Maktabī-ye Šīnāzī (d. 916 H [1510/11]): Dāstān-e Laylā va Mağnūn (895 H [1490])

|<

<

>

>|

Maktabī-ye Šīnāzī (d. 916 H [1510/11]): Dāstān-e Laylā va Mağnūn (895 H [1490])

Digtsamling af Maktabī-ye Šīnāzī. Sjælden.

Dette håndskrift er kopieret før 1257 H [1841].

Cod. Pers. AC 29