kvitteringer for Snedker Viggo Larsen, Odense, (1922) 1934 - 1949. Kasseret juli 1993.
1426 Bønnelycke, Emil (1893 - 1953) Digte. Manuskript foræret til Chr. Stub-Jørgensen 1916, Enkelte aldrig trykt.
1427 Herbert, G.  Poets and poetry in China. Foredragsmanuskript.
1428 Neergaard, Niels (1854 - 1936) Til Venstres Vælgere i Ebeltoftkredsen. 1935. Opfordring til at stemme på Ingeniør Christiani.
1429 Pengeseddel, kinesisk Kinesisk pengeseddel, udgivet 1375.
1430 Senf, Samuel T. Y. Brev fra Senf, Director of Boone Library School, Wuchang, China, til Vilhelm Grundtvig. 1934.
1431 Tibet Religious tract. På tibetansk. 1919.
1432 Manner, John Kinesisk tolddokument udstedt til John Manner. Canton 1933.
1433 Shen Bao Shanghai Dagblad, 24.5.1878.
1434 Yorodzu Choho Dagblad, Tokyo 7.7.1903.
1435 Dahl, Karen (f. Larsen) Breve fra fru B. Dahl. Avisudklip og fotos fra Moesgaard, bl.a. vedr. Århus Kommunes køb  af strandarealer 1935.
1436 Rigsbankdaler 2 stk. 1 Rigsbankdaler 1819, begge falske.
1437 F[loor], Louise Brev fra Louise F. til Hr. Meyer. Vedl. lejlighedssang.
1438 Fragmenter - udtaget af Buxtorfius, Johannes: Tiberias... 1665.
1439 Haagensen, Aage og P. Haagensen Blandede sange, samlede af Aage og P. Haagensen
1440 Kabell, Aage (1920 - 1981) Arkiv. Materiale af Arthur Arnholtz, Paul Diderichsen m.fl.
1441 Sellerup, Jørgen Dorph (1924 - 1977) Dagbogsoptegnelser og avisudklip fra besættelsen.
1442 Moldkjær Moldkjærs papirer.
1442 Simonsen Slægten Simonsen, (Nr.) Thise. 3 bd. Moldkjærs papirer.
1443 Helden, Keel (pseud.) Papirer.
1444 Jyske Lov Jyske Lov, dat. 1584. Med beskrivelse og tolkning af dr. phil. Peter Skautrup.
1445 Syriske manuskripter anvendt ved udarb. af "The Old Testament in Syriac II,4, The Books of Kings". (Leiden 1976). - mikrofilm.
1446 Worm, Oluf (1757 - 1830) Lærebog i den christelige Theologie, afskrevet af I. C. Schmidt som Discipel i Horsens lærde skole. 
1447 Dathe, Andreas Gottlob Synonymes François.  1766.
1448 Kirke-Ritual Danmarks og Norgis Kirke-Ritual. (Afskrift af udg. trykt 1685).
1449 Schive, Peder Pedersøn Aarhuus Dom-Kierkes Antiqvitæter og Inscriptioner ... afskreven og forøget af Mundelstrup.
1450 Bruni, Leonardus (kaldet Aretino) De primo bello Punico. Pergament.
1451 Odysséen Græsk håndskrift.
1452 Clausen, H. N. (1793 - 1877) Noter til Paulus´ breve til Kolossénserne og til Efeserne, tagne efter Professor H. N. Clausen af J. Chr. Schmidt. Ca. 1824.
1453 Reenberg, Tøger / Bergenhammer, Mads Ad Bordingium. Forsamling paa Parnasso (1699) og Apologie (1700).
1454 Thomsen, Karl V. (1923 - 1988) Papirer.
1455 Aarhus Kathedralskole Aarhus Kathedralskoles Bibliothek. Kataloger.
1456 Brendstrup, Henrik Emil Udkast og manus til "Hustruens formueretlige Stilling". Kasseret 1992.
1457 Schiøtz, Gerd og Nanna Schiødt Kong Frederik IX´s musiksamling i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Alfabetisk og syst. katalog.
1458 Juel, Kirsten Papirer.
1459 Pedersen, Marinus Karsten "Antologi" Roman-Værket: Vitaviolinerne.
1460 Psalterium Psalterium - Præces.  Pergament, 15. årh.
1461 - 1462 Koranen Samling af bønner og stykker af Koranen m.m. Arabisk.
1463 Håndskriftsamlingen, Oslo Håndskriftsamlingen, Universitetsbibl. i Oslo. Mikrofilm af brev- og manuskriptkatalogerne.
1464 Skjerk, Jørgen Manuskripter om H. C. Andersen. 1980 - 1987.
1465 Lindhardt, P. G. / Thomsen, Karl V. Brevveksling 1981.
1466 Braun, Fritz Papirer. Brevsamling.
1467 Hagerup, H. Danmarks Historie og indre forhold 1814 og flg. aar.
1468 Hirsch, J. C. W. og Kay Hirsch Fortegnelse over danske og norske officerer med flere for 1648 - 1814. 12 mf.
1469 Jeppesen, Niels (1882 - 1962) Breve til professor P. G. Lindhardt. 1949 - 1961. 2 breve fra Børge Jensen.
1470 Knudsen, Jette Poesibog for Jette Knudsen,  Viby J., 1963 - 1967.
1471 Jensen, Jette Poesibog for Jette Jensen, Århus. 1958 - 1960.
1472 Nielsen, Aage Krarup (1891 - 1972) Brev til J. Rude, 24.2.1931.
1473 Dahl, Svend (1887 - 1963) Brev til Stensgård, 13.2.1931.
1474 Ruge, Morten Seks fingerøvelser for venstre hånd. 1980/81. Vedlagt brev fra forfatteren.
1475 Ruge, Morten Elve + to for højre. 1981.
1476 Madsen, Anna (1918 -  ) Papirer.
1477 Sørensen, Thyra Bak Hvad nytter det - .
1478 Gade, Johannes W. Digte. 1930. [Til Hjørdis].
1479 Mehl, Olga Vore rejser. 1955.
1480 Aakjær, Jeppe (1866 - 1930) Brev til H.F. Feilberg. 1911. Lykønskningsdigt i anl. af 80-årsdagen.
1481 Aakjær, Jeppe (1866 - 1930) Brev til H. F. Feilberg. 1921. I anl. af 90-årsdagen.
1482 la Cour, Niels Digt. Dateret Askovhus 25.3.1890.
1483 Hansen, P. Botten Brev til conferensråd C. F. Wegener. Christiania 28.5.1858. Om Eidsvold-Galleri.
1484 Nissen, Alma Alma Nissens fastekur. Program.
1485 Abell, Kjeld (1901 - 1961) Melodien, der blev væk. Rollehæfter.
1486 Revy Lokal revy'en m/k Skanderborg 1981.
1487 Genet, Jean Stuepigerne. Oversat af Uffe Harder. Rollehæfte.
1488 Døssing, Thomas / Ferslev Brevveksling 1911.
1489 Bibliothèque La bibliothèque de l´Etat intime..  Festsang.
1490 Timm, Aksel K. Papirer.
1491 Genet, Jean Balkonen. Rollehæfte.
1492 Brecht, Bertolt Svejk i anden verdenskrig. Oversat af Carl Nyholm. Rollehæfte.
1493 Loesser, Frank, Jo Swerling og Abe Burrows Guys and dolls. Musical. Oversat af Johannes Møllehave og Henrik Bering Liisberg. Rollehæfte.
1494 Kaalø, Sten (1945 -  ) Alfa og omega. 2 rollehæfter.
1495 Labiche, Eugene Den italienske stråhat. Oversat af Jens Louis Petersen. Rollehæfte.
1496 Hostrup, C. (1818 - 1892) Genboerne. Sangspil. Rollehæfte.
1497 Falada, Hans / Dorst, Tankred Lille mand hvad nu? Oversat af Carl Nyholm. 1 rollehæfte.
1498 Holberg, Ludvig (1684 - 1754) Den vægelsindede. 1 rollehæfte.
1499 Revolution Revolution forbudt. Fra tilbageslagets tid. 2 rollehæfter.
1500 Jørgensen, Povl Slægtstavle for Lektor Povl Jørgensen, 1875 - 1953.
1501 Emborg, J. L. (1876 - 1957) Telse. Opera. Teksten efter St. St. Blichers novelle. Libretto. Kgl. Teater 1921.
1502 Magnussen, Ib (1924 - 1972, Overbibliotekar) Arkiv.
1503 Kangxi-kejseren Mandarinudnævnelse. Kinesisk kejserligt dekret 1675.
1504  Hochhuth, Rolf Stedfortræderen 1-2. Rollehæfte, Århus teater 1963/64.
1505 Blixen, Karen / Hammerik, Ebbe Drømmerne. Polytonalt musik drama. Ebbe Hammerik efter Blixen. Den jyske opera 1974.
1506 Hagerup, Klaus Kugler i solnedgang. En Western musical. Musik af Egil Kapstad, oversat af Jens Louis Petersen. Århus teater 1973.
1507 Bauer, Wolfgang Change. Oversat af Henning Ipsen. Århus teater 1970/71.
1508 Sylvan-Reuterskiold, Ingrid Pang - Pang. Musik af Einer Nerman. Århus teater 1969/70.
1509 Fabricius-Møller, J. (1885 - 1968) Arkiv. Registrant forrest.
1510 Jonson, Ben Volpone. Århus teater 1969/70.
1511 Egner, Thorbjørn Musikanterne kommer til byen. Århus Teater 1969/70.
1512 Nielsen, Henning Tovet. Århus Teater 1966/67.
1513 Knudsen, Erik Drehn Snoren. Århus Teater 1966/67.
1514 Moliére Den fine mand. På dansk ved Jens Kruuse. Århus Teater 1966/67.
1515 Behan, Brendan Særlingen. Oversat af Ole Sarvig. Århus Teater 1966/67.
1516 Shakespeare, William Købmanden i Venezia. Århus Teater 1965/66.
1517 Porter, Cole / Spewack, Bella Kiss me Kate. Oversat af Poul Sørensen. Århus Teater 1965/66.
1518 Achard, Marcel Isabelle. Århus Teater 1963/64.
1519 Holberg, Ludvig (1684 - 1754) Jeppe på bjerget. Århus Teater 1965/66.
1520 Shakespeare, William Når enden er god. Oversat af Jørgen Andersen. Århus Teater u.å.
1521 Behan, Brendan Gidslet. Oversat af Henning Ipsen og Poul Sørensen. Århus Teater u.å.
1522 Mrozek, Slawomir Tango. Oversat af Jess Ørnsbo. Århus Teater [1967/68].
1523 Fo, Dario Ærkeengle laver aldrig fiduser. Oversat af Inge og Kurt Kreutzfeld. Århus Teater 1964/65.
1524 "Danica" - samling Korrespondence m.m. Iver Kjær: Forsøg til en tolkning af Peder Låle D 21. Breve vedr. festskrift til dr. phil. Aage Hansen, 1964.
1525 Malberg, Henrik (1873 - 1958) Århus - Kalundborg eller fra spire til ubeskrevet blad. Særtryk. Brev til Erling Stensgård, 1953.
1526 Soya, Carl Erik (1896 - 1983) Brev til Niels Åge Nielsen. 1974.
1527 Århus Kommunehospital Samling vedr. en rengøringsassistentkonflikt på Århus Kommunehospital. Udat.
1528 Preysz, Gottfried Fønss Gader, Borgere og begivenheder i Hobro 1890 - 1899. (Århus 1983). Vedl.: Fortegnelse over forretningsdrivende virksomheder og håndværkere i Hobro o. 1918.
1529 Meilvang, Jens Papirer vedr. Urmagermester Jens Meilvang, Aarhus, f. 1889 i Vejle.
1530 Stender-Petersen, Ad. (1893 - 1963, professor) Arkiv. Fotos m.m. 
1531 Strøm, Gudrun Nordisk katolsk litteratur. Alfabetisk og syst. kortkatalog. 1943. Vedl. Katolsk lommekalender 1965 m.m.
1532 Steenberg, Vibeke Poesibog for Vibeke Steenberg, Hans Schourupsgade 4, Århus.  1952 - 1954.
1533 Due Jensen, Elly Viola Venindebog for Elly Viola Due Jensen, Dalgade 11, Vejle. 1946 - 1949.
1534 Grandjean, Alice Venindebog for Alice Grandjean, Risskov. 1944 - 1964.
1535 Milner, Frida C. Westrup Stilehæfte og afskrivningsbog.  Udat.
1536 Milner, Frida C. Westrup Afskrivningsbog. 1923 - 1930.
1537 Cold, Martha Henriette Levnedsbeskrivelse for M. H. C. 1789 - 1877.
1538 Seeberg, Peter (1925 -  ) Pastor Blicher kommer altid (for sent).  Skuespil opført på Hald Hovedgaard 1982.
1539 Hjort, Camilla Af Nattens Digte. Dec. 1922. Vedl. brev til Aase Hjort, 1922.
1540 Otterstrøm, L. N. H. Frederiksberg Gymnasium, tidligere Frederiksberg Latin- og Realskole, fra 1. maj 1887 - 1. aug. 1919. Vedl. brev til Sophie Valentiner.
1541 Gjelstrup, Jens H. Kristjern Pedergaard: fra liv til død. Roman i tre kapitler.
1542 Seedorff, Hans Hartvig (1892 -  ) Brev til Niels Åge Nielsen, 1982.
1543 Johannisson, Ture Brev til Niels Åge Nielsen, 1981.
1544 Dam, Albert (1880 - 1972) Brev til Ib Johansen ang. det religiøse i forfatterskabet. 1969. Brev fra Ib Johansen 1969 og forklaring ved Eigil Søholm 1980.
1545 Soya, Carl Erik (1896 - 1983) Statuen. Et hørespil.
1546 Lomholt, Asger Nye Samlinger til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historie 1942 - 1975 med tilføjelser til "Samlinger 1742 - 1942".  1982.
1547 Preysz, Gottfried Fønss Boghandlerlærling i Hobro, 1923 til 1927.
1548 Hauch, Carsten (1790 - 1872) Brev fra J. C. Hauch til Overlærer Wegner, vedr. lån af bøger. 29.10.1834.
1549 Fog, Emil (1873 - 1925) Lånerbesvarelse til Husmand Mads Lund Jensen, Skjærbæk, Troldhede. 1913.
1550 Hantke, J. T. Oversættelse af hebræiske digte af Giora Leshem, Abba Kovner og Peretz Banai til tysk.
1551 Tougaard Larsen, Johannes Uden for murene. Festskrift til 60-års fødselsdag fra venner og kolleger.  1983.
1552 Kampmann, Henrik / Niels Sørensen Øllgaard Slægtstavler. (H. K. rådmand i Ålborg 1784).
1553 Fotoalbum Ung piges fotoalbum. Tranbjerg og Balle. 1975 - 1978.
1554 Vanggaard, Jens Sørensen 10 breve til J. S. V., folketingsmand for Hjørring Amts 3. Valgkreds. Afs. bl.a. Th. Stauning.  1935 - 1936.
1555 Oldam, John William Statsbibliotekets Mysterier. Omf. perioden 1953 - 1959.
1556 Oldam, John William Den nye selvbiografi fra 1971 til 1983. Velgørenhed, forsorg - fonde, organisationer.
1557 Oldam, John William Knut Wicksell, 1851 - 1926. Kladde til HS 1361.
1558 Utrikespolitiska institutet Utrikespolitiska institutets kalendarium. Stockholm. 1939 - 1946. Udskilt og opstillet som tidsskrift, Sta-T.
1559 Jordt Jørgensen, K. E. Kildemat. benyttet til "Stanislaus Lubieniecki" (1982).
1560 Holst, Ib Krarup Den italienske dværgkok. 7 numre, 1982 - 1983.
1561 Møllmann, Niels Motoriserede grænsepæle. Erindringer af - , fhv. Stiftsamtmand i Århus.  1983.
1562 Sønderby, Knud (1909 - 1966) En Kvinde er overflødig. Rollehæfte fra Statsradiofonien.
1563 Lehmann, Einar Atlantis. Beretninger, Sagn og Virkelighed. Håndskr. kopi ved C(hristian) M(øller) 1941.
1564 Jørgensen, Aage Bidrag til "Den Danske Realskole" 69 - 70, 1967 - 1968.
1565 Dathe, Andreas Gottlob Récueil impromptu de quelques expressions dans la langue françoise melées de quelques traits de morale écrit pour HHM (Hans Hansen Møller).
1566 Priskorn, Ib Mortensen Dansk skibs-portræt-register. Uafsluttet.
1567 Arabisk Arabiske breve og håndskrifter fra slutn. af 19. årh.  Indhold ukendt.
1568 Knoll, C. Klassebog for Domsognets Søndagsskole i Domkirken (Århus). Ført af Frk. C. Knoll, Lollandsgade 9.  1943 - 1960.
1568 Knoll, C. Klassebog for Domsognets Søndagsskole i Domkirken (Århus). Ført af Frk. C. Knoll, Lollandsgade 9.  1943 - 1960.
1569 Marthin, Anna Poesibog. 1910 - 1921. Indlagt to anbefalinger m.m.
1570 Mayfarth, Antje Dänische Gesellschaftszustände im Prisma des Komischen Gestalten und Gestaltung in Hans Scherfigs Romanen. Greifswald 1979. Inaugural-Dissertation.
1571 Fatum, Lone En analyse af Thomas Kingos forfatterskab. Udskilt 1984. Katalogiseret som bog.
1572 Danske Lov Afskrift, efter 1740.
1573 Zeitler, Rudolf Textproben und Studien zur Geschichte der Kunstgeschichtschreibung im 19. Jahrhundert. Uppsala 1956.
1574 Bech Slægten Bech fra Århus. Incl. kortfattet oversigt over slægten Fritz.
1575 Pontoppidan Div. tegninger, et foto, et bordkort (Fru Pastor Pontoppidan. 2.9.1928).
1576 Koralnotation Gotisk koralnotation, 15. årh. (?). Fragment.
1577 Hoffmeyer, J. Papirer. Medlemskort til Skandinaviska Naturforskaremötet 1880. Postkort til Overbibl. Grundtvig, 1906 (?).
1578 Holst, Knud Digte: Underlige aftenlunde, Udstedet, Da verden kom til jyderne og Efterord - i orig. mask.skr. manus.
1579 Hansen, Gynther Jeg skriver på en lydløs tone.
1579 Sørensen, Knud I virkeligheden drejer det sig ikke om "provins".
1580 Heiberg, P. A. Laterna magica. Samtidig afskrift.
1581 Dansk Forening til Nordisk Sprogrøgt Mødeprotokol for Dansk forening til nordisk sprogrøgt, Århus-avdeling.
1582 Verborgen, Luzian Papirer. Photodruck aus Abgrenzende Bemerkungen - Korrespondenz mit Hubertus Mynarek 1977 - 1979.
1583 Engelstoft. Christian To breve til Johannes Smith.
1584 Oldam, John William Århus Skakklub 1903 - 1983.
1585 Elkjær, Trine Locht Medlemmerne af Selskabet Polyhymnia i Århus 1815 - 1915. En sociologisk undersøgelse. 1983.
1586 Hoorde, Clodie van Nytårsbrev til ukendt, 1.1.1925, Laerne.
1587 Fragmenter - udtaget af Nathan Chytræus: Variorum in Europa itinerum deliciæ... (1594).
1588 Knudsen, Gunnar Brev til bibl., cand. mag. Helge Nielsen, vedr. Toksværd-optegnelser.
1589 Aalkjær, V. National Geographic. Index for 1931-32 og 1949-83. Kasseret august 1993.
1590 Laursen, Rasmus Levnedsbeskrivelse. Påbeg. 1838. Sidste indførsel 1886.
1591 Sygeplejeforeningen Forhandlingsprotokol for Sygeplejeforeningen for Rødding-Løvel-Pederstrup Sygekasse.  1949 - 1958.
1592 Vinther, P. J. M. Anetavle for Seminarieforstander P. J. M. Vinther.  1933.
1593 Topsøe-Jensen, Helge (1896 - 1976) Forarbejder til artikel i Statsbibliotekets jubilæumsbog 1977, om Wilhelm Hansens gave til Musiksamlingen.
1594 Strøm, Gudrun Luftalarmer i Århus, 1.12.1940 - 4.5.1945
1595 Børup, Marinus (1891 - 1959) Versificerede dedikationer til Emanuel og/eller Harriet Sejr. 1916 - 1951.
1596 Nielsen, Majnar S. Rent mel i posen.
1597 Wied, Hakon Papirer vedr. slægten Wied, bl.a. omf. navnene Hvass, Winge og Lewerkhuusen. 
1599 Rolvsen, Stig Johannes V. Jensen - samling.
1600 Kruuse, Jens (1908 - 1978) Scrapbøger og udklip.
1601 Hannestad, Knud (1915 - 1972) Arkiv. Registrant forrest.
1602 Noorderleegs Buitenveld Magazijnlijst van het archief.
1603 Burgemeesters Vereniging van Burgemeesters en Gemeentesekretarissen in Friesland. Inventaris van het archief.
1604 De Kleibouwstreek Inventaris van de Archieven.
1605 Koudum Gereformeerde Kerk te Koudum, 1836 - 1958.
1606 Kloosterarchieven Inventarissen van kleine - .
1607 Van Sminia Regesten fan stikken ut it famylje-argyf Van Sminia, 1424 - 1550.
1608 Van Heloma Inventaris van de archieven van leden van de familie Van Heloma, 1591 - 1964.
1609 Jerusalem of Gerkesklooster Inventaris van het archief van het Cistercienser Mannenklooster.
1610 Haskerconvent Inventaris van het archief van -.
1611 Aalsum Inventaris van het archief van het Franciscaneressenklooster, 1425 - 1564.
1612 Klaarkamp bij Rinsumageest Inventaris van het archief van het Cistercienser mannenklooster.
1613 St. Jan Hospitaalsconvent van de orde van St. Jan. Inventaris van het archief.
1614 Franeker Inventaris van het archieven van de (Rooms-Katholieke) parochie -.
1615 Fryslân Jezuïte missy yn Fryslân. Kopyen fan stikken oer de -.
1616 Hougaard Fey, C. H. Papirer.
1617 Nielsen, Mads Manus til avisartikler: Et brev fra Grøftekanten, Efteraarsbrev, I December, I Januar, I Februar. 1938 - 1939.
1618 Poesibog Poesibog fra ukendt.  Dat. Neustadt 1865 / 1867.
1619 Haferbier, Doris Poesibog.  Neustadt 1839.
1620  Stub-Jørgensen, Christian Memoirer i Bornholmeren. 1979. Barndoms grønne enge - ungdoms labyrint (korrektur til bogen med samme titel).
1621 Stub-Jørgensen, Christian Brev til E. Søholm vedr. Vilh. Grundtvigs kassering af et N. F. S. Grundtvig-manuskript. 1983.
1622 Gornitzka, Ellen og Axel Julehilsen til Christian Stub-Jørgensen.  1958.
1623 Sølvkjær, L. P. Erindringer.
1624 Borchsenius, Poul (1897 - 1983) Danske kilder.
1625 Nielsen, Niels (1893 - 1981, prof., dr.phil.) Brev til bibliotekar Helge Nielsen. 1940.
1626 Olesen Løkken, Thomas (1877 - 1955) Brev til bibliotekar Helge Nielsen. Vedr. forfatterens produktion.  1938.
1627 Riisager, Vagn Brev til Poul Borchsenius i Jerusalem. Omtale af dansk kirkeliv. 1950.
1628 Buch, Niels Levnedsbeskrivelse over præst og missionær Niels Buch og hustru Astrid Margrethe Julie Berggren, født hhv. 1890 og 1888.
1629 Bertelsen, Jens Efterslægtstavle for amtsforvalter Jens Bertelsens (1798 - 1873) og Jettes familie.  1932.
1630 Hougaard, Jens, Knud Lundbæk, Ejgil Søholm Tre epistler til Holbergs ABC.  1984.
1631 Thomsen, Karl V. (1923 - 1988) Taler ved Overbibliotekar Karl V. Thomsens afgang, 31.8.1984. Af Rektor Henning Lehmann, Førstebibl. J. Vikjær, KVTh og A. Scheel-Thomsen.
1632 Mathiasen, Arne Papirer efter Overlærer A. M., Skåde.  1932 - 40 / 1943.
1633 Borberg, Niels Chr.  (1880 - 1964, læge) Regnskabshæfter 1877 - 1892.
1634 Rømhild, Kay Papirer. Fotos og udklip vedr. spejderliv, hjemmeværn og familie. 1933 og udat.
1635 Aarhus Golf Club Scrapbog for 1936, 1948 - 1958, 1971.
1636 Sønderjyden Dagbladet Sønderjydens arkiv.
1637 Rasmussen, Lone Ragnhild Schriver Diktat-, genfortællings- og stilehæfter fra Klank Friskole. 1919 - 1920.
1638 Studenterforeningen i Aarhus Korrespondence og udklip m.m. fra senioraterne Rasting og Ingholt.  1938 - 1940.
1639 Blinkenberg, Andreas (1893 - 1982) Breve fra forskerkolleger i anl. af et påtænkt skrift til Blinkenbergs 60-års dag.  1953.
1640 Andersen, Verner A. G. Digte på en mælkemands cykel (1967), titelblad med dedikation til prof. Knud Hannestad.  1968.
1641 Petersen, Nis (1897 - 1943) To breve til forlagsboghandler Lauridsen, Århus.  1941. Et digt: En gammel boghøkers livsvisdom.
1642 Baagøe, Kai H. (1888 - 1982) Arkiv.  Registrant forrest.
1643 Petersen, S. P. Alterbogsstriden i Them 1866 - 1867.
1644 Sparre, Thorvald Mors dagbog. (Johanne Davidsen): fra hendes rejse til København i udstillingsåret 1888 tilligemed en halv snes breve...  1944.
1645 Clausen, H. P. (1928 -  ) Velkomsttaler ved Ejgil Søholm og Niels Mark ved tiltrædelsen som overbibl. 1.11. 1984 samt H.P. Clausens takketale.
1646 Buus, Erik Brev til John William Oldam om ordning af arkivmateriale.  1985.
1647 Jacobsen, J. C. Fortolkning til Genesis. Gengivet efter forelæsning 1910.
1648 Jacobsen, Johannes Den gammeltestamentlige teologi. Nedskr. af Niels Møgelvang.
1649 Ammundsen Tillæg til Bergmanns Kirkehistorie. Efter forelæsning af prof. Ammundsen.  1911 - 1912.
1650 Hannerup, Holger (1879 - 1952) Det store spørgsmaal? Med oversættelse af: Sir Arthur Conan Doyle´s The new revelation.  1927.
1651 Quervain, Alfred de Unser gemeinsamer Lebensweg. Med brev fra Marie Lütze til Niels Møgelvang om Quervain. 1959, 1968.
1652 Møgelvang, Niels Breve til og fra Alfred de Quervain og Marie Lütze. 1961 - 1966
1653 Holt, Jens Arkiv. Registrant forrest. (Paul Holt's arkiv)
1654 Viuf Christiansen, Ragna Poesibog. 1892 - 1899; 1920 - 1925. Taarbæk, Charlottenlund.
1655 Nicolaisen, K. K. (1883 - 1951) Arkiv. Registrant forrest.
1656 Krämer, Wilhelm Arkiv. Mat. om folkeviser og korrespondence.
Registrant forrest.  
1657 Raimund, Ferdinand Der Alpenkönig und der Menschenfeind. Schauspiel.
1658 Nielsen, Niels Åge (1913 - 1986, professor) Arkiv. Registrant forrest.
1659 Hvass, Ellen Papirer.
1660 Jensen, Robert Henningsen Korrespondence, anmeldelser, slægtshistorisk materiale..  1980 ff.
1661 Birkelund, Palle (1912 - ) Papirer i forb. med Kay Schmidt-Phiseldecks afrejse til Paris, 1937.
1662 Jordt Jørgensen, K. E. Papirer.
1663 Spangsberg, Morten Papirer vedr. Morten Spangsbergs opdagelsesrejse til Japan.
1664 Thrane, (Wildenrath Christian Carl Boeck) Program til Tømrer-Sangforeningens Concert 6. Febr. 1882 og manuskript til sangen.
1665 Ebert, Friedrich Adolf Notater fundet i Eberts Allgemeines Bibliographisches Lexikon, Leipzig 1821, bd.1.
1666 Information Brevpapir med specielt hoved, i anl. af 40-års dagen for befrielsen.
1667 Weber, Frank Nedfotograferede plancher fra udstilling om bombningen af Gestapos hovedkvarter, Jylland. 1985.
1668 Møldrup gamle Skole Protokol, 1863 - 1882.
1669 Madsen, Carl (1903 - 1978) I skranken og bag rattet. 
1670 Bibliotekssange Sange vedr. Statsbiblioteket, med kronologisk registrant, alfabetisk liste og emneopdeling. 1902-2007.
Samling af sange forfattet af E. Søholm, også uden for SB.
1671 Statsbiblioteket Papirer vedr. 75-års jubilæum, 1977.
1672 Jørgensen, Jørgen  Korrespondance og dedikationer. 1912; 1954.
1673 Hansen, Hans Jørgen Dedikationer fra Harald Høffding, Valdemar Hansen, Jens Himmelstrup, Jørgen Jørgensen, K. Kroman, Kort K. Kortsen og Frithiof Brandt.  1919 - 1923.
1674 Preysz, Gottfried Fønss Nogle barndomsminder fra Hobro 1906 til 1923 med hop nogle år frem og nedskrevet 1983.
1675 Preysz, Gottfried Fønss Turen til Sønderjylland 23 Juli 1919.  1985.
1676 Helmsdal, M. Brev til civiling. Niels E. Graulund, Hellerup, angående jobtilbud.  Torshavn 1951.
1677 Houmann, Børge (1902 -  ) Tale holdt på Bispetorvet i anl. af 40-års dagen for Danmarks befrielse, 4. maj 1985.
1678 Johnsen, Sophus E. Papirer.
1679 Lund, Søren (1912 - 1985) Papirer. Om Søren Lunds historie og aner, af I. M. Priskorn. Mindeord af Ejgil Søholm, 1985.
1680 Parkkollegierne Protokoller fra kollegierne i Universitetsparken.
Koll. II,3 (1946 - 1981). Koll. III,1 (1950 - 1951; 1960 - 1964)
1681 Kongelige Teater, Det Arkiv. (Mikrofilm).
1682 Moe, Louis og Jens Sigsgaard Sippe Summ und Nalle Teddybär. Piratudgave fra en tysk flygtningelejr under besættelsen.
1683 Moesgaard Museum Drejebog til - og festsange skrevet i anl. af pionerlandsbyen Bluff City´s begravelse 20. sept. 1985.
1684 Eriksen, I. M. Kirkelige autoriteter. Adventtale til Studenterne i Aarhus den 7. December 1932. Vedl. brev til docent Blinkenberg.
1685 Mortensen, Christian Fr. Hjemvé. Digt. Vedl. brev til Komponist Madsen-Stensgaard. 1922.
1686 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Til Georg Brandes (Fra en Tyveaarig). Digt.
1687 Thomsen, Karl V. (1923 - 1988) Det gamle Statsbibliotek. Foredrag på Erhvervsarkivet 29.11.1985 i Dansk Bibliotekshistorisk Selskab.
1688 Schmidt, N. A. Skrive- og Listebog for Sygepasser No. 51/ 1893 N. Schmidt.
1689 Hallgrimsson, Snorri Niels Finsen. Foredrag i svensk radio 22.5.1942. Vedl. brev til dr. Anker Aggebo.
1690 Larsen, Henrietta Afskriftsbog. Med digte og sange. Ca. 1890.
1691 Stambog - tilhørende Pauline ... Christiansfeld 1817 - 1818.
1692 Blinkenberg, Andreas (1893 - 1982) Arkiv. Registrant forrest. 
1693 Berthelsen, Løcke Syv sange. Vedl. brev til Gudrun Kesmodel, 1944.
1694 Andersen, Birte Juleprædiken i TV, Lundehus 1983.
1695 Bay, J. Christian (1871 - 1962) Sager vedr. Rasmus Herløv samt udvandrerliv. 1939 - 1960.
1696 Jørgensen, Johannes (1866 - 1956) Postkort til Rasmus Herløv, 1911.
1697 Thestrup, Frands (1653 - 1735, biskop) Oratio Synodica Jubilæa habita in ædibus Conventus, Aalburgensi Anno 1717 ...
1698 Friis, Jørgen (1684 - 1740, præst) Et kort Begreb saa vel af de gamle Danskes blindhed i deris Afguds Dyrkelse under Hedenskabet, som ... Digt. 1717.
1699 Fragmenter - af latinsk tekst på pergament. Udtaget af "Thesauri Novi." Pars Sec. MDLXIIII.
1700 Fragmenter - af latinsk tekst på pergament. Udtaget af "Concordantiæ. Conradum Agricolam." MDCXXX.
1701 Julehilsner - pr. telex til Statsbiblioteket fra andre bibl. 1966 - 1970.
1702 Fragmenter - af trykt tysk tekst, samt skreven dansk tekst, dat. 29.6. 1689 Torsager.
1703 Fragmenter - af mølleregnskab (?), udat.
1704 Aquinas, Thomas Catena Aurea. 1 bl. trykt Roma 1470.
1705 Fragment - af pergament på latin.
1706 Fragmenter - af fransk tekst på pergament. En kontrakt vedr. salt. Udtaget af: Divi Hilari pictavorum.... 1605.
1707 Fragmenter - af breve og tryk på tysk. 1656.
1708 Fragmenter - af tryk på latin. Filosofisk tekst med farvelagte versaler. Udtaget af Pagi antonio... 1689.
1709 Fragmenter - af 1) koloreret pergament på latin; 2) gældsbrev på fransk, 1595; 3) tryk på fransk og latin, 1595. Udtaget af: Hector Pintus: Commentaria F. H. P. (Antverpine 1595).
1710 Housman, Alfred Edward To noter til A. B. Cook. Vedl.: program ved Housmans bisættelse 1936. [prof. i latin].
1711 Århus-spillet 1983 "Dronning Margrete I.s låsebrev for Århus Bymark, dateret 3.9.1395". 1 bl. med segl, 1 plakat, rulle, stort format.
1712 Højmark, Frede Redegørelse for Pressens stilling 1940, her under især forholdene omkring Demokraten. Jvf. HS 1327.
1713 Harder, Knud Brev vedr. musikaften til Agnes Nielsen, De Mezasvej 17, III, Aarhus, 1929.
1714 Nielsen, Agnes (f. Hougaard) Portrætfoto, ca. 1929. [Pianist].
1715 Aggebo, Anker Brev til familien Hougaard. 1950.
1716 Hougaard, Martinus Spise-Visen og Tak for Mad. 2 sange med noder.
1717 Biblioteksmøde 15. nordiske Biblioteksmøde, Reykjavik, 1984.
Korrespondance, manuskripter og noter vedr. "Bibliotekerne og forfatterne/kritikerne" og "Kulturjournalistikken og dens læsere i 8o´erne".
1718 Borch, Steen Scrapbøger fra Besættelsen 1940 - 1945.
1719 Dumreicher, Carl (1879 - 1965) Brev til Stensgaard med dedicering af "Fra min Bibliotekstid", 1954.
1720 Zwergius, Ole Afskedsprædiken ved Frue Kirke, Århus. 1984.
1721 Dahl, Ejnar Regnskabsbøger 1958 - 1974. [Gartner i Børkop, f. ca. 1903 ?)
1722 Birkerød Sogn Protocol over Sogneforstanderskabets Forhandlinger, 1863 - 1873.
1723 Olesen, Dorthe Lund Scrapbøger.  1957 - 1961.
1724 Fjelrad, Georg (1901 - 1979) Scrapbøger. 1917 - 1975.
1725 Jensen, Johs. V. (1873 - 1950) To breve til Thorvald Vognsen. Vedr. oprettelse af en naturpark.  1947 og 1949.
1726 Ford, John Det er en skam hun er en mær.  Oversat af Poul Borum 1983. Rollehæfte.
1727 Webber, Carl van Amerigo. Rollehæfte.
1728 Holberg, Ludvig (1684 - 1754) Maskerade. Bearb. af Preben Nedergaard. 1984. Rollehæfte.
1729 Paladsrevolution Paladsrevolution. Rollehæfte.
1730 Willumsen, Dorrit (1940 -  ) Caroline. Rollehæfte. Vedl. teksthæfte med hist. oplysninger.
1731 Gogol, N. V. Revisoren. Oversat af Kjeld Bjørnager. 1980. Rollehæfte.
1732 Sartre, Jean-Paul Djævelen og den gode Gud. Oversat af Finn Frandsen. Rollehæfte.
1733 Ibsen, Henrik De Unges Forbund. Oversat af Jacob Kielland. Rollehæfte.
1734 Kølle, Victoria (f. Schmidt) Arkiv.
1735 KFUM og K, Århus Arkiv. Registrant forrest.
1736 Makwarth, Miskow Hvem er jeg? eller Djævelens Datter. Operette. Musik: Viggo Synnestvedt.
1737 Sørensen, Allan Ploug Aarhus KFUM´s opståen og udvikling indtil 1911.  1972.
1738 Vestergaard [provst] Manuskript til revideret udgave af det ny Testamente på grønlandsk. 1928 - 1935. Vedl. korrespondance.
1739 Friis, Hans Kristian Notesbog med religiøse og historiske betragtninger fra perioden 1896 - 1901.
1740 Snydeoversættelse Håndskr. oversættelser af bl.a. Cæsars Gallerkrig, brugt på Esbjerg Statsskole i 1930'erne.
1741 Midtjydsk Gildelaug Papirer vedr. -. I kopi. 1987.
1742 Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det Samling af Aktstykker, 1877, 1911. Tariffs with Japan, Korea & Formosa. 1905.
1743 Jochumsen, Anton Indforviklingsmekanisme. 1970.
1744 Dæknavne Kartotek over dæknavne for modstandsfolk under besættelsen 1940 - 1945.
1744 Forbudte bøger Forbudte eller beslaglagte bøger. Københavns politis følgeskrivelser til Statsbiblioteket. 1940 - 1947.
1744 Frit Danmarks Hvidbog Kladde og arbejdspapirer til dele af Frit Danmarks Hvidbog I-II (1945 - 1946). Uden forf.ang.
1744 Kold, Lise Erling Kristensen. En bibliografi. 1976.
1744 Lund, Jørgen Manuskripter om lærere i dansk litteratur. 1967. Århus by under den tyske besættelse. 1964 - 1965.
1744 Lund, Søren (1912 - 1985) Papirer. Registrant forrest.
Jvf. HS nr.1829
1744 Pedersen, Bertel Oversigt over tysk propagandamateriale udgivet i Danmark under besættelsen. 1977.
1744 Sorgenfri Slot Rapporter fra Livgarden og Lyngby Politi om tyske troppers besættelse af Sorgenfri Slot 29.8.1943.
1745 Petersen, Ove Papirer vedr. nordisk union. [Direktør, Frichs].
1746 Bjøl, Erling (1918 -  ) Interviews med franske politikere og embedsmænd. Manuskriper. Disputatsmateriale.
1747 Sejr, Emanuel (1891 - 1980, Overbibliotekar) Arkiv. Supplement.
1748 Johansen, Jens Tjenesteforhold. Lærebog ved Hærens Officerskole 1918.
1749 Liljegren, Joh. E. Run-Lära. 1832.
1750 Seeberg, Erich Mindeskrift til Bengt Seeberg. 1944. [B. S. sank med slagskibet Tirpitz 12.11.1944].
1751 Bond, Edward Krigsspil. Oversat af Finn Methling. Manus. Århus Teater.
1752 Kruuse, Jens (1908 - 1978) Papirer. Supplement.
1753 Dreesen, Flemming og Ole Hoffmann Novotny schtöhm ´85. Et julehæfte redigeret af -.
1754 Jensen, Anton M. (1871 - 1941) Digte. Udkast og blandede skriverier.
1755 Lind, Arne Stammer slægten Lind fra gården Lind i Gudum sogn.
1756 Statsbiblioteket Kuriosa fra det gamle Statsbibliotek.
1757 Sejr, Emanuel (1891 - 1980, Overbibliotekar) Papirer. Uregistreret.
1758 Thorbjørnsen, Lis Arkiv. Teatermanuskripter, librettoer m.m.
1759 Pergament - fragmenter Pergament - fragmenter. 15.-16. årh.
1760 Zent, Botilla Skudsmålsbog fra 1870´erne.
1761 Fritz, Sven Oversigt over artikler vedr. guldsmede og guldsmedearbejde fra 1954 til 1989.
1762 Nielsen, Christian Brev fra Florida samt dåbsattest. 1989.
1763 Madsen, H. O. Thorup Toldvæsenets kristelige Forening
1764 Seedorff, Hans Hartvig (1892 -  ) Arkiv.
1765 Bjerg, Johannes Fotografier af Johannes Bjerg-relieffer og skitser.
1766 Larsen, Otto Arkiv.
1767 Katz-Suchy, Julius Arkiv. Avisartikler, breve, fotos.
1768 Danielsen, Jens Bjerre Arkiv. Artikler og breve.
1769 Münster, Knud Arkiv.
1770 Løgstrup, K. E. / Vanggaard, Thorkil Korrespondance i anl. af udsendelsen "Vært for en aften", 1966.
1771 Thomsen, Karl V. (1923 - 1988) Arkiv.
1772 Dich, Jørgen S. (1901 - 1975, professor) Arkiv.
1773 Kruuse, Jens (1908 - 1978) Arkiv.
1774 Nielsen, Zakarias (1844 - 1922) Provsten i Højelse. Samt brev og fotografier. Omhandler Mandrup Peder Kruuse.
1775 Feydeau, Georges Hotel Paradiso. Oversat af Jens Kruuse. Manus. til TV-teater 1971.
1776 Gogol, Nikolaj Døde sjæle. Oversat af Jens Kruuse. Radioteatret 1965.
1777 Moliére Den fine mand. Oversat af Jens Kruuse. Ballet-komedie, Århus Teater 1966/67.
1778 Schehade, Georges Rejsen. Oversat af Jens Kruuse. Radioteatret.
1779 Vik, Bjørg To akter for fem kvinder. Oversat af Annebeth Kruuse og Charlotte Strandgaard.
1780 Goldschmidt, Oliver Jomfru på knæ. Oversat af Jens Kruuse. Aalborg Teater 1965.
1781 Mester Pierre Pathelin Mester Pierre Pathelin. Fransk middelalderfarce, oversat af Jens Kruuse.
1782 Regy, Claude Jacques og kærligheden. Oversat af Jens Kruuse. Hørespil.
1783 Racine, Jean / Euripides Fædra. Oversat af Jens Kruuse. Teaterstykke.
1784 Vian, Boris Generalernes teselskab. Oversat af Jens Kruuse. Teaterstykke.
1785 Hemmingsen, Hans Chr. Bibliografi over Jens Kruuses forfatterskab. 1974.
1786 Tejn, Michael Manuskript til "Drømmen og virkeligheden". Brev og bemærkninger fra Jens Kruuse. Manuskript til "Støvet kan bære". Manuskript til "Romanen om Sannie".
1787 Poulsen, Orla Bundgård Mod Hippokrene. Manuskript til digtsamling.
1788 Jensen, Kai (Biskop) Arkiv.
1789 Lindhardt, P. G. (1910 -  ) Manuskript til artiklen "Opstandelsestro eller fremskridtstro", trykt 1953.
1790 Clausen, H. P. (1928 -  ) Manuskript til foredrag: "Historikeren og pressen", 1966.
1791 Albertsen, Robin Kompendium vedr. sagnsten, offerkilder m.m. i Danmark.
1792 Corydon, Robert Manuskript til digtsamlingen "Forstening", ca. 1949.
1793 Stefani, A. "Handy Book". Bemærkninger om oceandistancer, ruter, stuvning af ladninger m.m.
1794 Gentikow, Barbara Transkription af interviews med 12 kabel-tv-brugere i Århus, 1989. Bilag til "Fernsehenrezeption im Interkulturellen Kontext. 1992.
1795 Geiger, Theodor  (1891 - 1952, professor) Papirer. Supplement. Registrant udarb. af S. Bachmann.
1796 Græsholt, Thorkild (1926 -  ) Liste over bøger efterladt på Skelby præstegårds loft af sognepræst Niels Bernhard Gotfredsen (1863 - 1924).
1797 Kleist, Heinrich von Ildprøven, eller Kätchen fra Heilbronn. Oversat af Niels Brunse. Det kgl. Teater 1990/91.
1798 Købmandsbog - for ukendt, Aalborg 1941 - 1944.
1799 Johansen, Ninna Rode (1957 -  ) Arkiv. Personlige papirer.
1800 Magnussen, Ib (1924 - 1972, Overbibliotekar) Arkiv, supplement. 
1801 Brecht, Bertolt Laser og pjalter. Oversat af Niels Brunse. Rollehæfte, Århus Teater 1988/89.
1802 Sørensen, Jens Smærup Lyset over Skagen. Rollehæfte, Århus Teater 1988/89.
1803 Strindberg, August Spøgelsessonaten. Oversat af Janicke Branth. Rollehæfte, Århus Teater 1986.
1804 Strindberg, August Kronbruden. Oversat af Ebba Hentze. Rollehæfte, Århus Teater 1990/91.
1805 Ørum, T. P. A. Strejftog.
1806 Hanberg Sørensen, A. P. Danske maleres arbejder på Charlottenborg 1883 - 1946.
1807 Kruuse, Jens (1908 - 1978) Arkiv. Supplement. Manuskripter.
1811
 
Løsningen på det globale miljøproblem. Ved Beauty Love Beauty Love.
2 pk.
1812 Krarup Mogensen, A. Kulturgeografiske studier i det sydlige Kanem (Chad, Afrika)
1813 Et fotoalbum.
 
Fra perioden 1930-36.
Erhvervet på et loppetorv.
Nærmere omtalt i "Rotunden" 1994 no. 3.
1813 Fotoalbum 1930-1936. Ukendt ejer.
1814 Svalastoga, prof. Kaare. Sociologisk Metodik. Manuskript.
1 læg.
1815 Birkedal, Uffe. Et manuskript formentlig sendt til Højskolebladets redaktion. (1890'erne).
1 læg.
Skænket af Poul Daugaard, feb. 96
1816 Nielsen, Zakarias. Breve til Karl Jørgensen og Konrad Jørgensen. (Højskolebladets redaktion). 1889-1900.
1 læg.
Skænket af Poul Daugaard, feb. 96.
1817 Eskesen, Morten. Breve til Karl Jørgensen. (Højskolebladets redaktion).
1894-99.
1 læg.
Skænket af Poul Daugaard, feb. 96.
1818 Sejr, Emanuel. Arkiv fra Emanuel Sejr.
Far og mor, Bd. 1-3
Fars familie og erindringer.
Mors familie
Mors rejser.
Mors brødre og Canada album
Niels Henning og Knud
Modtaget januar 1997.
1819 Jensen, Lene. Poesibog fra Lene Jensen, 1957.
Købt på loppen d. 4/6-95.
1820 Christensen, Christian. Håndskrevne og indlagte sange. 1913-1972
Købt på loppen d. 4/6-95.
1821 Friis, Mogens Korrespondance med Karl V. Thomsen.
1 læg
Gave fra Mogens Wohlert, juni 1996. 
1822 Bødding, P.O. Foredrag.
Skænket af Dansk Santalmission.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Arkiv.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondance, udklip og fotos.
1. læg: A-C
2. læg: D-F
3. læg: A-H
4. læg: H-
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondance, udklip og fotos.
1. læg: A-W
2. læg: A-W+ diverse
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondance, udklip og fotos.
Norden.
1. læg: A-N
2. læg: O-W
3. læg: Norden
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondance, udklip og fotos.
1. læg: H-M
2. læg: N-R
3. læg: S
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondance, udklip og fotos.
1. læg: P-T
2. læg: V-Z
3. læg: Q-S
4. læg: T-V
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Bjerno, Erling D.
Korrespondance, udklip og fotos.
1. læg: Bjerno i 60'erne.
2. læg: Bjerno i 70'erne.
3. læg: Bjerno i 80'erne.
4. læg: Bjerno i 90'erne.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Værker af og omhandlende Erling D. Bjerno
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Omhandlende Breen, Robert & Erikson, Leif & Faigh, Leif.
2 læg.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Heide, Erik.
Korrespondence, udklip og fotos.
1. læg: 1951-1960.
2. læg: 1960-1970.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Heide, Erik.
Korrespondence, udklip og fotos.
1. læg: 1970-1980.
2. læg: 1970-1984.
3. læg: 80'erne- 1990.
4. læg: 90'erne+ familie.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondence, udklip og fotos
1. læg: Horning, Torben.
2. læg: Mortensen, Richard & Mathiassen, Niels.
3. læg: Melchior, Ib
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Pedersen, Poul.
Blandet korrespondence, udklip og fotos.
1. læg: Danmark.
2. læg: Paris.
3. læg: Pedersen, Winkler, Dybris.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondence, udklip og fotos.
Især Østeuropa.
1 læg.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondence, udklip og fotos.
1. læg: A-G
2. læg: A-I & P-R
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondence, udklip og fotos.
Udland.
1. læg: B-P
2. læg: Blandet.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet korrespondence, udklip og fotos.
1. læg. Udland.
2. læg: Tyskland.
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Fotos, udland. ( Også danskere bosiddende i udlandet)
Teater.
Om Aarhus.
2 læg
1823 Andresen, Georg. Arkiv. Blandet officiel korrespondence, udklip og fotos.
2 læg.
1824 Arkiv fra Poul Langagergaard. MF-sagen. En personlig redegørelse med dokumentation.
1825 Centralregistranten for Arkitekturtegninger. Centralregistranten for Arkitekturtegninger. Udført af Hakon Lund 1956-1957.
1826 Dybris, Freddie. Arkiv. Arkiv.
1826 Dybris, Freddie. Arkiv. Scrapbøger.
1. 15.7.1945 - 1.9.1955
2. 1.12.1955 - 30.3.1959
3. 1.6.1959 - 1.10.1960
4. 15.9.1960 - 15.11.1960
5. 1.12.1960 - 15.4.1964
6. 1.4.1964 - 15.10.1965
7. 1.10.1965 - 1.9.1968
8. 30.8.1968 - 1.10.1970
9. 10.10.1970 - 18.4.1971
10. 1.7.1971 - 15.11.1972
11. 10.11.1972 - 30.8.1974
12. 1.9.1974 - 25.6.1976
13. 1.7.1976 - 15.10.1977
14. Oktober 1977 - Foråret 1979
1826 Dybris, Freddie. Arkiv. Avisudklip, kataloger m.v. til scrapbøger.
1. Indtil 1980
2. 1981 - 1983
3. 1984 - 1994
1826 Dybris, Freddie. Arkiv. Fotos.
1. Malerier I
2. Malerier II
3. Billeder II
4. F[reddie] med egne
5. Oliebilleder 1972
6. Cigarkassebilleder
7. Retrospektiv udstilling 1972 (50 år)
8. Dybris
9. evt. katalogbilleder
10. Freddie. Portrætter og m/billeder
11. Os to!
1826 Dybris, Freddie. Arkiv. Lysbilleder af malerier. 9 kassetter.
1826 Dybris, Freddie. Arkiv. Diverse.
1. Indlån af malerier til den retrospektive udstilling 1972.
2. Korrespondance om katalog 1972 m. Jacob Paludan, Elsa Gress, Tage Skou-Hansen, Peter Seeberg, Ole Sarvig og Poul Ørum.
3. Biografi, udstillingsfortegnelse, værkfortegnelse o.l.
4. "Blå trådes genlyd", "Betragtninger" og 2 privatbreve
1827 Petersen, Eggert (1927-) Kronikker og avisartikler.
1. 1948 - 1969. 1 bd.
2. 1970 - 1979. 1 bd.
3. 1980 - 20.3.1995. 1 bd.
1828 Petersen, Eggert (1927-) Presseklip fra offentliggørelsen af politisk-psykologiske udersøgelser vedr. danskernes trivsel/livskvalitet under krise og opsving i årene 1982, 1986, 1988, 1990, 1994 og 1996. Samlet af Eggert Petersen.
1829 Lund, Søren (1912 - 1985) Papirer. Tillæg. Jvf. HS nr.1744
Om Karl V. Thomsen, Richardt Gandrup, Henrik Pontoppidan, Hakon Stangerup, Carl Scharnberg m.fl.
1830 Skautrup, Peter Arkiv.
 
1831 Petersen, Eggert Artikler i Tidsskrift for Søvæsen, mentalhygiejne & Arbejdspsykologisk Bulletin. 1950-1996
1832 Vaaben Beskrivelse over de Danske Familiers Vaabener tilliemed deres Genealogie. Thome I
1833 Bruun, C. F. Symbolik af Martensen. 1844.
Foredrag af Professor Martensen.
1834 Bruun, Christian Frederik Latinske stile af -. Horsens Skole. 1839-40
1835 Bruun, C. F. Speculativ Dogmatik efter Professor Martensen. Kjøbenhavn 1845.
1836 Dagbog Dagbog som er ført ved Gymnastik-Undervisningen af Horsens Lærde Skole. Begyndt den 1ste October 1845. - 62
1837 Raben, Julius. Lensgreve til Christiansholm (1804-79), cand.jur., folketingsmand Rejse-Journal. 3die del.
Fra Pisa den 14de October 1831 til 10de Marts 1832
1838 Digte Blandede lyriske digte. Ottende og niende bind.
Skrevet af forfatteren (ukendt) 31.12.1860 - 17.6.1862
1839 Larsen, Otto - Tillæg til arkiv for - Udklip 1932-1994
1839 Larsen, Otto - Tillæg til arkiv for - Festsange 1994-1999
1839 Larsen, Otto - Tillæg til arkiv for - Erik Colding Thaysen: "Der ønskes en undersøgelse og vurdering af den teologiske og kirkeretslige argumentation, som Otto Larsen-sagen gav anledning til". Tremånders opgave i kirkehistorie. December 1985.
1840 Gabriel-Jensen, Mogens Breve til Agnete Hoffmann, dat.3.12.1922 og feb.1923
1841 Thomsen, C. J. T. Samlinger til Århus by og hospitals historie. Udskrift af kilder.
1842 Christensen, Christen Familie-Stambog. Glimt over slægten gennem 200 år. Anetavler og slægtstavler for Christen Christensen, Størlinge, og hans hustru Maren Christensen f. Hansen, samt deres søskende
1842 Christensen, Jens Peter (*13.2.1880 +10.9.1972) Af vor slægts historie (Et hundredår). Slægtsminder og barndomshjem.
1842 Christensen, Jens Peter (*13.2.1880 +10.9.1972) 4 familiebreve. 1914-1929,
1843 Nielsen, Børge Brudstykker og notater, optegnelser m.m. vedr. den gamle præsts kloster på Lem Hede.
Vedr. Haakon Rabjerg.
1844 Pedersen, S. M. The universe as a field of force. The universal vacuum/tensor field dynamics. A closed infinity. 1995.
1845 Auchet, Marc Kaj Munk ou la logique de l'imaginaire. Thèse à l'Université de Nancy II, Juin 1990
1846 Kjær, Børge Udviklingen i professor Rasmus Nielsens forfatterskab med særligt henblik på hans forhold til det moderne gennembrud og positivismen. 1968.
1847 Kjærgaard (?), Emil, "Østergaard" i Løvel Dagbog 14.1.1944 - 15.4.1951
1848 Snorrason, E. (1915-) C. G. Kratzenstein, professor physices ... and his Studies on electricity during the eighteenth century. Diss. 1974
1849 Panum, P. L. Christian Gottlieb Kratzenstein. Et bidrag til Danmarks person- og kulturhistorie ... Væsentlig efter utrykte kilder bearbejdet af -.
1850.1 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Kirsten Angaard.
1850.1 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Familien Stentoft  (Mor + Ole; faster Eli; faster Kirsten; faster Marie; moster Lilly)
1850.1 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Inger Frederiksen.
1850.1 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Hilda.
1850.1 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Conny Larsen.
1850.1 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Leif.
1850.1 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: John Lundgren.
1850.10 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Jørgen Hauge Jensen + Pia Marqvard Jensen; Jonas; Mikkel; Malte.
1850.11 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Poul Jørgensen.
1850.12 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Lisbeth Helboe Nielsen.
1850.13 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Ole Helboe Nielsen.
1850.14 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Petter (= Gudrun Pedersen) + Pil; Lena.
1850.14 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Helle Fenkel + Jerry Fenkel.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Jane + Jonas.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Jeanette Lykke Andersen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Kristian Skov Andersen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Angela + Per.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Anna; Thomas; Esben; Helge.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Sv. Aage + Gudrun Ballisager.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Bedstefar + Bedstemor.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Birgit.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Birgit.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Esther + Peter.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Farmor.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Frands; Kalisse et al.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Georg.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Gerda.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Karen Grove.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Torben Grue.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Handelskostskolen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Hanne.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Hans.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Hans.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Anne-Mette Hansen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Per-Henrik Hansen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Ingrid + Hans-Erik Harboe.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Heidi.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Helge; Karen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Helge Jensen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Henry + Johanne P. Jensen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Ib; Anita Birkbak; Tanja.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Jørgen + Lisbeth.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Ulla Henningsen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: B. Kaadt.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Karen.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Kis + Thjelle et al.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Kisse Stentoft.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Lasse Koustrup.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Kristine et al.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Birte Laier.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Lasse; Line et al.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Lilli.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Line; Futte et al.
1850.15 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Lis Buchwald Olesen.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Marianne; Jette.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Morfar.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Moster Martha (= Lilly Skov Andersen); Wilhelm.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Niels; Birgit.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Ole; Birgit.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Oldemor.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Palle.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Karen Lisbeth Petersen.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Birthe Petersen.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Pia et al.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Pia; Leon; Simon; Maja.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Peter; Mille.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Birthe Petersen.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Karen Raunkjær.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Poul.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Lise Roar.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Gudrun Skaarslev.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Svend; Ella.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Svend Erik; Lise.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Lone Sørensen.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Testrup Højskole.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Jytte Thrane.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Tove.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Trine.
1850.16 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Andrew + Ulla Whitmont.
1850.17 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Peder Pallesen + Torben Astrup.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Willy J. Paulsen.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Elsebeth Pedersen.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Sonja Randi.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Jytte Reimann.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Familien Skaarup.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Hans Skyum.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Svend Aage ?.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra:Tanny L. Sørensen.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Søs ?.
1850.2 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra:Freddy Thimsen.
1850.3 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Adressater <> Hanne Stentoft Nielsen/ Hanne Astrup.
1850.3 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Hanne Stentoft Nielsen til Hans Astrup.
1850.3 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Forskellige afsendere.
1850.4 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Forskellige afsendere.
1850.4 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Forskellige afsendere.
1850.4 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Forskellige afsendere.
1850.5 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Blandede lejlighedsskrifter.
1850.6 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Kostplaner. Theater.
1850.7 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Diverse.
1850.8 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Finn Halkjær + Birthe; Kisse; Anne Mette.
1850.9 Hanne Stentoft Nielsen / Astrup Korrespondance fra: Hans J. Hinrup +Karen; Johanne.
1851 Hammershaimbs Arkiv Arkiv.
1852 Hammerich, Martin Sakuntala. Oversat og forklaret af Martin Hammerich
1853 Dahl, Flemming Lidt om Baggesens Parthenaïs. Incl.: To breve til og fra Flemming Dahl og Bent W. Dahlstrøm. Dat 20.6.1970 og 16.6.1970 
1854 Baggeseniana Jens Baggesen og hans tid.
1855 Baggesiana De tolvs latinske udfordring, - og Tylvtestriden
1856 Langheim, Charlotte Sophie Blumenlese für Charlotte Sophie Langheim, d.24.Decbr. 1832
1857 Tegner, Hans Christian Harald Eksempelbog
1858 Poulsen-Hansen, Lars P. og Holger Scheibel Materialer til udgivelsen af Fabler' af Ivan Krylov
1859 Stockholm-papirer (fra anerkendelsesudvalget) Stockholm-papirer (fra anerkendelsesudvalget). Materialesamling fra Alvilda Lasen (Lis Nielsen). kopieret april 1977 af Tage Revsgård Andersen
1860 Kamronn, Asger Taghaver. Besvarelse af den i det valgte Hovedfag "Anlægsgartneri" stillede opgave. December 1947.
1861 Dansk Santalmission Glimt fra Santalernes kirke. Udg. af Dasnk Santalmission i anledning af Santalkirkens 100 års fødselsdag. [1969]
1861 Dansk Santalmission Bangla Desh. Amar Desh. Compiled by Julie Parshall. (Dacca 1975)
1861 Dansk Santalmission Danish Bangla Desh Leprosy Mission. Report from the field-centre Thakurgaon Apr.78-March 79
1861 Dansk Santalmission Ingen kender dagen - før efter midnat. Forfattet, samlet agf Niels Anton Dam, nov.70 - juli 71.
1861 Dansk Santalmission Oluf Eie: Hans Peter Børresen i Danmark 1876. Børresens første kontakt med Danmark efter udrejse i 1852.
Manuskript 1975,18 s
1862 Pedersen, P. O. Optegnelser til Forelæsninger over Telegrafi og Telefoni. (København 18.2 - 10.6.1909, 14.9-31.11.1909)
148 s. + tillæg, 95 s. + tillæg
1863 Foto Scrapbøger om fotografi. 1956-57, 1957-59, 1960-64, og 1965. 4 Bd.
1864 Kristiansen, V. V. Kristiansen: Bidrag til en Ordbog over Gadesproget og saakaldt Daglig Tale. (Kbh. 1866). Fyldt med håndskriftlige tilføjelser/eksempler.
1865 Jespersen, Alfred Foredragsnotater til ledsagelse af film, formidlet som rejsesekretær for Felix Film. 1967-86.
Jvf. http://filmogtro.dk/
1866 Christiansen, Einar En Audiens paa Slottet i 1747. Festspil i én Akt.
Håndskrevet manuskriptafskrift. 52. s. indb. i helbind, brun ged, med blindtrykte ornamenter på bindsiderne, indv. blindtrykte rammer (Anker Kyster).
Eneste eksisterende eksemplar til det Kgl. Teaters festforestilling i 1884 i anledning af Holbergs 200-års dag. Indklæbet brev fra teaterdirektør Fallesen vedr. opførelse af stykket.
1867 House, Agnes A. og Jenny J. Andersen Brev til Søster Clara. Dat 13.12.1955.+ Chart of the World and the Spirit Worlds ... by The Virgin Mary + rettelsesblade.
Vedlagt bøgerne "Fire of Wisdom", "The Prince of Peace", "Clay-His Reincarnations", "The Home of the Soul", "How to get to Heaven 1-2" af House, Anderson, Clay, Jesus, Virgin Mary. Alle bøger har dedikation.
1868 J. H. Brouwer og Erling Stensgård Breve fra Brouwer til Stensgård 14.9.1959 til 27.9.1960.
Frisica.
1869 Søderberg, Edvard Brev til 'Højstærede Hr. Direktør', dat. nov.1896. Om et medfølgende Lystspil. 
1870 Det Mosaiske Tabernakel Det Mosaiske Tabernakel, på Enghelsk trykt og udgivet New York 1860, oversat af A. L., 1889-90
1871 Scherfig, Hans Idealister. 2.korrektureksemplar med rettelser. Med dedikation af Hans Scherfig til 'Bom'. Dat. 10.9.1945
1872 Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S Papirer. 1979-84.
1873 Ørsted, H. C. Brev af 11.5.1938 til Professor Hauch.
Bilagt: "Tale ved det kongelige Videnskabernes Selskabs Mindefest over dets Præses ... Adam Wilhelm Hauch"  holden af .. H. C. Ørsted. Med den til Festen digtede Cantate af Professor C. Hauch. (Kbh. 1838, 32 s.)
1874 Bach-Nielsen, Carsten kongelig bygningsinspektør for Jylland, professor Vilhelm Theodor Walther (1819-1892) og hans arbejder. (Århus 1999) 32 s.
1875 Madsen, Holger Basunkorene i Nordslesvig.
1876 Olsen, Jørn Henrik Metoder i en relevant kontekstualisering.
"Evangeliet og kulæturerne" Åben studiedag 31.10.1995., 16 s.
1877 Besættelsen Brevfragment fra Aalborg, om quislinge og tyskerne. Ca.1944. + Gavebrev
1878 Hansen, Ejnar (1885-1958) Prøvebog. Originaltegninger til gobeliner m.v. af Farver Ejnar Hansen.
Avisudklip, notater m.v. indlagt.
1879 Hase, Karl Karl Hase: Kirchengeschichte. Lehrbuch für academische Vorlesungen. (Leipzig 1834) 611 s.
Indskudte blade og tilskrivninger, formentlig ved ejeren C. Jørgensen.
1880 Udenrisgministeriets Pressebureaus Ugentlige Meddelelser til Pressen Udenrisgministeriets Pressebureaus Ugentlige Meddelelser til Pressen.
Bd.1: 2.5.1942-28.12.1942
Bd.2: 9.1.1943-29.12.1943
Bd.3: 8.1.1944-30.12.1944
Bd.4: 6.1.1945-4.5.1945
1881 Jensen, Viktor Dage af en lønarbejders liv. (Kbh. 1912)
1882 Røper Slægten Røper. Slægtstavle.
1883 Danneskjold-Laurvig, Anna Sophie, Gräfin Anetafel.
1884 Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab, Det To foreningsbreve til Professor  C. F. Wegener. Dat. 24.8.1837 og 17.6.1841
1885 Søttrup, Jan En historisk episode. Ukendte sammenhænge vedrørende Frederik VI, Frederikke Dannemand, Marianne Pontavice, disses børn, samt Caroline Seifert. (Kbh. 2005) 32 s.
1886 Frandsen, Pie Baastrup Erindringer 1942-45. (Randers 1998) 22 s.
1887 Lublow, Wolfgang Lagerzeitung Vestre-Alle, Aalborg, 2.november 1945, nr. 1.
Tak Aalborg - tak Danmark. Aalborg Stiftstidende 21.3.1998.
Weihnachten 1945 im Lager Vestre-Alle. Die Pommersche Zeitung 21.3.1998.
1888 Street-Jensen, Jørn Thomsen og tredelingen - endnu en gang. Særtryk af Aarbøger Nord. Oldk. Hist. 1998.
Vedlagt fotokopier af breve fra Sven Hylander til C. J. Thomsen. 1818-1821.
1889 Stub-Jørgensen, Christian Min Strand - Vinterstorm. Digt. Godkendt af censuren 25.11.1943
1890 Stub-Jørgensen, Christian Breve fra Sophus Claussen (1916-31), Johannes V. Jensen (1924-43) , Poul Henningsen (1937) og Paul la Cour (1930-35)
1891 Nash, Jørgen Breve og udstillingsmateriale til Ejgil Søholm. 1996 og 2000.
1892 Abrahams, N. C. L. Meddelelser af mit liv. (1876) + egenhændige manuskripter
1893 Baggesen, Jens Baggeseniana.
Særtryk, Småtryk, Førstetryk, arkivalier.
1893 Baggesen, Jens Baggeseniana.
Særtryk, Småtryk, Førstetryk, arkivalier.
1893 Baggesen, Jens Baggeseniana.
Særtryk, Småtryk, Førstetryk, arkivalier.
1893 Baggesen, Jens Baggeseniana.
Særtryk, Småtryk, Førstetryk, arkivalier.
1894 Hertz, Henrik Hertziana.
Særtryk, Småtryk, Førstetryk, arkivalier.
1894 Hertz, Henrik Hertziana.
Særtryk, Småtryk, Førstetryk, arkivalier.
1895 Thorvaldsen, Bertel Småtryk.
1896 Blinkenberg, Andreas (1893 - 1982) Ordbogssedler. Eksempelsamling fra den kasserede helhed.
1897 Stensgård, Erling (1876 - 1966) Frisica. "Frisiske Breve".
Pjecer, udklip, breve. 
1898 Kristoffersen, Frode "Jorden rundt på tommelfinger". Scrapbog og korrespondance.
1899 Afskrifter Samling af afskrifter af breve o.l. fra reformationstiden. På latin og tysk. M.S.6
1900 Flavius Horatius L. Horatii Flavi: Tvende Breve-Bøger samt hans første Satyres oversættelse paa Dasnek Verse, hvorhos nogle originales og Oversættelser for Tiidsfordriv udarbeidet af  O. S.
1901 Blache, H. H. Encyclopaedie af den latinske Philologie forelæst af Professor Rhorlacius 1806 & 1807. 1ste Hefte.
1902 Herodot Fragment af latinsk oversættelse og komm. til Herodot II, 1-181. M.S.3.
1903 Lüttichau, C. F. Vedr. betaling af 200 Rbd. 1777. 10 s.
1904 Kiellerup, N. Samling af afskrifter af epitafier, vers, opskrifter, breve o.a.
1905 Jørgensen, H. C. Latinske stile.
1906 Strøm, N. F. Latinske stile. 1832. + indlagte digte.
1907 Samlebind Afskrifter 1756ff om krigen mellem Rusland og Preussen, om danske politiske forhold, samt digte o.l.
1908 Worm, Jens Samlebind m. bl.a.: 'Tabeller over den Franske Historie', 'Den nyeste Franske Historie', 'Collegium over den nye Danske Historie', 'Indledning til den Danske Historie under de Schioldunger' m.m. [1763]
1909 Århus Katedralskoles Bibliotek Kataloger, tilvækstprotokoller/lister, udlånsprotokoller. Ca.1866-1991.
1910 Århus Katedralskole Aarhuus Rectorats Correspondence Protocol begyndt den 28 Febr. 1813
1911 Århus Katedralskoles Bibliotek Blandede ældre arkivalier fra Biblioteket. Jvf. evt. skolens katalog i HS nr.1909.16
1912 Århus Katedralskoles Bibliotek Almindelig Anmærkning Bog for Realskolen. 1843-1846.
1913 Indbindingskontrollen Feriepostkort og -breve til Indbindingskontrollen, HUM2, SAM og Systematisk Afdeling. Ca.1976-2005.
1914 Teosofi Teosofiske skrifter af C. W. Leadbeater, Annie Besant, Mabel Collins, Walter R. Old og H. P. Blavatsky. 1894-1944. Oversat af Christian Møller. Stencileret.
1915 Nostradamus Nostradamus. Oversat af Harald Michelsen.
1916 Thomsen, Karl V. (1923 - 1988) Scrapbøger 10.3.1986 - 15.6.1989
1917 Feilberg, H. F. Brev til organist Madsen-Stensgaard. 20.1.1901
Om Gebauer og Laub.
1918 Rørdam, Valdemar Jens Paludan-Müller. Mindedigt. manus 11 s.
1919 Rantzau, Wilhelm Tre stk. manus: "Carl Jørgensens Rekrutteri. Sangmonolog", "Uroligheder i Leiren" og "optræden af den Geistlige ..".
Bilagt årstalsliste "Den ældste historie"
1920 Lea, Dina Henrik Pontoppidans minne. (norsk). 17 s.
1921 Littmann, E. Postkort til Prof. E. Littmann fra Wöldike (?). dat. Strasbourg 16.2.1910
1922 Weymann-Munck, Elisabet Brev fra Walter Iwan med tak for "Fünen als Siedlungsraum". Reykjavik 10.12.1936.
1923 Meisling, Simon (1787-1856) Digt "Til min Ven Pastor J. Jacobsen og hans Henriette!". 8.1.1826.
1924 Holstein-Rathlou, Viggo J. von Breve og sange. 1940-45. Kopier fra forsk. arkiver.
1925 Pedersen, Bent Artikel "The Aarhus Attack" om bombardementet af Studenterkollegierne 31.10.1944 + fotokopierede arkivalier vedr. sagen.
1926 Norgesfonden Pjecer, breve og børnetegninger som tak for hjælp til "fordel for norske børns skolebespisning". 1945-46
1927 Grundtvig, Vilhelm Svenska Turistföreningens Årskort 1915-16, 1920 og 1927.
1928 Woel, Cai M. Bogbestillinger. En samling postkort med autografer af bl.a. forfattere. Eks.: Martin A. Hansen, Johs. V. Jensen, Johannes Weltzer, Karl Madsen, Jesper ewald, Marcus Lauesen .
1929 Armensk kalender Armensk Kalender. 1776. Hdskr. dat.Trieste 1784.
1930 Kjære Modernavn, Det Det Kjære Modernavn. Kbh. u.å., 2.oplag.
Har tilhørt Ane AMrgrethe Thomsen. Ilagt seddel: en Dok [dukke] til hver af Pigebørne. Lomtørklæder til Aage. Glædelig Jul ... H. J. Thomsen
1931 Krarup, Amtsprovst Mindetale over Pastor Brøllund, holdt i Stadil Kirke d. 22.December 1818.
1932 Hoff, Anne Pallene Stambog. 1795-1819. Opklarende senere noter indlagt.
1933 Gottschalch, Anne Pallene Parentation holden i Odder Kirke over Sal. Madame Anne Palene Gottschalck, den 26de August 1823. Indlagt i Hs. nr.1932.
1934 Brøllund, Lars Graversen Skibs-Præsten Lars Graversen Brøllunds Levnets-Løb til hans Alders ni og tyvende Aar. 1784 + Nogle af Brøllunds Smaaeqvad forfattet til forskjellige Tider og ved forskjellige Leiligheder. 
1935 Digte Egne digte. Forf. ukendt. ca.1948-50. Aalborg, Lønstrup.
1936 Strøm, Selma Erika Josefine Dagbok över sommarferier från år 1921. 1921-29.
1937 Jørgensen, Chr. Miscellania samlede af Chr. Jørgensen. 1836.
1938 Østergaard, Chr. Peter Erasmus Müller's Moralphilosophie foredraget .. 1829, - og Religionsphilosophie foredraget .. 1829
1939 [Jørgensen, Carl] Tidstabel 1861-69.
1940 Hammer, Rolf Poesibog. 22.okt.1880 - Nov. 1893. Indlagt breve fra Rolf Hammer til Fru Andreasen + udklip.
Tre digte af Jeppe Aakjær i poesibogen.
1941 Oehlenschläger, Adam Særtryk, Småtryk, Førstetryk, arkivalier.
1942 Jensen, K. Frank Mail-art.
1943 Selst, Jørgen Breve fra Johan Nielsen, matros på kabelskibet S/S PAcific, Shanghai. Foros af venner i Shanghai vedlagt.
1944 Olsen, Otto Bange øjne. Digte. [1955].
1945 Normann, I. C. Postkort til k. F. Plesner, - om Brøndsted. Dat. 13.6.1935.
1946 Helver, Vald. Breve til Helver. Fra og vedr. bl.a. Otto Wang, Børge Houmann, Ejnar Nielsen, F. Hendriksen, samt vedr. tidsskriftet 'Vagten'.
1947 Stender-Petersen, Ad. (1893 - 1963, professor) To fotoalbums, løse fotos + tale ved begravelsen.
1948 Høgsgaard, Jens L. (missionær) Taler, notater og korrespondance. Især om Indre Mission, Kristeligt Folkeparti og Kinamission.
1949 Soya Indkaldelse til Gustav Wied Selskabets aarlige Generalforssmaling. 1943. Sendt til Cai M. Woel.
1950 Lyskassen Lyskassen. Uofficielt Organ for Aarsmødet i Randers 1932. 1 bl.
[Goodtemplar]
1951 Larsen, Otto Litteraturliste over Otto Larsen-sagen, udarbejdet af Thaysen.
1951 Larsen, Otto Afleveringskorrespondance til Håndskriftsamlingen. 1995-2007
1951 Larsen, Otto Blandet korrespondance til til Otto Larsen. 1931-1964
1951 Larsen, Otto Breve fra Agnete Margesson til Ragna Lasren, g.m. Otto Larsen. 1939-1981.
1951 Larsen, Otto Breve fra Valdemar Larsen til Otto Larsen. 1928-1964, 1982.+
1951 Larsen, Otto Fetsange fra familien. Bridgesange fra Bente Herluf, mange forfattet af Ingeborg Kramhøft.
1951 Larsen, Otto Regnskabsbøger. 1920-1990
1952 Olsen, Thomas Festange m.v. fra Aarhus Universitet. Kollegiefester m.v. 1939-1942
1953 Løkken, Thomas Olesen Brev til Cai M. Woel. 22.2.1952 - Privattryk vedlagt.
1954 Dahl, Bothilde Brev til bogbinder Bøgh. 9.1.1948 + adressekort fra Moesgaard udat.
1955 Drakenberg Pjecer, Særtryk, Udklip, notater om Drakenberg.
1956 Heiberg, P. A. Fortsættelse af translateuer P. A. Heibergs trykte Indlæg dat. 30de Septemb. 1799. Afskrift af ukendt. 84 bl.
1957 Kirkegaard, Antonette Missionslære. Notater.
1958 Telegrafvæsen Liste des télegraphistes examinés. Kinesisk. Dat. Guangxu 13de år = 1887
1959 Telegrafvæsen Tariff book. The Imperial Chinese Telegraph Administration. Har tilhørt Henrik Bohr, Chefoo 15.nov. 1888.
1960 Kina Den Dansk-Kinesiske Venskabs- Handels og Navigationstraktat. 1863. Kinesisk.
1961 Kina To kinesiske bøger. Kinesisk tekst.
1962 Kerr, John G. Report of the Medical Missionary Society Hospital at Canton. Dat.: Guangxu 11te år = 1885.
1963 Balslev, C. F., Biskop Christi Læres Fem Hovedstykker. Oversat af J. Vyff og Ellen Nielsen. Shanghai 1904-1909
1964 Hokusai (176-1849) Hokusai mangwa/manga. Bd.8. - Japansk tekst/tegninger.
1965 Koranen. Koranen. Arabisk
1966 Japan Japanske blomster og fugle. Originaltryk. Dat.: Meiji 24-25 = 1891-1892.
1967 Kina Buddhistisk skrift. 3 bd. i stofæske. Udat. [ca.1860]
1968 Jensen, Johan Fjord Arkiv.
1968 Jensen, Johan Fjord Identitetspapirer, anbefalinger, kontrakter.
1968 Jensen, Johan Fjord Blandet korrespondance. 1971-1980
1968 Jensen, Johan Fjord Blandet korrespondance. 1988-2002.
1968 Jensen, Johan Fjord Manuskripter og korrespondance. 1999-2003
1968 Jensen, Johan Fjord Avisudklip.
1968 Jensen, Johan Fjord Festskrift til Johan Fjord Jensen. 26.11.59.
1968 Jensen, Johan Fjord 4 rapporter: "NSU og framtiden" (1969), "Den Nordiske Humanistkonferansen" (1951), "KKS. Rapport" (1952) og "Kriterium" nr.1, 1.årg.
1968 Jensen, Johan Fjord Rapporter: "Den Fjerde Internationale Studiekonference i Nordisk Litteratur" (1962),  Nordisk Litteraturleksikon (1966) og Dagsorden for Specialistkonference i Nordisk Sprog og Litteratur. (1952)
1968 Jensen, Johan Fjord Rapporter: "Den Nordiske Studenterkonference" (1946), "Nordisk Studenterudveksling" (1953)
1968 Jensen, Johan Fjord "Dialog". Materiale og korrespondance. 1960-1961
1968 Jensen, Johan Fjord Manuskripter fra "Dialog-tiden". 1961.
1968 Jensen, Johan Fjord "Politisk Revy". Manuskripter og korrespondance. 1963-1966
1968 Jensen, Johan Fjord Nordiska Sommaruniversitetet. Tekster og korrespondance. 1957-58.
1968 Jensen, Johan Fjord C. D. B. En studie i moralisme. Manus.
1968 Jensen, Johan Fjord Disketter og CDer med billeder (gravstene)
1968 Jensen, Johan Fjord Notesbøger med registre for: Kirkegårde.
1968 Jensen, Johan Fjord Kirkegårde. Dias.
1969 Steen, Vagn "betragt .. hvert ord på denne side .. som en myre" Billeddigt. Prøvetryk. Gave til Børge Olesen. 9.6.1966
1970 Galebevægelsen i Århus Papirer. 1980erne.
1971 Smith, Thora og Jørgen Jacobsen Brevveksling 1917-1924, 1931-1933. Fotos.
1971 Smith, Thora og Jørgen Jacobsen Breve fra Thora til Jørgen 1917-1924
1971 Smith, Thora og Jørgen Jacobsen Breve fra Jørgen til Thora, 1917-1924, 1931-1933.
1971 Smith, Thora og Jørgen Jacobsen Fotos fra Statsbiblioteket.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Arkiv for Gorm Erik Hjort og familie.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Anetavle for Gorm Erik Hjort og Inger Hjort gift Holm. Slægten Harbou. To fotoalbums. Tegninger.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Dåbsattester. Slægtsbog. Bl. korrespondance og papirer.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Slægtsstudier 1. Korrespondance, attester, fotos.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Slægtsstudier 2. Korrespondance, attester, fotos.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Slægtsstudier 3. Korrespondance, fotos, tryk.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Portrætfotos.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Aase Hjort (1896-1963). Fotoalbums 1.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Aase Hjort (1896-1963). Fotoalbums 2.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Aase Hjort (1896-1963). Fotoalbums 3 
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Aase Hjort (1896-1963). Fotoalbum 4 
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Niels Hjort (1860-1917). Fotoalbum.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Fotos. Bl.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Sofie Valentiner. Fotoalbums.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Arne Hjort og Erna Hjort f. Gravenhorst (1882-1952). Fotoalbums.
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Loa Gisladottir Hjort (1913-1990). Fotoalbums
1972 Hjort, Gorm Erik (1917-2003) Enkeltfotos. Identificerede og sorterede. I plastlommer.
1973 Historisk Tidstabel Historisk Tidstabel, 1853-1860.
1974 Historisk Tidstabel Historisk Tidstabel, 1877 - dec.1885
1975 Nordens Historie Til Nordens Historie. Har tilhørt C. Jørgensen.
1976 Moralphilosophie Moralphilosophie foredragen af Lector Martensen, skreven af Chr. Jørgensen. + Tillæg.
1977 Oldtidens og Middelalderens Historie Oldtidens og Middelalderens Historie. [C. Jørgensen]
1978 Velschow, Prof. Indledning til Trediveaarskrigens Historie. 1838. Foredraget af Prof. Velschow. Skrevet af Chr. Jørgensen.
1979 Velschow, Prof. Trediveaarskrigens Historie foredragen af Prof. Velschow. 1837-1838. Skreven af Chr. Jørgensen.
1980 Hohlenberg, Prof. og Prof. Madvig Collegier til 1ste Samuels Bog Cap.1-12 og Cicero de finibus lib.1 foredragne af Prof Hohlenberg og Prof. Madvig. 1837. [Skrevne af] C. Jørgensen.
1981 [Hohlenberg, Prof. og Prof. Madvig] Forelæsninger over latinske Antiquiteter, Cicero de finibus II,1-12. 1 Samuels Bog 1 13-20 og den hebræiske Litteraturhistorie. [af Prof Hohlenberg og Prof. Madvig]. Skrevne af C. Jørgensen. 1837-38.
1982 Petersen, Prof. Anmærkninger til Aristophanes' Vespæ. Foredragne af Pf. Petersen, skrevne af C. Jørgensen. Vintersemestret 1837/38.
1983 Fabricius, P. Horsens Byes Beskrivelse og Historie. I-II.
1984 Martensen, Prof. Christelig Moral af Professor Martensen. 1844. [skrevet af] C. F. Bruun.
1985 Bruun, Christian Ziffre Bog for Christian Bruun, begyndt den 7.November 1831.
1986 Virgil Oversættelse til 1ste Bog af Virgils Æneide.  C. Bruun.
1987 Laugesen, Peter Tidsskrift med skiftende titel og redaktør. 7 nr. af 8: Dilerium red. af Peter Laugesen, Midlertidigt skrift red. af William Louis Sørensen, Ponk red. af Mogens Otto Nielsen, Det her. nr. red. af Bjørn Bennike, Walking on water wasn't, Kuglebanerne red. af Alf, Sidste nummer red. af Bjørn Bennike.
1988 Sejr, Emanuel Attester, udnævnelser, beviser o.l.
1989 Sejr, Emanuel Manus til "Biblioteks- og Kulturliv i Århus".
1990 Magnussen, Ib (1924 - 1972, Overbibliotekar) Arkiv, supplement.
1. Partisans de la paix. 1951. 2. Fagbøgerens Hvor står det. 1969. 3. Blandinger.
1991 Thomsen, Karl V. (1923 - 1988) Tidsskriftskurser og andet tidsskriftsrelateret materiale. 1963-1965.
1992 Skautrup, Peter Arkiv. Supplement. Planer og korrespondance vedr. planlægningen af landskabslovene. 1928-1943
 
1993 U-Booten Fortegnelse over tyske u-både under 2.Verdenskrig, deres skæbne, deres kaptajn. 110 s. 1947/48.
1994 Merckell, Hans Kopi af brev, dat. 1647
1995 Ørum, Poul Takkebrev for anmeldelse til Cai M. Woel. 20.10.1959.
1996 Pedersen, Sigfred En ny og sørgelig vise om et legat. Musik Mads kamp. Udat.
1997 Jensen, Helge Erindringer om Emanuel Sejr. Dat. 28.11.1991.
Vedlagt: Kronik af E. Søholm 28.9.1991.
1998 Brasch, Chr. H. Brev til Geheimearchivar Wegener, dat. 12.9.1879. Om foræring af bogen "Om Molesworth's skrift 'An account of Denmark'".
1999 Reske-Nielsen, Edith Tale om Erik Reske-Nielsen, holdt i Forskerforum 2.12.2006. Vedlagt: CV for Erik Reske-Nielsen + Grundstensdokumentet Danmarks Journalisthøjskole.
2000 Eksplosionen på havnen Erindringer fra Eksplosionen på havnen, Aarhus, 4.juli 1944. Anon. dat.8.8.2000 + avisartikel med interview af Per Ryolf.
2001 Baumgarten, Torkil Personalhistoriske Samlinger. Grundtaksten 1682. Kortkartotek
2002 Baumgarten, Torkil Personalhistoriske Optegnelser. Aarhus i 19.årh. Kortkartotek alfabetisk efter fornavn.
2003 Vernichtungs-verhandlungen Protokoller fra Anden Verdenskrig
2004 Paludan, Jacob 2 breve, 1 kort
2005 Stegmann, Nikolai 1 brev
2006 Sthens skrifter Fotos og fotokopier af Hans Christensen Sthens skrifter
2007 Stougaard, M
Oldtidens Historie
Oldtidens Historie
2008 Bjørnvig, Thorkild Sang til Aarhus Katedralskole
2009 Lindhardt, P. G. (1910 -  ) Mindre samling bøger udgivet af P.G. Lindhardt
2010 Munck, Johannes (1904-1965) Breve
2011 Aarhus Katedralskoles Venner Vandrebog for studenterne 1916 1-2
2012 Moldt, Johannes Digte I-II
2013 Andreasen, Jacob Aagaard  Visebog 1865
2014 Otzen, Benedikt Excerpter Deuterozakarja I - II
2015 Søholm, Ejgil  Færøerne 1980
2016 Aagesen, A.  Romerret
2017 Balslev, Henrik Brevsamling
2018 Sløk, Johannes og Eli Kragh Personlige breve
2019 Herluf, Bente (datter af Larsen, Otto) Husholdningsbøger, gæstebøger og karakterbøger
2020 Studenterkredsen Aarhus Breve, manuskripter, protokoller, regnskaber, m.m.