GKS 338 2°: Vegetius, Epitoma rei militaris

[I recto]