GKS 378 2°: Cicero, De officiis

28 verso

28v: III (incipit: f. 28r)