Reglement for lån fra Det Kgl. Biblioteks Orkesterbibliotek

Professionelle orkestre eller kor, fast etablerede amatørorkestre eller kor og musikuddannelsesinstitutioner kan låne orkesternoder.

 1. Professionelle orkestre eller kor, fast etablerede amatørorkestre eller kor og musikuddannelsesinstitutioner er berettiget til lån fra Det Kgl. Biblioteks Orkesterbibliotek.
 2. Orkestret, koret eller institutionen skal udpege en kontaktperson, der skal være ansvarlig for det lånte materiale over for Det Kgl. Biblioteks Musiksamling.
 3. For at blive optaget som låner skal man indsende en indmeldelsesblanket i udfyldt stand til Det Kgl. Biblioteks Musiksamling, Orkesterbiblioteket.
 4. For lånebetingelsernes overholdelse hæfter ikke blot den i pkt. 2 nævnte kontaktperson, men også det pågældende orkester, kor eller institution.
 5. Bestilling af orkestermateriale sker ved at benytte Det Kgl. Biblioteks webbaserede søgesystem.
 6. Lånetiden er normalt højst 3 ½ måned, inklusive forsendelsestid fra og til Det Kgl. Bibliotek, men kan, kort før lånetidens udløb, efter særlig aftale forlænges med yderligere en måned, dog kun hvis det lånte materiale ikke er reserveret af en anden låner. Lånetiden skal overholdes.
 7. Orkestermateriale kan ikke forudreserveres til et bestemt tidspunkt.
 8. Afnotering af det lånte materiale sker i forbindelse med optælling af stemmerne i Musiksamlingen. Derfor kan der ikke udstedes kvittering ved aflevering på Det Kgl. Biblioteks udlånssteder. På lånerens opfordring kan kvittering for aflevering dog eftersendes, så snart optællingen har fundet sted. Dette gælder også ved postforsendelse direkte til Det Kgl. Biblioteks Musiksamling.
 9. Det lånte materiale må ikke lånes videre til andre.
 10. Den ansvarlige kontaktperson har pligt til at kontrollere, at alle dele af det lånte materiale er til stede ved tilbageleveringen og at det tilbageleveres i den stand, det blev modtaget, samt at sørge for, at det er emballeret på en sådan måde, at det ikke tager skade under tilbageleveringen.
 11. Mangler der ved afleveringen en eller flere dele af det lånte materiale, modtager den ansvarlige kontaktperson en e-mail med opfordring til at aflevere det manglende inden 10 dage. Såfremt dette ikke sker, vil erstatning blive opkrævet.
 12. Er det lånte materiale ikke afleveret til Det Kgl. Bibliotek senest ved lånetidens udløb, vil den ansvarlige kontaktperson modtage 2 hjemkaldelser, hvorefter et administrationsgebyr for hjemkaldelse på 160 kr. vil blive skrevet på ”Gebyrer & Printkort” i lånerens ”Min konto”. Gebyret betales med Dankort direkte i ”Min konto”. Såfremt det lånte materiale efter dette stadig ikke leveres tilbage, vil erstatning blive opkrævet, om nødvendigt ved retslig inkasso.
 13. Såfremt det lånte materiale ikke afleveres rettidigt og/eller i god behold, forbeholder Det Kgl. Bibliotek sig ret til at tage et eller flere af følgende skridt:
  - at lade det lånte materiale afhente for lånerens regning.
  - at lade manglende eller beskadiget materiale, om fornødent hele sættet, anskaffe for lånerens regning.
  - at lade låneren bære alle omkostninger, der måtte være forårsaget af forsinket eller mangelfuld aflevering.
  - at udelukke låneren fra lån i kortere eller længere tid ud fra en bedømmelse af foreliggende grov eller gentagen overtrædelse af reglerne.
  - at kræve indbetaling af et depositum som betingelse for fortsat at kunne låne materiale fra Orkesterbiblioteket.
 14. Dette reglement træder i kraft 1. september 2002 og er revideret 31. marts 2014.

Erstatningsgebyrer for Orkesterbibliotekets nodemateriale

Manglende eller beskadiget nodemateriale, om nødvendigt hele orkestersæt, genanskaffes på lånerens regning efter følgende regler:

 1. Når det manglende eller beskadigede nodemateriale kan genanskaffes i den originale udgave, betales genanskaffelsesprisen plus administrationsgebyr på 160 kr. pr. lån. Desuden betales indbindingsgebyr på 175 kr. pr. boglig indbinding og 65 kr. pr. heftet indbinding. For beskadiget nodemateriale er erstatningsbeløbet 175 kr., såfremt skaden kan udbedres. Kan skaden ikke udbedres, skal materialet genanskaffes.
 2. Når materialet kun kan genanskaffes i en anden eller nyere udgave, tillægges genanskaffelsesprisen plus 50% foruden gebyr til administration og indbinding.
 3. Når materialet ikke kan genanskaffes, tillægges 100 kr. pr. stemme og 500-700 kr. pr. partitur, afhængig af dets omfang, foruden administrationsgebyr.