Reglement for lån fra Det Kgl. Biblioteks Orkesterbibliotek

Professionelle orkestre eller kor, fast etablerede amatørorkestre eller kor og musikuddannelsesinstitutioner er berettiget til lån fra Det Kgl. Biblioteks Orkesterbibliotek.

§1 Indmeldelse

Orkestret, koret eller institutionen skal udpege en kontaktperson, der skal være fysisk ansvarlig for det lånte materiale over for Det Kgl. Biblioteks Musiksamling.

For at blive optaget som låner skal man indsende en indmeldelsesblanket i udfyldt stand til kb@kb.dk, att.: Det Kgl. Biblioteks Musiksamling.

§2 Benyttelse af Det Kgl. Biblioteks Orkesterbiblioteks samlinger

Bestilling af orkestermateriale sker via bibliotekssystemet.

Orkestermateriale kan ikke forudreserveres til et bestemt tidspunkt.

Materialet afhentes i Diamantinformationen i Den Sorte Diamant, eller modtages postforsendt mod betaling af 150 kr.

§3 Lånetid

Lånetiden er på 100 dage, inklusive forsendelsestid fra og til Det Kgl. Bibliotek, men kan før lånetidens udløb forlænges med yderligere en måned efter særlig aftale, hvis det ikke er reserveret af anden låner.

§4 Hjemkaldelser og suspension

Der sendes en påmindelse før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato via mail. Der betales hjemkaldelsesgebyr for 2. og 3. hjemkaldelse.

Låntagerens konto blokeres, hvis der er skyldige beløb på 5.000 kr. og derover.

Gældende takster fremgår af Lånetid og gebyrer.

§5 Aflevering

Afnotering af det lånte materiale sker i forbindelse med optælling af stemmerne i Musiksamlingen. Derfor kan der ikke udstedes en endelig kvittering ved aflevering på Det Kgl. Biblioteks udlånssteder før optælling er gennemført, hvorfor der udstedes en foreløbig kvittering ved aflevering.

Forud for afnoteringen kontrolleres, at alle dele af det lånte materiale er til stede ved tilbageleveringen.

Mangler der ved afnoteringen en eller flere dele af det lånte materiale, vil den ansvarlige kontaktperson modtage en e-mail med opfordring til at aflevere det manglende inden 10 dage. Såfremt dette ikke sker, vil der blive opkrævet erstatning.

§6. Erstatningspligt

Låntager er personligt ansvarlig for lånet, fra det er udlånt, til det er afleveret i bibliotekets udlånssystem. Erstatningssagen, som omfatter genanskaffelsespris samt opkrævningsgebyr på 150 kr., lægges under Gebyrer på låntagers konto.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer.