Dansk Musiklitterær Bibliografi - emnesøgning

Nøgle til systematikken

148824

 Søg i selve den bibliografiske base


Den 1. februar 2002 lancerede Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Musikhistorisk MuseumSigurd Bergs danske musiklitterære bibliografi online. Dansk musikforskning fik hermed tilgængeliggjort et uvurderligt redskab til søgning af dansk materiale om en lang række emner.

Se mere om Sigurd Bergs base indtil ca. 1950, der også indeholder den nyere base over musikvidenskabelig litteratur fra bibliografien i Dansk Årbog for Musikforskning/Danish Yearbook of Musicology 1993-.

I selve basen kan man søge på forfatter, titel, ord i titel etc.

I nedenstående emneliste kan man søge på et emne ved at trykke på det understregede tal eller bogstav forrest.


  I. Opslagsværker

1    Leksika

2
  Bibliografi - Biblioteksvæsen

3    Terminologi

4    Musikførere


  II. Samlinger

5    Blandede samlinger

6    Tidsskrifter - årbøger


  III. Almindelig musikhistorie og musikpraksis (Internationalt)

7    Samlede fremstillinger

8    Tidsperioder og særlige områder, der ikke findes i gruppe 9

9    Specielle områder

 

a    Folkemusik
a1    Populærmusik

b    Kirkemusik, kultisk musik, kirkespil
b1    Orgelmusik og organister

c    Dramatisk musik, opera o.l.
c1    Ballet
c2    Pantomime, dukkespil
c3    Film-, hørespil- og televisionsmusik

d    Sange og viser
d1   Sangkunst
e    Instrumentalmusik
f    Korsang
g   Dansemusik
g1    Jazz
h    Militærmusik
i    Koncertliv og anden musikopførelse
i1    Internationale musikstævner o.l.
i2    Amatørmusik
i3    Grammofon og radio (hørespil og television - se 9c3)

j    Internationale sammenslutninger
j1    Samfundet og musikken
k    Musikuddannelse
k1    Museer, udstillinger
k2    Musikvidenskab, ikonografi

l    Musikinstrumenter
l1    Klaverinstrumenter
l2    Orgler
l3    Strengeinstrumenter
l4    Blæseinstrumenter
l5    Klokker og klokkespil
l6    Elektriske instrumenter
l7    Andre instrumenter (slagtøj, mekaniske instrumenter m.fl.)
m    Samlinger af musikpersonalia


  IV. Dansk musikhistorie og musikpraksis

10    Samlede fremstillinger

11    Enkelte tidsperioder

a    Dansk musik i udlandet

12    Folkemusik i almindelighed

a    Folkeviser
a1    Vægtersang
b    Folkedans og sanglege
c    Spillemænd, stadsmusikanter
d    Folkelig sang og musik i nyere tid
d1    Gadesang, gaderåb
d2    Populærmusik
e    Børnesange og sanglege

13    Kirkemusik

a    Liturgi og messe
b    Salmer og menighedssang
c    Kirkelig orgelmusik
d    Kirkeklokker
e    Organister og kantorer
f    Kirkekor. Passionsmusik. Oratorier. Kirkekoncerter. Kirkespil
g    Katolsk kirkemusik, kirkespil
h    Andre trossamfunds musik


14    Dramatisk musik

a    Opera (Det Kongelige Kapel, se 20a1)
b    Syngespil. Vaudeviller. Operetter. Skuespilmusik. Melodramer
c    Ballet
d    Pantomime
e    Revy
f    Film-, hørespil- og televisionsmusik


15    Sange og viser

a    Enkelte sange
b    Sangkunst


16    Instrumentalværker


17    Korsang

a    De enkelte korforeninger


18    Dansemusik

a    Jazz


19    Militærmusik


20    Koncertliv og anden musikopførelse

a    Musikforeninger, orkestre og ensembler
a1    De enkelte musikinstitutioner og landssammenslutninger
b    Musikstævner og fester
b1    Konkurrencer
c    Amatør- og hjemmemusik
d    Radiomusik
e    Grammofon
e1    De enkelte grammofonselskaber, bånd
f    Forlystelseslivet
f1    Tivoli


21    Samfundet og musikken

a    Faglig organisation
b    Staten og musikken
c     Musikalsk ejendomsret
d    Økonomiske vilkår. Understøttelse
e    Handel og forlag
e1    De enkelte musikhandlere, forlag og impressarier


22    Musikuddannelse (se også 51-55)

a    De enkelte musikalske læreanstalter og universitetet i København (provinsen - se 25-25e)
a1   Seminarier o.l.
a2    De enkelte seminarier
b    Skolens musikpædagogik (især sang), børnehaver
b1    Børne-instrumentalundervisning
c    Folkelig musikopdragelse
c1    Højskolerne
c2    Folke-musikskolerne
c3    De enkelte folkemusikskoler
d    Museer. Udstillinger. Samlinger. Biblioteker o.l.
d1    De enkelte samlinger
e    Musikvidenskab. Ikonografi


23    Musikinstrumenter

a    Klaverinstrumenter
a1    De enkelte klaverbyggere
b    Orgler
b1    De enkelte orgelbyggere
b2    Orgler i København
b3    Fritungeinstrumenter. (Harmonier, harmonikaer)
c    Strengeinstrumenter
c1    De enkelte strengeinstrumentbyggere
d    Blæseinstrumenter, forhistoriske: Bronzelurerne
d1    Guldhornene
d2    Blæseinstrumenter, nyere tid
d3    De enkelte blæseinstrumentmagere
e    Klokker og klokkespil
e1    De enkelte klokkestøbere og klokkespilmagere (Kirkeklokker - se 13d)
f    Elektriske instrumenter
f1    Fabrikanter af elektriske instrumenter
g    Andre musikinstrumenter. (Slagtøj, mekaniske instrumenter m.m.)
g1    Andre instrumentbyggere


24    Samlinger af personalia

a    Personalia. (Enkeltpersoner og slægter)


25    Provinser og bilande

a    Enkelte byer og steder
b     Enkelte landsdele
c    Bilande
d     Tidligere danske provinser
e    Tidligere danske byer


  V. Norden som helhed

27 Samlede fremstillinger

a    Folkelig musik
a1    Populærmusik
b    Kirkemusik. Kultisk musik
c    Dramatisk musik
d    Sange og viser. Sangkunst
e    Instrumentalværker
f    Korsang
g   Dansemusik. Jazz
h   Militærmusik
i   Koncertliv og anden musikopførelse
i1   Musikstævner
j    Samfundet og musikken. Faglig organisation, økonomiske vilkår og understøttelse. Handel og forlag
k    Musikuddannelse. Museer og samlinger. Musikvidenskab
l    Musikinstrumenter
m    Samlinger af personalia


  VI. Fremmede landes musikhistorie og musikpraksis (de enkelte lande inden for hver af grupperne 28-42)

28    Samlede fremstillinger

29    Tidsperioder og enkelte afgrænsede områder, som ikke findes i grupperne 30-42

30    Folkelig musik

a    Populærmusik

31    Kirkelig musik. Kultisk musik

32    Dramatisk musik. Ballet. Hørespil. Television. Film

33    Sange og viser

a    Sangkunst

34    Instrumentalværker

35    Korsang

36    Dansemusik. Jazz

37    Militærmusik

38    Koncertliv og anden musikopførelse. Musikstævner. Grammofon. Radio o.l. (hørespil, television: se 32)

39    Samfundet og musikken. Faglig organisation. økonomiske vilkår og understøttelse. Handel og forlag

40    Musikuddannelse. Museer og samlinger. Musikvidenskab

41    Musikinstrumenter

42    Samlinger af personalia

a    Enkeltpersoner


  VII. Musikkens principper, teori og teknik

44    Sammenfattende arbejder

45    Musikvidenskabens metoder. Analyse. Ikonografi

46    Notation. Nodetryk

47    Akustik (lydlære). Intervaller. Tonearter. Temperatur. Kammertonen

48    Harmonilære. Kontrapunkt. Modulation

49    Formlære, Komposition. Melodilære. Figuration. Tempo. Takt

50    Instrumentation. Instrumentkundskab

a    Orkester- og koncertpraksis
b    Direktion
c    Rumlig akustik
d    Klaver
e    Orgel. Harmonium
f    Strygeinstrumenter
g    Andre strengeinstrumenter
h    Blæseinstrumenter
i    Klokkespil
j    Andre instrumenter
k    Erhvervslidelser (se også 64)
l    Opførelsespraksis

51    Undervisningsprincipper i almindelighed

52    Sangteknik. Stemmefysiologi

a    Korinstruktion
b    Musik og tekst (se også 66)

53    Solfege. Hørelære

a    Rytmik

54    Børneundervisning

55    Folkelig musikopdragelse

56    Teknik og principper på områder, der ikke findes i grupperne 51-55

a    Kirkemusik
a1    Menighedssang
a2    Orgel og organist. Den kirkelige funktion
a3    Kirkekor og kirkekoncert
b    Dramatisk musik. Opera
b1    Ballet
b2    Film. Hørespil. Television
c    Jazz
c1    Dans og populærmusik
d    Grammofon


  VIII. Æstetik og filosofi

57    Sammenfattende arbejder

58    Musikkens kulturelle og etiske betydning

59    Den skabende proces

60    Musikkens indholdsproblemer

61    Musikkens formproblemer

62    Foredraget og dets virkemidler. Fortolkning

63    Opfattelse af musik. Psykologisk analyse

64    Pathologiske fænomener (se også 50k)

65    Musikkritikkens problemer

66    Musikken og sproget (se også 52b)