PAPALAGI (HIMMELGENNEM-BRYDEREN) (1981)

Tilbage til værkfortegnelsen

”Minutmusik” for guitar og pendul (metronom, mekanisk/hørbart ur med sekundangivelse, eller – alternativt: percussionist(er)).

Komponeret til og tilegnet Erling Møldrup.

Varighed: 10´

Værknummer: 192


VÆRKNOTE: PAPALAGI – MINUTMUSIK FOR GUITAR (OG PENDUL) – (1981)

”Papalagi” (udtales papa-lan-gi) – ordret ”himmelgennembryderen” – er samoanernes navn for europæeren.

Papalagi er altid utilfreds med sin tid, og han anklager den store ånd, fordi han ikke har givet ham mere tid. Ja, han bespotter Gud og hans store visdom ved at dele enhver ny dag efter en bestemt plan. Han skærer den i stykker, lige som når man med en kniv snitter en blød kokosnød i mange dele. Alle dele har et navn – sekunder, minutter og timer.

Guitarstykket ”Papalagi (med undertitlen ”minutmusik for guitar”) kan opføres i to versioner: I version A spilles værket som absolut musik for guitar solo, som noteret i partituret – enten værket i sin helhed, eller udvalgte satser, og uden den anviste sekundtæller (metronom). Anderledes med version B hvor sekundtælleren (metronomen, der lidt inde i musikken sættes i gang med hørbart at tikke 60 slag pr. minut) bliver en nøjeregnende medspiller i denne særlige duet. Pendulet, som også et mekanisk, hørbart ur eller et levende samspil med en rytmemusiker (eller rytmegruppe), angiver sekundernes gang.

Hvert af værkets såkaldte minutstykker må vare 60 sekunder – derpå afbrydes satsen med ordet ”peripeti”, der betyder vendepunkt. Jo nærmere guitaristen i sin udførelse kan komme de 60 slag pr. minut, jo bedre – men også sværere, da satsens tempo sjældent falder overens med minutslaget, og guitaristen derved i sin udførelse koncentrerer sig om sit eget tempo, hvilket umuliggør sekundtælling samtidig.

Begge versioner – hhv. uden og med pendul – kan opføres på en koncert, for eksempel i hver afdeling.

”Papalagi” er komponeret til og tilegnet Erling Møldrup.

Per Nørgård (1981)

PROGRAMME NOTE: PAPALAGI – ”MINUTE MUSIC” FOR GUITAR (AND A PENDULUM)."Papalagi" (pronounced papa-lang-gi) – literally meaning "heaven-penetrator” – is the name in Samoan language for the European man. For the Samoans a Papalagi is always ´unhappy with his time´, and he accuses the Great Spirit, because he did not give him ´more time´. Yes, he even blasphemes Gods Great Wisdom by dividing each new day after a certain time plan. He cuts all the time into pieces, just as when a knife slices a soft coconut in many parts. All parts of a new day have a name – seconds, minutes and hours.

My guitar piece "Papalagi” (with the subtitle “minute music for guitar") can be performed in two versions: In version A the guitarist plays the work as absolute music for guitar solo, as noted in the score – either the work in its entirety, or selected sections and without the designated second counter (metronome). Otherwise with version B, where a pendulum (for example a metronome) after a while is heard ticking 60 beats per minute, becoming a strange partner in a special kind of duet. The pendulum, which could also be a mechanical, audible clock or a live percussionist (or a rhythm section), indicates the seconds.

The so-called minute pieces of “Papalagi” may last only 60 seconds – each being interrupted with the word "Peripeti" which means turning point. The closer the guitarist gets to the 60 seconds for a section, the better – but also the harder, for the tempo of the sections rarely falls in line with exactly one minute, and the guitarist, concentrating on the flow of performing his music, cannot at the same time count the seconds! Both versions – with and without a pendulum – could be performed in a concert programme, for example before and after the intermission.

"Papalagi" was composed for and is dedicated to Erling Møldrup.

Per Nørgård