Proveniens

Det kongelige Bibliotek er grundlagt omkring 1660 af Frederik 3. Mange af de sjældne gamle bøger er kommet ind med samlere fra 1700tallet, der har købt i udlandet men som i nogle sammenhænge også har fået fat i danske privatbiblioteker.

Du kan læse om dets historie i H. Ilsøe, Det kongelige Bibliotek i støbeskeen, studier og samlinger til bestandens historie indtil ca. 1780, 1999. 

Du kan læse om provenienser i KB her:  Signe Strecker, ”Kongelige kendetegn - Ejermærker på KBs bøger”, Magasin fra det Kongelige Bibliotek. PDF, http://www.tidsskrift.dk/index.php/magasin/issue/current – og om et mere generelt proveniensprojekt i den efterstående artikel af Jarle Aadna.

Inkunabelprovenienser kan ses i et register i Victor Madsens inkunabelkatalog.

Om danske privatbiblioteker se Lauritz Nielsen, Danske Privatbiblioteker gennem Tiderne, I, indtil Udgangen af det 17. Aarhundrede, 1946.

En fremragende artikel om danske provenienser er Otto Walde (1879-1963) 'Studier i äldre dansk bibliotekshistoria", in: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 19 (1932), 1-66. (tidsskriftet står på Center for manuskripter og boghistorie, tilgængeligt for læsesalsvagten). Walde har været inspirationskilde for Ilsøe. 

Wolfgang Undorfs disputats From Gutenberg to Luther transnational print cultures in Scandinavia 1450 – 1525 indeholder kapitler om danske bogsamlere i 1500-tallet og er tilgængelig online: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/undorf-wolfgang-2012-01-05/PDF/undorf.pdf