TO NOCTURNER (2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 12 stemmer eller 12-stemmigt kor.

1. Sommers søvn

(Tekst: Ole Sarvig, af ”Året”)

2. Michaelsnat

(Tekst: Ib Michael, digtet ”Stjernespejl”)

”Sommers søvn” er baseret på ÅRET (Nr. 145, 147, 148 m.fl.).

”Michaelsnat” er baseret på STJERNEN OG STJERNEN (Nr. 233) og STJERNESPEJL (Nr. 263).

Tilegnet Ivan Hansen.

Varighed: 11´

Værknummer: 345a


VÆRKNOTE: TO NOCTURNER (2003) – for 12 solostemmer (eller 12-stemmigt kor).

1. Sommers søvn (tekst: Ole Sarvig)

2. Michaelsnat (tekst: Ib Michael)

De to korværker er stort anlagt for 12 stemmer og er begge radikale gen-kompositioner af tidligere temaer: i ”Sommers søvn” høres nye kombinationer af to Sarvig-melodier fra 1970erne (hvoraf den ene, “Året”, nu indgår i Den Danske Salmebog, nr. 720). ”Michaelsnat” er baseret på en tidligere, enkel korsang (Stjernespejl, 1987), nu bredt ud for 12 stemmer og komponeret således at en oprindelig ide om “samtidige forskudte, modgående bevægelser” (udtrykt i digtet) kommer frem som ønsket.

“Sommers søvn” er komponeret til strofer fra Ole Sarvigs digt “Året” (fra digtsamlingen Forstadsdigte) og danner billedet af “livets sommer”, der sover – mens “himmelkim” venter på sommervind (“usynlig for alverdens sind”). De mange tekstlag udtrykker sig musikalsk i en flerlaget korsats med ´kik´ op og ned i de forskellige tempo- og taktverdener: sommersøvn, sommerdrøm.

Den efterfølgende nocturne ”Michaelsnat” er opkaldt efter digteren Ib Michael, hvis digt “Stjernespejl” (fra samlingen Himmelbegravelse, 1986) jeg puffede/lokkede ham til at udvide fra én til ni strofer. De fire udvalgte strofer, som tonesættes i denne nocturne, fokuserer på det pan-erotiske i den måne- og stjerneklare nat. Jeg har med den valgte titel betonet det mytiske lag i teksten: sommernatten, ikke som drøm, men som sanselig virkelighed.

”To Nocturner” er tilegnet Ivan Hansen i anledning af hans 50-års dag den 25. februar 2003, i taknemmelighed over et kvart århundredes inspirerende samarbejde.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: TWO NOCTURNES – for 12 solo voices or 12-part choir (2003)1. Summer´s Sleep (text: Ole Sarvig)2. Michael´s Night (text: Ib Michael)These two choral pieces for 12 voices consist of radical recompositions of earlier themes: in “Summer´s Sleep” we hear new combinations of two ´Sarvig melodies´ from the 1970s (one of which is now in the Danish Hymnbook under the title “Året”, The Year); “Michael´s Night” is based on an earlier, simple choral song (Star Mirror, 1987), now for 12 voices and composed such that an original idea of “simultaneously displaced, opposite motions” (cf. the poem) comes out as desired. Summer´s Sleep was composed to stanzas of Ole Sarvig´s poem The Year (from the collection Forstadsdigte (´Suburban Poems´) and forms the picture of “the summer of life”, which is asleep – while the “heaven seed” waits for the summer wind (“invisible to every mind”). The many layers of text are expressed musically in a multilayered choral texture with ´looks´ up and down through the various tempo and time-worlds: summer sleep, summer dream. “The second nocturne, Michael´s Night, takes its name from the author Ib Michael, whose poem Star Mirror (from the collection Himmelbegravelse (´Sky Funeral´) (1986)) I pushed/coaxed him to expand from one to nine stanzas. The four selected stanzas set in the nocturne focus on the pan-erotic elements of the moonlit, starlit night. With the titles I have chosen I have stressed the mythic layer of the text, the summer night not as a dream but as sensual reality.“Two nocturnes” are dedicated to Ivan Hansen on the occasion of his 50th birthday on the 25th of February 2003, out of gratitude for over a quarter of a century of inspiring collaboration. Per Nørgård (2003)

Work information: “Two Nocturnes” is also available in the original Danish version.