Nāser al-Dīn Šāh Qāğār (1264-1313 H [1831-96 CE]): Rūz-nāmah-ye safar beh Khorāsān 1283 H [1866 CE]

|<

<

>

>|

Nāser al-Dīn Šāh Qāğār (1264-1313 H [1831-96 CE]): Rūz-nāmah-ye safar beh Khorāsān 1283 H [1866 CE]

Lithographic print of Nāser al-Dīn Sāh Qāğār's traval account to Khurasan in 1283 H (1866 CE) with illustrations.

Printed Āqā-ye Mīr Bāqer Tehrānī in 1866.

Cod. Pers. AC. 88