Reglement for den særlige KU-låneordning for ansatte ved Københavns Universitet

§ 1 Indmeldelse

For at kunne låne fra Det Kongelige Bibliotek (KB) og øvrige biblioteker under Københavns Universitetsbibliotek (KUB) efter den særlige KU-låneordning med ret til at få leveret materialer til lånerens institutadresse skal man være ansat som forsker, ph.d.- studerende, underviser ved et institut eller center på Københavns Universitet eller emeritus med eget kontor.

Stk. 2
Tilmelding til ordningen sker ved at udfylde en onlineindmeldelsesblanket på www.kb.dk.

Stk. 3
Såfremt der anføres cpr-nummer i forbindelse med disse indmeldelser, omfatter den særlige KU-låneordning også adgang til at benytte KB/KUB's samlede portefølje af e-tidsskrifter og andre elektroniske ressourcer. Denne adgang gælder fra egen arbejdsplads på Københavns Universitet og fra andre lokaliteter (fjernadgang).  


§ 2 Benyttelse af Det Kongelige Biblioteks samlinger i henhold til ordningen

Ordningen giver ret til at låne materiale, som normalt er til hjemlån, samt til læsesalsklausuleret materiale tilhørende Universitetsbiblioteket trykt mellem år 1800 og op til 100 år fra aktuelt år. Læsesalsklausuleret materiale skal benyttes på det pågældende institut og må ikke tages med ud derfra.

For læsesalsklausuleret materiale i øvrigt gælder følgende:

For danske bøger fra Pligtafleveringssamlingen kan den KU-ansatte bestille en digital kopi i de tilfælde, hvor materialet er trykt inden år 1900. For bøger efter år 1900 kan den KU-ansatte bestille materialet indlånt fra et andet bibliotek. Hvis ikke der findes et andet eksemplar i Universitetsbibliotekets samlinger eller hvis indlån ikke er muligt, vil det læsesalsklausulerede materiale kunne benyttes på Det Kongelige Biblioteks overvågede læsesale i Den Sorte Diamant. I det hele taget kan alt læsesalsklausuleret materiale bestilles frem til brug på de overvågede læsesale.

Undtaget er dog læsesalsklausuleret materiale, som kræver læsesals ID-kort (her skal man være indskrevet som privatlåner).

§ 3 Transportordning

Bestilt materiale bringes til og afhentes på det pågældende institut. På Det Farmaceutiske Bibliotek og på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) afhenter låneren selv materialet  på biblioteket. På KUB Frederiksberg udbringes materialet ved intern budtjeneste.

§ 4 Lånetid

Den garanterede lånetid er 1 måned. Dog er denne kun 14 dage, hvis materialet er reserveret på udlånstidspunktet.
Materialet hjemkaldes efter 1 år, med mindre andre lånere bestiller det. Sker dette, hjemkaldes materialet.
Lånene kan fornys i REX i op til 3 år fra udlånsdato. Derefter skal materialet kontrolafleveres og evt. genlånes.

§ 5 Hjemkaldelser og suspension

Ved lånetidens udløb udsendes en hjemkaldelse. Hvis afleveringsfristen ikke overholdes, udsendes en 1. 2. og 3.rykker. Der betales ikke gebyrer for disse rykkere.
Låneretten suspenderes, hvis materialet ikke afleveres efter 3. rykker. Derved er det ikke muligt at forny lån eller bestille yderligere materialer. Låneretten reetableres midlertidigt, såfremt låner henvender sig om den konkrete sag.
Låneretten generhverves altid automatisk, når hjemkaldt materiale afleveres.

§ 6 Erstatningspligt

I henhold til aftale med Københavns Universitet hæfter den ansatte personligt for lånet fra det er udlånsnoteret på KB/KUB og indtil det igen er modtaget og afnoteret i bibliotekets udlånssystem, subsidiært at den lånte bog konstateres at være på plads på hylden.

Stk. 2
Evt. erstatningskrav inkl. administrationsgebyr fremsendes til den pågældende låners fakultet halvårligt i henhold til de aftaler, der er indgået med disse.

Stk. 3
Såfremt låner genfinder en tidligere erstattet bog, refunderes erstatningsbeløbet dog fratrukket administrationsgebyret.

§ 7 Lån fra andre biblioteker

Hvis et værk ikke haves eller ikke er tilgængeligt på KB/KUB, skaffes det (eller fotokopi) som indlån. Bestilling skal ske via bestillingsblanketten i REX. Når biblioteket har modtaget materialet, vil det, såfremt det ikke er læsesalsklausuleret, blive bragt til lånerens institut.

Stk. 2
Der skal ikke betales gebyr for indlån fra udlandet og for kopier af tidsskriftartikler skaffet fra udlandet. For kopiering af hele værker betales efter regning.
Lånetiden for materiale, skaffet fra et andet bibliotek, vil normalt være 1 måned. Lånetiden for materiale lånt fra Danmark er dog normalt 2 måneder. Lånene kan normalt ikke fornyes. Aflevering sker på samme måde som øvrige lån.

Ved bortkomst fastsættes erstatningsbeløb af det långivende bibliotek.

§ 8 Bestilling af kopier fra KB/KUB's  egne samlinger

Kopier af tidsskriftartikler leveres uden vederlag.
Disse leveres enten fysisk eller som pdf-filer. Som PDF-filer leveres artikler trykt før år 1900 eller artikler (max. 35 sider) fra nyere videnskabelige tidsskrifter, som kan leveres i henhold til aftale med Copydan.
Kopier fra trykte bøger leveres i overensstemmelse med dansk copyright lovgivning og mod betaling i henhold til gældende prisblad.

§ 9 Lån som privatperson

Ansatte kan, udover at låne via KU-låneordningen, låne som privatpersoner. Ved lån som privatperson forpligter den ansatte sig til at overholde:
Reglement for benyttelse, herunder hjemlån, fra samlingerne tilhørende Det Kongelige Bibliotek og øvrige biblioteker under Københavns Universitetsbibliotek (KUB).
Gebyrer ved for sen aflevering af lån som privatperson skal betales i henhold til gældende gebyrblad, uanset denne også låner via den særlige KU-låneordning

København d. 17. februar 2016

Erland Kolding Nielsen
Direktør