Reglement for Forskningslæsesalen, Den Sorte Diamant, København

Dette reglement gælder for Forskningslæsesalen, som er fælles læsesal for Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet.

Forskningslæsesalen er åben for forskere og andre brugere med dokumenteret behov for at konsultere bibliotekets læsesalsklausulerede materialer og/eller referencesamlingen, der er opstillet til brug på stedet og for alle brugere af Rigsarkivets arkivalier.

Hvad må du medbringe på Forskningslæsesalen?

 • Du må gerne medbringe din computer og tablet, men ikke tasker eller omslag.
 • Du må kun medbringe blyanter, men ikke kuglepenne og lignende.
 • Du må medbringe din mobiltelefon, men den skal være sat til lydløs. Det er ikke tilladt at føre samtaler eller besvare opkald på læsesalen.
 • Du må gerne medbringe kamera, men ikke taske/etui til kameraet. Læs mere Reglement for fotografering med eget kamera på Forskningslæsesalen og på Studiesal Søborg.
 • Du må medbringe bøger og en blok papir samt op til 20 løse ark papir.
 • Du må medbringe brilleetui samt livsnødvendig medicin.
 • Du må medbringe de tilladte genstande i det omfang, de kan være i en gennemsigtig bærepose.

Men du må ikke medbringe:

 • overtøj, paraplyer, tasker, penalhus, computeromslag eller lign.
 • scannere, fotolamper, stativer, fotobokse og andet fotoudstyr i øvrigt.
 • drikkevarer, mad, slik, cremer eller lign.
   

Lån og aflevering

 • Det Kgl. Biblioteks bøger og andre materialer bestilt til brug på læsesalen udleveres i skrankerne mod forevisning af lånerkort/sundhedskort og skal returneres samme sted, når du forlader læsesalen for resten af dagen.
 • Rigsarkivets arkivalier bestilt til brug på læsesalen udleveres i ekspeditionsskranken imod udfyldt seddel med navn, bestillings- og pladsnummer. Arkivalierne skal returneres på særligt sted efter brug, når du forlader læsesalen for resten af dagen.
 • Du må ikke fjerne lånt materiale fra læsesalen.
 • Ubenyttet materiale fra Det Kgl. Bibliotek returneres efter 10 dage på læsesalen. Lån kan forlænges ved personligt fremmøde. Du kan have op til 10 enheder ad gangen.
 • Rigsarkivets arkivalier returneres, når lånet afsluttes eller udløber. Lån kan forlænges via Daisy. Du kan have op til 15 enheder ad gangen.
   

Håndtering af lånt materiale

 • Hvis du beskadiger lånt materiale, kan du ifalde erstatningsansvar.
 • Du skal altid behandle det lånte materiale med rene, tørre hænder og med varsomhed.
 • Der må kun være én pakke/et arkivalie på bordet ad gangen.
 • Fugt ikke fingrene under arbejdet.
 • Sæt aldrig streger eller mærker i materialet/arkivalierne.
 • Siderne må ikke ombukkes.
 • Du må ikke klistre mærkater eller lignende på det lånte materiale.
 • Brug aldrig materialet/arkivalierne som skriveunderlag
 • Du må ikke ændre dokumenternes rækkefølge i pakken. Dokumenterne skal altid lægges tilbage i samme pakke.
 • I særlige tilfælde kan brug af materiale/arkivalier være underlagt særlige betingelser fastsat af den udlånende institution. 

Foto og scanning

 • Du må fotografere materiale med eget kamera (uden lyd og blitz) samt benytte læsesalens scannere, såfremt der ikke er et foto- og scanningsforbud. Et forbud vil fremgå af adgangstilladelsen eller blive oplyst ved udlevering af materialet.
 • Læsesalens personale kan til enhver tid standse eller forbyde fotografering eller scanning for at sikre arbejdsro, materialets tilstand, sikringsmæssige forhold eller andet.
 • Du skal være opmærksom på gældende lovgivning, herunder arkivloven, ophavsretsloven og databeskyttelsesloven.
 • Du har ansvar for, at henvise korrekt og entydigt til materialet/arkivalierne samt referere til, at materialerne befinder sig i Det Kgl. Biblioteks eller Rigsarkivets samlinger.

Lyd-og filmoptagelse

 • Det er ikke tilladt at lave optagelser på læsesalen.

Ophold på læsesalen

 • Læsesalen er arbejdsplads for mange mennesker. Vis derfor altid hensyn og tal sagte med personalet og hinanden.
 • Personalet tildeler dig en plads afhængig af, hvilket materiale du skal benytte. Personalet kan til enhver til tildele dig en anden plads for eksempel af sikringshensyn.
 • Rigsarkivets brugere skal registreres elektronisk hos vagten i visitationsskranken før indgang til læsesalen. Til registrering benyttes sundhedskort (det tidl. Sygesikringskort). Medbring derfor altid sundhedskort ved besøg på læsesalen. Til brug for oprettelse skal du, ud over sundhedskort, også medbringe gyldig billede-ID f.eks. pas, kørekort o.l. Udenlandske brugere får tildelt et særligt kort hos vagten mod forevisning af gyldig billede-ID.
 • Hvis du forlader din plads i mere end en halv time, skal du rydde bordet, så det kan benyttes af en anden. Du skal aflevere bordnummeret til vagten ved udgangen fra læsesalen.
 • Referencebøgerne på læsesalen er kun til brug på stedet og må ikke fjernes. Bøgerne skal afleveres i skranken efter brug.
 • Vagten kontrollerer, at materialer og arkivalier ikke fjernes fra læsesalen. Dette sker ved visitation af medbragte bøger, papirer m.m. i medfør af Lov om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne.
 • Alle brugere har pligt til at følge personalets anvisninger, samt gældende reglementer.
 • Overtrædelse af dette reglement kan medføre bortvisning og udelukkelse som låner.
 • Klager kan rettes enten til Rigsarkivet eller til Det Kgl. Bibliotek.