Reglement for den særlige institutlånerordning for ansatte ved Københavns Universitet

§ 1 Indmeldelse
For at kunne låne fra Det Kgl. Bibliotek - København efter den særlige institutlånerordning med ret til at få leveret materialer til lånerens institutadresse skal låner være ansat som forsker, ph.d.-studerende, underviser ved et institut eller center på Københavns Universitet, eller emeritus med eget kontor.

Stk. 2
Tilmelding til ordningen sker ved at udfylde en online indmeldelsesblanket på www.kb.dk.

Stk. 3
Såfremt der anføres cpr-nummer i forbindelse med indmelding, omfatter den særlige institutlånerordning også adgang til at benytte Det Kgl. Bibliotek - Københavns portefølje af e-tidsskrifter og andre elektroniske ressourcer. Denne adgang gælder fra egen arbejdsplads på Københavns Universitet og fra andre lokaliteter (fjernadgang).

§ 2 Benyttelse af Det Kgl. Bibliotek - Københavns samlinger i henhold til ordningen
Ordningen giver ret at låne materiale, som normalt er til hjemlån. KU-ansatte har yderligere adgang til læsesalsklausuleret materiale tilhørende Københavns Universitetsbibliotek trykt mellem år 1800 og op til 100 år fra aktuelt år. Læsesalsklausuleret materiale skal benyttes på lånerens institut.

For læsesalsklausuleret materiale i øvrigt gælder følgende:

For danske bøger fra Pligtafleveringssamlingen kan bestilles en digital kopi i de tilfælde, hvor materialet er trykt mellem 1701 og 1916. For bøger efter år 1900 kan materialet bestilles indlånt fra et andet bibliotek. Hvis ikke der findes et andet eksemplar i Københavns Universitetsbiblioteks samlinger eller hvis indlån ikke er muligt, vil det læsesalsklausulerede materiale kunne benyttes på Det Kgl. Bibliotek - Københavns Læsesal Vest i Den Sorte Diamant. I det hele taget kan læsesalsklausuleret materiale bestilles frem til brug på denne læsesal. Undtaget er læsesalsklausuleret materiale, som kræver læsesals ID-kort (her skal man være indskrevet som privatlåner).

§ 3 Transportordning
Bestilt materiale bringes til og afhentes på lånerens institut. På Institut for Informationsstudier (INF) afhenter låneren selv materialet på biblioteket. På KUB Frederiksberg udbringes materialet ved intern budtjeneste.

§ 4 Lånetid
Den garanterede lånetid er 1 måned, dog kun 14 dage, hvis materialet er reserveret på udlånstidspunktet.

Materialet hjemkaldes efter 1 år, med mindre andre lånere bestiller det. Sker dette, hjemkaldes materialet.
Lånene kan fornys i REX i op til 3 år fra udlånsdato. Derefter skal materialet kontrolafleveres og evt. genlånes.

§ 5 Hjemkaldelser og suspension
Ved lånetidens udløb udsendes en hjemkaldelse. Hvis afleveringsfristen ikke overholdes, udsendes 1., 2. og 3. rykker. Der betales ikke gebyrer for disse rykkere.

Låneretten suspenderes, hvis materialet ikke afleveres efter 3. rykker. Derved er det ikke muligt at forny lån eller bestille yderligere materialer. Låneretten reetableres, såfremt låner henvender sig om den konkrete sag.
Låneretten generhverves altid automatisk, når hjemkaldt materiale afleveres.

§ 6 Erstatningspligt
I henhold til aftale med Københavns Universitet hæfter den ansatte personligt for lånet fra det er udlånsnoteret på Det Kgl. Bibliotek - København og indtil det igen er modtaget og afnoteret i bibliotekets udlånssystem, subsidiært at den lånte bog konstateres at være på plads på hylden.

Stk. 2
Evt. erstatningskrav inkl. opkrævningsgebyr fremsendes til den pågældende låners fakultet halvårligt i henhold til de aftaler, der er indgået med fakulteterne.

Stk. 3
Såfremt låner genfinder en tidligere erstattet bog, refunderes erstatningsbeløbet dog fratrukket opkrævningsgebyret.

§ 7 Lån fra andre biblioteker
Hvis et værk ikke haves eller ikke er tilgængeligt på Det Kgl. Bibliotek - København, skaffes det (eller fotokopi) som indlån. Bestilling skal ske via bestillingsblanketten i REX.

Når biblioteket har modtaget materialet, vil det, såfremt det ikke er læsesalsklausuleret, blive bragt til lånerens institut.

Stk. 2
Der skal ikke betales gebyr for indlån fra udlandet og for kopier af tidsskriftartikler skaffet fra udlandet. For kopiering af hele værker betales efter regning.
Lånetiden for materiale skaffet fra et andet bibliotek vil normalt være 1 måned. Lånetiden for materiale lånt fra Danmark er dog normalt 2 måneder. Lånene kan normalt ikke fornyes. Aflevering sker på samme måde som øvrige lån.

Ved bortkomst fastsættes erstatningsbeløb af det långivende bibliotek.

§ 8 Bestilling af kopier fra Det Kgl. Bibliotek - Københavns egne samlinger
Kopier af tidsskriftartikler leveres uden vederlag, enten fysisk eller som pdf-filer. Som pdf-filer leveres artikler trykt før år 1900 eller artikler (max. 35 sider) fra nyere videnskabelige tidsskrifter, som kan leveres i henhold til aftale med Copydan. 

Kopier fra trykte bøger leveres i overensstemmelse med dansk copyright lovgivning og mod betaling i henhold til gældende prisblad.

§ 9 Lån som privatperson
Ansatte kan, udover at låne via institutlånerordningen, låne som privatpersoner. Ved lån som privatperson forpligter den ansatte sig til at overholde: 

Reglement for benyttelse, herunder hjemlån, af samlingerne tilhørende Det Kgl. Bibliotek - København
Gebyrer ved for sen aflevering af lån som privatperson skal betales i henhold til gældende gebyrblad, uanset at låneren også låner via den særlige institutlånerordning.

Svend Larsen
Direktør
24. februar 2017
(Revideret 27.okt 2017)