STRYGEKVARTET Nr. 9 – IND I KILDEN (INTO THE SOURCE) (2001)

Tilbage til værkfortegnelsen

For strygekvartet.

Komponeret til den amerikanske Orion Kvartet og den norske Vertavo Kvartet.

Varighed: 20´

Værknummer: 335


VÆRKNOTE: STRYGEKVARTET Nr. 9 – IND I KILDEN (2001).

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

Kvartettens tre satser kan opfattes som forskellige udtryk for en ustabil kærne: indre uro fører til hyppige retningsskift, dramatisk kontrastrigt i første sats, fulgt af en indadvendt andensats, hvis meditative udgangspunkt anfægtes af centrifugale afledninger, mens tredje sats sætter kvartettens iboende konfliktstof i de hidtil voldsomste udsvingning, med yderpunkter i henh. indadvendt lyriske og overdrevent patetiske udtryk. “Udvejen” går retrogradt, “ind i kilden”: i et konstant accelerando-diminuendo klinger værket ud i et forsvindingspunkt. Titelbilledets “ind i kilden” kan visualiseres som springvandets omvendte bevægelse: 1. satsens kulminerende brede vifte og spredning, 2. sats´ mere samlende udtryk, og endelig 3. satsens tilbageløb, stadigt vildere, som et sug ind i udspringet … Motivkomplekserne strækker sig fra (aflyttede!) trafiksituationer med stampende og maskinagtige rytmer i forskellige samtidige hastigheder, til mere abstrakte op- og nedadgående halvtoneskalaer, hvis skiftende betoninger skaber glimt af melodiske motiver. “Strygekvartet nr. 9 – Ind i kilden”, blev komponeret på dobbelt-bestilling fra den amerikanske Orion Kvartet og den norske Vertavo Kvartet. Førsteopførelserne fandt sted i henholdsvis Santa Fé i 2002 og i Oslo i 2003.

Per Nørgård (2003)

Indledningen (“Klangspektret… …fem fingre”) kan bruges eller udelades ad libitum.

PROGRAMME NOTE: STRING QUARTET NO. 9 – INTO THE SOURCE (2001) The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers...

The three movements of the quartet may be perceived as three different expressions of an unstable core: an inherent unrest leads to frequent changes of direction. The first movement is full of dramatic contrasts; it is followed by a second movement, whose basic mood of meditative rest is challenged by occasional centrifugal outbursts, while the third movement takes the inherent conflicts to a higher level, contrasting material of introspective lyricism with excessively pathetic moods.The final “way out” is a retrograde one, (back) “into the source”: through a constant accelerando-diminuendo the piece disappears into a vanishing point. The “into the source” of the title may be visualized as a reversed fountain-action: the broad fan-like spread of the first movement, a more coherent-solid second movement, and finally – in the third movement – a return-run, ever more vehemently, like a suction into the spring itself …The musical motifs are varied; there are traffic-situations (which I heard!) with stomping and machine-like rhythms in different, but simultaneous tempi, and there are more abstract upwards and downwards half-tone-scales, with changing accents, creating glimpses of melodies.“String Quartet No 9 – Into the Source” was composed on a double-commission from the Orion Quartet and the Vertavo Quartet. The premiere performances took places in Santa Fé in 2002 and in Oslo in 2003.Per Nørgård (2003)