SYMFONI NR. 6 – NÅR ALT KOMMER TIL ALT (AT THE END OF THE DAY) (1997-1999/ rev. 2000)

Tilbage til værkfortegnelsen

Symfoni – i tre passager – for stort orkester.

Partituret revideret (august 2000) af Thomas Dausgaard i samarbejde med Per Nørgård.

Tilegnet Helle Rahbæk-Nørgård.

Varighed: 31´

Værknummer: 318


VÆRKNOTE: SYMFONI NR. 6. NÅR ALT KOMMER TIL ALT – i tre passager – for orkester (1999).

“… for Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag” (Ny Testamente, 2. Petersbrev 3,8).

Symfonien er bestilt af Danmarks Radios Symfoniorkester, Göteborgs Symfonikere og Oslo-Filharmonien, til førsteopførelse ved årtusindeskiftet 2000. Værkets engelske undertitel – At the End of the Day – kan udover den direkte oversættelse “ved dagens slutning” – forstås som den talemåde vi på dansk kender som “når alt kommer til alt”. Men det er der, ifølge min opfattelse, imidlertid intet der gør: der vil altid være “noget” der ikke kommer til alt, enhver slutning vil være foreløbig...

Det kan virke som om denne symfoni bringes til ophør allerede få minutter inde i første sats, første passage, idet musikken klinger ud til næsten-stilhed, efter en flyvende start, der brat afbrydes på højdepunktet. Men: så er der altså “noget”, et uanseligt motiv (allerede præsenteret i de indledende klangbølger) som genkommer, tøvende, men vedholdende, og dette motiv, dette “noget”, er dét som fører forløbet videre. Der følger et oprørt afsnit med mange instrumentale røster i munden på hverandre, indtil de bliver som grebet af en fælles parole, et terts-præget vippemotiv. Når dette er på nippet til at tippe over i det martialske følger et kollektivt fald ned i en ekstrem bas-verden (en bas-verden som i det hele taget gennemsyrer hele symfonien, med instrumenter som jeg aldrig tidligere har taget i brug: kontrabas-tuba, kontrabas-basun, kontrabas-klarinet og bas-fløjte).

Anden sats, anden passage, fortsætter tilsyneladende hvor den første passage ophørte: i den ekstreme dybde, men nu i et flertydigt forløb, der snart kan opleves som langsomt, snart som hurtigt; denne passage er beslægtet med en passacaglia, den for barokmusikken karakteristiske bas-variationsrække. Pauseløst følger, i et kontrasterende højt register, den på én gang rytmisk kantede og frit strømmende sidstesats, tredje og sidste passage. Denne musik “tipper over”, analogt med værkets begyndelse, i en slags uendeligt fald, der til allersidst munder ud i et delta af “andre verdener”, andre begyndelser … Symfonien er tilegnet Helle, min kone.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: SYMPHONY NO. 6 – AT THE END OF THE DAY – for orchestra, 1997-99“… with the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years is like a day”(New Testament, 2 Peter 3:8)My Symphony no. 6 was commissioned by the Danish National Radio Symphony Orchestra, the Göteborg Symphony Orchestra and the Oslo Philharmonic Orchestra, to be premiered at the millennium 2000.The subtitle – at the end of the day – can be understood literally or it can mean “when all is added up”. However, in my opinion, nothing ever quite adds up, there is always “something” missing, any ending will be provisional ...This symphony appears to end only a few minutes into the first movement, the first passage, as the music fades away to almost-silence, after a start of flying colours. But then there is still “something”, a small motive (first heard in the initial sound-waves) which reappears, hesitant, but persistent, and this embryo is what leads on the musical progression. An agitated section of many instrumental voices comes next, until all the voices become obsessed with the same phrase, a see-saw motive based on thirds. This section evolves into almost martial ferocity, when broken off by a tutti descent into an extreme bass-world (a bass-world which actually permeates the whole symphony, employing instruments that I have never used before: double-bass tuba, double-bass trombone, double-bass clarinet, and bass flute).The second movement, the second passage, apparently takes off where the first passage ended, but now the events are more ambiguous, and the same music may be perceived as fast-moving one moment and slow-moving the next. This section is a kind of passacaglia, the characteristic baroque bass-variation.Without a break follows the third and last passage, in a contrasting high register. The music is rhythmically knotty as well as freely flowing. As in the beginning of the symphony, a never-ending descent or fall breaks off the events, and at the very end a delta of new beginnings, of “other worlds”, is revealed ....The symphony is dedicated to Helle, my wife.Per Nørgård