ÅRET – TIL DIGTE AF OLE SARVIG (1977/1980)

Tilbage til værkfortegnelsen

- for stemmer og instrumenter (ad lib.).

”Sort/hvidt-melodiark 1980”.

Tekster af Ole Sarvig (fra ”Året”, ”Korsalme” og ”I haven”).

Dette ”Sort/Hvide”-melodiark (8-stemmigt, undertiden inkl. divisi) balancerer mellem at være en materialesamling og et værkoplæg, åbent for individuel tilrettelæggelse og arrangement.

Trykt i faksimile i bogudgivelsen Ole Sarvig: ”ÅRET, en salme (med ti linoleumssnit af Helle Thorberg og et partiturark af Per Nørgård)”. Brøndums Forlag, 1980.

Varighed: var.

Værknummer: 153d


VÆRKNOTE: ÅRET – til digte af Ole Sarvig (1977/1980) for 8 stemmer eller 8-stemmigt kor (instr. ad lib.).

Værk-anvisning mhp. individuel tilrettelæggelse og arrangement:

Dette nodeark indeholder forskellige versioner af melodier til Ole Sarvigs digte ”Året”, ”Korsalme” og et fragment af digtet ”I haven”. På grund af kompositionsmetoden, ”uendelighedsrækken”, er det muligt at spille og synge alle stemmerne samtidigt med et harmonisk resultat; men stemmerne kan også kombineres i par, eller i grupper af tre og fire stemmer:

Stemme 1 (A) er grundmelodien til Året, og lader sig synge med ledsagelse af C (fx på klaver, guitar eller i andet arrangement) Hver tone i C er grundtone og kan således becifres som antydet (med dur-klange over).

Stemme 2 (B) og 3 (C) udgør en fire gange så langsom version af A, og kan udføres sammen med denne (i brudstykke) og med stemme 3 (C).

Stemme 4 (D) udgør en anden version af Året, en moll-variant i triol-tempo.

Stemme 5 (E) angiver dennes (dvs. D´s) grundtoner – eller rettere (øverste) himmeltoner, da der kan ”sænkes en moll-klang ned fra hver”, som antydet.

Stemme 6 (F) er fragmentet af ”I haven”.

Stemme 7 (G) udgør dettes instrumentale ledsagelse.

Stemme 8 (H) viser melodien til Korsalme, der alene består af grundtoner og derfor ikke behøver nogen selvstændig ledsagelinie.

Da den lange melodi ”I haven” (F) og den langsomme ”Året”-variant udstrækker sig over endnu et nodelinje-system, tænkes A-B-D og evt. E at holde pause så længe, såfremt alle stemmer fremføres samlet.

Om melodierne til tekster af Ole Sarvig (1921-1981):

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene Året og Korsalme, og fragmenter af I haven). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, ”Cantica”, ”Nu dækker sne den hele jord”, ”Kredsløb” m.fl. Hvert værk får således sit særpræg – som et prisme eller et krystal, hvori lyset jo kan skabe et uendeligt variabelt form- og farvespil. En af disse melodier, en enkel salmemelodi, indgår nu i Den Danske Salmebog (2003) som nr.720: ”Året – Som året går.”

Per Nørgård

Note: Ovenstående er en forkortet version af Per Nørgård: ”Introduktionen og albumblad (spilleoplæg)” udarbejdet til Brøndums Forlags udgivelse: ”Ole Sarvig:Året, en salme – med ti linoleumssnit af Helle Thorberg”, 1980. Kun sidste afsnit (””Da jeg havde afsluttet... ...Som året går”) bør bruges som værknote. Sarvigs digt bringes i bogen på dansk og engelsk (oversat metrisk overensstemmende af Helen og Ole Sarvig). ”Spille-partituret” er et oplæg, især beregnet til kompositorisk orientering og/eller til yderligere instrumentering og tilrettelæggelse af interesserede.

Der henvises i øvrigt til de nævnte værker eller til en udarbejdet, enkel version af ”Året ” (trykt i Per Nørgård: KORBOGEN, Edition WH 1993), og til Edition Wilhelm Hansen (www.ewh.dk).

PROGRAMME NOTE: ÅRET (THE YEAR) – to verses by Ole Sarvig (1977/1980) for 8 voices (instruments ad lib.).

This ´playing score´ contains different versions of tunes for Ole Sarvlg’s poems “Året” (The Year), “Korsalme” (Choral Hymn) and a fragment of “I haven” (In the Garden) . Owing to the method of composition used here, called “infinite series”, it is possib1e to play and sing all the voices simultaneously, with a result “in harmony” so to speak. The parts, however, may also be combined in pairs, or groups of three or four parts.

Voice 1 (A) is the key tune for “Året” (The Year) and can be sung with an accompany of C (for example, on the piano, the guitar or in a different arrangement). Each note in C is a key note and may be harmonized as indicated (with major chords).

Voice 2 (B) and 3 (C) is a version of A, four times slower, and may be performed together with A, and (the b part of) B.

Voice 4 (D) is a different version of “Året (The Year) – a variation in minor, in triplet tempo.

Voice 5 (E) indicates the key notes of D, or rather “celestial tones” of D, as a minor chord can be ´descended´ from each, as suggested.

Voice 6 (F) is a fragment of the melody “I haven” (In the Garden)

Voice 7 (G) is the instrumental accompaniment for this melody (F).

Voice 8 (H) brings the melody for “korsalme”(Choral Hymn); it consists exclusively of key notes, it needs no independent line of accompaniment.

Since the long melody of “I haven” (In the Garden) and the slow variation of “Året” (The Year) expand over one ´accolade´. (a system of note lines), A-B-D and E might possibly pause for the same period of time, in case all voices are simultaneously performed. The tunes as parts of the choral compositions “Frostsalme” and “Frostsalme-fragmenter (English version: “Frost Psalm” and “Frost Psalm-fragments) and “Kredsløb” (English version: “Cycles”), available from Edition Wilhelm Hansen (www.ewh.dk)

About my ”Sarvig”-melodies:

When in 1975 I had finished composing my “3rd Symphony” (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by the Danish poet Ole Sarvig (1921-1981): “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Winter Hymn”, “Cycles”, “The Year”, “The Word” and others.One of these ´Sarvig melodies´is now in the Danish Hymnbook (2003), under the title “Året” (The Year).Per Nørgård (1980)

Notice: The work information above is a shortened version of Nørgård´s article ”Introduction and Playing Score” in the publication by Brøndums Forlags (Brøndum Edition, Copenhagen, 1980): ”Ole Sarvig:Året (The Year), en salme – med ti linoleumssnit af Helle Thorberg”, 1980. The poem by Sarvig is printed both in original Danish version and in an English translation (with the same metric structure) by Helen og Ole Sarvig.

The score exists in the original Danish version only, but an English version, based on translations by Ole Sarvig and his English wife Helen Sarvig printed in the book, is possible.

Only the last section (“When in 1975... … and others”.) should be used as a programme note.

The playing score for “Året” is a kind of ´tutti version´, with all the possible parts notated. It can be used both as an introduction to my compositional method with melodies based on infinity series, and as a starting point for own arrangements of these melodies (for singers and instruments at hand).

A simple and easy arrangement of the melodies for “Året” (English version: The Year) available in “Per Nørgård: KORBOGEN (The Choral Book)”, Edition WH 1993 (www.ewh.dk) might serve as a guide.