Mogens Pedersøn

Pratum spirituale. Kiøbenhaffn : Heinrich Waldkirch, 1620


Stemmebøger komplet:
  Cantus | Altus | Quinta vox | Tenor | Bassus

Titelblade - forord: Cantus | Altus | Quinta vox | Tenor | Bassus
I. Kyrie / Gud Fader aff Himmerig
II. Alleniste Gud. Der hand haffuer giort i Jorderig
III. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo
IV. It barn er fød I Bethlehem
V. Wi tro allesamen paa en Gud. Himmels skabere oc Jordens
VI. Kyrie. Gud Fader forbarme dig offuer oss
VII. Victimæ paschali laudes
VIII. Jesus Christ vor Frelsermand
IX. Min Siel nu loffue herren
X. Allen til dig Herr' Jesu Christ
XI. Jesu Christ dig tacke vi
XII. Kyrie / Gud Fader der allsomhøyeste trøst
XIII. Nu bede vi den Helligaand
XIV. Kom Hellig Aand O Herre Gud
XV. Ieg raaber til dig ô Herre Christ
XVI. Fra mennisken haffuer ieg vend min hu
XVII. Ieg vil mig Herren loffue
XVIII. Mit hierte hui gremmer du dig
XIX. Vor Gud hand er saa fast en borg
XX. O Herr' frels mig oc døm min sag
XXI. Vaare Gud icke med oss denne tid
XXII. Beklag' aff all min sinde
XXIII. Loffuer Gud i fromme Christne
XXIV. Fader vor vdi Himmerig
XXV. Aff dybsens nød raaber ieg til dig
XXVI. Om Himmerigs rige saa ville vi tale
XXVII. Jesus Christus er vor salighed
XXVIII. Beholt oss Herre ved dit ord
XXIX. Siunge vi aff hiertens grund
XXX. Forlæ oss med fred naadelig
XXXI. Naar min tid oc stund er forhaand
RESPONSORIA DANICA. Oc med din Aand
XXXII. MISSA. QUINQUE VOCUM
XXXIII. Ad te levavi oculos meos
XXXIV. Deus misereatur nostri Deus
XXXV. Laudate Dominum de cœlis
RESPONSORIA LATINA. Et cum Spiritu tuo
Registre
Errata

Moderne partiturudgave: Værker af Mogens Pedersøn. 1. Pratum spirituale, 2. Madrigali a cinque voci, Libro primo. (Dania sonans, Tom. I). (Kbh., 1933)