Carl Nielsen Udgaven

Selvom Carl Nielsen utvivlsomt er Danmarks mest kendte komponist, har hans musik indtil den samlede udgivelse af hans værker ikke været tilgængelig i et tilfredsstillende omfang og med et nodemateriale, som til fulde kunne leve op til de krav, der må stilles fra såvel musiklivets som musikforskningens side. Flere af de betydeligste værker forelå kun i håndskrevne kopier, og for de trykte værkers vedkommende var der ofte tale om mangelfulde udgaver. Der var mange forklaringer på den uholdbare situation, blandt hvilke især skal fremhæves den komplicerede overlevering for mange af værkernes vedkommende, Carl Nielsens velkendte skødesløshed, når det drejede sig om korrekturlæsning og nøjagtighed samt velmenende musiker- og komponistkollegers rettelser i kilderne.

På denne baggrund iværksatte Carl Nielsen Udgaven et fornyet og tilbundsgående studium af kilderne til Carl Nielsens musik med henblik på at præsentere den første samlede praktisk/videnskabelige udgave af hans værker i 35 bind med tilhørende klaverpartiturer (til operaer, korværker og koncerter), samt stemmemateriale. Hvert bind er forsynet med et forord, der beskriver hvert enkelt værks tilblivelseshistorie, og en afsluttende kritisk beretning med kildeoversigt og revisionsberetning, der i detaljer gør rede for varianter, ændringer og analogi-tilretninger etc. Noder, forord og kritiske kommentarer kan downloades frit.

Udgaven er en tosproget dansk/engelsk, dog således at de to operaer desuden foreligger i en alternativ dansk/tysk version.

Visse værker foreligger også som enkelthæfter. Med udgangen af marts 2009 ophørte Carl Nielsen Udgaven sit virke samtidig med udgivelsen af de sidste fem bind: fire bind med samtlige sange og et bind med Juvenilia et Addenda. Den oparbejdede ekspertise er videreført i Dansk Center for Musikudgivelse, der blev etableret på Det Kongelige Bibliotek fra og med 1. august 2009.


Bestilling:
Edition Wilhelm Hansen
Bornholmsgade 1,
DK-1266 København K.
Tlf: 33 11 78 88 ; e-mail: ewh@ewh.dk ; fax: 33 14 81 78