MYTISK MORGEN (2000)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 12-stemmigt blandet kor og basklarinet.

Værket kan opføres for 12 sangere (orig. version), eller for 24, 36 eller 48 sangere.

Tekst af Pia Tafdrup. Komponeret til og tilegnet vokalgruppen Ars Nova og basklarinettist Jens Schou.

Varighed: 22’

Værknummer: 328a


VÆRKNOTE: VÆRKNOTE: MYTISK MORGEN 2000) for 12-stemmig blandet kor og basklarinet.

Som en forårsmorgen ved en lille sø fuld af fuglesang kan ´ligne ren idyl´, forekommer også Pia Tafrup´s digt ”Mytisk Morgen” ved første øjekast at skildre denne idyl. Men bagom den – i mange tempi – vibrerende livfuldhed lurer hvert øjeblik døden: ´selv midt i dagens hilsen lå et afskedsstik´. Også den udspekulerede ondskab som mennesket kan tilføje naturens ubønhørlige lov er udtrykt – når fuglesang fra træer pludselig fremstår ´som hjerter spiddet varme på en krog´. Digtet er en myte om døden midt i livet. Myten udsiger i fortællende form det der er sandt til enhver tid. Og det er et næsten svimlende spektrum af ´tider´ i Mytisk Morgen: fra ubegribeligt hurtige (skingre lyn), over celle-tid (´hvor sæden møder ægget´), til dyrenes nutid (når ´fugle steg mod himlen – eller sang´), menneskets psykologiske tid, og til årstiders og planters lige så ubegribeligt langsomme bevægelser (da ´anemoner sneg sig ned ad skrænten..´).

Det er foreningen af dette digtunivers´ mange tidsdimensioner med en kerne af ro (´fuld af evig tid´) og dets slægtsskab med mangestemmig musik som har inspireret mig til ”Mytisk Morgen” for 12-stemmigt kor, og basklarinet. I foreningen af det højt-nuancerede, koriske spektrum med basklarinettens forfinede over-toniske mysterier har jeg søgt dén ´tredje klang´, der kunne rumme såvel en ´vild og gådefuldt troskyldig leg´ som den ´død der fandtes overalt´.

”Mytisk Morgen” er komponeret til og tilegnet vokalgruppen Ars Nova og Jens Schou, hvis opdyrkning af basklarinettens overtonespektrum i høj grad var medvirkende faktor til kompositionens iværksættelse.

”Mytisk Morgen” uropførtes d. 14/11-2000 i Johannes Kyrka, Malmö (festivalen ”Stemmer i 1000 år”), af Vokalgruppen Ars Nova og basklarinettist Jens Schou, dirigeret af Tamás Vetö.

Per Nørgård (oktober-november 2000)

Værkinformation: ”Mytisk Morgen” – sammen med ”Frostsalme”(1976) mit længste korværk hidtil – bygger på en række temaer og motiver, som jeg siden ´destillerede´ i et strofisk, overvejende homofont (og kortere) acappella-søsterværk ”Morgenmyte” (over samme digt), bestående af 3 varierede dobbeltvers (1-2, 3-4, 5-6), afsluttende med et særskilt (7.) vers.

De to værker – hhv. strofisk fortællende og gennemkomponeret panoramisk – kan opføres separat; opførelse af begge tonesætninger (Morgenmyte, Mytisk Morgen) på samme koncert giver mulighed for en – forskellig belyst – fordybelse i det fortættede poetiske univers.

PROGRAMME NOTE: MYTISK MORGEN (2000) for 12-part mixed choir (or 12 solo voices) and bass clarinet.

Just as a spring morning by a small lake, full of birdsong, can seem like “sheer idyll”, Pia Tafdrup’s poem “Mytisk Morgen” (Mythic Morning) seems at first glance to depict this idyll. But behind its vibrant vitality – in many tempi – death is always lurking: “even in the day’s greeting lay a parting pang”. The calculated maliciousness that the human consciousness can add to the relentless law of nature is expressed too – when birdsong from trees suddenly sounds “like hearts skewered hot upon a hook”. The poem by Tafdrup is a myth of death amidst life. The myth speaks in narrative form of what is true at all times. And there is an almost dizzying spectrum of ‘times’ in Mythic Morning: from inconceivably fast ‘shrill lightnings’ through cellular time (“where seed encounters egg”), to the now-time of the animals (when “birds ascended to the sky – or sang”), the psychological time of human beings, as well as the equally inconceivable slow movements of the seasons and plants (“anemones stealing down the slope”).

It is a combination of the many time-dimensions of this poetic universe with a core of calm (“full of ages long”) that has inspired me to write “Mytisk Morgen” for 12-part choir and bass clarinet. In the combination of the subtly shaded choral spectrum with the refined overtone mysteries of the bass clarinet I looked for that ‘third sound’ that could include both a “wild and bafflingly innocent game” as well as the “death that was in every place”.

“Mythic Morning” – besides Frost Psalm (1976) my longest choral work so far – was composed for and dedicated to Ars Nova and Jens Schou, whose cultivation of the harmonic spectrum of the bass clarinet was an important contributory factor to my embarking on the composition.

Per Nørgård (November 2000)

Work information: “Morning Myth” is based on themes and motifs from “Mythic Morning”, which I have later ‘distilled’ in this strophic, mainly homophonic (and shorter!) a cappella choral work with the same Tafdrup poem set in three varied double verses (1-2, 3-4, 5-6) ending with a separate longer verse (7).

The two works – respectively through-composed ‘panoramically’ and strophically ‘narrative’ – can be performed separately; a performance of both settings in the same concert does however provide an opportunity for a – differently illuminated – immersion in the dense poetic universe of the poem.