Reglement for lån af manuskripter og utrykte teatertekster fra Teatersamlingen

Professionelle eller fast etablerede teatre samt teaterskoler kan låne manuskripter og utrykte teatertekster.

 1. Ethvert professionelt eller fast etableret teater samt teaterskoler er berettiget til hjemlån af manuskripter og utrykte teatertekster med betegnelsen ”Teaterlån/1 md” fra Teatersamlingen, men kun til benyttelse på selve institutionen, og forudsat at materialet opbevares i sikringsboks, når det ikke benyttes. Betingelsen for lån af manuskripter er en nøje overholdelse af de gældende regler for benyttelsen.
 2. Blanket med ansøgning om optagelse som låner af manuskripter sendes til Det Kgl. Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København, att. Teatersamlingen eller til kb@kb.dk att. Teatersamlingen.
 3. Ansøgningen skal indeholde oplysning om institutionens navn, ansvarlig kontaktperson, adresse, telefonnummer og e-mail, samt om institutionen råder over sikringsboks til opbevaring af materialet, når det ikke benyttes.
 4. Bestilling af manuskripter sker via bibliotekssystemet.
 5. Manuskripter, som ikke kan bestilles til hjemlån, kan bestilles i kopi. Biblioteket tager derefter stilling til, om det er lovligt at kopiere manuskriptet
 6. Der kan normalt kun lånes tre manuskripter ad gangen.
 7. Lånetiden er en måned.
 8. Det låntagende teater/teaterskole sender manuskriptet tilbage til biblioteket så tidligt, at det er biblioteket i hænde senest ved lånetidens udløb.
 9. Det er ikke tilladt låneren at viderelåne manuskripter til privatpersoner eller til andre institutioner.
 10. Det er den for lånet ansvarlige kontaktpersons pligt ved returneringen til biblioteket nøje at kontrollere, at hele det modtagne materiale er til stede.
 11. Er der opstået mangler, vedlægges skriftlige oplysninger herom, for eksempel om hvilke dele (sider/akter) der måtte mangle.
 12. Låntageren har fuld erstatningspligtig for hele materialet.
 13. Manglende eller beskadigede manuskripter, om fornødent hele manuskriptet, genanskaffes på lånerens regning i henhold til følgende regler:
  1. Når det manglende eller beskadigede manuskript kan genanskaffes i den originale version, erlægges genanskaffelsesprisen plus administrationsgebyr på 160 kr. pr. lån. Desuden betales indbindingsgebyr på 175 kr. pr. indbinding.
  2. For beskadigede manuskripter er erstatningsbeløbet 175 kr., såfremt skaden kan udbedres. Kan skaden ikke udbedres, skal materialet genanskaffes.
  3. Når materialet ikke kan genanskaffes, erlægges 300-500 kr. pr. manuskript, afhængig af dets omfang, foruden administrationsgebyr.
 14. Lånere, der ønsker kopiering eller digital fotografering af upubliceret materiale i Teatersamlingen, gøres opmærksom på, at kopiering af manuskripter og utrykte teatertekster kun er tilladt til privat studiebrug
 15. I tilfælde af misligholdelse reglerne i dette reglement forbeholder biblioteket sig ret til at udelukke låneren fra lån i kortere eller længere tid ud fra en bedømmelse af den foreliggende grove eller gentagne overtrædelse af reglerne.