Det Kgl. Biblioteks strategi for digital bevaring

Få mere viden om vores strategi for bevaring af bibliotekets samlinger af digitalt kulturarvsmateriale.

Strategien, som kan downloades her fra siden, synliggør og skaber overblik over, hvordan principper i bibliotekets "Politik for digital bevaring" kan føres ud i livet. 

Strategien fungerer dermed som reference for det daglige arbejde med digital bevaring og skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, strategier og retningslinjer for arbejdet.

Strategiske mål

  1. I 2027 er alle pligtafleverede data modtaget før 2023 under bevaring 
    Det betyder, at data er bitbevarede, samt at der er etableret overvågning og fyldestgørende bevaringsplaner for samlingerne
  2. I 2025 opfylder al bitbevaring krav til geografisk, organisatorisk og softwaremæssig uafhængighed 
    Dog er etablering af en udenlandsk kopi ikke omfattet af dette mål
  3. Det Kgl. Bibliotek fastholder sin status som anerkendt samarbejdspartner og bidragyder inden for digital bevaring
    Det indebærer, at biblioteket bidrager forskningsmæssigt og ved aktiv deltagelse i standardiseringsarbejde, relevante netværk og konferencer både nationalt og internationalt.

For at gøre strategien mere operationel indeholder de enkelte delafsnit, hvor det er relevant, vision og/eller mål for det specifikke emne. Dette er med til at give biblioteket et pejlemærke for, hvilken retning og hvor langt, vi ønsker at nå inden for et givent område af den digitale bevaring og en given tidshorisont.

Strategien er revideret i starten af 2024 og har en forventet rækkevidde på fem år. Såfremt rammerne for den digitale bevaring på biblioteket ændrer sig, bliver strategien revideret tidligere end dette.