Anonym: Det Tiranni som Muscouiteren haffuer bedreffuit i Liffland (København [1577?])

|<

<

>

>|

Anonym: Det Tiranni som Muscouiteren haffuer bedreffuit i Liffland (København [1577?])

 

Dette lille nyhedsbrevs fulde titel er: Tuenne Sandrue, Wbarmhiertelige oc Klagelige Tidende, oc beretning, Om det gruelige Tiranni, som den Blodhund Muscouiteren haffuer bedreffuit i Liffland, i det Aar 1577. Oc er screffuit vdaff Rige, Aff en loffuerdige Person, den 30. Augusti (København: Mads Vingaard[, 1577?]) (LN 1595 / 30 II,-211 8vo).

I sommeren 1577 foretog den russiske hær en offensiv i området Livland. Her var den danske prins Magnus, Frederik IIs bror, i 1570 blevet udråbt som konge af den russiske zar Ivan. Men i 1577 var de modstandere. Den anonyme forfatter, der øjensynlig hører til lokalbefolkningen, beretter her i to sammenhængende nyhedsbreve om den russiske fjendes grusomhed – og han lægger ikke fingrene imellem:

”Oc hen ved XL. Quinder oc Piger aff Ascherrat, bleff indførdt oc indeluct i en Haffue, oc der aff en wtallig hob Muscouiter skendede oc æreckrenckte, saa at deris raab oc skrig, klagemaal oc veenelse er hørt aff den Øffuerste Bartel Butler offuer den Flod Dyna”.

Og forfatteren slutter:

”Jeg kand nu icke mere scriffue, for den store jammer oc hiertesorge, som wi her vdi Landet see, høre oc forfare”.