Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

E3 verso

Hoe Ulespieghel te Franckefoort drie Ioden bedrooch dien hi stront vercochte